Tɩtʋŋa Tɔnɔ 19

1Apolɔsɩ dɛɛn ta na wʋ Korɛntɩ nɩ tɩn, Pooli ma zaŋɩ o beeri o tɔgɩ tɩɩnɩ dɩm tɩtarɩ o vu o yi Efɛɛzɩ. O na yi da tɩn, o ma na Wɛ cwəŋə karabiə badonnə, 2yɩ o bwe-ba o wɩ: "Abam na tu 'a sɛ Wɛ tɩn, 'a joŋi Wɛ Joro kʋm na?" Ba ma lər-o ba wɩ: "Aye, dɩbam maŋɩ d'ɩ brɩ d'ɩ wʋ lwarɩ nɩ Wɛ Joro wʋra." 3O daa ma bwe-ba o wɩ: "Ba nan na miisi abam na wʋnɩ tɩn, ba miisi abam tɩta mʋ?" Ba maa wɩ: "Kʋ yɩ Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ te tɩn mʋ." 4Pooli laan ma ta o wɩ: "Kʋ na yɩ Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ te tɩn, wʋntʋ dɛɛn brɩ nɔɔna sɩ ba ləni ba wʋrʋ ba yagɩ ba kəm-balwaarʋ tɩm, sɩ ba daarɩ ba pa ba miisi-ba na wʋnɩ. O ma ta dɩ nɔɔna bam sɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ wʋlʋ wʋm na w'ʋ saŋɩ o kwaga o ba tɩn. Zezi mʋ wʋntʋ." 5Nɔɔna bam na ni kʋntʋ tɩn, ba ma pa ba miisi-ba na wʋnɩ d'ɩ Yuutu Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ. 6Pooli ma daŋɩ daŋɩ o jɩa ba baŋa nɩ. Wɛ Joro kʋm laan ma ba ba te. Ba ma ŋɔɔnɩ dwi-gɛ taana təri təri, yɩ ba daarɩ ba tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam. 7Ba maama dɛɛn yi nɩnɛɛnɩ baara fugə-bale mʋ te. 8Pooli dɛɛn ma kɩ canɩ sɩtɔ Efɛɛzɩ nɩ. O maa yəni o ve o zʋʋrɩ Zwifə bam Wɛ-digə kam o ŋɔɔnɩ dɩ baarɩ o brɩ-ba. O ma kwaanɩ o magɩ kantɔgɔ dɩ ba, sɩ o pa ba lwarɩ Wɛ paarɩ dɩm na yɩ te tɩn. 9Nɔɔna bam badonnə ma kwarɩmɩ ba zwa, yɩ ba vɩn sɩ ba sɛ o taanɩ dɩm. Ba maa jɩgɩ d'ɩ Yuutu wʋm cwəŋə kam tɔgɩm ba goonə nɔɔna bam maama yigə nɩ. Pooli ma zaŋɩ o nuŋi ba wʋnɩ, yɩ o pwɛ balʋ na sɛ ba tɔgɩ Zezi tɩn sɩ ba ta wʋ o tee nɩ. Dɛ maama o maa yəni o ŋɔɔnɩ o brɩ nɔɔna bam Tiranusi karadigə kam nɩ. 10Pooli ma kɩ kʋntʋ doŋ taan bɩna yale. Kʋ ma pa nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Azi tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn ba ba ni d'ɩ Yuutu wʋm taanɩ dɩm, kʋ na yɩ Zwifə dɩ dwi-gɛ tiinə maama dɩ. 11Wɛ dɛɛn ma tɔgɩ Pooli jɩŋa DƖ kɩ wo-kɩnkagɩla yalʋ doŋ na maŋɩ ya wʋ kɩ tɩn. 12Kʋ dɛɛn na kɩ te tɩn, nɔɔna yəni ba kwe garyiə dɩ gwaarʋ tɩlʋ na dwe Pooli yɩra tɩn ba ja vu ba ma dwe yawɩɩna, yɩ kʋ pa ba na yazurə, yɩ ciciri dɩ nuŋi sɩ yagɩ-ba. 13Zwifə liri tiinə badonnə dɩ maa wʋra ba na yəni ba beeri ba zəli ciciri nɔɔna tee nɩ. Bantʋ dɩ dɛɛn ma kwaanɩ sɩ ba zəli ciciri sɩm d'ɩ Yuutu Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ. Ba maa yəni ba tɛ dɩ ciciri sɩm ba wɩ: "Zezi wʋlʋ Pooli na brɩ o taanɩ tɩn yɩrɩ ŋwaanɩ mʋ a tɛ abam sɩ 'a nuŋi 'a viiri." 14Baara barpɛ dɩ dɛɛn mʋ wʋra, ba ko yɩrɩ mʋ Seeva yɩ o yɩ Zwifə kaanɩm yigə tu. Ba maa maɩ Zezi yɩrɩ dɩm ba zəli ciciri nɔɔna tee nɩ. 15Cicirə kadoŋ laan ma ta dɩ ba ka wɩ: "A maŋɩ a ye Zezi. A ye Pooli dɩ na yɩ wʋlʋ tɩn. Sɩ abam nan yɩ bra mʋ?" 16Nɔɔnʋ wʋm cicirə kam na tɔg-o tɩn laan ma zaŋɩ o puuri-ba. O ma wanɩ-ba o pa ba maama duri ba nuŋi o sɔŋɔ kʋm nɩ, yɩ ba gwaarʋ kaarɩ kaarɩ yɩ ba yɩra dɩ fwəli fwəli. 17Nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Efɛɛzɩ nɩ tɩn ma lwarɩ kʋlʋ na kɩ tɩn, Zwifə bam dɩ dwi-gɛ tiinə maama. Fʋʋnɩ ma zʋ-ba zanzan. Kʋ ma pa d'ɩ Yuutu Zezi yɩrɩ tiini dɩ zaŋɩ dɩ zulə. 18Nɔɔna balʋ na tu ba sɛ Zezi tɩn zanzan ma zaŋɩ ba zɩgɩ nɔɔna bam maama yigə nɩ, yɩ ba ta ba brɩ kʋlʋ ba na kɩ ba cɔgɩ tɩn. 19Ba badonnə zanzan ya na yəni ba tɔgɩ liri kəm tɩn ma kwe ba liri kəm twaanʋ tɩm ba vwe daanɩ jəgə dɩdʋa, yɩ ba daarɩ ba zwɛ-tɩ nɔɔna bam maama yigə nɩ. Ba ma jeeli twaanʋ tɩm səbu ba nii kʋ ni na w'ʋ ta maɩ te tɩn. Kʋ ma yi səbu-dala mʋrr-fiinnu (50.000). 20D'ɩ Yuutu wʋm na brɩ o dam dɩm kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa o taanɩ dɩm fɔgɩ dɩ jagɩ dɩ ve yigə yɩ nɔɔna sɛ-dɩ. 21Wəənu tɩntʋ dɛɛn na kɩ tɩ kɛ tɩn, Pooli ma lɩ wʋbʋŋa sɩ o beeri o tɔgɩ Masɩdʋanɩ dɩ Akayi wʋ, sɩ o laan kɛ o vu Zeruzalɛm. O ma bʋŋɩ o wɩ: "A na ve a wʋ Zeruzalɛm nɩ, a maŋɩ sɩ a vu Rom dɩ mʋ." 22O ma tʋŋɩ nɔɔna bale sɩ ba da o yigə ba vu Masɩdʋanɩ. Bantʋ maa yɩ Timoti dɩ Erasɩtɩ balʋ na tɔgɩ ba tʋŋɩ ba pa-o tɩn. O tɩtɩ ma maŋɩ Azi nɩ o daanɩ fɩnfɩɩn. 