Tɩtʋŋa Tɔnɔ 11

1Zezi tɩntʋŋna bam dɩ o karabiə balʋ na zʋʋrɩ Zude nɩ tɩn ma ni nɩ dwi-gɛ tiinə dɩ laan sɛ Wɛ kwərə kam. 2Pɩyɛɛrɩ dɛɛn ma zaŋɩ o vu Zeruzalɛm. O na yi da tɩn, Zwifə balʋ na tɔgɩ Zezi tɩn ma magɩ kantɔgɔ dɩd-o. 3Ba ma bwe-o ba wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ n vu n zʋ dwi-gɛ tiinə sɔŋɔ yɩ ba yɩ balʋ na ba goni ba bəkəri tɩn? Bɛɛ mʋ yɩ n di wʋdiu dɩ ba?" 4Pɩyɛɛrɩ ma zaŋɩ o tʋlɩ kʋlʋ maama na kɩ tɩn o brɩ-ba o wɩ: 5"A ya wʋ Zope nɩ mʋ a warɩ Wɛ. Wɛ ma pa a na vɩɩrɩm. A nɛ wo-kamunu na nuŋi wɛyuu kʋ maa tu tɩga. Kʋ nyɩ dɩ gɔrɔ kamunu mʋ, yɩ ba jɩgɩ kʋ niə yana ba pa kʋ maa tu tɩga. Kʋ ma ba kʋ zɩgɩ a yigə nɩ. 6A ma nii kʋ wʋnɩ yɩ a na vara na wʋra, sɔŋɔ vara dɩ ga-vara dɩ tɩga wo-vəəlu dɩ zunə. 7A laan ma ni kwərə na ŋɔɔnɩ dɩ amʋ ka wɩ: 'Pɩyɛɛrɩ, zaŋɩ n gʋ n di.' 8A ma ləri a wɩ: 'A tu, aye a b'a sɛ. A maŋɩ a wʋ di dɩbam cullu woŋo naa kʋlʋ na wʋ maŋɩ dɩ dim tɩn.' 9Kwərə kam daa ta ma joori ka zɩgɩ wɛyuu nɩ ka ŋɔɔnɩ ka wɩ: 'Yɩ zaŋɩ n culi woŋo kʋlʋ Wɛ na wɩ kʋ yɩ lanyɩranɩ tɩn.' 10Kʋ ma kɩ kʋntʋ taan kuni bɩtɔ, yɩ wəənu tɩm maama joori tɩ vaŋɩ tɩ di wɛyuu. 11Maŋa kantʋ nɩ nɔɔna batɔ dɛɛn tu ba zɩgɩ sɔŋɔ kʋlʋ amʋ na zʋʋrɩ da tɩn ni nɩ. Ba ya tʋŋɩ-ba Sezaarɩ nɩ mʋ sɩ ba ba amʋ te. 12Wɛ Joro kʋm ma ta kʋ brɩ-nɩ kʋ wɩ, a yɩ taa bwɛa, sɩ a tɔgɩ dɩ ba a vu. D'ɩ ko-biə bantʋ bardʋ dɩ ma da amʋ ba vu. D'ɩ maama ma vu d'ɩ yi Sezaarɩ, yɩ d'ɩ vu d'ɩ zʋ Kɔrɩnɛɛlɩ sɔŋɔ kʋm. 13O ma ta o brɩ dɩbam o na nɛ Wɛ malɛka na tu o sɔŋɔ ka zɩgɩ yɩ ka ta dɩd-o ka wɩ: 'Tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba vu Zope ba bəŋi nɔɔnʋ wʋdoŋ o yɩrɩ na yɩ Simɔn Pɩyɛɛrɩ tɩn sɩ o ba. 14Wʋntʋ na tuə, o laan w'ʋ ŋɔɔnɩ taanɩ dɩlʋ na w'ʋ pa nmʋ dɩ n sɔŋɔ tiinə bam maama na vrɩm tɩn.' 15A na sɩŋɩ sɩ a ŋɔɔnɩ dɩ ba tɩn, mʋ Wɛ Joro kʋm tu ba te nɩnɛɛnɩ kʋ na maŋɩ kʋ tu dɩbam te pulim nɩ te tɩn. 16A laan ma guli d'ɩ Yuutu Zezi dɛɛn na tagɩ te o wɩ: 'Zan dɛɛn miisi nɔɔna bam na wʋnɩ mʋ, Wɛ nan w'ʋ miisi abam DƖ Joro kʋm wʋnɩ mʋ.' 17Kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga mʋ nɩ Wɛ pɛ dwi-gɛ tiinə bantʋ DƖ pɛɛrɩ dɩm, nɩ DƖ na maŋɩ DƖ pa dɩbam dɩ, maŋa kalʋ d'ɩ na kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi tɩn. Kʋntʋ tɩn, a nan yɩ wɔɔ mʋ sɩ a cɩ Wɛ yigə?" 18Pɩyɛɛrɩ na tagɩ kʋntʋ yɩ ba ni tɩn, ba ma yagɩ taanɩ dɩm yɩ ba daarɩ ba zuli Wɛ. Ba maa wɩ: "Wɛ sɩɩnɩ DƖ pa dwi-gɛ tiinə bam dɩ cwəŋə sɩ ba ləni ba wʋrʋ, sɩ ba daarɩ ba na DƖ ŋwɩ-dʋŋa kam." 19Maŋa kam ba dɛɛn na gʋ Etiyɛnɩ tɩn, nɔɔna yaarɩ Zezi karabiə bam kʋ pa ba jagɩ da-yigə nɩ. Balʋ na jagɩ tɩn badonnə ma vu ba yi Fenisi dɩ Sipri dɩ Antɩɔsɩ. Ba na jagɩ kʋntʋ tɩn, ba yəni ba tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam ba brɩ Zwifə bam yɩranɩ mʋ. 20Kʋ daarɩ Zezi karabiə badaara na nuŋi Sipri dɩ Sirɛɛnɩ tɩn ma zaŋɩ ba vu Antɩɔsɩ ba tɔɔlɩ d'ɩ Yuutu Zezi kwər-ywəŋə kam ba brɩ dwi-gɛ tiinə dɩ. 21Baŋa-Wɛ dam maa wʋ ba tee nɩ. Nɔɔna zanzan ma kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ d'ɩ Yuutu Zezi yɩ ba tɔg-o. 22Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Zeruzalɛm nɩ tɩn ma ni kʋlʋ na kɩ tɩn. Ba ma tʋŋɩ Banabasɩ sɩ o vu Antɩɔsɩ o nii. 23O na ve o yi da tɩn, o ma na Wɛ na sɩɩnɩ DƖ kɩ nɔɔna bam lanyɩranɩ te tɩn. O maa jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ. O ma kwe ba maama kwiə yalʋ na w'ʋ pa ba taa tɔgɩ d'ɩ Yuutu wʋm dɩ ba wʋ maama sɩ ba yɩ zaŋɩ ba yagɩ tɩn. 24Banabasɩ dɛɛn yɩ nɔn-ŋʋm. O maa tiini o jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi, yɩ Wɛ Joro kʋm wʋ o tee nɩ dɩ dam. Nɔɔna zanzan dɛɛn ma ba ba tɔgɩ d'ɩ Yuutu wʋm, yɩ ba dɩ wəli o kɔgɔ kʋm wʋnɩ. 25Banabasɩ laan ma zaŋɩ o vu Tarɩsɩ sɩ o beeri Sooli je. 26O na ve o na-o tɩn, o ma ja-o o joori Antɩɔsɩ. Ba na wʋra tɩn, ba maa yəni ba wəli daanɩ ba brɩ Zezi kɔgɔ kʋm Wɛ taanɩ. Ba kɩ kʋntʋ taan sɩ kʋ vu kʋ yi bɩm, yɩ nɔɔna balʋ ba na brɩ tɩn dagɩ zanzan. Kʋ yɩ Antɩɔsɩ nɩ mʋ ba puli sɩ ba bəŋi Zezi karabiə bam nɩ Krisi biə. 27Da yam kʋntʋ nɩ Wɛ nijoŋnə badonnə ma zɩgɩ Zeruzalɛm nɩ ba vu Antɩɔsɩ. 28Ba dɩdʋa yɩrɩ mʋ Agabusi. Wɛ Joro kʋm ma pa o ta Wɛ kwərə, nɩ kana lagɩ ka ba ka tiini ka zʋ lʋgʋ maama. (Kʋ dɛɛn sɩɩnɩ kʋ kɩ kʋntʋ mʋ maŋa kalʋ Kloodi na di paarɩ tɩn.) 29Zezi karabiə bam na ni kʋntʋ tɩn, ba ma lɩ wʋbʋŋa sɩ ba la səbu ba ma wəli ba ko-biə balʋ na zʋʋrɩ Zude nɩ tɩn. Ba ma sɛ sɩ ba dɩdʋa dɩdʋa w'ʋ pa nɩ ba na w'ʋ wanɩ te tɩn. 30Ba ma sɩɩnɩ ba kɩ kʋntʋ. Ba ma kwe səbu kʋlʋ ba na lagɩ tɩn ba kɩ Banabasɩ dɩ Sooli jɩŋa nɩ, sɩ ba ja vu Zeruzalɛm ba pa Zezi kɔgɔ kʋm nakwa bam.

will be added

X\