Tɩtʋŋa Tɔnɔ 20

1Tɩʋ kʋm vuvugə kam na tu ka ti tɩn, Pooli laan ma zaŋɩ sɩ o kɛ. O ma bəŋi Zezi karabiə bam sɩ ba jəni daanɩ, yɩ o ŋɔɔnɩ dɩ ba o pa ba na baarɩ. O ma daarɩ o banɩ-ba yɩ o kɛ o vu Masɩdʋanɩ. 2O maa tʋlɩ je sɩm kʋntʋ maama o ŋɔɔnɩ wəənu zanzan o brɩ nɔɔna bam o pa ba na baarɩ. O daa ma kɛ o vu o yi Grɛkɩ tɩʋ. 3O ma kɩ canɩ sɩtɔ d'aanɩ. O laan ma ti o yigə sɩ o zʋ naboro o vu Siiri. O ma ba o lwarɩ nɩ Zwifə bam kɩ ni daanɩ sɩ ba kwaanɩ ba cɔg-o. Kʋntʋ ŋwaanɩ o ma ləni o wʋbʋŋa yɩ o bʋŋɩ sɩ o vu tɩga nɩ o tɔgɩ Masɩdʋanɩ cwəŋə kam o joori o vu Siiri. 4Balʋ na zaŋɩ sɩ ba tɔgɩ dɩd-o tɩn mʋ tɩntʋ: Sopatɛɛrɩ wʋlʋ na yɩ Pirusi bu yɩ o nuŋi Beere tɩn, Arisitakɩ dɩ Sɩkɔn, bantʋ nuŋi Tesaloniki mʋ, Gayusi wʋlʋ na nuŋi Dɛrɩbɩ tɩn, Timoti, Tisiki dɩ Trofim, ba na yɩ Azi tiinə tɩn. 5Bantʋ mʋ dɛ yigə ba loori ba vu Trʋasɩ ba cəgi dɩbam da. 6Dɩbam tɩtɩ laan ma maŋɩ Filipi nɩ, yɩ d'ɩ tɔgɩ d'ɩ di Zwifə bam candiə kalʋ ba na yəni ba di dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ tɩn. Candiə kam na ti tɩn, d'ɩ laan ma zʋ naboro d'ɩ tɔgɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ d'ɩ kɩ da yanu d'ɩ vu d'ɩ yi Trʋasɩ. D'ɩ ma jeeri d'ɩ tɔgɩ-donnə bam da, yɩ d'ɩ kɩ da yarpɛ tɩʋ kʋm nɩ. 7Dɛ dɩlʋ na saŋɩ Zwifə bam siun dɛ dɩm tɩn, dɩbam maama ma jeeri daanɩ sɩ d'ɩ di wʋdiu nɩ Zezi dɛɛn na fɔgɩ dɩpɛ o pa o karabiə bam yɩ ba di te tɩn. Pooli ma tiini o ŋɔɔnɩ o brɩ nɔɔna bam taan, kʋ vu kʋ yi tɩtɩɩ kʋnkʋrʋ, bɛŋwaanɩ tɩga na pʋʋrɩ o lagɩ o viiri mʋ. 8D'ɩ ya lagɩ daanɩ wɛyuu digə kalʋ na yɩ bɩtɔ tu tɩn wʋnɩ mʋ. Ba ma tarɩgɩ min-zwəənu zanzan ba zɩgɩ da. 9Nɔn-dʋŋʋ kʋdoŋ maa tɔgɩ o wʋra, o yɩrɩ mʋ Yutiki. O maa je təkoro ni nɩ. Pooli na tiini o ŋɔɔnɩ o daanɩ kʋntʋ tɩn, nɔn-dʋŋʋ kʋm maa je o dɔ o vɩɩla. O laan ma ba o dɔ fasɩ o kɛ. O ma tɔgɩ təkoro kʋm o tʋ tɩga nɩ. Ba ma tu ba kwe-o dɩ o tɩga. 10Pooli tɩtɩ ma tu o vu o pəni nɔn-dʋŋʋ kʋm baŋa nɩ o kukwər-o dɩ o jɩa yɩ o wɩ: "'A yɩ pa 'a yɩra sɔɔrɩ, sɩ o ta ŋwɩ mʋ." 11Pooli ma joori o di wɛyuu digə kam. O ma fɔ dɩpɛ dɩm o di. O daa ta ma larɩ dɩ ba taan, yɩ tɩga ba ka pʋʋrɩ. O laan ma viiri. 