23Da yam kʋntʋ nɩ mʋ vuvugə zanzan tuə d'ɩ Yuutu Zezi cwəŋə kam ŋwaanɩ. 24Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋ Efɛɛzɩ nɩ, o yɩrɩ mʋ Demɛtrisi. O yɩ gɔgɔ mʋ, yɩ o maɩ səbu-pwəənu o maa mɔɔnɩ kamwarʋ o paɩ tɩ nyɩ dɩ digə kalʋ ba na zuli ba wɛ Atɩmisi ka wʋnɩ tɩn. O tɩtʋŋa yam maa jaanɩ nyɔɔrɩ zanzan ya paɩ o tɩntʋŋ-donnə bam. 25O ma zaŋɩ o bəŋi ba maama dɩ balʋ dɩ na tʋŋɩ tɩtʋŋa yantʋ doŋ tɩn, yɩ ba la daanɩ. O ma ta dɩ ba o wɩ: "A badonnə-ba, abam maŋɩ 'a ye nɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ d'ɩ na jɩgɩ d'ɩ tʋŋɩ tɩn mʋ pa d'ɩ jɩa gara. 26Abam nan nɛ yɩ 'a kwəri 'a ni Pooli wʋntʋ na kɩ te tɩn. O yəni o tɛ nɩ nabiinə na mɛ ba jɩa ba kɩ wəənu tɩlʋ tɩn b'a wanɩ tɩ taa yɩ wa cɩga cɩga, d'ɩ wʋ maŋɩ sɩ d'ɩ zuli-ya. O kɩ kʋntʋ mʋ o sʋgɩ nɔɔna zanzan o pa ba sɛ o taanɩ dɩm, yɩ kʋ daɩ Efɛɛzɩ yɩranɩ wʋnɩ mʋ o kɩ kʋntʋ, kʋ gɛ fɩɩn mʋ sɩ kʋ taa yɩ Azi tɩʋ kʋm maama. 27Kʋntʋ maama waɩ kʋ pa nɔɔna ŋɔɔnɩ ba cɔgɩ dɩbam tɩtʋŋɩ dɩm. Kʋ ta wəli da, ba laan w'ʋ gooni dɩbam wɛ kamunu Atɩmisi digə kam, yɩ ba'a pa ka taa yɩ kafɛ. Kʋlʋ na daarɩ tɩn mʋ yɩ sɩ Atɩmisi tɩtɩ yɩrɩ dɩm w'ʋ cɔgɩ nɔɔna tee nɩ, yɩ wʋntʋ ya yɩ wɛ dɩlʋ nɔɔna maama na zuli Azi tɩʋ kʋm wʋnɩ dɩ lʋgʋ baŋa maama wʋnɩ tɩn." 28Nɔɔna bam na ni kʋntʋ tɩn, ba bana ma tiini ya zaŋɩ zanzan yɩ ba kaasɩ ba wɩ: "Dɩbam Efɛɛzɩ tiinə wɛ Atɩmisi mʋ jɩgɩ dam!" 29Sɔɔ laan ma tiini kʋ kɩ tɩʋ kʋm maama wʋnɩ bɔgɩ bɔgɩ. Nɔn-kɔgɔ kʋm ma vu ba ja Gayusi dɩ Arisarɩkɩ, yɩ ba kɩ lɩla ba vaŋɩ-ba ba ja vu tɩʋ kʋm joro jəgə kam. Nɔɔna bantʋ bale ya tɔgɩ dɩ Pooli mʋ ba nuŋi Masɩdʋanɩ ba ba. 30Pooli ma bʋŋɩ sɩ o vu o zɩgɩ kɔgɔ kʋm yigə nɩ o ŋɔɔnɩ dɩ ba. Zezi karabiə bam ma wʋ sɛ ba pa-o cwəŋə. 