2 Korɛntɩ 8

1A ko-biə-ba, d'ɩ lagɩ sɩ d'ɩ pa abam lwarɩ Wɛ na kɩ Zezi nɔɔna balʋ na wʋ Masɩdʋanɩ tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn yu-yoŋo te tɩn mʋ. 2Ba nɛ maŋɩm zanzan dɩ yaara yalʋ na yi-ba tɩn, yɩ ba nan ta jɩgɩ wʋpolo kʋ ja gaalɩ. Dɩ yinigə na tiini ka jɩgɩ-ba tɩn dɩ, ba daa ta zəni nɔɔna lanyɩranɩ dɩ wʋ-yoŋo. 3Kʋ yɩ cɩga mʋ, ba wəli nɔɔna kʋ maŋɩ dɩ ba tɩtɩ na jɩgɩ te tɩn, yɩ ba ta yəni ba paɩ kʋ dwəni ba tɩtɩ na w'ʋ daarɩ kʋlʋ tɩn. 4Ba tɩtɩ nan mʋ mɛ ba wʋbʋŋa ba loori dɩbam sɩ d'ɩ pa-ba cwəŋə, sɩ ba taa tɔgɩ ba wəli Wɛ nɔɔna balʋ yinigə na jɩgɩ-ba Zeruzalɛm nɩ tɩn. 5Ba na pɛ te tɩn tiini kʋ dwe dɩbam ya na tɩɩnɩ nɩ ba'a pa te tɩn. Ba nan maŋɩ ba da yigə ba kɩ ba tɩtɩ d'ɩ Yuutu wʋm jɩŋa nɩ mʋ, yɩ ba daarɩ ba kɩ ba tɩtɩ dɩbam dɩ jɩŋa nɩ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn. 6Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ loori Titi wʋlʋ na maŋɩ o puli o joŋi abam səbu-lɩʋ kʋm tɩn, sɩ o joori o ba abam te o wəli abam sɩ 'a tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ 'a ti. 7Abam na tɔgɩ Wɛ cwəŋə te tɩn maŋɩ kʋ lana kʋ ja gaalɩ, dɩ 'a na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ yɩ 'a tɔɔlɩ DƖ kwərə kam lanyɩranɩ yɩ 'a jɩgɩ yəno te tɩn. 'A ta kwəri 'a kwaanɩ dɩ Wɛ tɩtʋŋa yam, yɩ 'a tiini 'a soe dɩbam. Kʋntʋ ŋwaanɩ kwaanɩ-na sɩ 'a ta'a pa 'a wʋrʋ ywəmmə dɩ tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ. 8Amʋ nan ba lagɩ sɩ a fɩn abam dɩ 'a na w'ʋ la səbu kʋm te tɩn. Amʋ nan pɛ abam mʋ lwarɩ nɔɔna badaara na tiini ba kwaanɩ ba wəli ba donnə te tɩn. Kʋntʋ mʋ abam w'ʋ wanɩ 'a brɩ nɩ 'a sɩɩnɩ 'a soe 'a donnə. 9Abam maŋɩ 'a ye yu-yoŋo kʋlʋ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi na pɛ o nɔɔna bam tɩn. Wʋntʋ mʋ sɛ o yagɩ o na maŋɩ o jɩgɩ jɩjɩgɩrʋ tɩlʋ maama tɩn, yɩ o daarɩ o ji yinigə tu abam ŋwaanɩ, sɩ kʋ wanɩ kʋ pa abam ji jɩjɩgɩrʋ tiinə Wɛ tee nɩ o yinigə kam ŋwaanɩ. 10Amʋ nan na bʋŋɩ te tɩn, kʋ'ʋ ta lana sɩ 'a kwaanɩ 'a ti tɩtʋŋɩ dɩlʋ abam na maŋɩ 'a puli tɩn. Bɩm dɩlʋ na kɛ tɩn, abam mʋ yɩ balʋ na dɛ yigə 'a la səbu, yɩ abam daa ta mʋ dɛ yigə 'a jɩgɩ kʋ wʋbʋŋa. 11Nan tʋŋɩ-na tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ 'a vu 'a ti dɩ wʋbʋŋ-ŋʋna, nɩ 'a na maŋɩ 'a lɩ wʋbʋŋa te tɩn, sɩ 'a ta'a paɩ kʋ maŋɩ dɩ 'a na jɩgɩ te tɩn. 12Bɛŋwaanɩ, abam na lɩ wʋbʋŋa sɩ 'a wəli nɔɔna tɩn, kʋ ba cɔga dɩ woŋo kʋm na maɩ te tɩn maama. 