Tɩtʋŋa Tɔnɔ 27

1Ba dɛɛn laan na lɩ wʋbʋŋa sɩ ba pa d'ɩ zʋ naboro d'ɩ vu Yitali tɩn, ba ma ja Pooli dɩ pɩɩna badonnə ba kɩ pamaŋna yigə tu wʋdoŋ jɩŋa nɩ, o yɩrɩ mʋ Zuliyusi. O nuŋi pa-farʋ wʋm pamaŋna bam kɔgɔ kʋm wʋnɩ mʋ. 2D'ɩ ma na naboro, kʋ nuŋi Adramiti yɩ kʋ lagɩ kʋ vu tɩɩnɩ dɩlʋ na wʋ Azi nɩnɩʋ kʋm ni nɩ tɩn. D'ɩ ma vu d'ɩ zʋ kʋ wʋ d'ɩ tɔgɩ d'ɩ kɛ. Arisarɩkɩ dɩ ma tɔgɩ dɩbam o kɛ. Wʋntʋ nuŋi Masɩdʋanɩ tɩʋ kʋdoŋ mʋ, kʋ yɩrɩ na yɩ Tesaloniki tɩn. 3Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, d'ɩ ma vu d'ɩ yi Sidɔn. Zuliyusi ma duri Pooli ŋwaŋa, yɩ o pa-o cwəŋə sɩ o vu o badonnə te, sɩ ba kɩ kʋlʋ o na lagɩ tɩn ba pa-o. 4D'ɩ ma zaŋɩ d'ɩ nuŋi d'aanɩ d'ɩ zʋ nɩnɩʋ kʋm wʋ. Vu-dɩʋ maa jeeri dɩbam kʋ maga. Kʋntʋ ŋwaanɩ d'ɩ ma dalɩ Sipri tɩʋ buburu kʋm yɩra d'ɩ kɛ. 5D'ɩ ma daarɩ d'ɩ tɔgɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ d'ɩ vu d'ɩ da Silisi dɩ Pamfili te d'ɩ kɛ. D'ɩ ma vu d'ɩ yi Liizi tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Miira. 6D'ɩ na yi da tɩn, pamaŋna yigə tu wʋm ma na naboro kʋdoŋ kʋ na nuŋi Alɛsandrɩ kʋ maa ve Yitali. O ma pa d'ɩ zʋ kʋ wʋ. 7D'ɩ maa wʋ nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ d'ɩ ve fɩɩn fɩɩn yɩ d'ɩ kɩ da kɔgɔ kɔgɔ, kʋ na tiini kʋ camma tɩn ŋwaanɩ. D'ɩ ma vu d'ɩ yi Kinidi na batwarɩ mɛ tɩn. Viu kʋm na jeeri dɩbam kʋ magɩ kʋntʋ tɩn, d'ɩ daa ma warɩ d'ɩ yɔɔrɩ d'ɩ yigə d'ɩ vu. Kʋntʋ ŋwaanɩ d'ɩ ma vu d'ɩ dalɩ Krɛtɩ buburu kʋm yɩra d'ɩ kɛ d'ɩ da Salɩmɔnɩ je sɩm. 8D'ɩ ma yɔɔrɩ d'ɩ dalɩ buburu kʋm yɩra yɩ d'ɩ na cam zanzan, yɩ d'ɩ laan vu d'ɩ yi jəgə kalʋ yɩrɩ na yɩ 'Nabwəəru Zɩgɩm Je-ŋʋŋa' tɩn. Laazɩ tɩʋ kʋm batwarɩ dɩ jəgə kam kʋntʋ. 9Dɩbam ma tiini d'ɩ daanɩ je sɩm kʋntʋ nɩ. Kʋ ma ba kʋ yi maŋa kam kʋ na damma sɩ nɔɔna ja naboro ba zʋ nɩnɩʋ kʋm wʋ tɩn. Zwifə bam ni-vɔɔm dɛ dɩm maŋɩ dɩ kɛ yɩ kʋ daarɩ fɩɩn sɩ bɩnɩ dɩm ti. Pooli ma kaanɩ-ba o wɩ: 10"A badonnə-ba, a na nɛ kʋlʋ tɩn, d'ɩ na zaŋɩ sɩ d'ɩ daa kɛ, d'ɩ w'ʋ na yaara zanzan. D'ɩ wəənu tɩm maama lagɩ tɩ cɔgɩ mʋ. Kʋ daɩ naboro kʋm dɩ kʋ zɩla yam