Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26

1Fɛsitu na ŋɔɔnɩ o ti tɩn, Agripa laan ma ta dɩ Pooli o wɩ: "Nmʋ jɩgɩ cwəŋə sɩ n ŋɔɔnɩ n ma n joŋi n tɩtɩ." Pooli ma zəŋi o jɩŋa, yɩ o laan daarɩ o ŋɔɔnɩ sɩ o ma o joŋi o tɩtɩ. 2O maa wɩ: "Pɛ Agripa, a zɩm jɩgɩ wʋpolo, dɩ a na zɩgɩ nmʋ yigə nɩ sɩ a ŋɔɔnɩ a joŋi a tɩtɩ dɩ Zwifə bam na saŋɩ-nɩ wəənu tɩlʋ maama ŋwaanɩ tɩn. 3Kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga mʋ dɩ a na wɩ a jɩgɩ wʋpolo tɩn, bɛŋwaanɩ nmʋ tɩtɩ ye Zwifə bam mɩʋ dɩ ba kantɔgɔ na yɩ te tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ a loori-m sɩ n kwaanɩ n cəgi a taanɩ dɩm dɩ wʋ-zuru. 4Zwifə bam maama maŋɩ ba ye amʋ ŋwɩa na yɩ te a biini nɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm. Bantʋ nan ye amʋ dɛɛn na ŋwɩ te a tɩtɩ tɩʋ nɩ dɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn. 5Ba maa maŋɩ ba ye nɩ kʋ yɩ pulim nɩ mʋ a maŋɩ a tɔgɩ a wʋ Farizɩan bam kɔgɔ kʋm wʋnɩ yɩ a tɔgɩ a sɛ ba cullu tɩm, yɩ bantʋ cullu tɩm tiini tɩ damma tɩ dwe dɩbam Wɛ cullu tɩm maama. Ba na laga, ba ya w'ʋ wanɩ ba ta nɩ kʋntʋ yɩ cɩga mʋ. 6Bɛŋwaanɩ mʋ yɩ a zɩgɩ yo seeni zɩm sɩ ba bwe amʋ taanɩ, kʋ yɩ a na jɩgɩ tɩɩna nɩ Wɛ w'ʋ bi twa DƖ pa ba yagɩ tʋʋnɩ, nɩ DƖ na goni ni DƖ pa d'ɩ nabaara bam te tɩn. 7Dɩbam Yisɩrayɛlɩ tiinə maama tiini d'ɩ zuli Wɛ, yɩ d'ɩ tʋŋɩ d'ɩ pa-DƖ wɩa dɩ tɩtɩɩ maama, yɩ d'ɩ jɩgɩ tɩɩna sɩ d'ɩ na Wɛ na goni DƖ ni sɩ DƖ kɩ wəənu tɩntʋ doŋ tɩn. Amʋ tu pɛ, a na jɩgɩ tɩɩna yam kʋntʋ tɩn mʋ pɛ Zwifə bam jɩgɩ dɩ amʋ. 8Bɛŋwaanɩ mʋ abam warɩ sɩ 'a bʋŋɩ nɩ Wɛ w'ʋ wanɩ DƖ bi twa DƖ pa ba yagɩ tʋʋnɩ? 9Kʋ na yɩ amʋ tɩtɩ dɩ, a dɛɛn bʋŋɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ a kɩ kʋlʋ maama na w'ʋ ma cɔgɩ Zezi na yɩ Nazarɛtɩ tu tɩn yɩrɩ dɩm mʋ. 10Amʋ kɩ kʋntʋ maama Zeruzalɛm nɩ. Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɛɛn mʋ pɛ-nɩ cwəŋə, yɩ a jaanɩ Zezi karabiə bam a kɩ pɩɩna digə nɩ. Ba na yəni ba gʋ-ba, amʋ yəni a sɛ nɩ kʋ maŋɩ. 11Kuni zanzan a yəni a karɩ a ve Zwifə bam Wɛ-di sɩm maama, yɩ a jaanɩ-ba a pa ba na cam. A maa kwaanɩ a fɩ-ba sɩ ba ŋɔɔnɩ ba twɩ ba Yuutu wʋm. A banɩ na tiini dɩ zaŋɩ dɩ ba tɩn, a yəni a tɔgɩ ba nɛ a ve tɩɩnɩ yigə yigə, yɩ a jaanɩ-ba a bɛɛsa. 12Dɛ dɩdwɩ mʋ a zaŋɩ a maa ve Damasɩ sɩ a yaarɩ Zezi karabiə bam. Zwifə bam kaanɩm yigə tiinə bam dɛɛn pɛ-nɩ cwəŋə dɩ dam sɩ a vu da a yaarɩ-ba. 13Amʋ tu pɛ, dɩbam dɛɛn wʋ cwəŋə nɩ mʋ d'ɩ veə. Wɩa tɩtarɩ nɩ a ma na pooni na tiini dɩ dana dɩ dwe wɩa kam na yɩ te tɩn, dɩ nuŋi wɛyuu nɩ dɩ pɩpɩlɩ dɩ gilimi amʋ dɩ balʋ na tɔgɩ dɩ amʋ tɩn. 14Dɩbam maama ma tʋ tɩga nɩ. A ma ni kwərə na ŋɔɔnɩ dɩ Zwifə bam taanɩ ka wɩ: 'Sooli, Sooli, bɛɛ mʋ yɩ n jɩgɩ amʋ n bɛɛsɩ kʋntʋ? Nmʋ kɩ nɩnɛɛnɩ nabɩa na kwaanɩ sɩ ka ta wʋlʋ na jɩgɩ-ka o pa tɩn mʋ. Nmʋ w'ʋ joori n cɔgɩ n tɩtɩ mʋ.' 15A ma bwe a wɩ: 'A tu, nmʋ yɩ wɔɔ mʋ?' D'ɩ Yuutu wʋm ma ləri o wɩ: 'Amʋ yɩ Zezi wʋlʋ nmʋ na jɩgɩ n bɛɛsɩ tɩn mʋ. 16Nan zaŋɩ n zɩgɩ wɛɛnɩ. A brɩ a tɩtɩ dɩ nmʋ sɩ a lɩ-m sɩ n ta n yɩ a tɩntʋŋnʋ mʋ dɩ a maana tu, sɩ n daarɩ n pa nɔɔna lwarɩ nmʋ zɩm na nɛ kʋlʋ amʋ tee nɩ dɩ kʋlʋ a na w'ʋ brɩ nmʋ tɩn. 17A'a joŋi nmʋ Zwifə bam jɩŋa nɩ a yagɩ, dɩ dwi-gɛ tiinə bam jɩŋa nɩ. A laan nan w'ʋ tʋŋɩ nmʋ sɩ n vu dwi-gɛ tiinə bam te, 18sɩ n puri ba yiə sɩ ba yagɩ lim, sɩ ba taa ŋwɩ pooni yigə nɩ. Nmʋ w'ʋ pa ba nuŋi sʋtaanɩ dam wʋnɩ n daarɩ n kɩ-ba Wɛ jɩŋa nɩ. Kʋntʋ tɩn, Wɛ w'ʋ yagɩ ba lwarɩm DƖ ma cɛ-ba sɩ ba na jəŋə je DƖ tɩtɩ nɔɔna bam wʋnɩ, ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn ŋwaanɩ.' 19Kʋntʋ tɩn, Pɛ Agripa, amʋ wʋ vɩn vɩɩrɩm dɩlʋ na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ dɩ ba amʋ te tɩn, a sɛ-dɩ mʋ. 20A puli a tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam a brɩ nɔɔna Damasɩ nɩ mʋ dɩ Zeruzalɛm nɩ, kʋ wəli dɩ Zwifə bam tɩʋ kʋm maama nɩ, dɩ dwi-gɛ tiinə bam dɩ tee nɩ. A brɩ-ba sɩ ba ləni ba wʋrʋ, sɩ ba daarɩ ba pipiri ba taa tɔgɩ Wɛ, sɩ ba taa kɩ kʋlʋ na w'ʋ brɩ nɩ ba sɩɩnɩ ba ləni ba wʋrʋ tɩn mʋ. 21Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Zwifə bam jaanɩ-nɩ maŋa kalʋ a na wʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ tɩn, yɩ ba kwaanɩ sɩ ba gʋ-nɩ. 22Wɛ nan mʋ wəli-nɩ yɩ kʋ ba kʋ yi zɩm. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a zɩgɩ yo sɩ a ta cɩga a brɩ nɔɔna maama, kʋ na yɩ nɔn-kamunə naa nɔɔnʋ dɩ nɔɔnʋ dɩ. A na yəni a tɛ kʋlʋ tɩn yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam dɩ Moyisi tɩtɩ dɛɛn na tagɩ nɩ kʋlʋ w'ʋ kɩ tɩn. 23Kʋ tagɩ kʋ wɩ, nɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn maŋɩ sɩ o na yaara, sɩ o ji wʋlʋ na w'ʋ da yigə o bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn, sɩ o daarɩ o pa Zwifə bam dɩ dwi-gɛ tiinə bam dɩ na pooni, sɩ Wɛ vrɩ-ba ba lwarɩm wʋnɩ." 24Pooli na wʋra o ŋɔɔnɩ sɩ o ma joŋi o tɩtɩ kʋntʋ tɩn, Fɛsitu ma zaŋɩ o ta dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Pooli, nmʋ co mʋ! Nmʋ na tiini n zaasɩ tɔnɔ zanzan kʋntʋ tɩn mʋ pɛ n wʋbʋŋa tərə." 25Pooli ma ləri o wɩ: "Dɩbam tu Fɛsitu, kʋ daɩ nɩ a wʋbʋŋa mʋ tərə. A na zɩgɩ a tɛ kʋlʋ tɩn yɩ cɩga mʋ, yɩ kʋ jɩgɩ kuri lanyɩranɩ. 26Pɛ Agripa maŋɩ o ye wəənu tɩm kʋntʋ ni nɩ. A'a wanɩ a ŋɔɔnɩ a taanɩ dɩd-o jaja. A ye nɩ a na ŋɔɔnɩ kʋlʋ maama tɩn daɩ wo-dʋŋʋ dɩd-o, bɛŋwaanɩ wəənu tɩm kʋntʋ wʋ səgi tɩ kɩ gugoro nɩ. 27Pɛ Agripa, nmʋ sɛ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam na brɩ kʋlʋ tɩn na? Amʋ ye nɩ n sɛ." 28Agripa ma ta dɩ Pooli o wɩ: "Kʋ gɛ fɩnfɩɩn sɩ n taanɩ dɩm pa amʋ ji Zezi Krisi bu." 29Pooli ma ləri o wɩ: "Kʋ na gɛ fɩnfɩɩn naa kʋ na daanɩ dɩ, a loori Wɛ sɩ DƖ pa nmʋ dɩ balʋ maama zɩm na je ba cəgi a taanɩ dɩm tɩn dɩ ji nɩ amʋ na yɩ te tɩn. Kʋ na daɩ capʋnnʋ tɩm yɩranɩ mʋ a ba lagɩ sɩ ba ma vɔ abam dɩ." 30Pɛ wʋm dɩ gʋvɩrma tu Fɛsitu dɩ Bɩrɩnisi dɩ balʋ maama na wʋra tɩn laan ma zaŋɩ ba nuŋi. 31Ba na nuŋi tɩn, ba maa ŋɔɔnɩ daanɩ ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ wʋ kɩ kʋlʋ na maŋɩ sɩ ba gʋ-o naa sɩ ba kɩ-o pɩɩna digə nɩ tɩn." 32Agripa ma ta dɩ Fɛsitu o wɩ: "D'ɩ ya w'ʋ wanɩ d'ɩ lɩ nɔɔnʋ wʋntʋ d'ɩ yagɩ, kʋ na daɩ o tɩtɩ na wɩ o lagɩ sɩ pa-farʋ wʋm mʋ di o taanɩ dɩm tɩn ŋwaanɩ."

will be added

X\