Tɩtʋŋa Tɔnɔ 12

1Maŋa kam kʋntʋ nɩ Pɛ Erɔdɩ ma zaŋɩ o ja Zezi kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔna badonnə sɩ o yaarɩ-ba. 2O ma ja Zakɩ wʋlʋ na yɩ Zan zɩmbaarʋ tɩn o pa ba gʋ-o dɩ sʋ-zɔɔ. 3O na kɩ kʋntʋ yɩ o lwarɩ nɩ kʋ poli Zwifə bam wʋ lanyɩranɩ tɩn, o daa ma ja Pɩyɛɛrɩ dɩ. Kʋ yɩ Zwifə bam candiə kalʋ ba na yəni ba di dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ tɩn maŋa nɩ mʋ. 4O na jaanɩ Pɩyɛɛrɩ kʋntʋ tɩn, o ma kɩ-o pɩɩna digə nɩ, yɩ o pa pamaŋna bana bana kuri bɩna yɩr-o ba ləni daanɩ. Erɔdɩ dɛɛn maa lagɩ sɩ Pakɩ candiə kam na kɛ ka daarɩ, sɩ o laan pa ba ja Pɩyɛɛrɩ ba nuŋi, sɩ o di o taanɩ nɔɔna bam maama yigə nɩ. 5Kʋntʋ ŋwaanɩ Pɩyɛɛrɩ maa wʋ pɩɩna digə kam nɩ taan, yɩ Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔna bam tiini ba loori Wɛ o ŋwaanɩ. 6Kʋ dɛɛn yɩ tɩtɩɩ dɩlʋ tɩga na w'ʋ pʋʋrɩ sɩ Erɔdɩ pa Pɩyɛɛrɩ nuŋi pooni sɩ o di o taanɩ tɩn. Pɩyɛɛrɩ ya tigi pamaŋna bale tɩtarɩ nɩ mʋ o dɔa. Ba ya vɔg-o dɩ capʋnnʋ tɩle mʋ. Pamaŋna badonnə dɩ ma wʋ pɩɩna digə kam ni nɩ ba yɩra. 7Baŋa-Wɛ malɛka laan ma da ka tu ka zɩgɩ da. Pooni maa da zəŋi digə kam wʋnɩ. Malɛka kam ma pɩpagɩ Pɩyɛɛrɩ tɩkəri nɩ ka pa o zaŋɩ, yɩ ka ta-o ka wɩ: "Kɩ lɩla n zaŋɩ wɛɛnɩ!" Capʋnnʋ tɩm ma kɔ Pɩyɛɛrɩ jɩa nɩ tɩ tʋ tɩga nɩ. 8Malɛka kam ma ta-o ka wɩ: "Fɔgɩ n vɔ n vɔɔrʋ tɩm sɩ n zʋ n natra yam." O ma sɩɩnɩ o kɩ kʋntʋ. Ka daa ma ta ka wɩ: "Kwe n kasaa kʋm n zʋ, sɩ n ta n tɔgɩ amʋ." 9Pɩyɛɛrɩ ma tɔgɩ ka kwaga o nuŋi pɩɩna digə kam wʋnɩ. O maa wʋ lwarɩ nɩ malɛka kam na kɩ kʋlʋ tɩn yɩ cɩga. O maa bʋŋɩ nɩ kʋ yɩ dɩndwɩa mʋ. 10Ba ma vu ba gaalɩ dayigə yɩrɩna bam dɩ kwaga yɩrɩna bam. Ba laan ma vu ba yi luu-bor-zɔŋɔ kʋlʋ na pʋrɩ kʋ yɔɔrɩ tɩʋ kʋm wʋ tɩn. Boro kʋm tɩtɩ ma pʋrɩ, yɩ ba kɛ ba nuŋi. Ba ma kwe cwəŋə ba ve ba maa kɛa. Malɛka kam laan ma da ka viiri ka daarɩ Pɩyɛɛrɩ. 11Kʋ laan ma ba Pɩyɛɛrɩ wʋbʋŋa. O ma ta o wɩ: "A laan lwarɩ nɩ kʋ yɩ cɩga mʋ. Wɛ mʋ sɩɩnɩ DƖ tʋŋɩ DƖ malɛka sɩ ka ba ka joŋi-nɩ Erɔdɩ jɩŋa nɩ ka yagɩ, sɩ Zwifə bam daa yɩ wanɩ ba kɩ amʋ nɩ ba na bʋŋɩ te tɩn." 12Pɩyɛɛrɩ na maanɩ kʋ na yɩ te tɩn, o ma vu Mari-ba sɔŋɔ. Wʋntʋ yɩ Zan Marɩkɩ nu mʋ. Nɔɔna zanzan dɛɛn mʋ kikili daanɩ sɔŋɔ kʋm nɩ ba wʋra ba warɩ Wɛ. 13O ma vu o yi mancoŋo boro kʋm o magɩ, sɩ ba pʋrɩ sɩ o zʋ. Ka-nyaanɩ maa wʋ sɔŋɔ kʋm nɩ, o yɩrɩ mʋ Rɔdɩ. O ma vu sɩ o nii, wɔɔ mʋ maga. 14O na ve tɩn, o ma lwarɩ Pɩyɛɛrɩ kwərə. O maa tiini o jɩgɩ wʋpolo zanzan kʋ pa o duri o joori, yɩ o wʋ pʋrɩ boro kʋm. O ma vu o ta dɩ nɔɔna bam o wɩ: "Pɩyɛɛrɩ mʋ zɩgɩ cicwəŋə nɩ." 15Ba ma lər-o ba wɩ, o co mʋ. O maa cɩm yɩ o ta o wɩ: "Kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga mʋ." Ba daa ma ləri ba wɩ: "Kʋ ga yɩ o ciru mʋ." 16Pɩyɛɛrɩ daa ta maa zɩgɩ o magɩ boro kʋm taan. Ba laan ma ba ba pʋrɩ. Ba na nɛ-o tɩn, kʋ ma tiini kʋ sʋ-ba. 17O ma zəŋi o jɩa o wɩ, ba cəgi sɔɔ. O ma daarɩ o maŋɩ d'ɩ Yuutu wʋm na kɩ te o ja-o o nuŋi pɩɩna digə kam nɩ tɩn. O ta ma ta dɩ ba o wɩ, ba ve ba ta kʋlʋ na kɩ tɩn ba brɩ Zakɩ dɩ Zezi karabiə bam maama. O laan ma yagɩ-ba yɩ o vu jəgə kadoŋ. 18Tɩga na pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ tɩn, pamaŋna balʋ ya na yɩrɩ Pɩyɛɛrɩ tɩn wʋbʋŋa vugimi. Ba ma bwe daanɩ ba wɩ: "Bɛɛ mʋ kɩ yɩ Pɩyɛɛrɩ tərə?" 19Erɔdɩ ma pa ni sɩ ba kwaanɩ ba beeri o jəgə. Ba ma beer-o taan ba ga. Erɔdɩ ma bwe pamaŋna bam o nii, ba kɩ ta mʋ yɩ Pɩyɛɛrɩ nuŋi, yɩ o daarɩ o pa ni sɩ ba gʋ-ba. Kʋntʋ na kɩ kʋ kɛ tɩn, Erɔdɩ ma zaŋɩ Zude nɩ o vu Sezaarɩ o zʋʋrɩ da. 20Erɔdɩ banɩ dɛɛn tiini dɩ zaŋɩ dɩ Tiiri dɩ Sidɔn tiinə. Je sɩm kʋntʋ nɔɔna bam ma zaŋɩ ba la kɔgɔ sɩ ba vu ba tʋ Erɔdɩ sɩ o yagɩ. Erɔdɩ dɛɛn jɩgɩ dɩdɛɛrʋ wʋlʋ na nii o sɔŋɔ kʋm baŋa nɩ, o yɩrɩ mʋ Bɩlasɩtɩ. Nɔɔna bam ma puli ba di ciloŋo dɩdaanɩ wʋntʋ, yɩ ba daarɩ ba vu Erɔdɩ te ba ŋɔɔnɩ dɩd-o sɩ o yagɩ o ban-zɔŋɔ kʋm. Ba dɛɛn lagɩ sɩ ba ni daanɩ, bɛŋwaanɩ ba tɩtɩ tɩʋ kʋm yəni kʋ joŋi kʋ wʋdiiru pɛ wʋntʋ tɩʋ kʋm nɩ mʋ. 21Ba ma lɩ dɛ sɩ ba jəni daanɩ ba ŋɔɔnɩ taanɩ dɩm. Dɛ dɩm na yi tɩn, Erɔdɩ ma kwe o paarɩ gwar-fwaarʋ o zʋ. O laan ma jəni o paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ sɩ o ŋɔɔnɩ dɩ nɔɔna bam. 22O kwərə na zaŋɩ yɩ o ŋɔɔnɩ dɩ ba kʋntʋ tɩn, nɔɔna bam ma kaasɩ baŋa baŋa ba wɩ: "Kwərə kantʋ yɩ wɛ kwərə mʋ sɩ ka daɩ nabinzwənə nyɩm." 23Erɔdɩ na sɛ ba zulə yam yɩ o wʋ pɛ Wɛ DƖ zulə tɩn, Baŋa-Wɛ malɛka ma pa yawɩʋ ja-o lɩla. Kanzwa ma zʋ o wʋ ya di-o ya gʋ. 24Wɛ kwərə kam dɛɛn maa jagɩ je maama, yɩ nɔɔna zanzan sɛ-ka. 25Banabasɩ dɩ Sooli ma ti tɩtʋŋɩ dɩlʋ ba na ve Zeruzalɛm sɩ ba tʋŋɩ tɩn. Ba laan ma ja Zan Marɩkɩ ba wəli ba tɩtɩ nɩ, yɩ ba nuŋi Zeruzalɛm ba joori ba vu Antɩɔsɩ.

will be added

X\