2 Timoti 2

1A bu Timoti, ta n zɩgɩ kəŋkəŋ Zezi Krisi na pɛ nmʋ yu-yoŋo yɩ n ŋwɩ dɩd-o tɩn ŋwaanɩ. 2Cɩga kalʋ maama a na yəni a brɩ nmʋ nɔn-kɔgɔ kʋm maama yigə nɩ tɩn, n dɩ ma-ka n brɩ nɔɔna balʋ na tɔgɩ cɩga tɩn, sɩ ba dɩ daa wanɩ ba maa brɩ nɔɔna badonnə ba wəli da. 3Nmʋ na tʋŋɩ n pa Zezi Krisi tɩn, n maŋɩ sɩ n dɩ sɛ yaara mʋ, nɩnɛɛnɩ pamaŋ-ŋʋm na sɛ yaara te tɩn. 4Nɔɔnʋ na yɩ pamaŋnʋ yɩ o lagɩ sɩ o poli o yuutu wʋ, o daa wʋ maŋɩ sɩ o taa kɩ wəənu tɩlʋ na daɩ pamaŋna tɩtʋŋa tɩn. 5Kʋ ta nyɩ dɩ nɔɔnʋ na kwaanɩ o duri o di yigə te tɩn mʋ. O na maŋɩ o duri o di yɩ o wʋ dɛ durim dɩm cwəŋə cɩga cɩga, ba b'a pa-o yigə tu pɛɛrɩ dɩm. 6Kʋ ta nyɩ dɩ nɔɔnʋ na yɩ valʋ yɩ o tiini o tʋŋɩ te tɩn mʋ. Wʋntʋ mʋ maŋɩ sɩ o da yigə o na o wo-vaalʋ tɩm biə. 7Bʋŋɩ n nii a na tɛ kʋlʋ tɩn. D'ɩ Yuutu Zezi w'ʋ pa n lwarɩ woŋo maama kuri n ti. 8Ta n guli Zezi Krisi na yɩ Pɛ Davidi dwi tu tɩn gulə. Wʋntʋ mʋ bi o yagɩ tʋʋnɩ, nɩ kwər-ywəŋə kalʋ a na yəni a tɔɔlɩ tɩn na brɩ te tɩn. 9Amʋ na tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam kʋntʋ tɩn mʋ pɛ a wʋ yaara wʋnɩ, yɩ ba vɔ-nɩ dɩ capʋnnʋ nɩ a yɩ ŋwɩɩnʋ mʋ te. Ba nan b'a wanɩ ba cɩ Wɛ kwərə kam sɩ ka yɩ jagɩ. 10Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a sɛ yaara dwi maama, sɩ kʋ wanɩ kʋ wəli nɔɔna balʋ Wɛ na kuri sɩ ba taa yɩ DƖ nɔɔna tɩn, sɩ ba tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ ba na vrɩm dɩ zulə yalʋ na b'a ti tɩn. 11Taanɩ dɩlʋ a na lagɩ a ta tɩn yɩ cɩga mʋ: D'ɩ na tɔgɩ dɩ Zezi d'ɩ tɩ, d'ɩ ta w'ʋ tɔgɩ dɩd-o d'ɩ na ŋwɩa. 12D'ɩ na fɔgɩ d'ɩ zɩgɩ kəŋkəŋ cam wʋnɩ, d'ɩ w'ʋ tɔgɩ dɩd-o d'ɩ di paarɩ. D'ɩ nan na vɩ-o, o dɩ w'ʋ vɩn dɩbam mʋ. 13Dɩbam nan na maŋɩ d'ɩ ba jɩgɩ cɩga, wʋntʋ ta yɩ cɩga tu mʋ, bɛŋwaanɩ wʋm ba joori o kwanɩ o ni. 14Ta n guli amʋ zaasɩm dɩm n brɩ Zezi nɔɔna bam, sɩ n daarɩ n kaanɩ-ba lanyɩranɩ dɩ Wɛ yɩrɩ, sɩ ba yɩ taa magɩ kantɔgɔ kʋlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn bɩtarɩ baŋa nɩ, sɩ kʋ cɔgɩ balʋ dɩ na cəgi tɩn wʋbʋŋa mʋ. 15Kwaanɩ n tʋŋɩ dɩ yawala sɩ kʋ poli Wɛ wʋ, sɩ cavɩɩra yɩ ja-m DƖ yigə nɩ dɩ kʋlʋ n na tʋŋɩ tɩn, sɩ n kwaanɩ n ta n brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam lanyɩranɩ. 