Tɩtʋŋa Tɔnɔ 25

1Fɛsitu dɛɛn na tu o ji lʋgʋ kʋm tu tɩn, kʋ da yatɔ dɛ nɩ mʋ o zaŋɩ Sezaarɩ nɩ o vu Zeruzalɛm. 2O na ve o wʋra kʋntʋ tɩn, Zwifə bam kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba tɩʋ kʋm yigə tiinə bam ma vu o te ba saŋɩ Pooli. 3Ba ma loor-o sɩ o wəli-ba o pa Pooli joori o ba Zeruzalɛm. Kʋ yɩ ba na kɩ ni daanɩ sɩ ba gʋ Pooli cwəŋə nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ ba loori Fɛsitu sɩ o kɩ kʋntʋ. 4O ma ləri-ba o wɩ: "Pooli wʋ Sezaarɩ nɩ mʋ, yɩ ba jɩg-o ba yɩra. Kʋ nan b'a daanɩ sɩ a tɩtɩ joori a vu da. 5Kʋ nan na yɩ o kɩ woŋo mʋ o cɔgɩ, 'a pa 'a yigə tiinə bam tɔgɩ dɩ amʋ ba vu sɩ 'a laan saŋ-o d'aanɩ." 6Fɛsitu na kɩ nɩnɛɛnɩ da nana naa da fugə ba tɩʋ kʋm nɩ tɩn, o laan ma zaŋɩ o joori o vu Sezaarɩ. O na yi da yɩ tɩga pʋʋrɩ tɩn, o ma nuŋi o jəni sɩ o di taanɩ dɩm. O ma pa ni sɩ ba ja Pooli ba ba. 7Pooli na tu o ba o yi ba te tɩn, Zwifə balʋ na nuŋi Zeruzalɛm ba ba tɩn maa zɩgɩ ba gilim-o. Ba ma puli sɩ ba taa tɛ wo-lwaan-kamunnu zanzan ba pa-o, yɩ ba warɩ ba ta kʋlʋkʋlʋ sɩ kʋ brɩ nɩ kʋ yɩ cɩga. 8Pooli maa ŋɔɔnɩ o joŋi o tɩtɩ o wɩ: "Amʋ wʋ kɩ kʋlʋkʋlʋ na w'ʋ wanɩ kʋ cɔgɩ Zwifə bam cullu tɩm dɩ ba Wɛ-di-kamunu kʋm cullu tɩm tɩn. A nan wʋ kɩ kʋlʋ na w'ʋ cɔgɩ Rom pa-farʋ wʋm yuu tɩn." 9Fɛsitu dɛɛn maa lagɩ sɩ o pa Zwifə bam wʋ poli dɩd-o. Kʋntʋ ŋwaanɩ o ma bwe Pooli o wɩ: "Nmʋ w'ʋ sɛ sɩ n vu Zeruzalɛm sɩ a di nmʋ taanɩ d'aanɩ na?" 10Pooli ma lər-o o wɩ: "A nan maŋɩ a zɩgɩ nɔɔnʋ wʋlʋ Rom pa-farʋ wʋm na pɛ-o ni sɩ o di dɩbam taanɩ tɩn yigə nɩ mʋ, kʋ yɩ Rom nɩ mʋ ba maŋɩ sɩ ba di a taanɩ dɩm. Kʋ na yɩ Zwifə bam, a wʋ cɔgɩ ba kʋlʋkʋlʋ. Nmʋ tɩtɩ nan maŋɩ n ye nɩ kʋntʋ yɩ cɩga mʋ. 11A nan na kɩ a tusi yɩ a kɩ kʋlʋ na maŋɩ sɩ a tɩ tɩn, a sɛ tʋʋnɩ. Wəənu tɩlʋ Zwifə bam nan na ŋɔɔnɩ ba pa amʋ tɩn na ba jɩgɩ cɩga, nɔɔn-nɔɔnʋ ba jɩgɩ cwəŋə sɩ o ja amʋ o kɩ ba jɩŋa nɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ a laan lagɩ sɩ a vu Rom pa-farʋ wʋm tɩtɩ te mʋ, sɩ wʋntʋ di a taanɩ dɩm." 12Fɛsitu na ni kʋntʋ tɩn, o ma ŋɔɔnɩ dɩ o kwaga nɔɔna bam, yɩ o laan daarɩ o ta dɩ Pooli o wɩ: "Nmʋ na wɩ n lagɩ sɩ Rom pa-farʋ wʋm mʋ di n taanɩ dɩm tɩn, n nan w'ʋ vu d'aanɩ mʋ." 13Da fɩnfɩɩn dɛɛn na kɛ tɩn, pɛ wʋdoŋ o yɩrɩ na yɩ Agripa tɩn ma zaŋɩ o tɔgɩ dɩ o nakɔ Bɩrɩnisi o ba Sezaarɩ. Ba tu sɩ ba jɔɔnɩ Fɛsitu dɩ o na jigi tɩʋ kʋm yuutu tɩn ŋwaanɩ mʋ. 14Ba na kɩ da fɩnfɩɩn da tɩn, Fɛsitu ma ta taanɩ dɩlʋ na wʋ Pooli yuu nɩ tɩn o brɩ pɛ wʋm o wɩ: "Nɔɔnʋ mʋ wʋ yo seeni Felisi na jaan-o o kɩ pɩɩna digə nɩ yɩ o yag-o da. 15A nan ve Zeruzalɛm yɩ Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba nakwa bam ta o taanɩ ba brɩ amʋ. Ba ma ta ba wɩ, kʋ maŋɩ sɩ a di o taanɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ ba gʋ-o mʋ. 16A ma ta dɩ ba a wɩ, dɩbam Rom tiinə ba jaanɩ nɔɔnʋ d'ɩ kɩ nɔɔna jɩŋa nɩ, yɩ o ta wʋ zɩgɩ balʋ na saŋ-o tɩn yigə nɩ sɩ o ŋɔɔnɩ o joŋi o tɩtɩ dɩ ba na saŋ-o kʋlʋ ŋwaanɩ tɩn. 17Ba laan ma tɔgɩ dɩ amʋ ba ba yo seeni. A ma wʋ pɛ taanɩ dɩm dim daanɩ. Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, a ma zaŋɩ a nuŋi sɩ a di taanɩ dɩm. A ma pa ni sɩ ba ja nɔɔnʋ wʋm ba ba. 18Balʋ na saŋ-o tɩn ma zaŋɩ sɩ ba ŋɔɔnɩ. A ya maa bʋŋɩ nɩ ba lagɩ ba ŋɔɔnɩ wo-lwaanʋ mʋ ba pa-o. Ba nan wʋ ŋɔɔnɩ kʋntʋ. 19Ba na zaŋɩ ba ŋɔɔnɩ kʋlʋ tɩn yɩ kantɔgɔ bɩtarɩ mʋ ba tɩtɩ Wɛ cwəŋə kam ŋwaanɩ. Kʋ ma wəli dɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ na tɩga, o yɩrɩ mʋ Zezi, yɩ Pooli tɛ o wɩ, o ŋwɩ mʋ. 20A wʋbʋŋa ma vugimi dɩ a na w'ʋ kɩ te a di ba taanɩ dɩm tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ a ma bwe Pooli, sɩ o na w'ʋ sɛ o vu Zeruzalɛm sɩ a di o taanɩ dɩm d'aanɩ. 21Pooli ma loori sɩ d'ɩ ta'a nii-o, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ yagɩ taanɩ dɩm sɩ d'ɩ yuutu Rom pa-farʋ wʋm tɩtɩ laan di o taanɩ dɩm. Kʋntʋ ŋwaanɩ a ma pa ni sɩ ba taa yɩr-o, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ a na w'ʋ wanɩ a pa o vu pa-farʋ wʋm te tɩn." 22Fɛsitu na tagɩ kʋntʋ dɩd-o o ti tɩn, Agripa laan ma ta o wɩ, wʋm tɩtɩ w'ʋ ta lagɩ sɩ o ni nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ ni-taanɩ. Fɛsitu ma lər-o o wɩ: "Jwaanɩ mʋ, nmʋ w'ʋ ni o taanɩ dɩm." 23Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Agripa dɩ Bɩrɩnisi ma zaŋɩ ba kwɛ nɩnwaŋa lanyɩranɩ ba nuŋi. Pamaŋna bam dɩdɛɛra dɩdaanɩ tɩʋ kʋm yigə tiinə maa tɔgɩ ba kwaga, yɩ ba vu ba zʋ taanɩ dɩm dim jəgə kam. Fɛsitu laan ma pa ni sɩ ba ja Pooli ba ba. 24Fɛsitu ma ta o wɩ: "Pɛ Agripa dɩ abam balʋ maama na wʋ yo seeni zɩm tɩn, nii-na nɔɔnʋ wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ Zwifə balʋ maama na wʋ Zeruzalɛm nɩ dɩ yoba seeni tɩn na jɩgɩ o taanɩ ba ŋɔɔnɩ dɩ amʋ tɩn. Ba maa tiini ba ŋɔɔnɩ dɩ dam nɩ kʋ wʋ maŋɩ sɩ nɔɔnʋ wʋntʋ daa ta ŋwɩ. 25A nan wʋ nɛ o na kɩ kʋlʋ kʋ maŋɩ sɩ d'ɩ gʋ-o tɩn. O tɩtɩ nan na wɩ o lagɩ sɩ Rom pa-farʋ wʋm mʋ di o taanɩ tɩn, amʋ lɩ wʋbʋŋa sɩ a pa o vu d'aanɩ mʋ. 26Kʋ daarɩ, a nan ba jɩgɩ o woŋo kʋlʋ na jɩgɩ kuri tɩn sɩ a pʋpʋnɩ a pa dɩbam yuutu wʋm. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a pɛ o ba o zɩgɩ abam yigə nɩ sɩ 'a nii, kʋ na dwe dɩdɩ nmʋ Pɛ Agripa yigə nɩ. D'ɩ nan na bwe-o d'ɩ ti, kʋ waɩ kʋ paɩ a naɩ o woŋo kʋlʋ a na w'ʋ pʋpʋnɩ a pa pa-farʋ wʋm tɩn. 27Bɛŋwaanɩ a bʋŋɩ nɩ kʋ b'a ta jɩgɩ kuri sɩ a tʋŋɩ pɩɩnʋ sɩ o vu pa-farʋ wʋm te, yɩ a wʋ tagɩ o na jɩgɩ taanɩ woŋo kʋlʋ ŋwaanɩ tɩn."

will be added

X\