Tɩtʋŋa Tɔnɔ 23

1Pooli ma nii sarɩya-dirə nakwa bam seeni yɩ o wɩ: "A ko-biə-ba, kʋlʋ maama a na kɩ a ŋwɩa wʋnɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn, fʋʋnɩ təri a bɩcarɩ nɩ, yɩ Wɛ dɩ ye kʋ ni nɩ." 2Zwifə bam kaanɩm yuutu wʋm o yɩrɩ na yɩ Ananiya tɩn na ni Pooli na tagɩ kʋlʋ tɩn, o ma ta dɩ balʋ na zɩgɩ Pooli tee nɩ tɩn sɩ ba frɩ o ni nɩ. 3Pooli ma ləri Ananiya o wɩ: "Wɛ w'ʋ magɩ nmʋ tɩtɩ mʋ. Nmʋ nyɩ dɩ kəbrə kalʋ nɔɔna na fɔgɩ tɩn mʋ. Nmʋ yɩ wʋlʋ na je sɩ n di amʋ taanɩ sɩ kʋ tɔgɩ Zwifə bam cullu tɩm mʋ, yɩ nmʋ tɩtɩ mʋ cɔgɩ-tɩ dɩ n na pɛ ni sɩ ba magɩ amʋ tɩn." 4Nɔɔna balʋ na zɩgɩ Pooli tee nɩ tɩn ma ta dɩd-o ba wɩ: "Nmʋ jɩgɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm mʋ n twɩa!" 5Pooli ma ləri-ba o wɩ: "A ko-biə-ba, a maŋɩ a yəri nɩ o yɩ kaanɩm yuutu mʋ. Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ, n yɩ zaŋɩ n ŋɔɔnɩ n cɔgɩ dɩ wʋlʋ na yɩ abam yuutu tɩn." 6Pooli na lwarɩ nɩ kɔgɔ kʋm nɔɔna badaara yɩ Sadusɩan tiinə yɩ badaara dɩ yɩ Farizɩan tiinə tɩn, o laan ma ŋɔɔnɩ baŋa baŋa dɩ kwər-dɩa ba kɔgɔ kʋm wʋnɩ o wɩ: "A ko-biə-ba, amʋ yɩ Farizɩan tu mʋ yɩ a kwəri a yɩ Farizɩan tiinə bu. Ba zɩm saŋɩ amʋ sɩ ba di a taanɩ, dɩ a na jɩgɩ tɩɩna nɩ twa w'ʋ joori ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ." 7O na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, Farizɩan tiinə bam dɩ Sadusɩan tiinə bam ma sɩŋɩ ba wʋra ba magɩ kantɔgɔ daanɩ. Ba kɔgɔ kʋm ma pɔɔrɩ bɩle. 8Sadusɩan tiinə bam maa brɩ nɩ twa biim tərə, yɩ ba tɛ nɩ malɛsɩ dɩ cirə dɩ tərə. Kʋ daarɩ Farizɩan tiinə bam maa brɩ nɩ tɩntʋ maama wʋra. 9Ba maama maa kɩ sɔɔ kʋ tiini kʋ ja gaalɩ. Wɛ cullu karanyɩna tiinə badaara na nuŋi Farizɩan kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn ma zaŋɩ wɛɛnɩ ba twanɩ dɩ dam ba wɩ: "Dɩbam wʋ nɛ kʋlʋ nɔɔnʋ wʋntʋ na cɔgɩ tɩn. Dɛ doŋ kʋ waɩ kʋ yɩ ciru naa malɛka mʋ sɩɩnɩ ka ŋɔɔnɩ dɩd-o." 10Ba kantɔgɔ kʋm na tiini kʋ daga tɩn, kʋ ma pa fʋʋnɩ zʋ pamaŋna bam dɩdɛɛrʋ wʋm, o ya bʋŋɩ sɩ ba ga w'ʋ ja Pooli ba vaŋɩ ba tʋrɩ mʋ. O ma pa ni sɩ o pamaŋna bam zʋ kɔgɔ kʋm wʋ ba ja Pooli ba ja nuŋi, sɩ ba daarɩ ba ja-o ba joori ba vu ba pɩɩna digə kam. 11Dɛ dɩm kʋntʋ tɩtɩɩ nɩ, d'ɩ Yuutu wʋm ma ba o zɩgɩ Pooli tee nɩ yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "Ta n jɩgɩ baarɩ, bɛŋwaanɩ nmʋ na pɛ amʋ maana n brɩ amʋ cɩga kam Zeruzalɛm tiinə tee nɩ te tɩn, nmʋ nan daa n ta maŋɩ sɩ n brɩ a cɩga kam kʋntʋ mʋ Rom tiinə tee nɩ dɩ." 12Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Zwifə badaara ma la ba kɩ ni daanɩ. Ba ma du dɩ Wɛ nɩ ba daa b'a di wʋdiu naa ba nyɔ kʋlʋkʋlʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ ba na w'ʋ gʋ Pooli tɩn. 13Nɔɔna balʋ na kɩ ni daanɩ kʋntʋ tɩn dwe nɔɔna fiinna. 14Ba laan ma zaŋɩ ba vu ba kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba nakwa bam te ba ta ba wɩ: "Dɩbam maama kɩ ni daanɩ mʋ yɩ d'ɩ du dɩ Wɛ d'ɩ wɩ, d'ɩ daa b'a di kʋlʋkʋlʋ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ d'ɩ na w'ʋ gʋ Pooli tɩn. 15Kʋ laan daarɩ sɩ abam dɩ sarɩya-dirə nakwa bam maama mʋ tʋŋɩ ni pamaŋna dɩdɛɛrʋ wʋm tee nɩ, sɩ ba ja Pooli ba nuŋi ba ba ba pa abam. Abam w'ʋ kɩ sɩ kʋ taa nyɩ nɩnɛɛnɩ 'a lagɩ sɩ 'a fɔgɩ 'a ni o taanɩ dɩm woŋo mʋ te. Kʋ daarɩ dɩbam w'ʋ vu d'ɩ ti d'ɩ yigə, sɩ d'ɩ gʋ-o cwəŋə nɩ yɩ o daa ta wʋ yi abam te." 16Pooli nakɔ bu dɛɛn ma ni kəm dɩm kʋntʋ ŋwa. O ma zaŋɩ o vu o zʋ pamaŋna bam pɩɩna digə kam o ta o brɩ Pooli. 17Pooli na ni kʋntʋ tɩn, o ma bəŋi pamaŋna bam yigə tu dɩdʋa sɩ o ba. O ma ta dɩd-o o wɩ: "Ja nɔn-dʋŋʋ kʋntʋ n vu dɩdɛɛrʋ wʋm te, sɩ o jɩgɩ taanɩ mʋ sɩ o ta dɩd-o." 18Pamaŋna bam yigə tu wʋm ma tɔgɩ o yigə o ja-o o vu dɩdɛɛrʋ wʋm te. O ma ta o wɩ: "Pooli wʋlʋ na wʋ pɩɩna digə nɩ tɩn mʋ bəŋi amʋ o ta o wɩ, a ja nɔn-dʋŋʋ kʋntʋ a ba nmʋ te, sɩ o jɩgɩ taanɩ mʋ sɩ o ta o brɩ-m." 19Dɩdɛɛrʋ wʋm ma ja o jɩŋa o vaŋ-o o ja nuŋi daa. O ma bwe-o o wɩ: "Nmʋ jɩgɩ bɛɛn n lagɩ n ta n brɩ amʋ?" 20O ma ta o wɩ: "Zwifə bam mʋ kɩ ni daanɩ sɩ ba jwa tʋŋɩ ni nmʋ tee nɩ, sɩ n ja Pooli n vu ba sarɩya-dirə nakwa bam te, sɩ kʋ taa nyɩ nɩnɛɛnɩ ba lagɩ sɩ ba fɔgɩ ba ni o taanɩ dɩm mʋ te. 21Nan yɩ zaŋɩ n sɛ ba ni, bɛŋwaanɩ ba dwe nɔɔna fiinna ba na lagɩ ba səgi ba tɩtɩ cwəŋə nɩ sɩ ba taa cəg-o. Ba maama nan dugi dɩ Wɛ mʋ ba wɩ, ba b'a di naa ba nyɔ kʋlʋkʋlʋ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ ba na w'ʋ gʋ Pooli tɩn. Ba nan ti ba yigə, yɩ ba laan cəgi sɩ nmʋ na sɛ ba ni dɩm mʋ, sɩ ba kɩ kʋntʋ." 