16Ja n tɩtɩ dɩ bɩtar-yɔɔrʋ tɩlʋ na ba wəli Wɛ cwəŋə tɩn. Balʋ na ŋɔɔnɩ-sɩ tɩn paɩ nɔɔna fɔgɩ ba joori ba maŋɩ kwaga nɩ mʋ Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ. 17Ba na karɩ ba brɩ wo-yɔɔrʋ tɩm kʋntʋ tɩn, tɩ w'ʋ loŋi tɩ jagɩ je maama, nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na jɩgɩ nasɩncɔgɔ yɩ kʋ woori kʋ wəli da te tɩn. Yimene dɩ Filɛtɩ mʋ tɔgɩ ba wʋ nɔɔna bam kʋntʋ wʋnɩ. 18Ba tusi cɩga cwəŋə kam wʋnɩ yɩ ba tɛ ba wɩ, Wɛ daa b'a bi nɔɔna DƖ pa ba yagɩ tʋʋnɩ, sɩ twa biim maŋɩ kʋ kɛ. Ba zaasɩm dɩm kʋntʋ ma pa balʋ na sɛ Wɛ tɩn badonnə wʋbʋŋa joori ya ləni. 19Kʋ daarɩ balʋ na yɔɔrɩ ba tɔgɩ Wɛ cɩga kam tɩn wʋbʋŋa ba zaɩ. Bantʋ nyɩ dɩ digə kuri mʋ Wɛ na fɔgɩ DƖ cwi lanyɩranɩ. Kuri dɩm kʋntʋ ba gɔɛ, yɩ kʋ pʋpʋnɩ da kʋ wɩ: "D'ɩ Yuutu wʋm ye balʋ na yɩ o nɔɔna tɩn." Kʋ ta pʋpʋnɩ kʋ wɩ: "Wʋlʋ maama na sɛ nɩ o yɩ d'ɩ Yuutu wʋm nɔɔnʋ tɩn maŋɩ sɩ o yagɩ kəm-balwaarʋ mʋ." 20Kʋ nyɩ dɩ sɔ-fɔrɔ wʋnɩ kabəli dɩ zwɩ dwi təri təri na wʋra te tɩn mʋ. Sɩdonnə yɩ can-na mʋ ba mɛ ba kɩ, dɩ səbu-sɩŋa. Sɩntʋ yɩ lʋnnɩ nyɩm mʋ. Sɩdonnə maa yɩ dɛ naa dɔgɔ mʋ ba mɛ ba kɩ, yɩ ba maɩ sɩntʋ mʋ ba tʋŋa. 21Kʋ brɩ nɩ, nɔɔnʋ na jɩgɩ o tɩtɩ dɩ wo-yɔɔrʋ tɩm kʋntʋ, kʋ tu w'ʋ ta yɩ lʋnnɩ nyɩm mʋ Wɛ tee nɩ. O yɩ wʋlʋ na kwe o tɩtɩ o kɩ o yuutu wʋm jɩŋa nɩ yɩ o jɩgɩ kuri o pa-o tɩn mʋ. O maŋɩ sɩ o taa tʋŋɩ tɩtʋŋ-ŋʋna yalʋ maama o yuutu wʋm na lagɩ tɩn mʋ. 22Kʋntʋ tɩn, cʋ n tɩtɩ dɩ kəm-yɔɔrʋ tɩlʋ nɔn-dʋnnʋ wʋbʋŋa na yəni ya zʋʋrɩ tɩn, sɩ n daarɩ n kwaanɩ n tɔgɩ cɩga cwəŋə dɩ wʋ-dɩdʋa dɩ sono dɩ wʋ-zuru, sɩ n ta n tɔgɩ dɩ balʋ bɩcara na lana yɩ ba sɛ nɩ ba yɩ d'ɩ Yuutu wʋm nɔɔna tɩn. 23Fɔgɩ n cɩ n tɩtɩ dɩ jwəri kantɔgɔ kʋlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn. Bɛŋwaanɩ nmʋ ye nɩ kʋ tui kʋ guri dɩ najara mʋ. 24Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na yɩ d'ɩ Yuutu wʋm tɩntʋŋnʋ tɩn wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ najajarʋ. O maŋɩ sɩ o taa nɩgɩ nɔɔna maama lanyɩranɩ, sɩ o daarɩ o brɩ-ba cɩga dɩ wʋ-zuru. 25O nan maŋɩ sɩ o zaasɩ balʋ na vɩn Wɛ cɩga kam tɩn dɩ wʋ-bono mʋ, sɩ kʋ waɩ kʋ kɩ sɩ Wɛ pa ba ləni ba wʋbʋŋa sɩ ba joori ba sɛ DƖ cɩga kam. 26Kʋntʋ tɩn, ba swan laan w'ʋ joori yɩ ba wanɩ ba vrɩ ba tɩtɩ sʋtaanɩ jɩŋa nɩ, dɩ ya na jaanɩ-ba nɩ cɩkʋ te yɩ dɩ pa ba kɩ dɩ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn.

will be added

X\