2 Tesaloniki 1

1Amʋ Pooli dɩdaanɩ Silasɩ dɩ Timoti mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ sɩ d'ɩ pa abam Wɛ nɔɔna balʋ na wʋ Tesaloniki nɩ yɩ 'a yɩ d'ɩ Ko Baŋa-Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi nɔɔna tɩn. 2D'ɩ Ko Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam yazurə dɩ yu-yoŋo. 3D'ɩ ko-biə-ba, d'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ kɩ Wɛ le maŋa maama abam ŋwaanɩ nɩnɛɛnɩ kʋ na maŋɩ te tɩn, bɛŋwaanɩ 'a kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi kʋ ja gaalɩ, yɩ 'a maama tiini 'a soe daanɩ lanyɩranɩ, yɩ 'a sono kʋm wʋra kʋ puli zanzan. 4Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ yəni d'ɩ tɛ 'a taanɩ d'ɩ brɩ Zezi kɔgɔ kʋm na wʋ jəgə kalʋ maama nɩ tɩn, yɩ d'ɩ jɩgɩ wʋpolo abam ŋwaanɩ. D'ɩ tɛ dɩ ba nɩ, nɔɔna bɛɛsɩ abam yɩ ba yaarɩ abam zanzan, yɩ 'a daa ta zɩgɩ lanyɩranɩ dɩ pu-dɩa, yɩ 'a kwəri 'a tɔgɩ Zezi dɩ wʋ-dɩdʋa. 5Kʋntʋ mʋ pɛ d'ɩ lwarɩ jaja nɩ, Wɛ w'ʋ di nabiinə sarɩya dɩ cɩga mʋ. DƖ w'ʋ pa 'a na cɩga, yɩ 'a maŋɩ sɩ 'a tɔgɩ 'a wəli DƖ paarɩ dɩm wʋnɩ, bɛŋwaanɩ abam sɩɩnɩ 'a na yaara Wɛ paarɩ dɩm kʋntʋ ŋwaanɩ. 6Wɛ nan w'ʋ kɩ abam cɩga, yɩ DƖ w'ʋ pa balʋ na yaarɩ abam tɩn joori ba na cam. 7DƖ ma w'ʋ daarɩ DƖ pa abam balʋ na yaarɩ tɩn dɩ dɩbam maama na siun, maŋa kalʋ d'ɩ Yuutu Zezi na w'ʋ joori o ba sɩ nabiinə maama na-o tɩn. Wʋntʋ w'ʋ nuŋi Wɛ-sɔŋɔ dɩ o malɛsɩ dɩdɛɛra bam, 8yɩ min-vwɩ zaŋɩ sɩ kaagɩ-ba. D'ɩ Yuutu Zezi w'ʋ pa balʋ na vɩn Wɛ yɩ ba wʋ sɛ wʋm kwər-ywəŋə kam tɩn na cam. 9Nɔɔna bam kʋntʋ w'ʋ na cam nɩ kʋ na maŋɩ dɩ ba te tɩn. Ba'a na lɛɛrʋ tɩlʋ na ba ti tɩn. Ba'a pɔɔrɩ-ba ba yɩra, yɩ ba taa baŋwɛ dɩ d'ɩ Yuutu wʋm, yɩ ba daa b'a na o paarɩ dam-fɔrɔ zulə yam. 10Kʋntʋ maama w'ʋ ba kʋ kɩ maŋa kalʋ d'ɩ Yuutu Zezi na w'ʋ joori o ba tɩn. Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ, o'o na zulə o tɩtɩ nɔɔna bam tee nɩ. Balʋ maama na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn w'ʋ pa-o tiə zanzan. Abam nan w'ʋ ta wʋ bantʋ wʋnɩ dɩ 'a na sɛ Wɛ cɩga kalʋ d'ɩ na brɩ abam tɩn ŋwaanɩ. 11Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ yəni d'ɩ loori d'ɩ Tu Wɛ maŋa maama d'ɩ pa abam, sɩ DƖ pa 'a maŋɩ dɩ DƖ cwəŋə kam tɔgɩm, nɩ DƖ na kuri abam sɩ 'a ta'a yɩ te tɩn. D'ɩ loori-DƖ sɩ DƖ pa abam dam, sɩ 'a wanɩ 'a kɩ lanyɩranɩ nɩnɛɛnɩ 'a wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn maama, sɩ 'a ta'a kɩ tɩtʋŋa yalʋ maama na lana tɩn, 'a na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ. 12Kʋntʋ mʋ w'ʋ pa d'ɩ Yuutu Zezi taa naɩ zulə abam tee nɩ, yɩ abam dɩ w'ʋ na zulə, d'ɩ Tu Baŋa-Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi na pɛ abam yu-yoŋo tɩn ŋwaanɩ.

will be added

X\