yɩranɩ m'a, kʋ waɩ sɩ dɩbam tɩtɩ dɩ ga d'ɩ ŋwɩa." 11Pooli na tagɩ kʋntʋ tɩn, pamaŋna yigə tu wʋm ma wʋ sɛ o na tagɩ kʋlʋ tɩn, yɩ o daarɩ o sɛ naboro kʋm tu wʋm dɩ wʋlʋ na co-kʋ tɩn taanɩ dɩm. 12Nabwəəru gugoro kʋm mɛ ba na wʋra tɩn ba lana sɩ ba taa tigi da, sɩ vu-dɩʋ kʋm maŋa kam ba ka kɛ. Nɔɔna bam zanzan ma lɩ wʋbʋŋa sɩ ba zaŋɩ ba kɛ nɩnɩʋ kʋm wʋ, sɩ ba kwaanɩ ba nii ba'a wanɩ ba yi Feniki na. Feniki wʋ Krɛtɩ nɩ mʋ, yɩ kʋ jɩgɩ nabwəəru gugoro kʋlʋ kwaga na yagɩ viu kʋm tɩn. Ba na yi d'aanɩ, ba'a wanɩ ba taa tigi da sɩ viu kʋm maŋa kɛ. 13Viu laan ma zaŋɩ jagwiə baŋa nɩ kʋ fulə. Nɔɔna bam maa bʋŋɩ nɩ ba'a wanɩ ba na cwəŋə ba kɩ kʋlʋ ba na bʋŋɩ tɩn mʋ. Ba ma ti ba yigə sɩ ba kwe naboro kʋm ba kɛ. Ba maa dalɩ Krɛtɩ buburu kʋm yɩra ba maa kɛa. 14Dɩbam ma wʋ yi yigə, yɩ vu-dɩʋ zaŋɩ kʋ zɩgɩ bubɛ dɩm nɩ kʋ ba kʋ magɩ dɩbam. Ba dɛɛn bə viu kʋm kʋntʋ yɩrɩ nɩ 'Yurakilo' mʋ. 15Viu kʋm na tiini kʋ magɩ dɩbam kʋntʋ tɩn, d'ɩ daa ma warɩ sɩ d'ɩ pa naboro kʋm yɔɔrɩ viu kʋm na nuŋi mɛ tɩn. D'ɩ na kwaanɩ d'ɩ ga tɩn, d'ɩ ma yagɩ naboro kʋm d'ɩ pa viu kʋm. 16Viu kʋm ma ja dɩbam kʋ vu kʋ pa d'ɩ dalɩ buburu kʋdoŋ yɩra, yɩ viu kʋm daa ba magɩ dɩbam zanzan. Bubɛ dɩm kʋntʋ yɩrɩ mʋ Kɔda. Kʋ tiini kʋ cɛ d'ɩ yɩra mʋ, yɩ d'ɩ laan wanɩ d'ɩ liiri naboro balaŋa kam d'ɩ kɩ naboro kamunu kʋm wʋnɩ sɩ ka yɩ cɔgɩ. 17Ba na pɛ kʋ zʋ naboro kʋm wʋnɩ tɩn, ba ma kwe ŋʋnɩ ba pa sɩ tɔgɩ naboro kamunu kʋm kuri yɩ ba vɔ kʋ maama. Ba maa kwarɩ fʋʋnɩ nɩ kʋ'ʋ ja-ba kʋ vu na-kʋla je sɩlʋ yɩrɩ na yɩ Siriti tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ ba ma kwaanɩ ba cəŋi naboro kʋm ba pa kʋ daa ba tiini kʋ durə, yɩ ba yagɩ-kʋ ba pa viu kʋm. 18Vu-dɩʋ daa ta ma tiini kʋ magɩ dɩbam. Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, ba ma sɩŋɩ sɩ ba lɩ naboro kʋm zɩla yam ba dʋlɩ ba yagɩ na bam wʋnɩ, sɩ kʋ daa yɩ ta dunə. 19Tɩga daa na pʋʋrɩ tɩn, ba tɩtɩ ma ma ba jɩa ba lɩ naboro kʋm yɩra wəənu ba dɩ na bam wʋnɩ. 20Kʋ dɛɛn yɩ da kɔgɔ kɔgɔ mʋ dɩbam na wʋ nɛ wɩa dɩ calɩcwɩ. Vu-dɩʋ kʋm daa ta maa tiini kʋ magɩ dɩbam