2 Korɛntɩ 7

1A badon-sonnu-ba, Wɛ na goni DƖ ni dɩm DƖ pa DƖ nɔɔna bam kʋntʋ tɩn, kʋ maama yɩ dɩbam ŋwaanɩ mʋ. Mʋ kʋ kuri, 'a pa-na d'ɩ lɩ d'ɩ tɩtɩ wo-zɔɔna yalʋ maama d'ɩ na w'ʋ kɩ yɩ ya cɔgɩ d'ɩ yɩra dɩdaanɩ d'ɩ wʋbʋŋa tɩn wʋnɩ. Pa-na d'ɩ ta'a kwaana d'ɩ jɩgɩ wʋ-poŋo fasɩ, d'ɩ na kwarɩ Wɛ tɩn ŋwaanɩ. 2Pa-na dɩbam sono taa wʋ 'a bɩcara nɩ. Dɩbam nan wʋ kɩ abam wʋlʋwʋlʋ wo-balɔrɔ. D'ɩ wʋ kɩ d'ɩ cɔgɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yigə. D'ɩ nan wʋ pini abam wʋlʋwʋlʋ woŋo. 3Amʋ wʋ tagɩ kʋntʋ sɩ kʋ y'aalɩ abam. Amʋ maŋɩ a ta dɩ abam nɩ, kʋlʋkʋlʋ b'a wanɩ kʋ pɔɔrɩ dɩbam dɩ abam sono kʋm daanɩ, kʋ na yɩ ŋwɩa naa tʋʋnɩ dɩ. 4Amʋ tiini a jɩgɩ abam cɩga, yɩ a jɩgɩ wʋpolo zanzan abam ŋwaanɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ, yaara yalʋ maama na jɩgɩ dɩbam tɩn, amʋ ta jɩgɩ baarɩ yɩ a tiini a jɩgɩ wʋpolo. 5Bɛŋwaanɩ, dɩbam na ve d'ɩ yi Masɩdʋanɩ tɩn, d'ɩ wʋ nɛ siun dɩ fɩnfɩɩn dɩ. Cana dwi təri təri tiini ya ja dɩbam. Nɔɔna dɛɛn magɩ kantɔgɔ dɩ dɩbam, yɩ fʋʋnɩ tiini dɩ zʋ dɩbam. 6Wɛ nan yɩ dɩlʋ na zəni nɔɔna balʋ wʋrʋ na cɔgɩ tɩn, yɩ DƖ pa ba bɩcara pəni tɩga nɩ. DƖ ma pa dɩbam dɩ bɩcara pəni tɩga nɩ, dɩ DƖ na pɛ Titi ba dɩbam te tɩn. 7Kʋlʋ na pɛ dɩbam wʋ poli tɩn mʋ yɩ sɩ o na tu o ta abam na zən-o te 'a pa o bɩcarɩ pəni tɩga nɩ tɩn, sɩ kʋ daɩ o na tu o wʋ dɩbam tee nɩ tɩn yɩranɩ m'a ŋwaanɩ. O ma ta o brɩ dɩbam amʋ fra na tiini ya jɩgɩ abam te, dɩ 'a wʋrʋ na tiini tɩ cɔgɩ dɩ 'a na kɩ kʋlʋ na wʋ maŋɩ tɩn. O ta ma ta abam na kwaana 'a zɩgɩ amʋ kwaga nɩ te tɩn. Amʋ na ni abam ŋwa kʋntʋ tɩn, kʋ pɛ amʋ wʋ tiini kʋ poli. 8Amʋ nan ye nɩ, a na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋlʋ a pa abam tɩn mʋ pɛ 'a jɩgɩ wʋ-cɔgɔ. Amʋ nan ta wʋ joori a za wʋbʋŋa dɩ a na pʋpʋnɩ-kʋ te tɩn. Kʋ-yigə nɩ tɩn, amʋ wʋbʋŋa ya waɩ ya zaɩ dɩ a tɔnɔ kʋm na pɛ abam wʋ cɔgɩ tɩn, kʋ nan wʋ tiini kʋ daanɩ. 9Amʋ laan nan jɩgɩ wʋpolo. Kʋ daɩ abam wʋ na cɔgɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ a jɩgɩ wʋpolo, kʋ yɩ 'a wʋ-cɔgɔ kʋm na pɛ 'a ləni 'a wʋ te tɩn mʋ. 