2 Pɩyɛɛrɩ 1

1Amʋ Simɔn Pɩyɛɛrɩ mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ. A yɩ Zezi Krisi gamba-sono mʋ, yɩ a kwəri a yɩ o tɩntʋŋnʋ wʋlʋ o na kuri tɩn. Amʋ pʋpʋnɩ a pa abam balʋ Wɛ na pɛ 'a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi kʋ maŋɩ dɩ dɩbam dɩ na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩd-o te tɩn, o na yɩ cɩga tu tɩn ŋwaanɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ dɩbam Tu Wɛ dɩ d'ɩ Vɩrnʋ. 2Wɛ w'ʋ pa abam yu-yoŋo dɩ yazurə kʋ ja gaalɩ, dɩ 'a na tu 'a lwarɩ-DƖ yɩ 'a ta kwəri 'a lwarɩ d'ɩ Yuutu Zezi tɩn. 3Wɛ dam tu Zezi Krisi pɛ dɩbam woŋo kʋlʋ maama na paɩ d'ɩ jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ yɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ tɔgɩ DƖ cwəŋə lanyɩranɩ tɩn, dɩ o na pɛ d'ɩ lwarɩ Baŋa-Wɛ dɩlʋ na kuri dɩbam sɩ d'ɩ tɔgɩ d'ɩ na DƖ paarɩ-zulə, sɩ d'ɩ ta'a kɩ lanyɩranɩ nɩ dɩntʋ na kɩ lanyɩranɩ te tɩn. 4Kʋ tɔgɩ DƖ zənə yam kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ, yɩ DƖ pa dɩbam wo-laarʋ tɩlʋ na tiini tɩ jɩgɩ kuri yɩ DƖ ya go ni sɩ DƖ pa dɩbam tɩn. DƖ zəni abam kʋntʋ, sɩ DƖ pa 'a wanɩ 'a lu lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ tɩlʋ fra na ganɩ nɔɔna kʋ paɩ ba wʋbʋŋa cɔgɩ tɩn mʋ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a jɩgɩ Wɛ ŋwɩa kam 'a bɩcara nɩ. 5Kʋntʋ ŋwaanɩ, 'a tiini 'a kwaanɩ sɩ 'a pa lanyɩranɩ kəm tɔgɩ dɩ wəli 'a wʋ-dɩdʋa kam 'a na maŋɩ 'a kɩ dɩ Wɛ tɩn nɩ, sɩ 'a wəli yəno 'a lanyɩranɩ kəm dɩm dɩ wʋnɩ, 6sɩ 'a daarɩ 'a ja 'a tɩtɩ 'a wəli 'a yəno kʋm wʋnɩ, sɩ 'a wəli pu-dɩa 'a na jɩgɩ 'a tɩtɩ te tɩn wʋnɩ, sɩ 'a ta'a tɔgɩ Wɛ cwəŋə lanyɩranɩ 'a wəli 'a pu-dɩa kam dɩ wʋnɩ, 7sɩ 'a ta'a jɩgɩ 'a ko-biə ŋwaŋa 'a wəli 'a na tɔgɩ Wɛ cwəŋə lanyɩranɩ te tɩn wʋnɩ, sɩ 'a ta'a soe nɔɔna 'a wəli 'a na jɩgɩ da-ŋwaŋa te tɩn dɩ wʋnɩ. 8Abam na sɩɩnɩ 'a jɩgɩ wo-laarʋ tɩm kʋntʋ kʋ ja gaalɩ, tɩ w'ʋ cɩ abam sɩ 'a yɩ ta'a yɩ yawɔrɩ-nyɩna, yɩ kʋ'ʋ pa 'a fɔgɩ 'a tiini 'a lwarɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi 'a wəli da. 9Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na ba jɩgɩ wo-laarʋ tɩm kʋntʋ tɩn, kʋntʋ tu warɩ o lwarɩ Wɛ cɩga kam, o nyɩ dɩ lilwe mʋ te. O swe nɩ o dɛɛn na kɩ lwarma yalʋ tɩn maŋɩ ya saarɩ. 10Kʋntʋ ŋwaanɩ, a ko-biə-ba, Wɛ na bəŋi abam sɩ 'a ta'a tɔgɩ-DƖ yɩ DƖ kuri abam sɩ 'a ta'a yɩ DƖ nɔɔna tɩn, kwaanɩ-na 'a pa 'a na tɔgɩ-DƖ te tɩn tiini kʋ taa jɩgɩ kuri lanyɩranɩ. 