2 Korɛntɩ 9

1Kʋ na yɩ dɩ zənə yalʋ abam na w'ʋ tʋŋɩ 'a pa Wɛ nɔɔna balʋ yinigə na jɩgɩ-ba tɩn, amʋ daa wʋ maŋɩ sɩ a pʋpʋnɩ kʋlʋkʋlʋ a ma wəli da a brɩ abam. 2Bɛŋwaanɩ a maŋɩ a ye nɩ abam jɩgɩ wʋbʋŋa sɩ 'a wəli-ba, yɩ a tee abam Masɩdʋanɩ tiinə bam yigə nɩ. A brɩ-ba nɩ, abam balʋ na zʋʋrɩ Akayi tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn maŋɩ 'a ti 'a yigə sɩ 'a la səbu kʋm, kʋ zɩgɩ deen bɩm dɩm nɩ mʋ. Masɩdʋanɩ tiinə bam na lwarɩ abam na tiini 'a kwaanɩ sɩ 'a wəli nɔɔna te tɩn, kʋ ma pa sɩ ba zanzan wʋbʋŋa tɔgɩ kəm dɩm kʋntʋ doŋ. 3Amʋ nan bʋŋɩ sɩ a pa d'ɩ ko-biə bam ba abam te, sɩ kʋ pa dɩbam na tee abam te tɩn yɩ ba kʋ ji kafɛ. Kʋntʋ mʋ w'ʋ pa 'a wanɩ 'a ti 'a yigə nɩnɛɛnɩ amʋ na maŋɩ a ta kʋlʋ a brɩ-ba tɩn. 4Kʋ na daɩ kʋntʋ, Masɩdʋanɩ tiinə bam na tɔgɩ dɩ amʋ ba ba abam te yɩ ba lwarɩ nɩ 'a ta wʋ ti 'a yigə, kʋ'ʋ pa cavɩɩra ja dɩbam dɩ d'ɩ na wɩ d'ɩ jɩgɩ 'a cɩga te tɩn. Kʋ ma w'ʋ pa cavɩɩra ja abam dɩ. 5Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ bʋŋɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ a loori d'ɩ ko-biə bam, sɩ ba da yigə ba wuuri ba ba abam te. Kʋntʋ w'ʋ pa 'a wanɩ 'a la pɛɛra yam 'a ti, nɩnɛɛnɩ 'a na maŋɩ 'a ta nɩ 'a w'ʋ kɩ te tɩn, sɩ d'ɩ laan ba d'ɩ joŋi. Amʋ lagɩ sɩ 'a ma 'a wʋ-yoŋo mʋ 'a pa səbu kʋm, sɩ 'a yɩ ta kɔrɔ ŋwaanɩ. 6Kʋ nyɩ dɩ nɔɔnʋ na dugi wəənu fɩnfɩɩn te tɩn mʋ, kʋntʋ tu w'ʋ ba o na fɩnfɩɩn mʋ. Kʋ daarɩ wʋlʋ na dugi zanzan tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ ba o na zanzan mʋ. 7Nɔɔnʋ maama nan maŋɩ sɩ o pa sɩ kʋ maŋɩ dɩ o na lɩ o wʋbʋŋa te tɩn mʋ, sɩ kʋ daɩ dɩ wʋ-cɔgɔ naa nɔɔnʋ na fɩ-o tɩn ŋwaanɩ. Wʋlʋ na paɩ dɩ wʋpolo tɩn, Wɛ soe kʋntʋ tu mʋ. 8Wɛ nan jɩgɩ dam sɩ DƖ pa abam DƖ zaanɩ dɩm maama, sɩ kʋ pa 'a ta'a jɩgɩ kʋlʋ maama 'a na lagɩ tɩn maŋa maama, yɩ 'a daa ta w'ʋ ta jɩgɩ kʋ gaalɩ sɩ 'a ta'a ma kɩ wo-laarʋ dwi maama, 9nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ kʋ wɩ: "Nɔn-ŋʋm pɔɔrɩ o wəənu mʋ o paɩ yinigə tiinə, yɩ o kəm-laarʋ tɩm w'ʋ ta wʋra mɩmaŋa maama." 10Kʋ yɩ Wɛ mʋ paɩ nɔɔna wo-dwə yɩ ba duə, yɩ DƖ daarɩ DƖ pa-ba wʋdiu yɩ ba di. DƖ nan daa ta w'ʋ zəni abam sɩ 'a wanɩ 'a wəli nɔɔna dɩ kəm-laarʋ zanzan, nɩ 'a na du wəənu zanzan te tɩn. Kʋntʋ mʋ 'a kəm-laarʋ tɩm laan w'ʋ ba tɩ kɩ dagɩm, nɩ faa na dagɩ te tɩn. 11Wɛ w'ʋ pa 'a ta'a jɩgɩ wo-laarʋ dwi maama, sɩ 'a wanɩ 'a ta'a wəli nɔɔna lanyɩranɩ. Kʋntʋ mʋ w'ʋ pa nɔɔna zanzan taa kɩ Wɛ le, ba na joŋi abam zənə yam dɩbam tee nɩ tɩn ŋwaanɩ. 12Abam na jɩgɩ Wɛ nɔɔna bam 'a wəli te tɩn mʋ paɩ ba naɩ kʋlʋ ba ya na gɛ tɩn. Kʋ nan daɩ kʋntʋ yɩranɩ, kʋ ta w'ʋ pa nɔɔna zanzan tiini ba taa kɩ Wɛ le kʋ ja gaalɩ. 13Abam zənə yam kʋntʋ mʋ w'ʋ brɩ nɩ 'a tɔgɩ Wɛ cɩga cɩga, yɩ kʋ pa DƖ na zulə zanzan, dɩ nɔɔna bam na lwarɩ nɩ 'a sɩɩnɩ 'a sɛ Zezi Krisi kwər-ywəŋə kam nɩ 'a na maŋɩ 'a ta te tɩn. Wɛ ta w'ʋ na zulə nɔɔna tee nɩ, dɩ 'a na lɩ 'a wəənu 'a ma zəni-ba, yɩ 'a daarɩ 'a pa nɔɔna badonnə dɩ te tɩn. 14Ba ma w'ʋ ta loori Wɛ abam ŋwaanɩ, yɩ ba'a ta soe abam dɩ ba wʋ maama, dɩ Wɛ na tiini DƖ kɩ abam yu-yoŋo kʋ ja gaalɩ tɩn ŋwaanɩ. 15Pa-na d'ɩ kɩ Wɛ le DƖ na wəli dɩbam maama dɩ DƖ pɛɛrɩ dɩlʋ na ba jɩgɩ doŋ tɩn ŋwaanɩ.

will be added

X\