Tɩtʋŋa Tɔnɔ 16

1Pooli daa ta ma vu o yi Dɛrɩbɩ dɩ Lisitri. Zezi karabu wʋdoŋ maa wʋra, o yɩrɩ mʋ Timoti. O nu maa yɩ Zwifu yɩ o dɩ kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi. O ko maa yɩ Grɛkɩ tu. 2Zezi karabiə balʋ na zʋʋrɩ Lisitri nɩ dɩ Yikon nɩ tɩn maa tɛ ba wɩ, o yɩ nɔn-ŋʋm lanyɩranɩ. 3Pooli maa lagɩ sɩ o ja-o, sɩ ba taa tɔgɩ daanɩ ba tʋŋa. Zwifə balʋ maama na zʋʋrɩ je sɩm kʋntʋ nɩ tɩn maa ye nɩ Timoti ko yɩ Grɛkɩ tu mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ Pooli ma pa ba go-o, nɩ Moyisi dɛɛn na brɩ Zwifə bam sɩ ba taa goni ba bəkəri te tɩn. 4Ba laan ma zaŋɩ ba vu ba tʋlɩ tɩɩnɩ dɩm sɩ ba nii Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔna bam maama. Ba maa brɩ-ba niə yalʋ Zezi tɩntʋŋna bam dɩ o kɔgɔ kʋm nakwa bam na lɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn. Ba ma ta dɩ ba sɩ ba taa sɛ niə yam kʋntʋ. 5Kʋntʋ mʋ pɛ Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔna bam na wʋ je sɩlʋ maama tɩn na dam dɩ ba Wɛ cwəŋə kam tɔgɩm, yɩ dɛ maama ba kɔgɔ kʋm fɔgɩ kʋ pulə kʋ wəli da. 6Pooli dɩ o tɔgɩ-donnə bam maa lagɩ sɩ ba kɛ ba vu Azi tɩɩnɩ dɩm ba tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam. Wɛ Joro kʋm ma cɩ ba yigə sɩ ba yɩ ve. Ba daa ma vu ba tɔgɩ Friizi dɩ Galatɩ tɩ-niə yam wʋnɩ ba kɛ. 7Ba ma vu ba yi Miizi sisəm dɩm ni. Ba maa kwaanɩ sɩ ba zʋ Bitini wʋ. Zezi Joro kʋm ma wʋ pɛ-ba cwəŋə sɩ ba zʋ da. 8Ba na kwaanɩ ba ga kʋntʋ tɩn, ba ma tɔgɩ Miizi wʋ ba kɛ, yɩ ba vu ba yi Trʋasɩ. 9Ba na yi da tɩn, tɩtɩɩ nɩ Pooli ma dwɛ o na nɔɔnʋ na zɩgɩ o yigə nɩ. O yɩ Masɩdʋanɩ tu mʋ. O ma loori Pooli o wɩ: "Popo, zaŋɩ n tɔgɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ n bɛ n ba Masɩdʋanɩ, n zəni dɩbam." 10Pooli na dwɛ kʋntʋ tɩn, dɩbam ma kɩ lɩla d'ɩ ti d'ɩ yigə sɩ d'ɩ vu Masɩdʋanɩ, bɛŋwaanɩ d'ɩ maanɩ nɩ kʋ yɩ Wɛ mʋ bəŋi dɩbam sɩ d'ɩ vu d'ɩ brɩ nɔɔna bam DƖ kwər-ywəŋə kam d'aanɩ. 11D'ɩ laan ma kwe naboro Trʋasɩ nɩ d'ɩ yɔɔrɩ Samotrasɩ. Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, d'ɩ daa ma zaŋɩ d'ɩ tɔgɩ nɩnɩʋ kʋm d'ɩ vu Nɩapolisi. 12D'ɩ laan ma zɩgɩ d'aanɩ d'ɩ vu tɩga nɩ d'ɩ vu d'ɩ yi Filipi. Tɩʋ kʋm kʋntʋ yɩ Masɩdʋanɩ tɩ-niə yam dayigə tɩʋ mʋ. Rom tiinə mʋ te-kʋ. D'ɩ ma kɩ da kɔgɔ kɔgɔ tɩʋ kʋm kʋntʋ nɩ. 13Zwifə bam siun dɛ dɩm na yi tɩn, d'ɩ ma nuŋi tɩʋ kʋm wʋ d'ɩ vu bugə ni. D'ɩ ya bʋŋɩ nɩ jəgə w'ʋ ta wʋ d'aanɩ Zwifə bam na yəni ba ve ba warɩ Wɛ da. D'ɩ na nɛ jəgə kam tɩn, d'ɩ ma jəni tɩga nɩ yɩ d'ɩ ŋɔɔnɩ dɩ kaana balʋ na lagɩ daanɩ jəgə kam