'A na kwaanɩ 'a kɩ kʋntʋ doŋ, 'a daa b'a ywəri Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ. 11Kʋntʋ, Wɛ w'ʋ yagɩ cwəŋə DƖ pa abam fasɩ, sɩ 'a na jəŋə je Zezi Krisi paarɩ dɩm wʋnɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ dɩbam Yuutu dɩ d'ɩ Vɩrnʋ, yɩ o paarɩ dɩm ba jɩgɩ tiim maŋa dɩ maŋa. 12Mʋ kʋ kuri amʋ joori a paɩ 'a guli wo-laarʋ tɩm kʋntʋ woŋo maŋa maama. Abam nan maŋɩ 'a ye-tɩ, yɩ 'a sɩɩnɩ 'a tɔgɩ cɩga kalʋ 'a na lwarɩ tɩn. 13A nan bʋŋɩ nɩ kʋ lana, sɩ amʋ ta na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, sɩ a taa guli abam kʋntʋ doŋ, sɩ kʋ pa 'a ta'a jɩgɩ tɩ wʋbʋŋa. 14A ye nɩ kʋ daa b'a daanɩ sɩ a tɩ, nɩ d'ɩ Yuutu Zezi na pɛ a lwarɩ te tɩn. 15Amʋ nan w'ʋ kwaanɩ a kɩ woŋo kʋlʋ na w'ʋ pa 'a ta'a waɩ 'a guli wəənu tɩm kʋntʋ gulə maŋa maama amʋ tʋʋnɩ kwaga nɩ tɩn. 16Dɩbam dɛɛn pɛ 'a lwarɩ d'ɩ Yuutu Zezi na tu dɩ dam nabiinə tɩtarɩ nɩ te tɩn. D'ɩ na pɛ 'a lwarɩ o cɩga kam kʋntʋ tɩn, kʋ daɩ sɩnswalɩ mʋ d'ɩ mɛ d'ɩ brɩ abam nɩ nɔɔna na maɩ ba tɩtɩ swan ba brɩ te tɩn. Dɩbam tɩtɩ yi nan mʋ nɛ o na jɩgɩ Wɛ paarɩ-zulə cɩga cɩga te tɩn. 17D'ɩ ma na Zezi na joŋi tiə dɩ zulə o Ko Wɛ tee nɩ maŋa kalʋ o yibiyə na ləni yɩ Paŋwa Baŋa-Wɛ ŋɔɔnɩ DƖ wɩ: "Amʋ Bu mʋ tɩntʋ, a so-o dɩ a wʋ maama. Amʋ tiini a jɩgɩ wʋpolo dɩd-o." 18Dɩbam tɩtɩ ni kwərə kam kʋntʋ na ŋɔɔnɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ maŋa kalʋ dɩbam dɩ Zezi dɛɛn na wʋ piu kʋlʋ Wɛ na ŋɔɔnɩ kʋ yuu nɩ tɩn. 19Kʋntʋ, d'ɩ nan ta ye fasɩ nɩ taanɩ dɩlʋ Wɛ nijoŋnə bam na brɩ faŋa faŋa tɩn sɩɩnɩ dɩ yɩ cɩga mʋ. Kʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a maanɩ 'a nii dɩ na yɩ te tɩn. Taanɩ dɩntʋ nyɩ dɩ ba na tarɩgɩ kanɩa ba zɩgɩ lim je nɩ yɩ ka paɩ pooni wʋra sɩ kʋ vu kʋ yi tɩ-pʋra te tɩn mʋ. Zezi Krisi pooni dɩm laan w'ʋ ba dɩ taa wʋ 'a bɩcara nɩ, nɩ naŋɔgɔ na fuŋi yɩ pooni wʋra te tɩn. 20Kʋlʋ na dwe dɩdɩ sɩ 'a lwarɩ tɩn mʋ tɩntʋ: Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o ma o tɩtɩ wʋbʋŋa yɩranɩ o brɩ Wɛ kwərə kalʋ na pʋpʋnɩ DƖ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn kuri. 21Bɛŋwaanɩ Wɛ kwərə kam DƖ nijoŋnə bam dɛɛn na tɔɔlɩ tɩn wʋ nuŋi nabiinə wʋbʋŋa wʋnɩ. Kʋ nan yɩ Wɛ Joro kʋm mʋ pɛ nɔɔna jɩgɩ dam yɩ ba waɩ ba tɔɔlɩ Wɛ tɩtɩ kwərə kam.

will be added

X\