22Dɩdɛɛrʋ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma ta dɩd-o o wɩ: "Yɩ zaŋɩ n ta n brɩ nɔɔn-nɔɔnʋ nɩ n tu n ta kəm dɩm kʋntʋ dɩ amʋ." O ma daarɩ o pa nɔn-dʋŋʋ kʋm viiri. 23Dɩdɛɛrʋ wʋm laan ma bəŋi o yigə tiinə bale o ta dɩ ba o wɩ: "Lɩ-na pamaŋna biə-yale (200) sɩ ba vu Sezaarɩ, dɩdaanɩ sise diinə fusɩrpɛ (70) dɩ cicwə dʋlɩna biə-yale (200). 'A maŋɩ sɩ 'a ti 'a yigə sɩ 'a nuŋi kʋ maŋɩ dɩ luu nʋgʋ tɩtɩɩ nɩ. 24Lɩ-na sise 'a pa Pooli sɩ o di, sɩ o wanɩ o vu o yi gʋvɩrma tu Felisi te dɩ yazurə." 25Dɩdɛɛrʋ wʋm laan ma pʋpʋnɩ tɔnɔ o wɩ: 26"Amʋ Kloodi Lizɩa mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa nmʋ Felisi wʋlʋ na yɩ dɩbam gʋvɩrma tu yɩ n nii dɩbam lanyɩranɩ tɩn. A jɔɔnɩ nmʋ. 27Zwifə badonnə mʋ jaanɩ nɔɔnʋ wʋntʋ, yɩ ba kwaanɩ sɩ ba gʋ-o. Amʋ nan lwarɩ nɩ o yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔnʋ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ dɩ a pamaŋna bam ma vu d'ɩ joŋ-o d'ɩ yagɩ. 28A ya lagɩ sɩ a lwarɩ woŋo kʋlʋ ŋwaanɩ ba na jaan-o ba ba ba saŋɩ tɩn mʋ. Mʋ kʋ kuri a jaan-o a vu a zɩgɩ ba sarɩya-dirə nakwa bam yigə nɩ. 29A ma lwarɩ nɩ ba saŋ-o ba tɩtɩ cullu tɩm ŋwaanɩ mʋ. Kʋlʋkʋlʋ nan tərə kʋ na brɩ nɩ ba maŋɩ sɩ ba gʋ-o naa ba pɩ-o. 30Nɔɔnʋ nan mʋ tagɩ o brɩ-nɩ, nɩ Zwifə badaara mʋ kɩ ni daanɩ sɩ ba gʋ nɔɔnʋ wʋm. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a tʋŋ-o nmʋ tee nɩ. A ma ta dɩ balʋ na saŋ-o tɩn, nɩ ba ba nmʋ te ba ta kʋlʋ o na kɩ tɩn." 31Pamaŋna bam laan ma zaŋɩ ba ja Pooli ba nuŋi nɩ ba na pɛ-ba ni sɩ ba kɩ te tɩn. Ba ma ja-o tɩtɩɩ dɩm kʋntʋ ba vu ba yi Antipatrisi. 32Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, pamaŋna balʋ na ve tɩga nɩ tɩn ma zɩgɩ d'aanɩ ba joori ba vu ba jəgə kam. Ba ma daarɩ sise diinə bam yɩranɩ mʋ sɩ ba tɔgɩ dɩ Pooli ba vu. 33Ba ma ja-o ba vu ba yi Sezaarɩ. Ba na yi da tɩn, ba ma kwe tɔnɔ kʋm ba pa gʋvɩrma tu wʋm yɩ ba kɩ Pooli o jɩŋa nɩ. 34O ma karɩmɩ tɔnɔ kʋm, yɩ o daarɩ o bwe Pooli o wɩ, tɩʋ kɔɔ mʋ o nuŋi? O na lwarɩ nɩ o nuŋi Silisi tɩn, 35o ma ta o wɩ: "Nmʋ saŋɩna bam na tuə, a'a bwe nmʋ taanɩ dɩm a nii." O ma daarɩ o pa ni o wɩ, ba ja Pooli ba vu sɔŋɔ kʋlʋ Pɛ Erɔdɩ dɛɛn na lɔgɩ tɩn ba pɩ-o da sɩ ba taa yɩr-o.

will be added

X\