'A nan maŋɩ sɩ 'a wəli nɔɔna kʋ maŋɩ dɩ kʋlʋ 'a na jɩgɩ tɩn mʋ, sɩ kʋ daɩ nɩ kʋ gaalɩ te 'a na jɩgɩ tɩn. Zənə yam kʋntʋ doŋ lana Wɛ tee nɩ. 13Kʋ nan daɩ nɩ amʋ lagɩ sɩ a pa abam ta'a wəli nɔɔna sɩ bantʋ sin, sɩ abam tɩtɩ daarɩ 'a ji yinigə tiinə mʋ. Kʋ yɩ sɩ 'a ta'a təli daanɩ mʋ. 14Lele kʋntʋ abam jɩŋa gara, yɩ 'a w'ʋ wanɩ 'a wəli balʋ yinigə na jɩgɩ-ba tɩn. Kʋ daarɩ, yinigə na tu ka ja abam dɩ, bantʋ dɩ daa w'ʋ wanɩ ba wəli abam dɩ ba na jɩgɩ kʋlʋ tɩn. Kʋntʋ mʋ 'a maama w'ʋ ta təli daanɩ. 15Kʋ nyɩ dɩ kʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Nɔɔnʋ wʋlʋ na nɛ wʋdiu zanzan tɩn daa wʋ daarɩ kʋlʋkʋlʋ. Wʋlʋ nan na nɛ fɩnfɩɩn tɩn nyɩm daa wʋ mur-o." 16D'ɩ nan kɩ Wɛ le dɩ DƖ na pɛ Titi wʋbʋŋa sɩ o kwaanɩ o wəli abam, nɩnɛɛnɩ dɩbam na lagɩ sɩ d'ɩ wəli abam te tɩn. 17O ma sɛ dɩbam na loor-o sɩ o kɩ kʋlʋ abam wəlim ŋwaanɩ tɩn. Wʋntʋ tɩtɩ nan maŋɩ o lɩ wʋbʋŋa sɩ o ba abam te, bɛŋwaanɩ o tiini o lagɩ sɩ o wəli abam. 18D'ɩ nan lagɩ sɩ d'ɩ pa d'ɩ ko-bu wʋdoŋ mʋ tɔgɩ dɩ wʋntʋ o ba. O maa yɩ wʋlʋ Zezi nɔɔna bam maama na nɩg-o dɩ o na brɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam te tɩn. 19Ba ta ma kwəri ba lɩ-o sɩ o taa tɔgɩ dɩ dɩbam o jaanɩ səbu kʋlʋ d'ɩ na ma d'ɩ zəni yinigə tiinə tɩn o ve Zeruzalɛm. D'ɩ na wəli nɔɔna bam kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ sɩ d'ɩ Yuutu wʋm mʋ na zulə, yɩ kʋ brɩ nɩ d'ɩ lagɩ sɩ d'ɩ ta'a wəli nɔɔna. 20D'ɩ nan kwaanɩ d'ɩ yɩrɩ d'ɩ tɩtɩ mʋ, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ na cwəŋə o y'aalɩ dɩbam, dɩ d'ɩ na laɩ səbu-fɔrɔ kʋm yɩ d'ɩ cɛ-kʋ d'ɩ ma tʋŋɩ te tɩn baŋa nɩ. 21D'ɩ nan kwaanɩ sɩ d'ɩ kɩ kʋlʋ na lana d'ɩ Yuutu wʋm yigə nɩ dɩ nabiinə dɩ yigə nɩ tɩn mʋ. 22Kʋntʋ mʋ d'ɩ daa ta lagɩ sɩ d'ɩ tʋŋɩ d'ɩ ko-bu wʋdoŋ sɩ o tɔgɩ dɩ bantʋ o ba 'a te. Wəənu zanzan wʋnɩ mʋ d'ɩ maas-o, yɩ d'ɩ lwarɩ nɩ o kwaana dɩ Wɛ tɩtʋŋa yam. O jɩgɩ abam cɩga lanyɩranɩ, yɩ kʋ pa o tiini o bʋŋɩ sɩ o wəli abam. 23Kʋ na yɩ Titi, dɩbam mʋ tɔgɩ daanɩ d'ɩ tʋŋɩ abam ŋwaanɩ. Kʋ daarɩ kʋ na yɩ badaara bam, kʋ yɩ Zezi nɔɔna bam mʋ lɩ-ba sɩ ba taa tʋŋa, sɩ kʋ pa Zezi Krisi na zulə. 24Kʋntʋ, kwaanɩ-na sɩ kʋ pa ba lwarɩ nɩ 'a soe 'a donnə, sɩ Zezi nɔɔna bam lwarɩ kʋ ni nɩ. Kʋntʋ, ba laan w'ʋ lwarɩ nɩ, d'ɩ na jɩgɩ wʋpolo dɩ abam te tɩn sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga mʋ.

will be added

X\