'A wʋ-cɔgɔ kʋm maŋɩ dɩ Wɛ na lagɩ te tɩn mʋ, sɩ dɩbam wʋ kɩ abam wo-lɔŋɔ. 10Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ na jɩgɩ wʋ-cɔgɔ kʋlʋ na maŋɩ dɩ Wɛ wʋbʋŋa tɩn, kʋ'ʋ pa o ləni o wʋ o daarɩ o na ŋwɩa Wɛ tee nɩ, yɩ kʋntʋ b'a wanɩ kʋ pa o ta nɩ, o ya na maanɩ. Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ nan na jɩgɩ wʋ-cɔgɔ nɩ balʋ na yəri Wɛ tɩn te, kʋ'ʋ pa wʋntʋ ga o ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 11'A nan maanɩ-na 'a nii wʋ-cɔgɔ kʋlʋ na yɩ Wɛ wʋbʋŋa tɩn na pɛ 'a ləni wəənu tɩlʋ 'a ŋwɩa wʋnɩ. Kʋ pɛ 'a laan sɩɩnɩ 'a yiə dɩ Wɛ tɔgɩm, yɩ 'a kwaanɩ sɩ 'a brɩ nɩ 'a wʋ tɔgɩ 'a kɩ lwarɩm dɩm kʋntʋ. Kʋ ta ma pa banɩ jɩgɩ abam dɩ wo-lɔŋɔ kʋlʋ na kɩ abam tɩtarɩ nɩ tɩn. Fʋʋnɩ ma zʋ abam, yɩ amʋ fra jɩgɩ abam. 'A ma tiini 'a kwaanɩ sɩ 'a laan tʋŋɩ Wɛ na lagɩ te tɩn, yɩ 'a vaŋɩ wʋlʋ na kɩ wo-lɔŋɔ kʋm tɩn zwɛ. Abam na kɩ kʋlʋ maama tɩn brɩ nɩ 'a ba jɩgɩ wo-lɔŋɔ kəm dɩm kʋntʋ wʋnɩ. 12Amʋ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋm a pa abam tɩn, kʋ daɩ wʋlʋ na kɩ o cɔgɩ tɩn ŋwaanɩ, kʋ nan daɩ o na kɩ lwarɩm dɩm dɩ wʋlʋ tɩn dɩ. Amʋ nan lagɩ sɩ a pa abam mʋ lwarɩ jaja Wɛ yigə nɩ, nɩ abam kwaanɩ zanzan dɩbam ŋwaanɩ. 13Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ bɩcara pəni tɩga nɩ. Kʋ nan daɩ kʋntʋ yɩranɩ m'a. Dɩbam ta jɩgɩ wʋpolo kʋ ja gaalɩ, d'ɩ na nɛ sɩ Titi wʋ poli dɩ abam tɩn ŋwaanɩ dɩ abam na pɛ o na baarɩ tɩn. 14Amʋ na lagɩ a tʋŋ-o sɩ o ba abam te tɩn, amʋ tee abam fɩnfɩɩn a brɩ-o. Abam nan wʋ pɛ cavɩɩra ja amʋ dɩ a na tee abam te tɩn. Kʋntʋ tɩn, dɩbam na tee abam d'ɩ brɩ Titi te tɩn jɩgɩ cɩga mʋ, nɩ d'ɩ na yəni d'ɩ tɛ cɩga dɩ abam maŋa maama te tɩn. 15O na tu abam te tɩn, 'a jeer-o lanyɩranɩ dɩ ya-sɩʋ, yɩ 'a daarɩ 'a sɛ o ni. Kʋntʋ, o na yəni o guli abam gulə, kʋ paɩ o tiini o jɩgɩ abam sono kʋ ja gaalɩ. 16Amʋ tiini a jɩgɩ wʋpolo dɩ abam, a na jɩgɩ abam cɩga woŋo maama wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ.

will be added

X\