Tɩtʋŋa Tɔnɔ 10

1Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Kɔrɩnɛɛlɩ. O maa zʋʋrɩ Sezaarɩ nɩ. O dɛɛn yɩ Rom pamaŋna dɩdɛɛrʋ mʋ. Pamaŋna kɔgɔ kʋlʋ o na tɔgɩ o wʋ kʋ wʋnɩ tɩn yɩrɩ mʋ 'Yitali tiinə kɔgɔ'. 2O dɛɛn kwarɩ Wɛ, yɩ o dɩ o sɔŋɔ tiinə maama zuli Wɛ lanyɩranɩ. O maa kɩ wəənu zanzan o wəli Zwifə yinigə tiinə bam. O maa yəni o warɩ Wɛ maŋa maama. 3Dɛ dɩdwɩ wɛ na guni maŋa kalʋ tɩn, o nɛ vɩɩrɩm. O ma na Wɛ malɛka na tu ka bəŋi o yɩrɩ ka wɩ: "Kɔrɩnɛɛlɩ!" 4O maa nii malɛka kam yɩ fʋʋnɩ jɩg-o. O ma ta o wɩ: "Kʋ yɩ ta, a tu." Malɛka kam ma lər-o ka wɩ: "Nmʋ na yəni n warɩ Wɛ yɩ n kwəri n wəli yinigə tiinə tɩn, kʋ yi Baŋa-Wɛ wʋbʋŋa. DƖ nan guli nmʋ gulə. 5Laan nan tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba vu Zope ba bəŋi nɔɔnʋ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Simɔn Pɩyɛɛrɩ. 6O yɩ vəru mʋ o wʋ Simɔn wʋlʋ na yɩ tɔn-gɔgɔ tɩn sɔŋɔ nɩ, nɩnɩʋ kʋm ni nɩ." 7Malɛka kam na tagɩ dɩd-o kʋntʋ ka ti tɩn, ka ma viiri. Kɔrɩnɛɛlɩ ma bəŋi o sɔŋɔ kʋm tɩntʋŋna bale dɩ pamaŋnʋ dɩdʋa wʋlʋ na tʋŋɩ o pa-o yɩ o dɩ kwarɩ Wɛ tɩn. 8O ma ta kʋlʋ maama na kɩ tɩn o brɩ-ba, yɩ o daarɩ o tʋŋɩ-ba sɩ ba vu Zope. 9Tɩga na pʋʋrɩ yɩ nɔɔna bam wʋ cwəŋə nɩ ba ma twɛ Zope tɩn, kʋ maŋɩ dɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ diini sɔŋɔ kʋm nayuu sɩ o warɩ Wɛ wɩa tɩtarɩ nɩ. 10Kana laan maa jɩg-o yɩ o lagɩ wʋdiu sɩ o di. Ba na wʋra ba kɩ wʋdiu kʋm tɩn, Wɛ ma pa o na wo-kɩnkagɩlɩ nɩ dɩndwɩa mʋ te. 11O nɛ wɛyuu na pʋrɩ o baŋa nɩ, yɩ woŋo nuŋi da kʋ maa tu tɩga. Woŋo kʋm nyɩ dɩ gɔrɔ kamunu mʋ, yɩ ba jɩgɩ kʋ niə yana, yɩ kʋ maa tu tɩga. 12Vara dwi maama mʋ wʋ kʋ wʋnɩ, dɩdaanɩ tɩga wo-vəəlu dɩ zunə. 13O na nɛ tɩn, o ma ni kwərə na ŋɔɔnɩ dɩd-o ka wɩ: "Pɩyɛɛrɩ, zaŋɩ n gʋ wəənu tɩntʋ n di." 14Pɩyɛɛrɩ ma ləri o wɩ: "Amʋ tu, a b'a sɛ. A ta wʋ fɔgɩ a di dɩbam cullu woŋo naa kʋlʋ na wʋ maŋɩ dɩ dim tɩn." 15O daa ta ma joori o ni kwərə kam na wɩ: "Yɩ zaŋɩ n culi woŋo kʋlʋ Wɛ na wɩ kʋ yɩ lanyɩranɩ tɩn." 16Kʋ kɩ kʋntʋ mʋ kuni bɩtɔ. Wəənu tɩm laan ma joori tɩ vaŋɩ tɩ di wɛyuu. 