2 Korɛntɩ 6

1Dɩbam na wəli dɩ Wɛ d'ɩ tʋŋɩ DƖ tɩtʋŋa yam tɩn, d'ɩ loori abam sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a pa Wɛ zaanɩ dɩm DƖ na pɛ abam tɩn ji kafɛ. 2Baŋa-Wɛ maŋɩ DƖ ta DƖ wɩ: "Maŋa kalʋ na maŋɩ dɩ a wʋbʋŋa tɩn, amʋ sɛ nmʋ loro kʋm. Dɛ dɩlʋ na maŋɩ sɩ a vrɩ nmʋ tɩn, amʋ zəni nmʋ." Nii-na! Wɛ zənə maŋa kam yiə. Kʋ yɩ zɩm mʋ DƖ lagɩ DƖ vrɩ abam. 3D'ɩ na tʋŋɩ Wɛ ŋwaanɩ tɩn, d'ɩ ba lagɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ na cwəŋə o lwɛ d'ɩ tɩtʋŋɩ dɩm. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ ba kɩ kʋlʋ na w'ʋ cɔgɩ nɔɔnʋ wʋ sɩ o yɩ da Wɛ tɩn. 4D'ɩ nan kwaanɩ d'ɩ brɩ d'ɩ tɩtɩ nɩ d'ɩ yɩ Wɛ tɩntʋŋna mʋ woŋo maama wʋnɩ. D'ɩ yəni d'ɩ vɔ d'ɩ wʋ mʋ, kʋ na yɩ yaara naa cam dɩ wʋ-cɔgɔ wʋnɩ. 5Ba magɩ dɩbam yɩ ba jaanɩ dɩbam ba kɩ pɩɩna digə nɩ kuni zanzan. Ba maa yeeri dɩbam. D'ɩ maa yəni d'ɩ tʋŋɩ tɩtʋŋ-cɛɛra. D'ɩ maa ba dɔ d'ɩ sui, yɩ d'ɩ pɩɩnɩ d'ɩ tɩtɩ dɩ kana. 6D'ɩ ma maɩ wʋ-poŋo dɩ yəno dɩ wʋ-zuru d'ɩ maa tʋŋa, yɩ d'ɩ ta kwəri d'ɩ kɩ nɔɔna lanyɩranɩ. D'ɩ maa jɩgɩ Wɛ Joro kʋm dam dɩ sono cɩga cɩga. 7D'ɩ maa ŋɔɔnɩ Wɛ cɩga kam d'ɩ brɩ nɔɔna, yɩ d'ɩ jɩgɩ Wɛ dam d'ɩ ma d'ɩ tʋŋa. D'ɩ na yɔɔrɩ d'ɩ tɔgɩ cɩga cwəŋə te tɩn, kʋ nyɩ dɩ d'ɩ na ze jara zɩla jazɩm dɩ jagwiə te tɩn mʋ. 8Nɔɔna badonnə paɩ dɩbam zulə, yɩ badaara gooni dɩbam. Babam maa twɩ dɩbam, yɩ badaara paɩ dɩbam cɩga. Badonnə maa paɩ d'ɩ yɩ balʋ na ganɩ nɔɔna tɩn, yɩ d'ɩ nan yɔɔrɩ d'ɩ tɔgɩ cɩga mʋ. 9Badaara tɛ ba wɩ, ba yəri dɩbam, yɩ nɔɔna maama yagɩ ba ye dɩbam lanyɩranɩ. Badonnə ma paɩ d'ɩ lagɩ d'ɩ tɩ mʋ, yɩ d'ɩ nan ta ŋwɩ. Ba paɩ d'ɩ naɩ cam, yɩ ba nan wʋ wanɩ ba gʋ dɩbam. 10Nɔɔna maa paɩ d'ɩ wʋ cɔga, yɩ d'ɩ nan ta jɩgɩ wʋpolo maŋa maama. Nɔɔna paɩ d'ɩ yɩ yinigə tiinə mʋ, yɩ d'ɩ yagɩ d'ɩ wəli nɔɔna zanzan dɩ wo-laarʋ. Nɔɔna paɩ d'ɩ ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ mʋ, yɩ d'ɩ nan jɩgɩ woŋo maama Wɛ yigə nɩ. 11D'ɩ badonnə Korɛntɩ tiinə-ba, d'ɩ kwe d'ɩ bɩcara maama mʋ d'ɩ ma ŋɔɔnɩ dɩ abam jaja. Dɩbam tiini d'ɩ soe abam dɩ d'ɩ bɩcara maama. 12Kʋ nan daɩ dɩbam mʋ cɩgɩ sono kʋlʋ na wʋ dɩbam dɩ abam laŋa nɩ tɩn daanɩ, kʋ yɩ abam mʋ cɩga. 13Amʋ nan loori abam nɩ 'a yɩ a biə mʋ te, sɩ 'a ta'a jɩgɩ amʋ sono kʋm doŋ 'a bɩcara nɩ. 14Abam nan yɩ zaŋɩ 'a kwe 'a tɩtɩ 'a wəli dɩ balʋ na ba tɔgɩ Zezi tɩn, sɩ lanyɩranɩ dɩ balɔrɔ ba jɩgɩ wəl-dɔnɔ daanɩ. Pooni dɩ lim dɩ nan ba jɩgɩ wəl-dɔnɔ. 15Zezi Krisi dɩ sʋtaanɩ b'a wanɩ ba taa jɩgɩ ni-dɩdwɩ. Wʋlʋ na sɛ Zezi tɩn dɩ wʋlʋ na wʋ sɛ-o tɩn b'a wanɩ ba taa jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ. 16Jwənə nan b'a wanɩ ya taa jɩgɩ wəl-dɔnɔ dɩ Wɛ tɩtɩ digə. Dɩbam nan mʋ nyɩ dɩ Wɛ digə kam DƖ na zʋʋrɩ ka wʋnɩ tɩn. Bɛŋwaanɩ Wɛ maŋɩ DƖ ta DƖ wɩ: "Amʋ w'ʋ ta zʋʋrɩ a nɔɔna bam wʋnɩ, yɩ a wʋra dɩ ba. Amʋ w'ʋ ta yɩ bantʋ Wɛ, yɩ ba dɩ w'ʋ ta yɩ amʋ nɔɔna." 17Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ tagɩ DƖ wɩ: "Abam maŋɩ sɩ 'a lɩ 'a tɩtɩ balʋ na wʋ sɛ amʋ tɩn tɩtarɩ nɩ, sɩ 'a daarɩ 'a pɔɔrɩ 'a tɩtɩ dɩ ba. 'A fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ dɩ wəənu tɩlʋ maama na yɩ wo-zɔɔna tɩn. Kʋntʋ mʋ amʋ w'ʋ joŋi abam. 18Amʋ w'ʋ ta yɩ abam Ko, yɩ abam dɩ w'ʋ ta yɩ amʋ biə." Mʋ d'ɩ Yuutu Baŋa-Wɛ dɩlʋ na jɩgɩ dam wəənu maama baŋa nɩ tɩn na tagɩ te.

will be added

X\