2 Pɩyɛɛrɩ 2

1Faŋa faŋa tɩn, nɔɔna dɛɛn mʋ wʋ Wɛ nɔɔna bam wʋnɩ ba na brɩ nɩ ba yɩ Wɛ nijoŋnə yɩ ba yagɩ ba daɩ. Vwan zaasɩm tiinə dɩ w'ʋ ŋɔ ba zʋ abam wʋnɩ kʋntʋ, yɩ ba kɩ swan ba brɩ abam zaasɩm dɩlʋ na daɩ Wɛ nyɩm yɩ dɩ cɔgɩ nɔɔna tɩn. Bantʋ mʋ vɩn ba Yuutu Zezi wʋlʋ na ŋwɩ ba lwarɩm jɩnɩ sɩ ba taa yɩ o nɔɔna tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ ba kikiə yam w'ʋ pa Wɛ cɔgɩ-ba lɩla. 2Nɔɔna zanzan nan w'ʋ sɛ ba tɔgɩ ba na brɩ kʋlʋ tɩn, yɩ ba dɩ kɩ ba wo-digiru kikiə yam kʋntʋ doŋ. Ba na kɩ wəənu tɩlʋ tɩn w'ʋ pa nɔɔna taa y'aalɩ Wɛ zaasɩm dɩlʋ na yɩ cɩga tɩn. 3Vwan zaasɩm tiinə bam kʋntʋ na yɩ wo-swən-nyɩna tɩn, ba'a kwaanɩ ba ma bɩtar-ywe ba ganɩ abam, sɩ ba ma na nyɔɔrɩ abam baŋa nɩ. Wɛ nan maŋɩ DƖ ti DƖ yigə faŋa faŋa sɩ DƖ di bantʋ sarɩya, yɩ cam w'ʋ ba ba baŋa lɩla. 4Kʋ nan na yɩ malɛsɩ sɩlʋ dɛɛn na cɔgɩ tɩn dɩ, Wɛ wʋ yagɩ-sɩ. DƖ dɩ-sɩ DƖ yagɩ min-tɩʋ nɩ mʋ, mɛ ba na kwaarɩ-sɩ lim wʋnɩ, sɩ sɩ taa wʋra taan, sɩ kʋ vu kʋ yi DƖ sarɩya dɛ dɩm tɩn. 5Wɛ dɛɛn wʋ yagɩ faŋa faŋa nɔɔna balʋ na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ yɩ ba kɩ lwarɩm tɩn. Nowe mʋ Wɛ vrɩ DƖ wəli dɩ nɔɔna barpɛ, dɩ wʋntʋ na tɔɔlɩ Wɛ cɩga kam o brɩ nɔɔna te tɩn. Wɛ ma daarɩ DƖ cɔgɩ balʋ na vɩn DƖ ni tɩn, DƖ pa dʋa tiini ka nɩ yɩ na li lʋgʋ baŋa, yɩ ba maama tɩ. 6Kʋ daa ta na yɩ nɔɔna balʋ dɛɛn na zʋʋrɩ Sodɔm dɩ Gomɔɔrɩ nɩ tɩn, Wɛ pɛ mini mʋ di ba je sɩm kʋntʋ kʋ daarɩ tɩntwarɩm yɩranɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ ba ba jɩgɩ bʋra. DƖ cɔgɩ-ba kʋntʋ sɩ kʋ taa yɩ maana mʋ kʋ paɩ balʋ maama na bʋŋɩ sɩ ba vɩn DƖ ni tɩn. 7DƖ ma daarɩ DƖ vrɩ Lɔtɩ ba wʋnɩ. Wʋntʋ dɛɛn mʋ sɛ Wɛ cɩga kam, yɩ o wʋ tiini kʋ cɔgɩ dɩ nɔn-balwaarʋ tɩm na kɩ wo-digiru kikiə te tɩn. 8O na yɩ nɔn-ŋʋm yɩ o zʋʋrɩ dɩ ba tɩn, o naɩ ba kəm-lwaanʋ tɩm dɛ maama yɩ o ni ba niə-bɩtarɩ sɩm na yɩ te tɩn. Kʋ maa tiini kʋ jɩgɩ wʋ-cɔgɔ dɩd-o dɩ ba na tʋŋɩ ba cɔgɩ Wɛ cullu tɩm te tɩn. 9Kʋntʋ, d'ɩ Yuutu Baŋa-Wɛ waɩ DƖ vrɩ balʋ na tɔgɩ-DƖ tɩn sɩ ba yɩ cɔgɩ dɩ maŋɩm dɩlʋ na yi-ba tɩn. Kʋ nan na yɩ balʋ na vɩ-DƖ tɩn, DƖ waɩ DƖ pɩɩna yɩ DƖ cəgi-ba sɩ kʋ vu kʋ yi DƖ sarɩya dɛ dɩm, sɩ DƖ laan pa ba na cam. 10Kʋ na dwe dɩdɩ balʋ na tɔgɩ wo-digiru kikiə yalʋ ba fra na zʋʋrɩ yɩ ba ba lagɩ sɩ ba sɛ wʋlʋ na jɩgɩ ni ba baŋa nɩ tɩn, Wɛ w'ʋ pa ba na cam kʋ ja gaalɩ. Vwan zaasɩm tiinə bam kʋntʋ ba kwarɩ cavɩɩra, ba nan ba nɩgɩ nɔɔn-nɔɔnʋ dɩ. Ba maa ba kwarɩ fʋʋnɩ sɩ ba ŋɔɔnɩ ba twɩ dɩdɛɛra balʋ na wʋ wɛyuu tɩlampolo nɩ tɩn. 11Nan dɩ Wɛ malɛsɩ sɩm na tiini sɩ jɩgɩ dam sɩ dwe vwan zaasɩm