yɩ kʋ ba yaga. Dɩbam daa ba tɩɩna nɩ d'ɩ w'ʋ wəri. 21Nɔɔna bam maa na ve taan yɩ ba ba di wʋdiu tɩn, Pooli ma zaŋɩ o zɩgɩ ba wʋnɩ o ta dɩ ba o wɩ: "A badonnə-ba, abam ya na sɛ a ni yɩ d'ɩ wʋ zaŋɩ d'ɩ yagɩ Krɛtɩ, d'ɩ ya b'a na cɔgɩm dɩ yaara yantʋ doŋ. 22A laan nan loori abam sɩ 'a ta'a jɩgɩ pu-dɩa. Amʋ ye sɩ abam wʋlʋwʋlʋ b'a ga o ŋwɩa, kʋ yɩ naboro kʋm yɩranɩ mʋ w'ʋ cɔgɩ. 23Kʋ yɩ diin tɩtɩɩ nɩ mʋ, Wɛ dɩlʋ na te amʋ yɩ a yɩ DƖ tɩntʋŋnʋ tɩn tʋŋɩ DƖ malɛka amʋ tee nɩ. 24Ka ma ta ka wɩ: 'Pooli, yɩ ta n kwarɩ fʋʋnɩ, sɩ nmʋ maŋɩ sɩ n vu n zɩgɩ pa-farʋ wʋm yigə nɩ mʋ. Wɛ yɩ ŋwaŋa tu, yɩ DƖ w'ʋ pa nɔɔna balʋ na tɔgɩ ba wʋ naboro kʋm wʋnɩ tɩn dɩ na ŋwɩa.' 25Kʋntʋ ŋwaanɩ, a badonnə-ba, 'a ta'a jɩgɩ-na pu-dɩa. A jɩgɩ tɩɩna dɩ Wɛ, nɩ malɛka kam na tagɩ kʋlʋ ka brɩ-nɩ tɩn w'ʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ. 26Dɩ kʋntʋ dɩ, viu kʋm maŋɩ sɩ kʋ magɩ dɩbam kʋ ja vu kʋ zɩgɩ bubɛ dɩdoŋ yuu nɩ mʋ." 27Viu kʋm dɛɛn maa magɩ dɩbam taan, kʋ jɩgɩ kʋ maa ve Adrɩa nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ. Kʋ dɛɛn yɩ tɩtɩɩ dɩlʋ na kɩ dɩbam da fugə yana na bam wʋnɩ tɩn mʋ. Tɩtɩɩ kʋnkʋrʋ nɩ balʋ na co naboro kʋm tɩn maa bʋŋɩ nɩ d'ɩ wʋra d'ɩ twɛ bubɛ mʋ. 28Ba ma kwe kandwɛ na ləgə ŋʋna ni nɩ ba dɩ na bam wʋnɩ, sɩ ba lwarɩ na bam na luunə te tɩn. Ba ma na nɩ ba luunə ba maŋɩ nɩ mɛtra fiinna mʋ te. Kʋ na kɩ fɩɩn tɩn, ba daa ma dɩ ŋʋna kam sɩ ba nii, yɩ ba na nɩ na bam ta luunə ba maŋɩ nɩ mɛtra fiintɔ mʋ te. 29Ba maa kwarɩ fʋʋnɩ sɩ viu kʋm w'ʋ magɩ naboro kʋm, kʋ ja vu kʋ magɩ dɩ pweeru. Kʋntʋ ŋwaanɩ ba ma lɩ naboro kʋm zɩgɩm luguru tɩna kʋ kwaga nɩ ba dɩ na bam wʋnɩ sɩ kʋ ma zɩgɩ. Ba ma daarɩ ba loori Wɛ sɩ tɩga pʋʋrɩ lɩla. 30Naboro kʋm coonə bam ma bʋŋɩ sɩ ba lu sɩ ba daarɩ naboro kʋm. Ba ma lɩ naboro balaŋa kam ba dɩ na bam wʋnɩ, yɩ ba kɩ nɩnɛɛnɩ ba lagɩ ba vu ba lɩ naboro kʋm yigə luguru tɩm mʋ sɩ ba ma zɩgɩ-kʋ te. 31Pooli na lwarɩ ba na bʋŋɩ sɩ ba kɩ te tɩn, o ma ta dɩ pamaŋna yigə tu wʋm dɩ o nɔɔna bam o wɩ: "Nɔɔna bantʋ na nuŋi ba daarɩ naboro kʋm, abam daa b'a wanɩ 