Tɩtʋŋa Tɔnɔ 21

1D'ɩ laan ma banɩ-ba yɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ viiri. D'ɩ ma kwe d'ɩ yigə d'ɩ yɔɔrɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ d'ɩ vu d'ɩ yi Kosi. Tɩga ma pʋʋrɩ, d'ɩ daa ma yi Rodi. D'ɩ ma zɩgɩ d'aanɩ d'ɩ vu Patara. 2D'ɩ na yi d'aanɩ tɩn, d'ɩ ma na naboro kʋdoŋ kʋ na lagɩ kʋ vu Fenisi. D'ɩ ma vu d'ɩ zʋ kʋ wʋ sɩ d'ɩ tɔgɩ d'ɩ vu. 3D'ɩ na maa ve tɩn, d'ɩ ma tʋlɩ d'ɩ na Sipri. D'ɩ ma yagɩ-kʋ d'ɩ jagwiə nɩ, yɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ kɛ. D'ɩ ma vu d'ɩ yi Siiri. D'ɩ na yi da tɩn, d'ɩ ma zɩgɩ Tiiri nɩ. Kʋ yɩ d'aanɩ mʋ ba maŋɩ sɩ ba lɩ naboro kʋm zɩla yam. 4D'ɩ ma nuŋi d'ɩ vu d'ɩ jeeri balʋ na yɩ Zezi karabiə tɩn, yɩ d'ɩ kɩ da yarpɛ ba tee nɩ. D'ɩ na wʋra tɩn, Wɛ Joro kʋm dam ma pa ba ta dɩ Pooli sɩ o yɩ zaŋɩ o vu Zeruzalɛm. 5Da yarpɛ yam na kɛ tɩn, d'ɩ ma zaŋɩ d'ɩ kwe d'ɩ cwəŋə sɩ d'ɩ viiri. Zezi nɔɔna bam dɩ ba kaana dɩ ba biə maama ma ja dɩbam ba nuŋi tɩʋ kʋm wʋnɩ ba vu sɩ ba yagɩ. D'ɩ na ve d'ɩ yi nɩnɩʋ kʋm ni tɩn, dɩbam maama ma kuni doonə tɩga nɩ d'ɩ warɩ Wɛ. 6D'ɩ na warɩ Wɛ d'ɩ ti tɩn, d'ɩ ma banɩ daanɩ dɩ yi-na, yɩ d'ɩ zʋ naboro kʋm. Bantʋ ma joori sɔŋɔ. 7D'ɩ ma zaŋɩ d'ɩ nuŋi Tiiri nɩ, yɩ d'ɩ tʋlɩ nɩnɩʋ kʋm ni d'ɩ vu d'ɩ yi Tolɛmɩ. D'ɩ na yi da tɩn, mʋ d'ɩ nɛ Zezi karabiə. D'ɩ ma jɔɔnɩ-ba yɩ d'ɩ kɩ dɛ dɩdwɩ ba tee nɩ. 8Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, d'ɩ ma zaŋɩ d'ɩ vu d'ɩ yi Sezaarɩ. D'ɩ ma vu d'ɩ pəni Filipi-ba sɔŋɔ nɩ. Wʋntʋ mʋ tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam, yɩ o tɔgɩ o yɩ nɔɔna barpɛ balʋ ba na lɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa. 9O maa jɩgɩ o bukwa bana ba ta wʋ zʋ banna. Bantʋ yɩ balʋ na waɩ ba ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ tɩn. 10D'ɩ na kɩ da fɩnfɩɩn d'aanɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋdoŋ ma nuŋi Zude o ba dɩbam te. O yɩrɩ mʋ Agabusi. O yɩ Wɛ nijoŋnu mʋ. 11O na tu dɩbam te kʋntʋ tɩn, o ma lɩ Pooli kilə o təŋə nɩ o ma vɔ o tɩtɩ nɛ dɩ o jɩa o kɩ daanɩ. O