2 Tesaloniki 2

1D'ɩ ko-biə-ba, 'a ye nɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ joori o ba, yɩ Wɛ w'ʋ la dɩbam sɩ d'ɩ ta'a wʋ o tee nɩ. D'ɩ nan lagɩ d'ɩ loori abam sɩ 'a yɩ pa 'a bɩcara taa di kʋntʋ ŋwaanɩ. 2'A yɩ zaŋɩ 'a pa 'a wʋbʋŋa vugimi, dɩ nɔɔna balʋ na tɛ ba wɩ d'ɩ Yuutu Zezi dɛ dɩm maŋɩ dɩ yi tɩn. Nɔɔna na tɛ dɩ abam ba wɩ, Wɛ Joro kʋm mʋ brɩ kʋntʋ, naa ba na wɩ kʋ yɩ dɩbam taanɩ mʋ, naa ba na pɛ abam tɔnɔ yɩ ba wɩ kʋ nuŋi dɩbam tee mʋ, 3sɩ 'a yɩ sɛ 'a pa nɔɔn-nɔɔnʋ ganɩ abam dɩ wəənu tɩm kʋntʋ dwi. Bɛŋwaanɩ maŋa kalʋ nɔɔna zanzan na w'ʋ ba ba ywəri Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ tɩn w'ʋ da yigə kʋ kɩ mʋ, sɩ d'ɩ Yuutu wʋm dɛ dɩm laan ba dɩ yi. Kʋlʋ na wəli da tɩn, kəm-balwaarʋ tu wʋm w'ʋ da yigə mʋ o ba. Wʋntʋ gurim je nan w'ʋ ta yɩ cɔgɩm mʋ. 4O'o brɩ nɩ wʋm dwe wəənu tɩlʋ maama nɔɔna na zuli dɩ kʋlʋ maama ba na bə nɩ ba wa tɩn, yɩ o'o dʋnɩ wəənu tɩm kʋntʋ maama. O ma w'ʋ vu o zʋ o jəni Baŋa-Wɛ tɩtɩ digə kam wʋnɩ, yɩ o brɩ nɩ wʋm tɩtɩ mʋ yɩ Wɛ. 5A ya na wʋ abam tee nɩ maŋa kalʋ tɩn, a maŋɩ a brɩ abam wəənu tɩm kʋntʋ. 'A nan wʋ guli-tɩ na? 6Woŋo kʋdoŋ nan mʋ cɩgɩ wəənu tɩm kʋntʋ cwəŋə sɩ tɩ ta yɩ kɩ lele, yɩ 'a ye kʋ ni nɩ. Kʋ daarɩ maŋa kam na sɩɩnɩ ka yi, kəm-balwaarʋ tu wʋm laan w'ʋ ba sɩ nabiinə lwar-o jaja. 7Kəm-lwaanʋ dam dɩlʋ na səgi nɔɔna yiə nɩ tɩn maŋɩ dɩ wʋra dɩ cɔgɩ nabiinə. Kʋ nan na yɩ wʋlʋ na wʋra o cʋ kəm-lwaanʋ tɩm cwəŋə lele sɩ tɩ yɩ kɩ tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ ba o viiri. 8Maŋa kam kʋntʋ nɩ mʋ, kəm-balwaarʋ tu wʋm laan w'ʋ brɩ o tɩtɩ jaja. D'ɩ Yuutu Zezi na w'ʋ joori o ba maŋa kalʋ tɩn, o laan w'ʋ ma o ni-viu o cɔgɩ wʋntʋ fasɩ. Zezi na w'ʋ joori o ba dɩ dam-fɔrɔ tɩn, mʋ o laan w'ʋ cɔgɩ kəm-balwaarʋ tu wʋm. 9Maŋa kam kəm-balwaarʋ tu wʋm na w'ʋ ba tɩn, o'o joŋi dam-fɔrɔ sʋtaanɩ tee nɩ o ma kɩ wo-kɩnkagɩla dwi təri təri ya na daɩ cɩga tɩn. 10O ma w'ʋ kɩ kəm-balwaarʋ dwi maama o ma ganɩ balʋ na w'ʋ ga ba ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn. Kʋ'ʋ kɩ-ba kʋntʋ, bɛŋwaanɩ ba ba sɛ sɩ ba joŋi Wɛ cɩga kam dɩ sono, sɩ kʋ pa DƖ vrɩ-ba ba lwarɩm wʋnɩ. 11Ba na vɩn Wɛ cɩga kam tɩn ŋwaanɩ, DƖ laan w'ʋ pa ba wʋbʋŋa daa yəri cɩga, yɩ ba sɛ ba tɔgɩ kʋlʋ na yɩ vwan tɩn. 12Balʋ maama na wʋ sɛ DƖ cɩga kam yɩ ba daarɩ ba soe kəm-balwaarʋ tɩn, Wɛ w'ʋ di ba taanɩ yɩ ba na cam. 13D'ɩ ko-biə-ba, d'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ kɩ Wɛ le maŋa maama abam ŋwaanɩ, 'a na yɩ balʋ d'ɩ Yuutu wʋm na soe tɩn. Kʋ zɩgɩ pulim nɩ mʋ Wɛ kuri abam sɩ DƖ vrɩ abam DƖ yagɩ. DƖ mɛ DƖ Joro kʋm dam mʋ DƖ pa 'a ji DƖ tɩtɩ nɔɔna, dɩ 'a na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ cɩga kam tɩn ŋwaanɩ. 14Wɛ na bəŋi abam sɩ 'a ta'a yɩ kʋntʋ tɩn, kʋ dɛ dɩ DƖ kwər-ywəŋə kam d'ɩ na tɔɔlɩ d'ɩ brɩ abam tɩn ŋwaanɩ mʋ, sɩ DƖ pa 'a tɔgɩ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi 'a na zulə. 15Kʋntʋ ŋwaanɩ, d'ɩ ko-biə-ba, fɔgɩ-na 'a zɩgɩ kəŋkəŋ, sɩ 'a yɩ yagɩ cɩga kalʋ d'ɩ na maŋɩ d'ɩ brɩ abam tɩn, kʋ na yɩ d'ɩ na maŋɩ d'ɩ wʋ abam tee nɩ yɩ d'ɩ ŋɔɔnɩ kʋlʋ tɩn, dɩ d'ɩ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋlʋ d'ɩ pa abam tɩn dɩ. 16D'ɩ Yuutu Zezi Krisi dɩdaanɩ d'ɩ Ko Wɛ soe dɩbam yɩ DƖ pa dɩbam yu-yoŋo, dɩ DƖ na pɛ d'ɩ jɩgɩ baarɩ dɩlʋ na b'a fɔgɩ dɩ ti tɩn, dɩdaanɩ tɩɩna yalʋ na yɩ cɩga tɩn. 17Dɩntʋ w'ʋ zəni abam dɩ wʋbʋŋ-ŋʋna sɩ 'a ta'a jɩgɩ dam, sɩ 'a wanɩ 'a ta'a kɩ lanyɩranɩ 'a tɩtʋŋa dɩ 'a ni-taanɩ maama wʋnɩ.

will be added

X\