'a lu." 32Pooli na tagɩ kʋntʋ tɩn, pamaŋna bam ma go ŋʋnɩ sɩlʋ ba na mɛ ba lə boro balaŋa kam tɩn ba dɩ-ka ba yagɩ. 33Tɩga na wʋra ka pʋʋrɩ tɩn, Pooli ma loori ba maama sɩ ba zaŋɩ ba di wʋdiu. O ma ta dɩ ba o wɩ: "Zɩm mʋ jɩgɩ da fugə yana liə zanzan na jɩgɩ abam yɩ 'a warɩ wʋdiu sɩ 'a di. 34A nan loori abam sɩ 'a zaŋɩ 'a di wʋdiu. 'A na wʋ kɩ kʋntʋ, 'a b'a wəri. 'A ta'a ye nɩ abam wʋlʋwʋlʋ b'a lagɩ 'a yuuyuə tɩtɩ dɩ 'a ga." 35Pooli na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, o ma kwe dɩpɛ o zɩgɩ ba maama yigə nɩ o kɩ Wɛ le, yɩ o daarɩ o fɔ-dɩ o wʋra o di. 36Kʋ ma pa ba maama pu-dɩa yɩ ba dɩ di wʋdiu. 37Dɩbam maama ni dɛɛn yɩ nɔɔna biə-yale dɩ fusɩrpɛ bardʋ mʋ (276) naboro kʋm wʋnɩ. 38Ba maama na di ba zaŋɩ tɩn, ba ma lɩ mɩna ywəəlu tɩm naboro kʋm wʋnɩ ba dɩ na bam wʋnɩ, sɩ kʋ daa yɩ ta dunə. 39Tɩga laan na pʋʋrɩ tɩn, nɔɔna bam maa yəri buburu kʋlʋ ni nɩ ba na wʋra tɩn. Ba ma nii ba na gugoro na na ve ba tigi da tɩn. Ba maa bʋŋɩ sɩ ba nii ba na w'ʋ wanɩ ba pa naboro kʋm tɔgɩ d'aanɩ kʋ bɛ. 40Ba ma go ŋʋnɩ sɩlʋ na ləgi naboro kʋm zɩgɩm luguru tɩm tɩn ba yagɩ na bam wʋnɩ. Ba ma daarɩ ba bwəli ŋʋnɩ sɩlʋ na vɔgɩ naboro kʋm naywi sɩm tɩn, sɩ ba taa paɩ kʋ ve nɩ ba na lagɩ te tɩn. Ba laan ma kwe naboro gɔrɔ ba lə naboro kʋm yigə nɩ sɩ viu kʋm taa magɩ-kʋ, sɩ naboro kʋm wanɩ kʋ bɛ. 41Naboro kʋm ma vu kʋ yi na-kʋla jəgə kʋ cəŋi da. Kʋ yigə kam maa mʋʋrɩ kasʋla wʋnɩ, yɩ ka daa warɩ ka lɩ. Kʋ daarɩ na bam maa tiini ba pɔgɩla, yɩ ba magɩ naboro kʋm kwaga kam ba pa ka wʋra ka cɔga. 42Pamaŋna bam dɛɛn ma kɩ ni daanɩ sɩ ba ja pɩɩna bam ba gʋ, sɩ ba wʋlʋwʋlʋ yɩ zaŋɩ o dɩn na bam o vrɩ o tɩtɩ ba jɩa nɩ. 43Ba yigə tu wʋm maa lagɩ sɩ o vrɩ Pooli ŋwɩa o yagɩ. O ma cɩ-ba sɩ ba yɩ kɩ kʋlʋ ba na bʋŋɩ tɩn. O ma daarɩ o pa ni, sɩ nɔɔna balʋ na w'ʋ wanɩ ba dɩn ba nuŋi tɩn da yigə ba faŋɩ ba cu na bam wʋnɩ sɩ ba dɩn ba bɛ, 44sɩ balʋ na daarɩ tɩn kwe naboro kʋm da-dɩdwaarʋ tɩm naa kʋ wəənu tɩlʋ na bwəri tɩn ba ma dɩn ba bɛ. Kʋntʋ mʋ dɩbam maama kɩ d'ɩ ma joŋi d'ɩ tɩtɩ.

will be added

X\