12O na viiri tɩn, nɔɔna bam ma ja nɔn-dʋŋʋ kʋm ba ja vu sɔŋɔ dɩ yazurə. Ba bɩcara ma pəni tɩga nɩ yɩ ba jɩgɩ wʋpolo. 13Dɩbam ma yagɩ Pooli, yɩ d'ɩ vu d'ɩ zʋ naboro kʋm sɩ d'ɩ tɔgɩ yigə d'ɩ da nɩnɩʋ kʋm wʋ d'ɩ vu Asɔsɩ. D'ɩ ya kɩ ni daanɩ sɩ d'ɩ jeeri Pooli Asɔsɩ nɩ mʋ, o na lagɩ sɩ o vu tɩga nɩ tɩn ŋwaanɩ. 14D'ɩ na nɛ daanɩ Asɔsɩ nɩ tɩn, Pooli laan ma zʋ naboro kʋm, yɩ d'ɩ maama tɔgɩ daanɩ d'ɩ vu d'ɩ yi Mitilɛɛnɩ. 15D'ɩ ma zɩgɩ d'aanɩ d'ɩ tɔgɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ d'ɩ kɛ. Tɩga ma pʋʋrɩ, yɩ d'ɩ vu d'ɩ tɔgɩ Kiyo buburu kʋm d'ɩ kɛ. Tɩga daa ma pʋʋrɩ, d'ɩ ma vu d'ɩ bɛ d'ɩ yi Samɔsɩ. Tɩga daa ta na pʋʋrɩ tɩn, d'ɩ ma vu d'ɩ yi Mileti. 16Pooli dɛɛn ya bʋŋɩ sɩ o da Efɛɛzɩ mʋ o kɛ sɩ o yɩ zɩgɩ da. O ya ba lagɩ sɩ o daanɩ Azi nɩ, bɛŋwaanɩ o lagɩ lɩla mʋ sɩ o na waɩ, sɩ o vu o yi Zeruzalɛm dɩ Pantɩkoti candiə kam ta wʋ yi. 17Dɩbam dɛɛn na wʋ Mileti nɩ tɩn, Pooli ma tʋŋɩ ni o pa Zezi kɔgɔ kʋm nakwa bam Efɛɛzɩ nɩ o wɩ, ba ba. 18Ba na tu tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam maŋɩ 'a ye a dɛɛn na zʋʋrɩ abam tee nɩ yɩ a kɩ te maŋa maama, kʋ na zɩgɩ dɛ dɩlʋ a na sɩŋɩ a ba Azi tɩn. 19A tʋŋɩ a pa d'ɩ Yuutu wʋm dɩ tu-n-tɩtɩ mʋ, a yi-na nuŋi, yɩ a na yaara dɩ Zwifə bam na kɩ ni daanɩ sɩ ba cɔgɩ amʋ te tɩn. 20Abam ta ye nɩ, a wʋ yagɩ sɩ a ta woŋo kʋlʋ maama na w'ʋ wanɩ kʋ wəli abam tɩn a brɩ abam. A ma kwaanɩ a brɩ abam Wɛ cɩga kam nɔɔna maama yigə nɩ dɩ 'a tɩtɩ sam nɩ. 21A ma tiini a brɩ Zwifə bam dɩ dwi-gɛ tiinə maama sɩ ba ləni ba wʋrʋ ba sɛ Wɛ, sɩ ba daarɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ d'ɩ Yuutu Zezi. 22Lele kʋntʋ a laan maa ve Zeruzalɛm. Kʋ yɩ Wɛ Joro kʋm mʋ fɩ-nɩ sɩ a vu, yɩ a yəri kʋlʋ na w'ʋ vu kʋ kɩ amʋ da tɩn. 23A na ye kʋlʋ tɩn mʋ yɩ sɩ Wɛ Joro kʋm yəni kʋ brɩ amʋ tɩʋ maama nɩ, nɩ nɔɔna w'ʋ ja-nɩ ba vɔ yɩ ba kwəri ba bɛɛsɩ-nɩ. 24A nan na bʋŋɩ te tɩn, a ba paɩ sɩ a ŋwɩa taa jɩgɩ nyɔɔrɩ ka pa-nɩ. Kʋlʋ na yɩ wo-ŋʋŋʋ tɩn mʋ yɩ sɩ a tʋŋɩ tɩtʋŋa yalʋ d'ɩ Yuutu Zezi na kɩ a jɩŋa nɩ sɩ a tʋŋɩ tɩn a ti. Tɩtʋŋa yam kʋntʋ mʋ yɩ sɩ a kwaanɩ a brɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam dɩ DƖ na kɩ nɔɔna lanyɩranɩ te tɩn. 25A nan ye nɩ abam wʋlʋwʋlʋ daa b'a na amʋ, abam nan yɩ balʋ a na beeri 'a wʋnɩ a brɩ abam Wɛ paarɩ dɩm cɩga kam tɩn. 26Kʋntʋ ŋwaanɩ a lagɩ a tiini a kaanɩ abam zɩm dɛ dɩm nɩ, nɩ abam wʋlʋ na gɛ ŋwɩa Wɛ tee nɩ, kʋ daa daɩ amʋ yigə. 27Bɛŋwaanɩ a tɔɔlɩ cɩga kalʋ maama na tɔgɩ Wɛ wʋbʋŋa tɩn a brɩ abam, yɩ a wʋ səgi abam kʋlʋkʋlʋ. 