nɩ tɩn. 14Kaanɩ wʋdoŋ dɛɛn tɔgɩ o wʋra, o yɩrɩ mʋ Lidɩa. O nuŋi Tiyatiiri mʋ, yɩ o nɩgɩ Wɛ lanyɩranɩ. O maa jɩgɩ gwaarʋ tɩlʋ na tiini tɩ jɩgɩ nɩnwaŋa tɩn o yəgə. D'ɩ Yuutu wʋm ma pʋrɩ o wʋbʋŋa yɩ o sɛ wəənu tɩlʋ Pooli na jɩgɩ o tɛ tɩn. 15O dɛɛn ma pa d'ɩ miis-o dɩ o sɔŋɔ tiinə maama na wʋnɩ Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ. O laan ma zaŋɩ o loori dɩbam o wɩ: "Abam na sɛ nɩ a sɩɩnɩ a kɩ a wʋ-dɩdʋa dɩdaanɩ d'ɩ Yuutu Zezi, sɩ 'a ba 'a ta'a zʋʋrɩ dɩbam sɔŋɔ nɩ." O ma wʋ sɛ sɩ d'ɩ viiri. 16Dɛ dɩdwɩ mʋ d'ɩ zaŋɩ d'ɩ maa ve Wɛ warɩm jəgə kam. D'ɩ na maa ve tɩn, d'ɩ ma jeeri bɩsankana kalʋ na yɩ nɔɔna gambaa tɩn. Cicirə dɛɛn maa tɔg-o ka pa o pwərisə. O na yəni o pwərisə o tɛ wəənu tɩlʋ na lagɩ tɩ ba tɩ kɩ tɩn, mʋ o yuu tiinə bam dɛɛn nɛ səbu zanzan kʋ baŋa nɩ. 17O ma tɔgɩ Pooli dɩ dɩbam kwaga, yɩ o tɔɔlɩ dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Nɔɔna bantʋ yɩ Yuutu Baŋa-Wɛ tɩntʋŋna mʋ. Ba tu sɩ ba brɩ abam cwəŋə mʋ sɩ 'a tɔgɩ da 'a na vrɩm." 18O dɛɛn tɔgɩ dɩbam kwaga o kɩ kʋntʋ mʋ taan da kɔgɔ kɔgɔ. Pooli wʋ laan ma cɔgɩ. O ma pipiri o ta dɩ cicirə kam o wɩ: "A lagɩ a ta dɩ nmʋ Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ, nuŋi sɩ n daar-o!" O na tagɩ kʋntʋ tɩn, cicirə kam ma nuŋi ka daar-o bɩdwɩ baŋa nɩ. 19Bɩsankana kam yuu tiinə bam ma maanɩ ba lwarɩ nɩ ba daa b'a wanɩ ba na səbu o ŋwaanɩ. Ba ma ja Pooli dɩ Silasɩ ba vaŋɩ ba ja ba vu yaga, sɩ ba saŋɩ-ba dɩdɛɛra bam tee nɩ. 20Ba ma ja-ba ba vu ba pa Rom tiinə dɩdɛɛra sɩ ba di ba taanɩ. Ba ma ta ba wɩ: "Nɔɔna bantʋ yɩ Zwifə mʋ, yɩ ba jɩgɩ dɩbam tɩʋ kʋm nɔɔna wʋbʋŋa ba vugimə. 21Ba brɩ wəənu tɩlʋ na cɔgɩ dɩbam cullu tɩm mʋ. Dɩbam nan yɩ Rom tiinə mʋ, d'ɩ b'a wanɩ d'ɩ sɛ bantʋ na brɩ kʋlʋ tɩn." 22Kɔgɔ kʋm maama ma tɔgɩ ba jɩgɩ dɩ Pooli dɩ Silasɩ. Rom tiinə dɩdɛɛra bam ma ja-ba ba vaŋɩ ba gwaarʋ tɩm ba kaarɩ, yɩ ba daarɩ ba pa nɔɔna magɩ-ba dɩ balaara. 23Ba na tiini ba magɩ-ba kʋntʋ tɩn, ba laan ma kɩ-ba pɩɩna digə nɩ. Dɩdɛɛra bam ma ta dɩ wʋlʋ na nii pɩɩna digə kam baŋa nɩ tɩn, sɩ o fɔgɩ o pɩ nɔɔna bam lanyɩranɩ. 24Nɔɔnʋ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma pa ba zʋ tɩtarɩ digə kam wʋ, yɩ o daarɩ o kwaarɩ-ba dɩ dɛ. 25Maŋa kalʋ tɩga na kwɩɩrɩ tɩn, Pooli dɩ Silasɩ maa wʋra ba warɩ Wɛ yɩ ba leenə ba zuli Wɛ. Pɩɩna badonnə bam maa je ba cəgə. 26Tɩga kam laan ma da ka sisiŋi, yɩ pɩɩna digə kam sisiŋi dɩ ka kuri maama. Digə kam bwəəru tɩm maama ma da tɩ pʋrɩ, pɩɩna bam capʋnnʋ tɩm maama ma kɔ tɩ tʋ. 27Nɔɔnʋ wʋlʋ na