Tɩtʋŋa Tɔnɔ 2

1Dɛ dɩm Zwifə bam na yəni ba di ba candiə kalʋ yɩrɩ na yɩ Pantɩkoti tɩn ma ba ka yi. Zezi karabiə bam maama maa wʋ daanɩ jəgə dɩdʋa. 2Sɔɔ ma da kʋ nuŋi wɛyuu nɩ nɩnɛɛnɩ vu-dɩʋ na fufugi te tɩn. Sɔŋɔ kʋm ba na je kʋ wʋnɩ tɩn maama ma su dɩ sɔɔ kʋm kʋntʋ. 3Ba ma na wəənu nɩ min-vwɩ te, yɩ tɩ pwɛ pwɛ tɩ jəni ba dɩdʋa dɩdʋa yuu nɩ. 4Wɛ Joro kʋm ma ba ba maama tee nɩ dɩ dam, yɩ ba sɩŋɩ sɩ ba taa ŋɔɔnɩ taana dwi dwi, nɩnɛɛnɩ Wɛ Joro kʋm na pɛ-ba dam sɩ ba ŋɔɔnɩ taanɩ dɩlʋ tɩn. 5Kantʋ maŋa kam nɩ, Zwifə zanzan dɛɛn mʋ tu ba wʋ tɩʋ kʋm nɩ. Ba maa yɩ balʋ na kwarɩ Wɛ lanyɩranɩ tɩn, yɩ ba nuŋi je maama mʋ lʋgʋ baŋa nɩ. 6Balʋ na wʋra tɩn dɛɛn ma ni sɔɔ kʋm na kɩ te tɩn, yɩ kɔgɔ zanzan laan ma ba kʋ la daanɩ jəgə kam nɩ. Ba ma ni Zezi karabiə bam na zɩgɩ ba ŋɔɔnɩ taana dwi dwi. Kʋ ma sʋ-ba, bɛŋwaanɩ ba maama dɛɛn ni Zezi karabiə bam na ŋɔɔnɩ ba dɩdʋa dɩdʋa dwi taanɩ. 7Ba yɩra ma sɔɔrɩ yɩ kʋ kɩ-ba yəəu. Ba ma ta ba wɩ: "Nii, bantʋ maama yɩ Galile tiinə mʋ, yɩ ba zɩgɩ ba ŋɔɔnɩ taana yantʋ doŋ. 8Kʋ nan kɩ ta mʋ yɩ dɩbam maama ni ba na ŋɔɔnɩ dɩbam dɩdʋa dɩdʋa dwi taanɩ? 9Dɩbam nuŋi je dwi təri təri mʋ. Dɩbam badonnə nuŋi Parɩtɩ dɩ Meedi dɩ Elam, kʋ wəli dɩ Mesopotami dɩ Zude dɩ Kapadɔsɩ, dɩdaanɩ Pɔn dɩ Azi tɩɩnɩ dɩm maama. 10D'ɩ badonnə dɩ ma nuŋi Friizi dɩ Pamfili dɩ Ezipi dɩ Liibi tɩɩnɩ dɩlʋ na batwarɩ dɩ Sirɛɛnɩ tɩn. D'ɩ badonnə maa nuŋi Rom. 11Dɩbam yɩ Zwifə mʋ, kʋ wəli dɩ dwi-gɛ tiinə balʋ na tɔgɩ cullu tɩlʋ Wɛ na pɛ dɩbam Zwifə bam tɩn. Dɩbam badonnə maa nuŋi Krɛtɩ dɩ Arabi. Dɩ kʋntʋ dɩ, dɩbam maama nan ta ni ba na maɩ dɩbam dɩdʋa dɩdʋa dwi taanɩ ba ŋɔɔnɩ wo-kamunnu tɩlʋ Wɛ na kɩ tɩn." 12Nɔɔna bam na yɩ yəəu yɩ ba wʋbʋŋa vugimi daanɩ kʋntʋ tɩn, ba maa bwe daanɩ ba wɩ: "Kəm dɩntʋ kuri mʋ bɛɛ?" 13Ba badaara laan maa jɩgɩ Zezi tɩntʋŋna bam ba mwana, yɩ ba tɛ ba wɩ: "Nɔɔna bantʋ nyɔgɩ sana mʋ ba su." 14Pɩyɛɛrɩ laan ma zaŋɩ wɛɛnɩ dɩdaanɩ o donnə fugə-dɩdʋa kam. O ma ŋɔɔnɩ dɩ kwər-dɩa o ta dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm o wɩ: "A badonnə-ba, Zwifə-ba dɩ abam balʋ maama na zʋʋrɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn, cəgi-na sɩ a ta kəm dɩntʋ kuri a brɩ abam. 15Abam na bʋŋɩ nɩ nɔɔna bantʋ nyɔgɩ sana mʋ ba su tɩn, kʋ nan daɩ kʋntʋ. Kʋ daa ta yɩ tɩtɩɩtɩ mʋ, wɩa ta wʋ bɩgɩ sɩ ba nyɔ sana. 16Kʋ nan yɩ kʋlʋ Wɛ nijoŋnu Zʋwɛlɩ dɛɛn na ŋɔɔnɩ kʋ taanɩ tɩn mʋ. 17O tagɩ sɩ Baŋa-Wɛ wɩ: 'Lʋgʋ tiim maŋa na yiə, amʋ w'ʋ pwəri a Joro kʋm sɩ kʋ taa wʋ nabiinə maama tee nɩ. Kʋntʋ nan w'ʋ pa abam biə dɩ 'a bukwa ŋɔɔnɩ amʋ yiyiu-ŋwɛ. A'a pa abam nɔn-dʋnnʋ na vɩɩrɩm, kʋ daarɩ sɩ 'a nankwɩn dwɛ dɩndwɩa. 18Kʋ yɩ cɩga sɩ da yam kʋntʋ nɩ, kʋ na yɩ a tɩntʋŋ-baara dɩ kaana dɩ, a'a pwəri a Joro kʋm a pa ba maama, sɩ ba ŋɔɔnɩ amʋ yiyiu-ŋwɛ. 19A ta w'ʋ pa wo-kɩnkagɩla taa kɩ wɛyuu nɩ, yɩ a daarɩ a kɩ wəənu tɩlʋ na brɩ a dam tɩn tɩga baŋa nɩ. Kantʋ maŋa kam nɩ jana w'ʋ ta wʋra dɩ mini dɩ nyʋa kalʋ na tiini ka zwərə tɩn. 20Wɩa kam w'ʋ ji lim, yɩ cana kam dɩ w'ʋ ji nasʋŋʋ nɩ jana te, kʋ na w'ʋ loori sɩ amʋ Baŋa-Wɛ sarɩya dɛ kamunu kʋlʋ na jɩgɩ zulə ba dɩ yi tɩn. 21Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ, wʋlʋ maama na w'ʋ bəŋi d'ɩ Yuutu yɩrɩ o ma loori zənə tɩn, o'o na vrɩm.' 22A badonnə Yisɩrayɛlɩ tiinə-ba, cəgi-na a na lagɩ a ta kʋlʋ tɩn. A lagɩ a ta Zezi wʋlʋ na yɩ Nazarɛtɩ tu tɩn taanɩ mʋ a brɩ abam. Baŋa-Wɛ tagɩ wʋntʋ ŋwaanɩ mʋ DƖ kɩ wo-kamunnu dɩ wo-kɩnkagɩla dɩ wəənu tɩlʋ na brɩ DƖ dam tɩn, sɩ kʋ brɩ abam nɩ o sɩɩnɩ o nuŋi wʋm Baŋa-Wɛ te mʋ. Abam tɩtɩ maŋɩ 'a ye kʋntʋ, bɛŋwaanɩ wəənu tɩm kʋntʋ maŋɩ tɩ kɩ abam tɩtarɩ nɩ. 23Wɛ maŋɩ DƖ ye kʋ na w'ʋ ta yɩ te tɩn. DƖ dɛɛn ma lɩ wʋbʋŋa sɩ abam ja Zezi 'a kɩ nɔn-balwaarʋ jɩŋa nɩ, sɩ ba pa-o tʋʋn-dagara baŋa nɩ. 