2 Tesaloniki 3

1D'ɩ ko-biə-ba, kʋlʋ na daarɩ tɩn, 'a ta'a loori Wɛ 'a pa dɩbam, sɩ d'ɩ Yuutu wʋm kwər-ywəŋə kam jagɩ ka yi je maama, sɩ nɔɔna sɛ-ka lanyɩranɩ nɩ abam dɩ na sɛ-ka te tɩn. 2Loori-na Wɛ sɩ DƖ joŋi dɩbam nɔn-balwaarʋ jɩa nɩ, bɛŋwaanɩ kʋ daɩ nɔɔna bam maama mʋ sɛ Wɛ kwərə kam. 3D'ɩ Yuutu wʋm nan yɩ cɩga tu mʋ, o'o wəli abam dɩ dam, yɩ o cɩ abam sʋtaanɩ jɩŋa nɩ sɩ dɩ yɩ cɔgɩ abam. 4'A na yɩ d'ɩ Yuutu wʋm nɔɔna tɩn mʋ d'ɩ jɩgɩ abam cɩga sɩ 'a tɔgɩ d'ɩ na maŋɩ d'ɩ brɩ abam kʋlʋ tɩn, yɩ 'a ta w'ʋ ta kɩ kʋntʋ nɩ d'ɩ na maŋɩ d'ɩ ta te tɩn. 5D'ɩ Yuutu wʋm w'ʋ pa 'a wʋbʋŋa tiini ya zʋ Wɛ sono kʋm, yɩ o daarɩ o pa 'a zɩgɩ lanyɩranɩ dɩ pu-dɩa nɩ Zezi Krisi tɩtɩ na zɩgɩ te tɩn. 6D'ɩ ko-biə-ba, d'ɩ kaanɩ abam dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi yɩrɩ mʋ, sɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ dɩ 'a ko-bu wʋlʋ maama na yɩ yawɔrɩ-nyɩm yɩ o ba tɔgɩ zaasɩm dɩlʋ d'ɩ na brɩ abam tɩn. 7Abam nan ye lanyɩranɩ nɩ 'a maŋɩ sɩ 'a lwəni dɩbam tɩtʋŋa na yɩ te tɩn mʋ. D'ɩ dɛɛn na wʋ 'a tee nɩ tɩn, d'ɩ ba jɩgɩ yawɔrɔ. 8D'ɩ wʋ joŋi wʋdiu nɔɔn-nɔɔnʋ tee nɩ kafɛ. D'ɩ nan tiini d'ɩ tʋŋɩ mʋ yɩ kʋ cɛ d'ɩ yɩra wɩa dɩ tɩtɩɩ, sɩ d'ɩ yɩ yaarɩ abam wʋlʋwʋlʋ wʋdiu ŋwaanɩ. 9Kʋ nan daɩ nɩ d'ɩ ya ba jɩgɩ cwəŋə sɩ d'ɩ joŋi zənə abam tee nɩ. D'ɩ dɛɛn nan kɩ kʋntʋ sɩ kʋ pa 'a wanɩ 'a lwəni dɩbam na kɩ te tɩn mʋ. 10D'ɩ na wʋ abam tee nɩ maŋa kalʋ tɩn, d'ɩ pɛ abam ni nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na ba lagɩ tɩtʋŋa tɩn, kʋntʋ tu wʋ maŋɩ sɩ o di wʋdiu dɩ. 11D'ɩ tagɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ d'ɩ ni nɩ abam badonnə yɩ yawɔrɩ-nyɩna mʋ. Ba ba lagɩ tɩtʋŋa, yɩ ba karɩ je maama ba kɩkarɩ ba donnə yiə. 12D'ɩ Yuutu Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ tɛ nɔɔna bam kʋntʋ, yɩ d'ɩ kaanɩ-ba sɩ ba ja ba tɩtɩ cɩm ba tʋŋɩ, sɩ ba wanɩ ba nii ba tɩtɩ baŋa nɩ dɩ ba ni-wʋdiu. 13D'ɩ ko-biə-ba, abam tɩtɩ nan yɩ zaŋɩ 'a bwəni dɩ lanyɩranɩ kəm. 14Abam wʋlʋ na wʋ sɛ d'ɩ na pʋpʋnɩ te tɔnɔ kʋntʋ wʋnɩ d'ɩ brɩ abam tɩn, sɩ 'a ta'a ye kʋntʋ tu, sɩ 'a wanɩ 'a ja 'a tɩtɩ dɩd-o, sɩ kʋ pa cavɩɩra ja-o. 15'A nan yɩ pa o ji 'a dʋm. 'A ta'a kaan-o nɩ 'a ko-bu te. 16D'ɩ Yuutu wʋm yɩ wʋ-zuru tu mʋ, yɩ o'o pa abam ta'a jɩgɩ wʋ-zuru maŋa maama woŋo maama wʋnɩ. D'ɩ Yuutu wʋm w'ʋ ta wʋra dɩ abam maama. 17Amʋ Pooli mʋ jɔɔnɩ abam. A tɩtɩ laan mʋ pʋpʋnɩ tɩntʋ dɩ a jɩŋa. A yəni a kɩ kʋntʋ mʋ a twaanʋ tɩm maama wʋnɩ, sɩ 'a lwarɩ nɩ kʋ yɩ amʋ mʋ pʋpʋnɩ. A yəni a pʋpʋnɩ tɩntʋ mʋ. 18D'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam maama yu-yoŋo.

will be added

X\