28Nan fɔgɩ-na 'a ta'a nii 'a tɩtɩ baŋa nɩ, dɩdaanɩ kɔgɔ kʋlʋ maama Wɛ Joro kʋm na kwe kʋ kɩ abam jɩŋa nɩ sɩ 'a ta'a nii tɩn. 'A ta'a nii Wɛ kɔgɔ kʋm baŋa nɩ, nɩ nayɩra na nii ba peeni te tɩn. Wɛ mɛ DƖ tɩtɩ bu wʋm jana mʋ DƖ ma vrɩ DƖ kɔgɔ kʋm sɩ kʋ taa yɩ DƖ nyɩm. 29A ye nɩ, a na viiri a daarɩ abam, nɔn-balwaarʋ w'ʋ zaŋɩ ba zʋ abam wʋ ba yaarɩ abam nɩnɛɛnɩ nywənkuri na jaanɩ peeni te tɩn. Ba b'a sɛ sɩ ba yagɩ abam kɔgɔ kʋm yɩ ba wʋ cɔgɩ abam wʋ nɔɔna. 30Nɔɔna dɩ w'ʋ zaŋɩ abam tɩtɩ wʋnɩ, ba pipiri Wɛ cɩga kam ba ganɩ Zezi karabiə bam, ba pa ba ywəri Wɛ kwaga nɩ sɩ ba daarɩ ba tɔgɩ-ba. 31Kʋntʋ ŋwaanɩ 'a fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ. 'A ta'a guli nɩ amʋ zʋ abam tee nɩ bɩna yatɔ, yɩ a kaanɩ abam maama sɩ 'a ta'a tɔgɩ Wɛ dɩ cɩga. Maŋa maama a yəni a kɩ kʋntʋ mʋ wɩa dɩ tɩtɩɩ, yɩ a yi-na nuŋi zanzan. 32A laan lagɩ a kɩ abam Wɛ jɩŋa nɩ, sɩ 'a ta'a tɔgɩ DƖ zaanɩ kwərə kam. Ka'a wanɩ ka kwɛ abam lanyɩranɩ, sɩ 'a laan ba 'a tɔgɩ dɩ balʋ maama na yɩ Wɛ tɩtɩ nɔɔna tɩn 'a na ywəəni DƖ tee nɩ. 33A wʋ joŋi səbu naa səbu-sɩŋa naa gwaarʋ abam wʋlʋwʋlʋ tee nɩ. 34Abam tɩtɩ ye lanyɩranɩ nɩ, a mɛ a tɩtɩ jɩa mʋ a tʋŋɩ sɩ a dɩ a tɔgɩ-donnə bam wanɩ d'ɩ na d'ɩ ni-wʋdiu. 35A na kɩ kʋlʋ maama abam tee nɩ yɩ a cɛ dɩ tɩtʋŋa kʋntʋ doŋ tɩn, a kɩ a brɩ abam nɩ d'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ tʋŋɩ d'ɩ wəli nabwənə mʋ. Ta'a guli-na d'ɩ Yuutu Zezi na tagɩ o wɩ: 'Nmʋ na kwe woŋo n pa n doŋ, n'n na wʋpolo kʋ dwəni n na joŋi woŋo n doŋ tee nɩ.' " 36Pooli na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, ba maama ma kuni doonə yɩ o loori Wɛ o pa-ba. 37Ba ma zaŋɩ yɩ ba maama tiini ba keerə. Ba ma kukwəri Pooli lanyɩranɩ. 38Ba wʋrʋ ma tiini tɩ cɔgɩ, dɩ o na tagɩ taanɩ dɩlʋ o brɩ-ba nɩ ba daa b'a joori ba na-o tɩn. Ba ma zaŋɩ ba kogil-o ba ja vu naboro kʋm na wʋ mɛ tɩn ba yag-o.

will be added

X\