'A kɩ kʋntʋ mʋ 'a ma 'a gʋ-o. 24Wɛ nan mʋ bi-o DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ. DƖ ma joŋ-o tʋʋnɩ yaara yam wʋnɩ DƖ yagɩ. Bɛŋwaanɩ tʋʋnɩ dɛɛn wʋ wanɩ dɩ cəŋ-o dɩ yagɩ yibeeli dɩm wʋnɩ. 25Faŋa faŋa tɩn, Pɛ Davidi dɛɛn tagɩ wʋntʋ taanɩ o wɩ: 'A naɩ a Yuutu Wɛ a yigə nɩ maŋa maama. DƖ wʋ a jazɩm nɩ, sɩ DƖ zəni-nɩ sɩ a yɩ tʋ. 26Mʋ kʋ kuri a jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ, yɩ a ni-taanɩ dɩ jɩgɩ ywəəni. Dɩ a yɩra bwəni dɩm maama a nan ta jɩgɩ tɩɩna nmʋ Wɛ tee nɩ. 27Bɛŋwaanɩ, a na tɩga, nmʋ Baŋa-Wɛ b'a yagɩ-nɩ sɩ a maŋɩ curu nɩ. Nmʋ b'a sɛ sɩ n tɩtɩ Wʋ-poŋo Tu wʋm yɩra pɔ. 28Nmʋ pɛ a lwarɩ cwe sɩlʋ na yɩ ŋwɩa cwe tɩn sɩ a taa tɔga. Nmʋ w'ʋ pa a na ywəəni zanzan nmʋ tee nɩ.' 29A ko-biə-ba, mʋ kʋlʋ dɩbam nabaarʋ Davidi dɛɛn na tagɩ tɩn. A nan lagɩ a ŋɔɔnɩ wʋntʋ taanɩ mʋ jaja a brɩ abam nɩ o tɩga, yɩ ba kwe-o ba kɩ. O yibeeli ta wʋra dɩ zɩm maama. 30O dɛɛn nan yɩ Wɛ nijoŋnu mʋ, yɩ o guli Wɛ na goni ni DƖ pa-o DƖ wɩ, DƖ w'ʋ pa o dwi tiinə bam dɩdʋa zaŋɩ o di paarɩ o jəŋə kam je nɩ. 31Davidi nan maŋɩ o da yigə o lwarɩ kʋlʋ Wɛ na w'ʋ kɩ tɩn. Kʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn tʋʋnɩ biim woŋo mʋ o tagɩ o wɩ: 'Wɛ wʋ sɛ sɩ DƖ yag-o curu nɩ. O yɩra yam dɩ nan wʋ pɔgɩ.' 32Cɩga tɩn, Baŋa-Wɛ mʋ joori DƖ pa Zezi wʋlʋ a ya na tagɩ tɩn ŋwɩa, yɩ dɩbam maama yɩ maana tiinə d'ɩ brɩ nɔɔna cɩga kam kʋntʋ. 33Wɛ na bi-o tɩn, DƖ zəŋ-o DƖ jəni DƖ jazɩm nɩ. Zezi laan ma joŋi Wɛ Joro kʋm o Ko Wɛ tee nɩ, nɩ Wɛ na maŋɩ DƖ go ni sɩ DƖ w'ʋ pa-o te tɩn, yɩ o pwəri-kʋ dɩbam baŋa nɩ. Mʋ kʋlʋ abam zɩm na naɩ yɩ 'a kwəri 'a ni tɩn. 34Kʋ daɩ Davidi tɩtɩ mʋ diini Wɛ-sɔŋɔ. Wʋntʋ nan tagɩ o wɩ: 'Yuutu Baŋa-Wɛ tagɩ dɩ a Yuutu DƖ wɩ: Ba n jəni a jazɩm nɩ, 35sɩ a'a kɩ nmʋ dʋna maama n nɛ kuri nɩ, sɩ n nɔ-ba nɩ tɩga te.' 36Kʋntʋ tɩn, Yisɩrayɛlɩ dwi maama nan maŋɩ sɩ ba lwarɩ lanyɩranɩ nɩ, Zezi wʋlʋ abam na pagɩ tʋʋn-dagara baŋa nɩ 'a gʋ tɩn, kʋ yɩ wʋntʋ tɩtɩ n'ɔɔ mʋ Wɛ laan pɛ sɩ o taa yɩ Krisi wʋm, yɩ o kwəri o yɩ dɩbam Yuutu." 