laan ma ta o wɩ: "Mʋ Wɛ Joro kʋm na tagɩ kʋlʋ tɩn kʋ wɩ: Zwifə balʋ na zʋʋrɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn w'ʋ ja kilə kantʋ tu ba vɔ tɩntʋ doŋ, yɩ ba daarɩ ba kɩ-o dwi-gɛ tiinə jɩŋa nɩ." 12D'ɩ na ni kʋntʋ tɩn, dɩbam dɩ balʋ na tɔgɩ ba wʋra tɩn maa kwaanɩ d'ɩ loori Pooli sɩ o yɩ zaŋɩ o vu Zeruzalɛm. 13O ma ləri o wɩ: "Bɛŋwaanɩ mʋ abam keerə, yɩ 'a pa a wʋ cɔgɩ? Ba na lagɩ ba vɔ-nɩ Zeruzalɛm nɩ naa ba na lagɩ ba gʋ-nɩ dɩ, amʋ w'ʋ sɛ sɩ a tɩ d'ɩ Yuutu Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ." 14D'ɩ na loor-o taan d'ɩ ga tɩn, d'ɩ ma yagɩ yɩ d'ɩ ta d'ɩ wɩ: "Wɛ w'ʋ kɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn." 15D'ɩ na kɩ da fɩnfɩɩn da tɩn, d'ɩ ma zaŋɩ d'ɩ ti d'ɩ yigə d'ɩ nuŋi d'ɩ maa ve Zeruzalɛm. 16Zezi karabiə badaara ma zaŋɩ Sezaarɩ nɩ ba kogili dɩbam. Ba ma ja dɩbam ba vu nɔɔnʋ wʋlʋ sɔŋɔ d'ɩ na lagɩ d'ɩ pəni da tɩn. O yɩrɩ mʋ Mɩnasɔn. O yɩ Sipri tu mʋ o na maŋɩ o yɩ Zezi karabu faŋa faŋa. 17D'ɩ na yi Zeruzalɛm tɩn, d'ɩ ko-biə bam ma jeeri dɩbam lanyɩranɩ. 18Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Pooli ma zaŋɩ o tɔgɩ dɩdaanɩ dɩbam sɩ d'ɩ vu d'ɩ na Zakɩ. Zezi kɔgɔ kʋm nakwa bam maama maa tɔgɩ ba wʋra. 19Pooli ma jɔɔnɩ-ba. O ma tʋlɩ kʋlʋ maama Wɛ na kɩ dwi-gɛ tiinə bam tee nɩ o tɩtʋŋa yam wʋnɩ tɩn o brɩ-ba. 20Ba na ni kʋlʋ maama o na tagɩ tɩn, ba ma kɩ Wɛ le kʋ ŋwaanɩ. Ba laan ma ta dɩ Pooli ba wɩ: "Dɩbam ko-bu, ni kʋ na yɩ te tɩn. Zwifə bam mʋrrʋ kɔgɔ kɔgɔ laan mʋ tu ba sɛ Zezi, yɩ ba ta tɔgɩ Wɛ ni-doorə yam dɩ ba wʋ maama. 21Ba ni nɩ nmʋ yəni n brɩ Zwifə balʋ na zʋʋrɩ dwi-gɛ tiinə wʋnɩ tɩn, sɩ ba yagɩ Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na kɩ Moyisi jɩŋa nɩ tɩn. Ba ni nɩ n tɛ nɔɔna bam kʋntʋ sɩ ba daa yɩ ta goni ba bəkəri, sɩ ba daa yɩ ta tɔgɩ dɩbam Zwifə bam mɩʋ na yɩ te tɩn. 22Zwifə balʋ na wʋ yo seeni tɩn w'ʋ lwarɩ nɩ nmʋ tuə. D'ɩ nan w'ʋ kɩ ta mʋ? 23Kʋntʋ, d'ɩ nan w'ʋ brɩ-m n na w'ʋ kɩ te tɩn. Nɔɔna bana wʋ dɩbam tee nɩ ba na goni ba ni dɩ Wɛ. 24Ba na lagɩ ba vu Wɛ-di-kamunu kʋm sɩ ba kwɛ ba tɩtɩ dɩ Wɛ, nmʋ maŋɩ sɩ n tɔgɩ n vu mʋ, sɩ n daarɩ n ŋwɩ kʋlʋ na w'ʋ pa ba na cwəŋə sɩ ba fa ba yuni tɩn. N na kɩ kʋntʋ, nɔɔna bam maama w'ʋ lwarɩ nɩ ba na tɛ kʋlʋ ba pa nmʋ tɩn daɩ cɩga. Ba nan w'ʋ lwarɩ nɩ nmʋ tɩtɩ tɔgɩ Wɛ cullu tɩm na brɩ te tɩn mʋ. 25Kʋ daarɩ dwi-gɛ tiinə balʋ na tu ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn, dɩbam maŋɩ d'ɩ pʋpʋnɩ tɔnɔ d'ɩ pa-ba yɩ d'ɩ ta kʋlʋ d'ɩ na bʋŋɩ tɩn. Dɩbam tagɩ-ba sɩ ba yɩ zaŋɩ ba di wʋdiu kʋlʋ nɔɔna na mɛ ba kaanɩ jwənə tɩn, naa ba di jana, naa ba di varɩm wʋlʋ ba na jujugi ba gʋ tɩn, yɩ d'ɩ ta dɩ ba sɩ ba yɩ cɔgɩ ba tɩtɩ dɩ kaana, sɩ kaana dɩ yɩ cɔgɩ ba tɩtɩ dɩ baara." 26Ba na tagɩ kʋntʋ tɩn, Pooli ma sɛ ba taanɩ dɩm. Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, o ma ja nɔɔna bam o vu sɩ o tɔgɩ o kwɛ o tɩtɩ dɩ Wɛ. O ma daarɩ o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ, sɩ o ta o brɩ ka yigə tiinə bam da yalʋ ni na daarɩ sɩ nɔɔna bam kwɛ ba tɩtɩ dɩ Wɛ ba ti tɩn, sɩ ba laan ja ba wəənu tɩm ba ja ba, sɩ ba ma kaanɩ Baŋa-Wɛ ba pa ba dɩdʋa dɩdʋa. 27Da yarpɛ yam ni na daarɩ fɩɩn sɩ ya ti tɩn, Zwifə badaara ma na Pooli Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ. Bantʋ nuŋi Azi tɩʋ kʋdoŋ mʋ. Ba ma pa nɔn-kɔgɔ kʋm maama na wʋra tɩn bana zaŋɩ dɩ Pooli. Ba ma ja-o, 28yɩ ba tɔɔlɩ ba tɛ ba wɩ: "Yisɩrayɛlɩ tiinə-ba, ba zəni-na dɩbam! Nɔɔnʋ wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na tʋlɩ je maama o brɩ nɔɔna maama sɩ ba yɩ taa nɩgɩ dɩbam Yisɩrayɛlɩ tiinə, sɩ ba yɩ taa sɛ Wɛ cullu tɩlʋ dɩbam na tɔgɩ tɩn, sɩ ba pa Wɛ-di-kamunu kʋntʋ dɩ ji kafɛ. Kʋ wəli da, o jaanɩ dwi-gɛ tiinə badonnə mʋ o ba o zʋ dɩbam Wɛ-digə kam wʋ, o pa ba digiru cɔgɩ jəgə kalʋ na yɩ Wɛ nyɩm tɩn." 29Ba dɛɛn tagɩ kʋntʋ doŋ, bɛŋwaanɩ ba ya nɛ Trofim dɩ Pooli na tɔgɩ daanɩ tɩʋ kʋm wʋnɩ, yɩ o yɩ dwi-gɛ tu na nuŋi Efɛɛzɩ tɩn. Ba dɛɛn bʋŋɩ nɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ mʋ Pooli jaanɩ o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ. 