3 Zan 1

1Amʋ wʋlʋ na yɩ Zezi kɔgɔ kʋm nakwɩ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa a ciloŋ-sono Gayusi. Amʋ soe nmʋ cɩga cɩga. 2A ciloŋ-sono, Wɛ w'ʋ kɩ-m lanyɩranɩ woŋo maama wʋnɩ. A loori Wɛ mʋ a pa nmʋ, sɩ n yɩra taa jɩgɩ yazurə, nɩ n bɩcarɩ na tɔgɩ Wɛ cwəŋə kam lanyɩranɩ te tɩn. 3D'ɩ ko-biə badaara tu ba ta nmʋ taanɩ, yɩ kʋ pa a tiini a na wʋpolo dɩ a na lwarɩ nɩ n tɔgɩ cɩga cwəŋə kam lanyɩranɩ tɩn. A nan ye nɩ n sɩɩnɩ n tɔgɩ cɩga kam kʋntʋ mʋ. 4Kʋlʋkʋlʋ tərə kʋ na w'ʋ wanɩ kʋ pa a ja wʋpolo kʋ dwəni a na lwarɩ nɩ a biə bam sɩɩnɩ ba tɔgɩ cɩga cwəŋə kam tɩn. 5A ciloŋ-sono, nmʋ kɩ lanyɩranɩ dɩ n na yəni n zəni d'ɩ ko-biə bam te tɩn, dɩ kʋ na maŋɩ kʋ yɩ vərə dɩ. 6D'ɩ ko-biə bam tagɩ Zezi kɔgɔ kʋm yigə nɩ nmʋ na kɩ-ba lanyɩranɩ te tɩn. Kʋ lana sɩ n ta n wəli-ba ba cwəŋə kam vəŋə wʋnɩ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn. 7Bɛŋwaanɩ nɔɔna bam kʋntʋ nuŋi sɩ ba tɔɔlɩ Zezi Krisi kwər-ywəŋə kam mʋ. Ba nan ba joŋi kʋlʋkʋlʋ balʋ na ba tɔgɩ Zezi cɩga kam tɩn jɩŋa nɩ. 8Kʋntʋ ŋwaanɩ kʋ maŋɩ sɩ dɩbam mʋ zəni nɔɔna bam kʋntʋ dwi sɩ ba wanɩ ba tʋŋɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ dɩbam dɩ tɔgɩ d'ɩ tʋŋɩ Wɛ cɩga kam ŋwaanɩ. 9Amʋ dɛɛn pʋpʋnɩ tɔnɔ a pa abam Zezi kɔgɔ kʋm. Diyotrɛfɩ wʋlʋ nan na lagɩ sɩ o taa yɩ 'a yigə tu tɩn ba lagɩ sɩ o joŋi kʋlʋ dɩbam na tɛ tɩn. 10Kʋntʋ ŋwaanɩ, a na tu abam te, a'a ta wo-balwaarʋ tɩlʋ maama o na kɩ tɩn 'a maama yigə nɩ jaja. Wʋntʋ yəni o ŋɔɔnɩ ta-balwaarʋ mʋ o paɩ dɩbam. Kʋntʋ nan ta ba poli o wʋ. Kʋlʋ na wəli da tɩn, o yəni o ba sɛ sɩ o jeeri d'ɩ ko-biə bam lanyɩranɩ, yɩ o daarɩ o cəŋi balʋ na lagɩ sɩ ba jeeri-ba lanyɩranɩ tɩn dɩ, yɩ o ta zəli-ba Zezi kɔgɔ kʋm wʋnɩ. 11A ciloŋ-sono, yɩ sɛ n lwəni nɔn-balwaarʋ kikiə, nmʋ za n kwaanɩ n ta n kɩ lanyɩranɩ. Wʋlʋ maama na kɩ lanyɩranɩ tɩn yɩ Wɛ nɔɔnʋ mʋ. Wʋlʋ nan na kɩ kəm-balwaarʋ tɩn ta wʋ lwarɩ Wɛ. 12Kʋ nan na yɩ Demɛtrisi, nɔɔna maama tɛ o na yɩ nɔn-ŋʋm te tɩn, yɩ o na tɔgɩ cɩga kam te tɩn dɩ brɩ nɩ o yɩ nɔn-ŋʋm mʋ. Dɩbam dɩ nan brɩ nɩ kʋ yɩ cɩga mʋ, yɩ abam ye nɩ d'ɩ na tɛ kʋlʋ tɩn sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga mʋ. 13A ya jɩgɩ wəənu zanzan sɩ a ta a brɩ abam. A nan ba lagɩ sɩ a pʋpʋnɩ a kɩ tɔnɔ nɩ. 14A nan bʋŋɩ sɩ a'a ba abam te lele, sɩ d'ɩ laan ŋɔɔnɩ daanɩ jaja. 15Wɛ w'ʋ pa-m yazurə. Nmʋ cilonnə balʋ na wʋ yo seeni tɩn maama jɔɔnɩ nmʋ. N dɩ jɔɔnɩ d'ɩ cilonnə bam dɩdʋa dɩdʋa ba na wʋ nmʋ tee nɩ tɩn n pa dɩbam.

will be added

X\