17Pɩyɛɛrɩ maa bwɛ wo-kɩnkagɩlɩ dɩm o na nɛ tɩn kuri. Ka maŋa kam nɩ mʋ nɔɔna balʋ Kɔrɩnɛɛlɩ na tʋŋɩ o tee nɩ tɩn bwe ba lwarɩ Simɔn sɔŋɔ kʋm je. Ba laan ma vu ba yi mancoŋo kʋm ba zɩga. 18Ba ma bəŋi nɔɔnʋ ba bwe ba wɩ: "Nɔɔnʋ zʋʋrɩ yo o yɩrɩ mʋ Simɔn Pɩyɛɛrɩ na?" 19Pɩyɛɛrɩ daa ta na wʋra o bwɛ sɩ o lwarɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩm kuri tɩn, Wɛ Joro kʋm ma ta dɩd-o kʋ wɩ: "Nii, nɔɔna batɔ mʋ tu ba lagɩ nmʋ. 20Zaŋɩ n tu tɩga. Yɩ ta n bwɛa, sɩ n tɔgɩ dɩ ba n vu, bɛŋwaanɩ amʋ mʋ tʋŋɩ-ba." 21Pɩyɛɛrɩ ma tu tɩga, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Amʋ mʋ yɩ wʋlʋ abam na lagɩ tɩn. Bɛɛ mʋ jaanɩ abam kʋ ba?" 22Ba ma ləri ba wɩ: "Pamaŋna dɩdɛɛrʋ Kɔrɩnɛɛlɩ mʋ tʋŋɩ dɩbam. O yɩ nɔn-ŋʋm mʋ yɩ o kwarɩ Wɛ lanyɩranɩ. Zwifə bam maama maa zul-o. Wɛ malɛka mʋ tagɩ dɩd-o sɩ o bəŋi nmʋ o sɔŋɔ nɩ, sɩ o wanɩ o ni kʋlʋ nmʋ na lagɩ n ta tɩn." 23Pɩyɛɛrɩ ma pa ba zʋ sɔŋɔ kʋm ba pəni. Tɩga na pʋʋrɩ tɩn o ma zaŋɩ o tɔgɩ dɩ ba o vu. Zezi karabiə badaara dɩ ma zaŋɩ Zope nɩ ba tɔgɩ dɩd-o ba vu. 24Tɩga daa na pʋʋrɩ tɩn mʋ o yi Sezaarɩ. O yi da dɩdaanɩ Kɔrɩnɛɛlɩ dɩ o sɔŋɔ tiinə dɩ o badonnə balʋ o na bəŋi tɩn maŋɩ ba je ba cəg-o. 25Pɩyɛɛrɩ na yi sɔŋɔ kʋm yɩ o maa zʋʋrɩ tɩn, Kɔrɩnɛɛlɩ ma zaŋɩ o nuŋi o jeer-o, yɩ o kuni doonə o yigə nɩ o jɔɔn-o. 26Pɩyɛɛrɩ ma pa o zaŋɩ wɛɛnɩ o zɩgɩ, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "Amʋ dɩ yɩ nabiinu mʋ." 27O ta maa ŋɔɔnɩ dɩd-o yɩ ba maa zʋʋrɩ sɔŋɔ kʋm. O ma na nɔn-kɔgɔ na kikili da ba je. 28O ma ta dɩ nɔɔna bam o wɩ: "Abam maŋɩ 'a ye nɩ kʋ culə sɩ Zwifu taa zʋʋrɩ dɩdaanɩ dwi-gɛ tiinə, naa o taa tɔgɩ dɩ ba. Wɛ nan mʋ brɩ amʋ nɩ kʋ wʋ maŋɩ sɩ a taa culi nɔɔn-nɔɔnʋ naa a paɩ o taa yɩ nɔn-diku. 29Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ, abam na tʋŋɩ 'a bəŋi-nɩ tɩn, a wʋ vɩn yɩ a ba. A nan lagɩ a bwe a nii, bɛŋwaanɩ mʋ 'a tʋŋɩ 'a bəŋi-nɩ?" 30Kɔrɩnɛɛlɩ ma ta o wɩ: "Zɩm mʋ jɩgɩ da yana, kʋ maŋɩ dɩ maŋa kantʋ nɩ wɛ na guni tɩn, dɩ a wʋra a warɩ Wɛ a sɔŋɔ nɩ, nɔɔnʋ ma da o ba o zɩgɩ a yigə nɩ. O zʋ gwaarʋ tɩ na nyɩɩna. 31O ma ta dɩ amʋ o wɩ: 'Kɔrɩnɛɛlɩ, Wɛ mʋ joŋi n loro kʋm. Nmʋ na wəli yinigə tiinə tɩn mʋ DƖ guli nmʋ gulə. 32Nan tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba vu Zope ba bəŋi nɔɔnʋ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Simɔn Pɩyɛɛrɩ. O yɩ vəru mʋ, o wʋ Simɔn wʋlʋ na yɩ tɔn-gɔgɔ tɩn sɔŋɔ nɩ. O zʋʋrɩ nɩnɩʋ kʋm ni nɩ mʋ.' 33O na tagɩ kʋntʋ tɩn, a ma tʋŋɩ nɔɔna lɩla sɩ ba vu ba bəŋi nmʋ sɩ n ba. Nmʋ na tu tɩn, n kɩ cɩga. Dɩbam maama nan zɩgɩ Wɛ yigə nɩ mʋ d'ɩ cəgi, sɩ d'ɩ ni kʋlʋ maama d'ɩ Yuutu wʋm na pɛ-m sɩ n ta tɩn." 34Pɩyɛɛrɩ laan ma zaŋɩ o ta o wɩ: "A zɩm lwarɩ nɩ kʋ yɩ cɩga mʋ sɩ Wɛ ba kuri nɔɔna daanɩ. 