2 Timoti 4

1Timoti, a lagɩ a ta nmʋ Wɛ dɩ Zezi Krisi yigə nɩ, sɩ n kwaanɩ n ta n tɔɔlɩ kwər-ywəŋə kam. Zezi mʋ yɩ wʋlʋ na w'ʋ ba o di naŋʋna dɩ twa maama sarɩya tɩn. O'o joori o ba o di paarɩ nɔɔna tɩtarɩ nɩ. 2Kʋntʋ, n maŋɩ sɩ n ta n tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam. Nɔɔna na cəgi naa ba zɩ ba cəgi dɩ, sɩ n ta n kwaanɩ n brɩ-ba Wɛ cɩga kam. Nan pa ba lwarɩ nɩ ba tusi mʋ sɩ ba joori ba tɔgɩ cwəŋə, sɩ n kaanɩ-ba, sɩ n daarɩ n pa ba taa jɩgɩ baarɩ, sɩ n ta n brɩ-ba lanyɩranɩ dɩ wʋ-zuru zanzan. 3Bɛŋwaanɩ maŋa w'ʋ ba, yɩ nɔɔna daa b'a sɛ ba taa cəgi zaasɩm dɩlʋ na yɩ cɩga tɩn. Ba laan w'ʋ daarɩ ba taa tɔgɩ ba tɩtɩ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ, yɩ ba'a kikili vwan karanyɩna tiinə zanzan sɩ ba taa brɩ-ba wəənu tɩlʋ maama ba na lagɩ sɩ ba taa ni tɩn. 4Ba laan w'ʋ sɩn ba zwa sɩ ba yɩ taa cəgi Wɛ cɩga kam, yɩ ba daarɩ ba sɛ nabiinə sɩnswalɩ sɩlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn. 5Kʋ daarɩ nmʋ nan maŋɩ sɩ n ja n tɩtɩ mʋ wəənu maama wʋnɩ. Vɔ n wʋ yaara wʋnɩ. Kwaanɩ n ta n tʋŋɩ sɩ n pa nɔɔna lwarɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam. Tɩtʋŋɩ dɩlʋ maama Wɛ na kɩ nmʋ jɩŋa nɩ tɩn, sɩ n tʋŋɩ-dɩ lanyɩranɩ. 6Kʋ nan na yɩ amʋ, amʋ ŋwɩa kam nyɩ nɩ ba na logi mun-na ba ma kɩ kaanɩm te tɩn mʋ. Kʋ lagɩ kʋ ta nɩ maŋa kam yiə sɩ a vu Wɛ te. 7A na tʋŋɩ a pa Wɛ te tɩn nyɩ dɩ a kwaanɩ a duri sɩ a di yigə mʋ te. Amʋ kwaanɩ mʋ a pɩɩnɩ a tɩtɩ a duri taan a vu a yi kweelim je, yɩ a daa ta wʋ yagɩ Wɛ cɩga kam. 8Kʋntʋ tɩn, amʋ pɛɛrɩ laan tigi Wɛ tee nɩ dɩ cəgi-nɩ. D'ɩ Yuutu Zezi mʋ yɩ wʋlʋ na w'ʋ tɔgɩ cɩga o ma di nabiinə taanɩ tɩn. O ma w'ʋ kwe a pɛɛrɩ dɩm kʋntʋ o pa-nɩ sarɩya dɛ dɩm nɩ. Kʋ nan daɩ amʋ yɩranɩ mʋ o'o pa pɛɛrɩ dɩm kʋntʋ. O'o pa balʋ maama dɩ na so-o yɩ ba jɩgɩ tɩɩna nɩ o'o joori o ba tɩn mʋ. 9Nan kwaanɩ lanyɩranɩ sɩ n ba amʋ te lɩla. 10Bɛŋwaanɩ Demasɩ yagɩ amʋ, o fra na tiini ya zʋ zɩm lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ tɩm tɩn ŋwaanɩ, yɩ o daarɩ o vu Tesaloniki mʋ. Kresan ma kɛ Galatɩ. Titi dɩ ma kɛ Dalɩmatɩ. 11Luki yɩranɩ mʋ wʋ a tee nɩ. Nmʋ nan na maa n bɩɩna, sɩ n pa Marɩkɩ tɔgɩ o ba, bɛŋwaanɩ wʋntʋ w'ʋ wanɩ o wəli-nɩ dɩ Wɛ tɩtʋŋa yam. 12Kʋ daarɩ amʋ tʋŋɩ Tisiki Efɛɛzɩ nɩ mʋ. 13Nmʋ na maa n bɩɩna, sɩ n kwe a gɔrɔ kʋm a na yagɩ Trʋasɩ nɩ Karɩpusi tee nɩ tɩn n ja n ba, dɩdaanɩ twaanʋ tɩm dɩ, kʋ na dwe dɩdɩ vara twaanʋ tɩlʋ ba na pʋpʋnɩ tɩ wʋnɩ ba pri tɩn. 14Alɛsandrɩ wʋlʋ na yɩ yarʋ tɩn tiini o kɩ amʋ lwarɩm kʋ ja gaalɩ. D'ɩ Yuutu wʋm nan w'ʋ pa o na cam o kənə yam kʋntʋ ŋwaanɩ. 15N dɩ nan cʋ n tɩtɩ dɩd-o, bɛŋwaanɩ o kwaanɩ sɩ o cɔgɩ dɩbam na yəni d'ɩ brɩ cɩga kalʋ tɩn mʋ. 16Maŋa kalʋ a na puli sɩ a tʋlɩ a taanɩ dɩm sarɩya yam jəgə kam nɩ tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ wʋ tu o zɩgɩ amʋ kwaga nɩ. Ba maama duri mʋ ba daarɩ amʋ yɩranɩ. Wɛ nan yɩ kwe ba taalɩ kʋntʋ ŋwaanɩ. 17D'ɩ Yuutu wʋm nan mʋ zəni-nɩ, yɩ o pa-nɩ dam yɩ a ma wanɩ a tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam, yɩ dwi-gɛ tiinə maama ni-ka. Kʋntʋ tɩn, Wɛ mʋ vrɩ amʋ tʋʋnɩ jɩŋa nɩ DƖ yagɩ. 18D'ɩ Yuutu wʋm nan w'ʋ vrɩ amʋ wo-lwaanʋ maama wʋnɩ, yɩ o daarɩ o ja-nɩ o vu o zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ dɩ yazurə. Wʋntʋ mʋ maŋɩ dɩ zulə maŋa maama. Amina. 19Jɔɔnɩ Prisili dɩ Akwila n pa-nɩ, dɩdaanɩ Onisifɔɔrɩ dɩ o sɔŋɔ tiinə bam maama. 20Erasɩtɩ maŋɩ Korɛntɩ nɩ mʋ. Kʋ daarɩ amʋ yagɩ Trofim Mileti nɩ, o na ba jɩgɩ yazurə tɩn ŋwaanɩ. 21Kwaanɩ n kɩ lɩla n ba kʋ loori waarʋ mɩmaŋa. Yubulusi dɩ Pudan dɩ Linusi dɩ Kloodɩa dɩ d'ɩ ko-biə bam maama jɔɔnɩ-m lanyɩranɩ. 22D'ɩ Yuutu wʋm w'ʋ ta wʋra dɩ nmʋ. Wɛ w'ʋ pa abam yu-yoŋo.

will be added

X\