Tɩtʋŋa Tɔnɔ 1

1A ciloŋ Teofili, a maŋɩ a da yigə a pʋpʋnɩ tɔnɔ a pa nmʋ. Tɔnɔ kʋm kʋntʋ wʋnɩ mʋ a pʋpʋnɩ wəənu tɩlʋ maama Zezi dɛɛn na kɩ tɩn, yɩ a kwəri a pʋpʋnɩ o na yəni o brɩ nɔɔna te tɩn, kʋ na sɩŋɩ maŋa kalʋ o na puli o tɩtʋŋa yam 2sɩ kʋ vu kʋ yi dɛ dɩm Wɛ na kwe-o DƖ ja di DƖ sɔŋɔ tɩn. Kʋ na w'ʋ loori sɩ o di Wɛ-sɔŋɔ kʋntʋ tɩn, o laan ma brɩ o tɩntʋŋna balʋ o na kuri tɩn dɩ Wɛ Joro dam, yɩ o brɩ-ba ba na maŋɩ sɩ ba kɩ kʋlʋ tɩn. 3O tʋʋnɩ dɩm kwaga nɩ o ma joori o ba o brɩ o tɩtɩ o nɔɔna bam tee nɩ kuni zanzan, sɩ kʋ brɩ-ba lanyɩranɩ nɩ o sɩɩnɩ o bi o yagɩ tʋʋnɩ. O dɛɛn brɩ o tɩtɩ o tɩntʋŋna bam da fiinna mʋ, yɩ o ŋɔɔnɩ Wɛ paarɩ dɩm taanɩ o brɩ-ba. 4Dɛ dɩdwɩ Zezi na wʋra o brɩ-ba kʋntʋ tɩn, o ma kaanɩ-ba o wɩ, ba yɩ zaŋɩ ba nuŋi Zeruzalɛm wʋnɩ, sɩ ba taa cəgi wʋlʋ wʋm o Ko na goni ni sɩ o ba ba te tɩn, nɩ o na maŋɩ o ta dɩ ba te tɩn. 5Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Zan dɛɛn yəni o miisi nɔɔna na wʋnɩ mʋ, da fɩnfɩɩn nan na wəli da, Wɛ w'ʋ miisi abam DƖ Joro kʋm wʋnɩ." 6Zezi dɩ o tɩntʋŋna bam dɛɛn na kikili daanɩ kʋntʋ tɩn, ba ma bwe-o ba wɩ: "Dɩbam Yuutu, kʋ yɩ lele kʋntʋ mʋ n lagɩ n pa dɩbam Yisɩrayɛlɩ tiinə bam joori d'ɩ di paarɩ na?" 7Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ daɩ sɩ abam lwarɩ maŋa kalʋ Wɛ na lɩ dɩdaanɩ DƖ tɩtɩ ni sɩ wəənu tɩntʋ kɩ tɩn. 8Wɛ Joro kʋm nan w'ʋ ba abam yuu nɩ kʋ pa 'a joŋi dam dɩlʋ na nuŋi Wɛ tee nɩ tɩn. Abam laan w'ʋ ji a maana tiinə sɩ 'a brɩ nɔɔna amʋ cɩga kam je maama nɩ, kʋ na sɩŋɩ dɩ Zeruzalɛm dɩ Zude dɩ Samari tɩɩnɩ dɩm maama, dɩ lʋgʋ baŋa je maama nɩ." 9Zezi dɛɛn na ŋɔɔnɩ kʋntʋ dɩ ba o ti tɩn, o ma zaŋɩ o maa diini Wɛ-sɔŋɔ, yɩ ba zɩgɩ ba nii-o. Kunkwəənu ma ba tɩ kwəl-o kʋ pa ba daa warɩ ba na-o. 10O na maa diini kʋntʋ tɩn, ba daa ta ma kwəni ba nii wɛyuu nɩ. Ba na zɩgɩ ba nii kʋntʋ tɩn, nɔɔna bale ma da ba ba ba zɩgɩ ba tee nɩ. Ba zʋ gwar-pwəənu mʋ. 11Ba ma ta dɩ ba ba wɩ: "Galile tiinə-ba, bɛɛ mʋ yɩ 'a zɩgɩ yoba 'a kwəni 'a nii wɛɛnɩ? Abam na nɛ kʋlʋ tɩn, kʋ yɩ Wɛ mʋ kwe Zezi DƖ ja di DƖ sɔŋɔ. Wʋntʋ tɩtɩ nan ta w'ʋ joori o ba kʋntʋ doŋ, nɩ abam na nɛ-o o na maa diini te tɩn." 12Zezi tɩntʋŋna bam laan ma zɩgɩ piu kʋm ba ya na wʋ kʋ yuu nɩ tɩn, ba joori ba vu Zeruzalɛm tɩʋ kʋm wʋ. Piu kʋm kʋntʋ yɩrɩ mʋ Olivi piu, yɩ kʋ batwarɩ dɩdaanɩ tɩʋ kʋm nɩnɛɛnɩ kilomɛtrɩ dɩdʋa. 