35Wɛ joŋi nɔɔnʋ wʋlʋ maama na kwarɩ-DƖ yɩ o kɩ kʋlʋ na lana tɩn mʋ, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ dwi dɩlʋ nɔɔnʋ. 36Abam maŋɩ 'a ye Wɛ na tagɩ DƖ taanɩ dɩm DƖ brɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə bam, nɩ Zezi Krisi mʋ waɩ o joŋi nɔɔna o fɔgɩ ba dɩ Wɛ daanɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ nabiinə maama Yuutu. 37Abam ta ye wo-kamunnu tɩlʋ maama na kɩ Zude nɩ tɩn. Kʋ dɛɛn puli Galile nɩ mʋ, maŋa kam Zan na tɔɔlɩ Wɛ kwərə dɩ nɔɔna sɩ ba miisi na wʋnɩ tɩn kwaga nɩ. 38Abam maŋɩ 'a ye Wɛ na pɛ DƖ Joro kʋm Nazarɛtɩ tu Zezi yɩ DƖ kwəri DƖ pa-o dam te tɩn. Wɛ na wʋ o tee nɩ kʋntʋ tɩn, o yəni o ve je maama o kɩ nɔɔna lanyɩranɩ, yɩ o kwəri o vrɩ balʋ na wʋ sʋtaanɩ jɩŋa nɩ tɩn o yaga. 39Dɩbam nan mʋ nɛ wəənu tɩlʋ maama o na kɩ Zeruzalɛm nɩ dɩ Zwifə tɩɩnɩ dɩm maama nɩ tɩn, yɩ d'ɩ yɩ cɩga kantʋ maana tiinə. Ba dɛɛn jaan-o mʋ ba pa tʋʋn-dagara baŋa nɩ ba gʋ. 40Wɛ ma pa o joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ da yatɔ dɛ nɩ. DƖ ma pa o brɩ o tɩtɩ nɔɔna yigə nɩ sɩ ba na-o. 41Kʋ nan daɩ nɩ nɔɔna maama mʋ nɛ-o, kʋ yɩ dɩbam balʋ Wɛ na maŋɩ DƖ kuri sɩ d'ɩ ta'a yɩ o maana tiinə tɩn mʋ nɛ-o. Zezi na bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn, dɩbam tɔgɩ dɩd-o d'ɩ di wʋdiu yɩ d'ɩ nyɔ na. 42O ma pa dɩbam ni sɩ d'ɩ tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam d'ɩ brɩ nɔɔna, d'ɩ pa ba lwarɩ nɩ wʋm mʋ yɩ wʋlʋ Wɛ na tiŋi sɩ o di naŋʋna dɩ balʋ na tɩgɩ tɩn taanɩ. 43Faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam maama dɛɛn tagɩ wʋntʋ taanɩ ba wɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn, Wɛ w'ʋ yagɩ kʋntʋ tu lwarɩm DƖ ma cɛ-o wʋntʋ yɩrɩ ŋwaanɩ." 44Pɩyɛɛrɩ ta na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, Wɛ Joro kʋm ma tu balʋ maama na je ba cəgi o taanɩ dɩm tɩn yuu nɩ. 45Wɛ na pɛ DƖ Joro kʋm dwi-gɛ tiinə dɩ tɩn, kʋ darɩ Zwifə balʋ na maŋɩ ba tɔgɩ Zezi yɩ ba da dɩ Pɩyɛɛrɩ ba ba tɩn. 46Bɛŋwaanɩ ba ni ba na ŋɔɔnɩ ta-gɛ yɩ ba kwəri ba zuli Wɛ. 47Pɩyɛɛrɩ laan ma ta o wɩ: "Nɔɔna bantʋ sɩɩnɩ ba joŋi Wɛ Joro kʋm nɩ dɩbam dɩ na joŋi te tɩn mʋ. Kʋntʋ tɩn, d'ɩ w'ʋ wanɩ d'ɩ cɩ ba yigə sɩ ba yɩ miisi na wʋnɩ dɩ Zezi yɩrɩ na?" 48O ma daarɩ o pa ni sɩ ba miisi-ba na wʋnɩ Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ. Ba laan ma loori Pɩyɛɛrɩ sɩ o maŋɩ ba tee nɩ da fɩnfɩɩn.

will be added

X\