tiinə bam kʋntʋ tɩn, sɩ ba sɛ sɩ twɩ dɩdɛɛra bam kʋntʋ sɩ ŋɔɔnɩ ba woŋo d'ɩ Yuutu wʋm yigə nɩ. 12Vwan zaasɩm tiinə bam yəni ba ŋɔɔnɩ ba twɩ wəənu tɩlʋ ba na yəri tɩ kuri tɩn mʋ. Ba ma kɩ yɔɔ yɔɔ nɩ ga-vara na ba jɩgɩ wʋbʋŋa yɩ ba kɩ te tɩn. Ga-vara wʋra sɩ nɔɔna mʋ taa jaanɩ-ba ba gʋɩ. Nɔɔna bam kʋntʋ dɩ nan w'ʋ cɔgɩ nɩ ga-vara mʋ te. 13Wɛ w'ʋ pa ba na yaara sɩ kʋ maŋɩ dɩ ba dɩ na pɛ nɔɔna na yaara te tɩn. Ba ma kɩ wʋpolo dɩ wo-digiru tɩlʋ ba fra na zʋʋrɩ tɩn, yɩ ba kɩ-tɩ jaja wɩa tɩtarɩ nɩ. Ba kəm dɩm yɩ digiru dɩ cavɩɩra mʋ abam tɩtarɩ nɩ, maŋa kalʋ 'a na yəni 'a la daanɩ sɩ 'a di wʋdiu yɩ ba ta kɩ wʋpolo dɩ ba lwarɩm dɩm tɩn. 14Bantʋ wʋbʋŋa zʋ boorim kikiə yɩranɩ mʋ. Ba brɩ ba ba jɩgɩ siun dɩ wo-balwaarʋ kəm, yɩ ba sʋgɩ balʋ wʋbʋŋa dɩ na bwənə tɩn ba paɩ ba tusə. Ba maa tiini ba yɩ wo-swən-nyɩna dɩ. Wɛ nan w'ʋ cɔgɩ-ba. 15Bantʋ ma yagɩ cwə-laa tɔgɩm, yɩ ba ywəri ba vu ba tɔgɩ Bozori bu Balam cwəŋə kam. Wʋntʋ yi dɛɛn ma su səbu kʋlʋ o na w'ʋ na o kəm-balɔrɔ kʋm ŋwaanɩ tɩn. 16O na vɩn Wɛ ni tɩn, DƖ ma pa varɩm na ba ŋɔɔnɩ tɩn ŋɔɔnɩ nɩ nabiinu te. O tɩtɩ bɩnaga mʋ ŋɔɔnɩ ka kaan-o, sɩ kʋ cɩ Balam na yɩ Wɛ nijoŋnu tɩn dɩ jwərim dɩlʋ o na lagɩ o kɩ tɩn. 17Nɔɔna bam kʋntʋ nyɩ dɩ buli-yiə yalʋ na ba buri tɩn mʋ, yɩ ba ta nyɩ dɩ kunkwəənu tɩlʋ vu-fɔrɔ na kalɩ kʋ pa tɩ jagɩ tɩn. Wɛ nan lɩ jəgə kalʋ na tiini ka yɩ lim tɩn mʋ sɩ DƖ kɩ-ba da. 18Ba maa tiini ba ŋɔɔnɩ kamunni-bɩtarɩ sɩlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn, yɩ ba maɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ nabiinə fra na zʋʋrɩ yɩ tɩ yɩ wo-digiru tɩn ba ma ganɩ balʋ laan na pɔɔrɩ ba tɩtɩ dɩ nɔɔna balʋ na yəri Wɛ cwəŋə tɩn. 19Ba maa tɛ dɩ nɔɔna nɩ, ba na dɛ bam cwəŋə kam, ba'a ta te ba tɩtɩ. Balʋ nan na tɛ kʋntʋ tɩn tɩtɩ yɩ gambɛ mʋ, dɩ ba kikiə yam na jɩgɩ-ba ya ve cɔgɩm wʋnɩ tɩn. Bɛŋwaanɩ, woŋo kʋlʋ maama nɔɔnʋ na paɩ kʋ te-o tɩn, o yɩ kʋ gambaa mʋ. 20Nɔɔna balʋ na lwarɩ Zezi Krisi wʋlʋ na yɩ dɩbam Yuutu dɩ d'ɩ Vɩrnʋ tɩn, ba lugi lʋgʋ baŋa wo-digiru tɩm mʋ. Ba laan nan na joori ba pipiri ba sɛ ba paɩ tɩ te-ba, ba kweelim je w'ʋ tiini kʋ taa yɩ lɛɛrʋ dɩ ba kʋ dwəni pulim nɩ. 21Bɛŋwaanɩ, ba ya na wʋ lwarɩ Wɛ cɩga cwəŋə kam, kʋ ya w'ʋ ta lana kʋ pa-ba kʋ dwe ba na lwarɩ-ka yɩ ba laan pipiri ba za ba wʋbʋŋa dɩ Wɛ ni dɩlʋ DƖ na pɛ-ba sɩ ba taa tɔgɩ tɩn. 22Bantʋ na kɩ te tɩn nyɩ dɩ bɩtar-dɩndɩa kalʋ na tagɩ cɩga ka wɩ: "Kakurə joori ka di ka tɩtwaanʋ." Bɩtar-dɩndɩa kadoŋ dɩ ta wɩ: "Nmʋ na jaanɩ təru n swɛ o yɩra, o ta w'ʋ joori o bibili bwəru wʋnɩ mʋ."

will be added

X\