2 Pɩyɛɛrɩ 3

1Amʋ badon-sonnu-ba, tɔnɔ kʋntʋ amʋ na pʋpʋnɩ a pa abam tɩn laan kɩ tɩle mʋ. Twaanʋ tɩm kʋntʋ maama wʋnɩ amʋ kwaanɩ sɩ a guli abam Wɛ cɩga kam na yɩ te tɩn, sɩ kʋ pa 'a ta'a jɩgɩ wʋbʋŋ-ŋʋna mʋ. 2Kʋ yɩ sɩ a ma guli abam faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam na maŋɩ ba brɩ kʋlʋ tɩn mʋ, sɩ 'a daarɩ 'a guli d'ɩ Yuutu dɩ d'ɩ Vɩrnʋ Zezi ni dɩm o tɩntʋŋna bam na brɩ abam tɩn. 3Kʋlʋ na dwe dɩdɩ tɩn, 'a ta'a ye nɩ, lʋgʋ baŋa tiim da yam na yiə, nɔɔna badonnə w'ʋ ta wʋra ba na tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ ba tɩtɩ fra na zʋʋrɩ tɩn, yɩ ba'a ta jɩgɩ abam ba mwana ba wɩ: 4"Wɛ goni ni nɩ DƖ Bu wʋm ta w'ʋ joori o ba lʋgʋ baŋa. Bɛɛ mʋ nan kɩa yɩ o ta wʋ tu? D'ɩ kwə maŋɩ ba tɩ, yɩ wəənu maama nan taa yɩ nɩ tɩ na maŋɩ tɩ yɩ te lʋgʋ baŋa pulim nɩ tɩn mʋ." 5Balʋ na ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn paalɩ ba swe mʋ. Ba ba lagɩ sɩ ba sɛ nɩ wɛyuu dɩ tɩga baŋa maŋɩ tɩ wʋra faŋa faŋa mʋ, yɩ Wɛ ni dɩm mʋ pɛ tɩ wʋra kʋntʋ. Wɛ dɛɛn pɛ tɩga kam nuŋi na wʋnɩ mʋ, yɩ na bam ŋwaanɩ pa lʋgʋ baŋa ta wʋra. 6Kʋ nan ta yɩ na mʋ Wɛ dɛɛn mɛ DƖ cɔgɩ faŋa faŋa lʋgʋ kʋm, dɩ DƖ na pɛ dʋ-fara kam nɩ yɩ ka na bam li-kʋ tɩn. 7Kʋ nan ta yɩ Wɛ ni dɩm kʋntʋ mʋ paɩ zɩm wɛyuu dɩ tɩga baŋa kam ta wʋra, sɩ kʋ taa ve maŋa kam DƖ na w'ʋ pa mini cɔgɩ-tɩ tɩn. Kʋntʋ, Wɛ tiŋi-tɩ sɩ kʋ vu kʋ yi dɛ dɩlʋ DƖ na w'ʋ di nabiinə sarɩya, yɩ DƖ daarɩ DƖ cɔgɩ balʋ na vɩ-DƖ tɩn mʋ. 8A badon-sonnu-ba, 'a maŋɩ sɩ 'a lwarɩ woŋo kʋntʋ ni nɩ, kʋ na yɩ dɩ d'ɩ Yuutu Baŋa-Wɛ, dɛ dɩdwɩ nyɩ dɩ bɩna mʋrʋ mʋ, yɩ bɩna mʋrʋ dɩ nyɩ dɩ dɛ dɩdʋa mʋ te Wɛ tee nɩ. 9Nɔɔna badaara bʋŋɩ nɩ d'ɩ Yuutu wʋm daanɩ yɩ o wʋ tu nɩ o na goni ni te tɩn. O nan kɩ wʋ-zuru mʋ dɩ abam, bɛŋwaanɩ o ba lagɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ cɔgɩ, o lagɩ sɩ nɔɔna maama mʋ na cwəŋə ba ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ tɩm. 10D'ɩ Yuutu Zezi tum dɛ dɩm nan w'ʋ ba dɩ darɩ dɩbam nɩ ŋwɩɩnʋ na yəni o ba te tɩn mʋ. Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ sɔɔ zanzan w'ʋ kɩ wɛyuu nɩ, yɩ wɛyuu kʋm w'ʋ ba kʋ je maama. Kʋ daarɩ mini mʋ w'ʋ di wəənu tɩlʋ maama na wʋ wɛyuu nɩ, yɩ tɩga dɩ wəənu tɩlʋ maama na wʋ ka baŋa nɩ tɩn je. 11Wəənu tɩntʋ maama nan na lagɩ tɩ ba tɩ cɔgɩ kʋntʋ tɩn, 'a ye 'a laan na maŋɩ sɩ 'a ta'a yɩ te. 'A maŋɩ sɩ 'a ta'a tɔgɩ Wɛ dɩ wʋ-poŋo mʋ, sɩ 'a ta'a kɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn. 12Abam nan na cəgi dɛ dɩm Wɛ na w'ʋ pa Zezi joori o ba tɩn, sɩ 'a kwaanɩ 'a ta'a kɩ te na w'ʋ pa o ba lɩla tɩn. Dɛ dɩm kʋntʋ na yiə, mini mʋ w'ʋ di wɛyuu maama dɩ cɔgɩ, yɩ kʋ'ʋ pa kʋ wəənu maama lʋnɩ yɩ tɩ nyɩɩnɩ tɩ cɔgɩ. 13Wɛ nan goni ni sɩ DƖ kɩ wɛyuu-dʋŋʋ dɩ tɩ-dʋŋa mʋ. D'aanɩ mʋ DƖ w'ʋ pa wəənu maama taa tɔgɩ cɩga. Tɩntʋ wəənu tɩm mʋ dɩbam nan cəgə yɩ d'ɩ tɩɩna. 14Kʋntʋ ŋwaanɩ, a badon-sonnu-ba, 'a na cəgi wəənu tɩm kʋntʋ sɩ tɩ ba tɩ kɩ tɩn, 'a kwaanɩ 'a pa 'a wʋrʋ taa lana, sɩ 'a yɩ ta'a jɩgɩ tusim Wɛ yigə nɩ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a ŋwɩ dɩ ywəəni dɩ Wɛ. 15D'ɩ Yuutu wʋm nan na kɩ wʋ-zuru yɩ kʋ daanɩ tɩn, lwarɩ-na nɩ kʋ yɩ sɩ kʋ ma pa nɔɔna mʋ na cwəŋə ba na vrɩm. Dɩbam ko-bu-sono Pooli maŋɩ o pʋpʋnɩ kʋntʋ doŋ mʋ o pa abam, kʋ nan tɔgɩ dɩ Wɛ na pɛ-o swan yalʋ tɩn mʋ. 16O na pʋpʋnɩ twaanʋ tɩlʋ maama o ma brɩ wəənu tɩm kʋntʋ cɩga kam tɩn, o yəni o tɛ kʋntʋ doŋ mʋ tɩ wʋnɩ. O nan pʋpʋnɩ wəənu tɩdonnə tɩ na dana sɩ nɔɔna wanɩ ba ni tɩ kuri, kʋ pa balʋ na yəri Wɛ cɩga kam lanyɩranɩ yɩ ba wʋbʋŋa bwənə tɩn jɩgɩ o zaasɩm dɩm kʋntʋ ba pipirə, nɩ ba na yəni ba pipiri Wɛ twaanʋ tɩdaara dɩ te tɩn. Kʋ nan w'ʋ ja ba tɩtɩ cɔgɩm mʋ kʋ ba. 17Kʋ nan na yɩ abam, a badon-sonnu-ba, 'a laan ye kʋ na w'ʋ ba kʋ taa yɩ te tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ, ta'a cʋ-na 'a tɩtɩ, sɩ 'a yɩ pa nɔn-balwaarʋ na cwəŋə ba dɩ abam ba tusim dɩm wʋnɩ sɩ kʋ pa 'a ga jəgə kalʋ 'a ya na zɩgɩ da tɩn. 18'A nan ta ve yigə, sɩ 'a ta'a ŋwɩ Zezi Krisi zaanɩ dɩm wʋnɩ, sɩ 'a fɔgɩ 'a lwar-o 'a wəli da. Wʋntʋ mʋ yɩ dɩbam Yuutu dɩ d'ɩ Vɩrnʋ. Zulə yɩ wʋntʋ nyɩm mʋ lele kʋntʋ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina.

will be added

X\