13Ba ma vu ba zʋ tɩʋ kʋm ba kɛ ba vu sɔŋɔ kʋlʋ ba na maŋɩ ba zʋʋrɩ da tɩn, ba di wɛyuu digə kam. Nɔɔna bam kʋntʋ yɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan dɩ Zakɩ dɩ Andre, kʋ wəli dɩ Filipi dɩ Toma, dɩdaanɩ Batelemi dɩ Matiyu, kʋ wəli dɩ Zakɩ wʋlʋ na yɩ Alɩfɩ bu tɩn, dɩ Simɔn wʋlʋ na yɩ Zelɔtɩ nɔɔna bam wʋ nɔɔnʋ tɩn, dɩdaanɩ Zudasɩ wʋlʋ na yɩ Zakɩ bu tɩn. 14Maŋa maama bantʋ dɛɛn yəni ba wʋ daanɩ dɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ mʋ, yɩ ba warɩ Wɛ. Kaana badonnə dɩdaanɩ Zezi nu Mari dɩ Zezi nyaana dɩ tɔgɩ ba wʋra dɩ ba. 15Dɛ dɩdwɩ balʋ maama na yɩ ko-biə Zezi ŋwaanɩ tɩn ma kikili daanɩ jəgə dɩdʋa, ba yi nɩ nɔɔna bi dɩ fiinle (120). Ba na wʋra kʋntʋ tɩn, Pɩyɛɛrɩ ma zaŋɩ ba wʋnɩ o zɩgɩ wɛɛnɩ sɩ o ŋɔɔnɩ. 16O maa wɩ: "A ko-biə-ba, kʋ na yɩ Zudasɩ wʋlʋ na brɩ Zezi dʋna bam cwəŋə sɩ ba ja-o tɩn, Wɛ Joro kʋm dɛɛn maŋɩ kʋ pa Pɛ Davidi ŋɔɔnɩ wʋntʋ taanɩ faŋa faŋa. Kʋlʋ na pʋpʋnɩ kʋ tiŋi Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ wʋntʋ ŋwaanɩ tɩn mʋ maŋɩ sɩ kʋ ba kʋ kɩ. 17Zudasɩ dɛɛn tɔgɩ o wʋ dɩbam kɔgɔ kʋm wʋnɩ mʋ, yɩ o tɔgɩ o tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam." 18Zudasɩ na kɩ te tɩn, o dɛɛn kwe səbu kʋlʋ o na joŋi o kəm-balɔrɔ kʋm baŋa nɩ tɩn o ma yəgi tɩga mʋ. O daarɩ o tʋ tɩga nɩ o tɩ. O pugə ma bagɩ yɩ o lʋrʋ pi tɩ nuŋi. 19Nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn ma ni kʋlʋ na kɩ-o tɩn, kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ ba bəŋi tɩga kam kʋntʋ nɩ 'Akɩlɩdama' dɩ ba tɩtɩ taanɩ. Kʋ kuri mʋ 'Jana tɩga'. 20Pɩyɛɛrɩ ta ma ta o wɩ: "Kʋ nan pʋpʋnɩ Wɛ ləŋ-ŋwɩ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Wɛ w'ʋ pa wʋntʋ sɔŋɔ kʋm ba kʋ cɔgɩ, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ daa yɩ daarɩ kʋ wʋnɩ.' Kʋ daa ta pʋpʋnɩ kʋ wɩ: 'Wɛ w'ʋ pa nɔɔnʋ wʋdoŋ ləni wʋntʋ yuu nɩ o taa tʋŋɩ o tɩtʋŋa yam.' 21- 22Kʋ nan maŋɩ sɩ nɔɔnʋ wəli dɩbam Zezi tɩntʋŋna bam wʋnɩ o ji maana tu, sɩ o taa ŋɔɔnɩ d'ɩ Yuutu Zezi cɩga kam dɩ o na bi o yagɩ tʋʋnɩ te tɩn. Kʋntʋ tu nan maŋɩ sɩ o taa yɩ wʋlʋ dɛɛn na tɔgɩ o wʋ dɩbam kɔgɔ kʋm wʋnɩ maŋa maama d'ɩ Yuutu Zezi dɛɛn na tɔgɩ dɩ dɩbam o beeri tɩn mʋ, kʋ sɩŋɩ maŋa kam Zan na miisi Zezi na wʋnɩ tɩn, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kam Zezi na yagɩ dɩbam te yɩ o di Wɛ-sɔŋɔ tɩn." 23Pɩyɛɛrɩ na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, ba ma lɩ nɔɔna bale. Dɩdʋa mʋ yɩ Zʋzɛfʋ wʋlʋ ba na bə nɩ Basaba yɩ ba daa ta bə-o nɩ Zusitu tɩn. Wʋdoŋ wʋm maa yɩ Matɩasɩ. 24Ba laan ma loori Wɛ ba wɩ: "D'ɩ Yuutu, nmʋ maŋɩ n ye nɔɔnʋ maama wʋbʋŋa na yɩ te tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ d'ɩ loori nmʋ tee nɩ sɩ n brɩ dɩbam nɔɔna bantʋ bale wʋnɩ nmʋ na kuri wʋlʋ sɩ o ji nmʋ tɩntʋŋnʋ tɩn, 25sɩ o taa tʋŋɩ tɩtʋŋa yalʋ Zudasɩ na kwe o yagɩ yɩ o daarɩ o vu o na maŋɩ sɩ o vu mɛ tɩn." 26Ba na loori Wɛ ba ti tɩn, ba ma ta jɔrɔ sɩ ba kuri nɔɔna bale bam kʋntʋ wʋnɩ. Ba na tagɩ ba kuri wʋlʋ tɩn mʋ yɩ Matɩasɩ. Ba laan ma pa o tɔgɩ o yɩ Zezi tɩntʋŋnʋ o wəli ba fugə-dɩdʋa kam wʋnɩ.

will be added

X\