2 Timoti 1

1Amʋ Pooli na yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa nmʋ Timoti. Wɛ tɩtɩ mʋ kuri-nɩ dɩ DƖ wʋbʋŋa sɩ a taa yɩ DƖ tɩntʋŋnʋ, sɩ a pa nɔɔna lwarɩ nɩ Wɛ goni ni sɩ DƖ pa-ba ŋwɩa, ba na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 2Nmʋ Timoti yɩ a bu-sono mʋ. D'ɩ Ko Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa nmʋ yazurə dɩ yu-yoŋo, yɩ DƖ daarɩ DƖ duri nmʋ ŋwaŋa. 3Amʋ nan kɩ Wɛ dɩlʋ a na tʋŋɩ a pa-DƖ yɩ a ye a bɩcarɩ nɩ nɩ kʋ lamma tɩn le, nɩ a nabaara bam dɩ dɛɛn na tʋŋɩ ba pa-DƖ te tɩn. A maa yəni a loori-DƖ maŋa maama wɩa dɩ tɩtɩɩ, yɩ a guli nmʋ gulə a Wɛ-loro kʋm wʋnɩ. 4A guli nmʋ yi-na bam woŋo dɩbam na pwɛ da-tee nɩ maŋa kalʋ tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a tiini a lagɩ sɩ a joori a ba a na nmʋ, sɩ a wanɩ a taa jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ. 5Amʋ wʋ swe nɩ n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi cɩga cɩga, nɩ n nu-nakwɩ Loyisi dɩ n nu Yunisi dɩ dɛɛn na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi te tɩn. A ye lanyɩranɩ nɩ nmʋ dɩ yɩ kʋntʋ mʋ. 6Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a lagɩ sɩ n guli a dɛɛn na daŋɩ a jɩa nmʋ baŋa nɩ yɩ Wɛ pa nmʋ zənə yalʋ tɩn. Nan fɔgɩ n nii pɛɛrɩ dɩm kʋntʋ baŋa nɩ, sɩ n ta n ma n tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam lanyɩranɩ. 7Bɛŋwaanɩ d'ɩ daa b'a ta kwarɩ fʋʋnɩ, Wɛ na zəni dɩbam dɩ DƖ Joro kʋm tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ mʋ paɩ d'ɩ jɩgɩ baarɩ dɩ sono, yɩ d'ɩ waɩ d'ɩ tɩtɩ d'ɩ jaana. 8Yɩ ta n kwarɩ cavɩɩra sɩ n ta d'ɩ Yuutu Zezi cɩga kam n brɩ nɔɔna. Yɩ pa fʋʋnɩ zʋ-m dɩ ba na kɩ amʋ pɩɩna digə nɩ Zezi cɩga kam ŋwaanɩ tɩn. Kʋ nan maŋɩ sɩ n dɩ sɛ yaara mʋ Wɛ kwər-ywəŋə kam zaasɩm dɩm ŋwaanɩ. Wɛ w'ʋ pa-m baarɩ yaara yam wʋnɩ. 9Dɩntʋ mʋ vrɩ dɩbam yɩ DƖ bəŋi dɩbam sɩ d'ɩ ta'a yɩ DƖ nɔɔna, sɩ kʋ daɩ dɩbam tɩtʋŋ-ŋʋna ŋwaanɩ. Kʋ yɩ DƖ tɩtɩ mʋ maŋɩ DƖ lɩ wʋbʋŋa kʋ loori lʋgʋ pulim, sɩ DƖ pa d'ɩ tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ d'ɩ na vrɩm zaanɩ. 10Wɛ laan mʋ nan pɛ d'ɩ na DƖ zaanɩ dɩm kʋntʋ d'ɩ Vɩrnʋ Zezi Krisi na tu lʋgʋ baŋa tɩn ŋwaanɩ. Wʋntʋ mʋ cɔgɩ tʋʋnɩ dam, yɩ o daarɩ o tɔgɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam ŋwaanɩ o pa d'ɩ lwarɩ nɩ d'ɩ w'ʋ na ŋwɩa kalʋ na b'a ti tɩn Wɛ tee nɩ. 11Wɛ nan mʋ pɛ a ji DƖ tɩntʋŋnʋ sɩ a taa tɔɔlɩ DƖ kwər-ywəŋə kam kʋntʋ, sɩ a brɩ nɔɔna DƖ cɩga kam. 12Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a nɛ yaara yam kʋntʋ. A nan ba kwarɩ cavɩɩra. Bɛŋwaanɩ amʋ ye nɩ a kɩ a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi mʋ, yɩ a ye nɩ wʋntʋ w'ʋ wanɩ o nii kʋlʋ maama Wɛ na kwe DƖ kɩ a jɩŋa nɩ tɩn baŋa nɩ, sɩ kʋ taa ve dɛ dɩm o na w'ʋ joori o ba tɩn. 13Nan fɔgɩ n ta n tɔgɩ cɩga kalʋ a na maŋɩ a brɩ nmʋ tɩn sɩ n ma n zaasɩ nɔɔna, sɩ n kwəri n ta n jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ sono n na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 14Fɔgɩ n ta n nii cɩga kalʋ Wɛ na kwe DƖ kɩ nmʋ jɩŋa nɩ tɩn baŋa nɩ dɩ Wɛ Joro kʋlʋ na ŋwɩ dɩbam wʋnɩ tɩn dam, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ cɔgɩ-ka. 15Nmʋ maŋɩ n ye nɩ Wɛ nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Azi tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn joori amʋ kwaga nɩ, kʋ wəli dɩ Fizɛɛlɩ dɩ Ɛrmɔzɛnɩ. 16Wɛ nan w'ʋ duri Onisifɔɔrɩ dɩ o sɔŋɔ tiinə maama ŋwaŋa, bɛŋwaanɩ wʋntʋ mʋ yəni o paɩ a jɩgɩ wʋ-zuru. Ba na kɩ-nɩ pɩɩna digə nɩ tɩn, o wʋ kwarɩ cavɩɩra sɩ o zəni-nɩ. 17O nan na tu o yi Rom maŋa kalʋ tɩn, o tiini o kwaanɩ o beeri amʋ je mʋ taan, yɩ o laan ba o na-nɩ. 18Wɛ nan w'ʋ duri o ŋwaŋa sarɩya dɛ dɩm nɩ. Nmʋ maŋɩ n ye lanyɩranɩ Onisifɔɔrɩ na tiini o zəni amʋ te Efɛɛzɩ nɩ tɩn.

will be added

X\