Tɩtʋŋa Tɔnɔ 24

1Da yanu na kɛ tɩn, Zwifə bam kaanɩm yuutu Ananiya laan ma ba dɩdaanɩ nakwa badaara, dɩ bɩtar-yeenu wʋlʋ na yɩ ba zənnu tɩn o yɩrɩ mʋ Tɛtuli. Ba ma vu ba jəni gʋvɩrma tu wʋm yigə nɩ, sɩ ba tʋlɩ kʋlʋ Pooli na kɩ tɩn ba brɩ-o. 2Ba ma bəŋi Pooli sɩ o ba. Tɛtuli laan ma puli sɩ o ŋɔɔnɩ taanɩ dɩm. O ma tʋlɩ o wɩ: "Dɩbam yuutu Felisi, dɩbam maama ye nɩ nmʋ ŋwaanɩ mʋ dɩbam lʋgʋ kʋm jɩgɩ ywəəni dɩ yazurə. Nmʋ na jɩgɩ dɩbam te tɩn mʋ pɛ dɩbam lʋgʋ kʋm fɔgɩ kʋ ve yigə. 3Nmʋ na kɩ kʋlʋ maŋa maama naa je dɩ je n pa dɩbam tɩn, d'ɩ kɩ nmʋ le zanzan kʋ ŋwaanɩ. 4A nan ba lagɩ sɩ a ŋɔɔnɩ zanzan sɩ kʋ yaarɩ nmʋ. A nan loori-m sɩ n cəgi dɩbam na jɩgɩ kʋlʋ fɩnfɩɩn sɩ d'ɩ ta tɩn. 5Dɩbam maanɩ nɩ nɔɔnʋ wʋntʋ jɩgɩ nakɔɔrɩ zanzan. O yəni o paɩ Zwifə bam magɩ kantɔgɔ yɩ ba pɔɔrɩ daanɩ lʋgʋ baŋa je maama nɩ. O maa kwəri o yɩ Nazarɛtɩ tiinə vwan kara kam yigə tu. 6O ya ma tiini o kwaanɩ sɩ o cɔgɩ dɩbam Wɛ-di-kamunu kʋm cullu tɩm. Dɩbam ma ja-o. ((D'ɩ ya maa lagɩ sɩ d'ɩ ma dɩbam Zwifə bam cullu tɩm mʋ d'ɩ di o taanɩ. 7Pamaŋna bam dɩdɛɛrʋ Lizɩa laan ma ba o vrɩ-o dɩ dam dɩbam jɩa nɩ. 8O ma pa ni nɩ balʋ na saŋɩ Pooli tɩn ba nmʋ te.)) Nmʋ nan na bwe-o taanɩ, nmʋ tɩtɩ laan w'ʋ lwarɩ kʋlʋ o na kɩ yɩ d'ɩ saŋ-o tɩn." 9Tɛtuli na tagɩ kʋntʋ tɩn, Zwifə bam ma pu o kwaga ba wɩ, o na tagɩ kʋlʋ maama tɩn yɩ cɩga mʋ. 10Gʋvɩrma tu wʋm laan ma yɩgɩsɩ o jɩŋa sɩ Pooli dɩ daa tʋlɩ o kwərə. Pooli ma ta o wɩ: "Amʋ ye nɩ nmʋ te lʋgʋ kʋntʋ yɩ n yɩ sarɩya-diru bɩna zanzan na kɛ. Kʋntʋ ŋwaanɩ a jɩgɩ wʋpolo sɩ a zɩgɩ nmʋ yigə nɩ a ŋɔɔnɩ a joŋi a tɩtɩ. 11Nmʋ tɩtɩ nan w'ʋ wanɩ n lwarɩ nɩ a na ve Zeruzalɛm sɩ a zuli Wɛ tɩn, kʋ ta wʋ dwəni da fugə-yale zɩm dɛ dɩm nɩ. 12Zwifə bam na nɛ amʋ Wɛ-di-kamunu kʋm nɩ tɩn, a ba wʋra a magɩ kantɔgɔ dɩdaanɩ nɔɔn-nɔɔnʋ. Ba nan wʋ nɛ nɩ a pɛ vuvugə zʋ nɔɔna tɩtarɩ nɩ. Kʋ na yɩ dɩbam Zwifə bam Wɛ-di sɩm wʋnɩ naa je dɩ je tɩʋ kʋm wʋnɩ, ba wʋ nɛ nɩ a kɩ kʋntʋ doŋ. 13Wəənu tɩlʋ ba na wɩ a kɩ tɩn, ba b'a wanɩ ba brɩ nɩ tɩ yɩ cɩga. 14A nan na w'ʋ ta kʋlʋ dɩ nmʋ nɩ kʋ yɩ cɩga tɩn mʋ tɩntʋ: A zuli Wɛ dɩlʋ na yɩ dɩbam nabaara Wɛ tɩn mʋ, yɩ a tɔgɩ Wɛ cwə-dʋŋa kalʋ nɔɔna bantʋ na tɛ ba wɩ ka yɩ vwan tɩn. A nan sɛ a tɔgɩ wəənu tɩlʋ maama na pʋpʋnɩ Wɛ cullu tɔnɔ kʋm wʋnɩ dɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam twaanʋ tɩm wʋnɩ tɩn. 15A nan jɩgɩ tɩɩna Wɛ tee nɩ, nɩ nɔɔna bantʋ dɩ na jɩgɩ tɩɩna te, nɩ twa maama w'ʋ joori ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, kʋ na yɩ nɔn-ŋʋna dɩ nɔn-balwaarʋ maama. 16Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a tiini a kwaana, sɩ a kɩ kʋlʋ maama na lana Wɛ dɩ nabiinə tee nɩ tɩn, yɩ fʋʋnɩ təri a bɩcarɩ nɩ. 17A dɛɛn ya təri Zeruzalɛm nɩ bɩna zanzan na kɛ tɩn, yɩ a laan joori a ba. A jaanɩ səbu pɛɛra mʋ a ba sɩ a pa a tɩʋ kʋm yinigə tiinə, yɩ a daarɩ a jɩgɩ pɛɛra sɩ a ma kaanɩ Baŋa-Wɛ. 18A na wʋra a kɩ kʋntʋ tɩn, Zwifə bam ma ba ba na amʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ. Ba na nɛ-nɩ kʋntʋ tɩn, dɩ amʋ maŋɩ a kwɛ a tɩtɩ dɩ Wɛ a ti. Nɔn-kɔgɔ dɩ maa təri a tee nɩ. Vuvugə dɩ nan tərə. 19Kʋ daarɩ Zwifə badaara na nuŋi Azi tɩɩnɩ dɩm wʋnɩ tɩn dɛɛn mʋ tɔgɩ ba wʋra. Bantʋ ya na jɩgɩ woŋo dɩ amʋ, bantʋ mʋ ya maŋɩ sɩ ba ba ba zɩgɩ nmʋ yigə nɩ sɩ ba ta kʋlʋ a na cɔgɩ tɩn. 20Ba nan na tərə tɩn, pa nɔɔna bantʋ na zɩgɩ yo seeni tɩn ta ba na nɛ kʋlʋ amʋ na kɩ a cɔgɩ, maŋa kalʋ a na zɩgɩ Zwifə sarɩya-dirə nakwa bam yigə nɩ a ŋɔɔnɩ tɩn. 21Ba wʋ nɛ kʋlʋ a na cɔgɩ tɩn, kʋ na daɩ woŋo dɩdʋa yɩranɩ mʋ a taga. A na zɩgɩ ba wʋnɩ tɩn, a ya tagɩ dɩ kwər-dɩa a wɩ: 'Abam zɩm nan jɩgɩ amʋ taanɩ mʋ 'a di, a na sɛ nɩ twa w'ʋ joori ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ tɩn ŋwaanɩ.' " 22Pooli na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, Felisi ma pa ba tiŋi taanɩ dɩm. Wʋm tɩtɩ dɛɛn maŋɩ o ye Wɛ cwə-dʋŋa kam cɩga na yɩ te tɩn. O ma ta o wɩ: "Pamaŋna bam dɩdɛɛrʋ Lizɩa na tuə, a laan w'ʋ di abam taanɩ dɩm a ti." 23O ma pa pamaŋna bam yigə tu wʋm ni sɩ o ja Pooli o vu o taa yɩr-o, sɩ o daarɩ o pa-o pwələ sɩ o cilonnə taa waɩ ba zən-o dɩ kʋlʋ o na lagɩ tɩn. 24Da fɩnfɩɩn na kɛ tɩn, Felisi ma tɔgɩ dɩ o kaanɩ Drusili o ba. Wʋntʋ yɩ Zwifu mʋ. Felisi ma pa ba bəŋi Pooli sɩ o ba. Ba ma cəgi Pooli na wʋra o tɛ Zezi Krisi cwəŋə kam na yɩ te yɩ nɔɔna kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn. 25Pooli ma daarɩ o wʋra o tɛ kəm-laarʋ tɔgɩm taanɩ, dɩ nɔɔna na maŋɩ sɩ ba ja ba tɩtɩ te tɩn. O ta ma ta o brɩ-ba Wɛ na w'ʋ ba DƖ di nɔɔna sarɩya te tɩn. Pooli na wʋra o tɛ kʋntʋ doŋ tɩn, fʋʋnɩ ma zʋ Felisi. O ma ta o wɩ: "Kʋ maŋɩ. Nan ve sɩ maŋa kalʋ a na lagɩ-m tɩn, a laan w'ʋ bəŋi-m." 26O dɛɛn ya bʋŋɩ nɩ Pooli w'ʋ ma səbu mʋ o loor-o sɩ o yag-o. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o yəni o bə-o maŋa maama o ŋɔɔnɩ dɩd-o. 27Bɩna yale ma ba ya yi. Nɔɔnʋ wʋdoŋ ma ba o ləni Felisi yuu nɩ sɩ o taa yɩ lʋgʋ kʋm tu. Wʋntʋ yɩrɩ mʋ Porisiu Fɛsitu. Felisi dɛɛn na lagɩ sɩ o pa Zwifə bam wʋ poli dɩd-o tɩn, o ma yagɩ Pooli pɩɩna digə kam nɩ tata.

will be added

X\