yɩrɩ digə kam tɩn ma zaŋɩ yɩ o na pɩɩna digə kam niə na pʋrɩ. O ma bʋŋɩ nɩ pɩɩna bam maama nuŋi ba duri mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ o ma lɩ sʋ-zɔɔ sɩ o ma gʋ o tɩtɩ. 28Pooli laan ma bagɩ dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Yɩ zaŋɩ n gʋ n tɩtɩ, sɩ dɩbam maama wʋ yo." 29Nɔɔnʋ wʋm ma bəŋi sɩ ba ja mini ba ba ba pa-o. O ma kɩ lɩla o zʋ digə kam wʋ o vu o tʋ Pooli dɩ Silasɩ yigə nɩ, yɩ o yɩra saɩ. 30O ma pa ba nuŋi pooni, yɩ o daarɩ o bwe-ba o wɩ: "A yuu tiinə-ba, a nan w'ʋ kɩ ta mʋ sɩ a ma na vrɩm?" 31Ba ma lər-o ba wɩ: "Nmʋ maŋɩ sɩ n kɩ n wʋ-dɩdʋa mʋ dɩdaanɩ d'ɩ Yuutu Zezi, sɩ Wɛ w'ʋ vrɩ nmʋ dɩ n sɔŋɔ tiinə maama." 32Ba ma daarɩ ba ta Wɛ kwərə kam ba brɩ-o dɩ balʋ maama na wʋ o sɔŋɔ kʋm nɩ tɩn. 33Tɩtɩɩ dɩm maŋa kam kʋntʋ nɩ mʋ o jaanɩ-ba o vu o zarɩ ba fufwələ yam maama. O na kɩ kʋntʋ o ti tɩn, mʋ o dɩ o sɔŋɔ tiinə bam maama dɛ ba pa ba miisi-ba na wʋnɩ Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ. 34O ma daarɩ o pa Pooli dɩ Silasɩ zʋ o sɔŋɔ kʋm wʋ. O ma kɩ wʋdiu o pa ba di. O na tu o sɛ Wɛ dɩ wʋ-dɩdʋa tɩn, o maa jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ dɩ o sɔŋɔ tiinə bam maama. 35Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Rom tiinə dɩdɛɛra bam ma tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba vu pɩɩna digə kam yɩrɩnʋ wʋm te, ba ta dɩd-o nɩ o yagɩ nɔɔna bam sɩ ba viiri. 36Pɩɩna digə kam yɩrɩnʋ wʋm ma ta o brɩ Pooli dɩdɛɛra bam na tagɩ te sɩ o yagɩ-ba tɩn. O maa wɩ: "Ba pɛ abam cwəŋə sɩ 'a viiri. Nan ve-na dɩ yazurə." 37Pooli laan ma ta dɩ nɔɔna bam o wɩ: "Dɩbam nan yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔna mʋ. Ba nan wʋ di dɩbam taanɩ sɩ ba na d'ɩ kəm-balɔrɔ, yɩ ba garɩ ba ja dɩbam ba magɩ nɔɔna maama yigə nɩ, yɩ ba daarɩ ba kɩ dɩbam pɩɩna digə nɩ. Bɛɛ mʋ yɩ ba laan lagɩ sɩ ba səgi ba pʋrɩ dɩbam ba yagɩ? D'ɩ b'a sɛ. Ba tɩtɩ mʋ maŋɩ sɩ ba ba ba pʋrɩ dɩbam ba yagɩ." 38Nɔɔna bam ma vu ba ta Pooli na tagɩ kʋlʋ tɩn ba brɩ Rom tiinə dɩdɛɛra bam. Ba na lwarɩ nɩ Pooli dɩ Silasɩ yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔna mʋ tɩn, fʋʋnɩ ma zʋ-ba dɩ ba na kɩ-ba te tɩn. 39Ba ma vu ba koori Pooli dɩ Silasɩ sɩ ba yagɩ taanɩ dɩm sɩ kʋ ti. Ba ma daarɩ ba pʋrɩ-ba ba yagɩ, yɩ ba loori-ba ba wɩ, ba nuŋi tɩʋ kʋm wʋnɩ ba viiri. 40Pooli dɩ Silasɩ ma nuŋi pɩɩna digə kam nɩ ba vu ba zʋ Lidɩa-ba sɔŋɔ. D'aanɩ mʋ ba jeeri Zezi karabiə bam, yɩ ba ŋɔɔnɩ dɩ ba ba pa-ba dam dɩ baarɩ. Ba laan ma zaŋɩ ba viiri.

will be added

X\