37Nɔɔna bam na ni Pɩyɛɛrɩ na tagɩ kʋlʋ kʋntʋ tɩn, kʋ ma tiini kʋ cɔgɩ ba wʋrʋ zanzan. Ba ma bwe Pɩyɛɛrɩ dɩ Zezi tɩntʋŋna badonnə bam ba wɩ: "D'ɩ ko-biə-ba, d'ɩ nan w'ʋ kɩ ta mʋ?" 38Pɩyɛɛrɩ ma ləri-ba o wɩ: "Abam maama maŋɩ sɩ 'a ləni 'a wʋrʋ 'a yagɩ kəm-balwaarʋ tɩm, sɩ 'a daarɩ 'a pa ba miisi abam na wʋnɩ Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ, sɩ Wɛ w'ʋ yagɩ 'a lwarɩm DƖ ma cɛ abam. Wɛ laan w'ʋ pa DƖ Joro kʋm taa wʋ abam tee nɩ. 39Mʋ Wɛ na goni ni sɩ DƖ kɩ te tɩn. DƖ goni ni dɩntʋ DƖ pa abam dɩ 'a biə, kʋ wəli dɩ balʋ maama na baŋwɛ tɩn. Kʋ yɩ balʋ maama dɩbam Yuutu Baŋa-Wɛ na w'ʋ bəŋi sɩ ba taa tɔg-o tɩn mʋ." 40Pɩyɛɛrɩ ma joori o fɔgɩ o ma bɩtarɩ dwi dwi o brɩ-ba Wɛ cɩga kam, yɩ o kaanɩ-ba o wɩ: "Sɛ-na sɩ Baŋa-Wɛ vrɩ abam zɩm nɔn-balwaarʋ tɩm tɩtarɩ nɩ." 41Nɔɔna bam zanzan ma sɛ o taanɩ dɩm, yɩ ba daarɩ ba pa ba miisi-ba na wʋnɩ Wɛ ŋwaanɩ. Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ nɔɔna zanzan mʋ tu ba zʋ ba wəli Zezi karabiə kɔgɔ kʋm wʋnɩ, ba yi nɩnɛɛnɩ nɔɔna mʋrr-tɩtɔ (3.000) te. 42Ba ma tiini ba kwaanɩ ba pa Zezi tɩntʋŋna bam brɩ-ba Wɛ cwəŋə kam. Ba maama maa wəli daanɩ dɩ ni dɩdʋa, yɩ ba kwəri ba tɔgɩ daanɩ ba di wʋdiu nɩ Zezi dɛɛn na fɔgɩ dɩpɛ dɩm o pa o karabiə bam yɩ ba di te tɩn. Ba ma kwəri ba tɔgɩ daanɩ ba warɩ Wɛ maŋa maama. 43Fʋʋnɩ ma zʋ nɔɔna bam maama, bɛŋwaanɩ Wɛ dɛɛn pɛ Zezi tɩntʋŋna bam kɩ wo-kɩnkagɩla dɩ wəənu zanzan na brɩ Baŋa-Wɛ dam tɩn. 44Zezi karabiə bam maama dɛɛn yəni ba wʋ jəgə dɩdʋa mʋ, yɩ wəənu tɩlʋ ba na jɩgɩ tɩn yɩ ba maama nyɩm. 45Ba maa yəni ba kwe ba jɩjɩgɩrʋ dɩ ba zɩla ba yəgə, yɩ ba maŋɩ tɩ səbu kʋm ba pa daanɩ, kʋ maŋɩ nɩ nɔɔnʋ maama na lagɩ zənə te tɩn. 46Dɛ maama ba yəni ba la daanɩ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ. Ba ma tɔgɩ daanɩ ba di wʋdiu da sam nɩ, kʋ nyɩ dɩ Zezi dɛɛn na fɔgɩ dɩpɛ o pa karabiə bam te tɩn. Ba maa maŋɩ ba wʋdiiru ba pa daanɩ, yɩ ba jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ dɩdaanɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ. 47Ba maa zuli Wɛ maŋa maama, yɩ ba jɩgɩ zulə nɔɔna maama yibiyə nɩ. Dɛ maama d'ɩ Yuutu wʋm maa paɩ balʋ na nɛ vrɩm tɩn tui ba wəli ba kɔgɔ kʋm wʋnɩ.

will be added

X\