30Vuvugə ma zaŋɩ tɩʋ kʋm maama wʋnɩ. Nɔn-kɔgɔ ma duri kʋ vu jəgə kam. Ba laan ma ja Pooli ba tuur-o ba ja nuŋi Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, yɩ ba daarɩ ba pɩ ka niə yam maama. 31Nɔn-kɔgɔ kʋm maa kwaana sɩ ba gʋ Pooli. Rom pamaŋna bam dɩdɛɛrʋ wʋm ma ni nɩ Zeruzalɛm tɩʋ kʋm maama vugimi. 32O na ni kʋntʋ tɩn, o ma lɩ pamaŋna bam dɩ ba yigə tiinə badaara, yɩ ba duri lɩla ba vu ba yi kɔgɔ kʋm na wʋ mɛ tɩn. Nɔɔna bam na nɛ-o dɩ o pamaŋna bam kʋntʋ tɩn, ba ma yagɩ Pooli magɩm. 33Dɩdɛɛrʋ wʋm ma vu o twɛ Pooli te, yɩ o pa ba ja-o. O ma pa ba kwe capʋnnʋ tɩle ba ma vɔ-o. O ma daarɩ o bwe sɩ o lwarɩ nɔɔnʋ wʋm na yɩ wʋlʋ tɩn, dɩ o na kɩ kʋlʋ tɩn. 34O na bwe kʋntʋ tɩn, nɔɔna badaara ma kaasa kɔgɔ kʋm wʋnɩ yɩ ba tɛ n ni n ni. Sɔɔ kʋm na daga kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa dɩdɛɛrʋ wʋm warɩ sɩ o lwarɩ kʋlʋ na kɩ cɩga cɩga tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ o ma pa o nɔɔna bam ni, sɩ ba ja Pooli ba vu ba pamaŋna bam pɩɩna digə kam. 35Ba na jaan-o ba yi natənə yam diinim jəgə tɩn, pamaŋna bam kwe-o mʋ ba zɩŋɩ, bɛŋwaanɩ nɔn-kɔgɔ kʋm yiə tiini ya sɩɩnɩ o baŋa nɩ. 36Nɔɔna bam maama ma pɛ ba pu o kwaga, yɩ ba kaasɩ ba tɛ ba wɩ: "Gʋ-o-na!" 37Pamaŋna bam na lagɩ ba ja Pooli ba zʋ ba pɩɩna digə kam tɩn, o ma ta dɩ ba dɩdɛɛrʋ wʋm o wɩ: "Nmʋ w'ʋ pa-nɩ cwəŋə sɩ a ta taanɩ a brɩ-m na?" Dɩdɛɛrʋ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma bwe Pooli o wɩ: "Nmʋ kɩ ta mʋ n ni Grɛkɩ tiinə taanɩ? 38Kʋ na yɩ kʋntʋ, nmʋ daɩ Ezipi tu wʋlʋ dɛɛn na pɛ nɔɔna vɩn ba tɩʋ kʋm yigə tiinə ni yɩ o daarɩ o lɩ nɔɔna mʋrr-tɩna (4.000) balʋ na yɩ jara-kərə o ja vu kagʋa wʋnɩ tɩn na?" 39Pooli ma ləri o wɩ: "Aye. Amʋ yɩ Zwifu mʋ. Ba lʋgɩ amʋ Silisi tɩʋ Tarɩsɩ nɩ mʋ. A yɩ tʋ-kamunu kʋm kʋntʋ nɔn-bu mʋ. A loori-m sɩ n pa-nɩ cwəŋə sɩ a ŋɔɔnɩ dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm." 40Dɩdɛɛrʋ wʋm ma sɛ. Pooli ma zaŋɩ o zɩgɩ natənə yam baŋa nɩ. O ma zəŋi o jɩŋa kɔgɔ kʋm baŋa nɩ. Ba maama ma cəgi sɔɔ. O ma ŋɔɔnɩ dɩ ba dɩ ba tɩtɩ Zwifə taanɩ dɩm.

will be added

X\