31Tɩʋ kʋm dɩdɛɛra badonnə ya di ciloŋo dɩ Pooli. Ba ma tʋŋɩ ni ba loor-o sɩ o yɩ zaŋɩ o vu joro kʋm jəgə. 32Ba ma kɩ sɔɔ bɔgɩ bɔgɩ joro jəgə kam nɩ. Nɔɔnʋ maama maa tiini o ŋɔɔnɩ o wʋbʋŋa taanɩ dɩ kwər-dɩa. Kɔgɔ kʋm nɔɔna zanzan ma wʋ lwarɩ woŋo kʋlʋ ŋwaanɩ ba na jeeri daanɩ tɩn. 33Zwifə bam ma lɩ Alɛsandrɩ sɩ o nuŋi o zɩgɩ kɔgɔ kʋm yigə nɩ o ŋɔɔnɩ. Kɔgɔ kʋm nɔɔna badonnə ma kwaanɩ ba brɩ-o o na w'ʋ kɩ te. O ma zəŋi o jɩŋa sɩ ba cəgi sɔɔ kʋm, yɩ o sɩŋɩ sɩ o tʋlɩ kʋlʋ na kɩ tɩn o brɩ nɔn-kɔgɔ kʋm. 34Ba nan na lwarɩ nɩ o yɩ Zwifu tɩn, ba maama maa tɔgɩ daanɩ ba tiini ba bagɩ bɩdwɩ ba wɩ: "Dɩbam Efɛɛzɩ tiinə wɛ Atɩmisi jɩgɩ dam!" Ba kɩ kʋntʋ doŋ mʋ taan, sɩ kʋ vu kʋ yi nɩnɛɛnɩ luu tɩle te. 35Tɩʋ kʋm twan-pʋpʋnʋ laan ma kwaanɩ o pa kɔgɔ kʋm bɩcara pəni tɩga nɩ. O ma ta dɩ ba o wɩ: "A badonnə Efɛɛzɩ tiinə-ba, nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o na yəri nɩ dɩbam wɛ kamunu Atɩmisi digə kam zɩgɩ Efɛɛzɩ wʋnɩ yoba seeni, yɩ dɩbam mʋ nii ka baŋa nɩ. D'ɩ ta kwəri d'ɩ jɩgɩ dɩ kamɔgɔ kʋlʋ na nuŋi wɛyuu nɩ kʋ tʋ tɩga nɩ tɩn d'ɩ niə. 36Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o ta nɩ kʋntʋ yɩ vwan. Kʋntʋ ŋwaanɩ kʋ maŋɩ sɩ 'a pa 'a bɩcara pəni tɩga nɩ, sɩ 'a yɩ garɩ 'a kɩ kʋlʋ na wʋ maŋɩ tɩn. 37Nii-na, abam jaanɩ nɔɔna bantʋ bale 'a ba yo, yɩ ba wʋ ŋɔgɩ dɩbam wɛ digə kam wəənu naa ba ŋɔɔnɩ ba cɔgɩ dɩbam wɛ dɩm yuu. 38Kʋ nan na yɩ Demɛtrisi dɩ o nɔɔna bam, ba na jɩgɩ nɔɔnʋ wʋm taanɩ, ba maŋɩ sɩ ba vu sarɩya dim jəgə nɩ ba saŋ-o dɩdɛɛra bam yigə nɩ. 39Kʋ daarɩ, abam ta na jɩgɩ bwiə sɩ 'a wəli da, d'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ bəŋi tɩʋ kʋm nɔɔna sɩ ba la daanɩ, nɩ kʋ na w'ʋ tɔgɩ cwəŋə te tɩn. D'ɩ laan w'ʋ wanɩ d'ɩ ŋɔɔnɩ taanɩ dɩm sɩ d'ɩ ni dɩ kuri. 40Kʋlʋ na kɩ zɩm tɩn w'ʋ wanɩ kʋ pa Rom tiinə bam cwəŋə sɩ ba taa wɩ, d'ɩ zɩm jeeri daanɩ d'ɩ kɩ wo-balɔrɔ. Sɔɔ kʋm na su tɩʋ kʋm maama tɩn, kʋ ba jɩgɩ kuri. Ba na bwe dɩbam kʋ kuri, d'ɩ b'a wanɩ d'ɩ ŋɔɔnɩ d'ɩ vrɩ d'ɩ tɩtɩ." 41O na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, o ma ta dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm sɩ ba viiri.

will be added

X\