2 Korɛntɩ 4

1Dɩbam b'a ga baarɩ, bɛŋwaanɩ Wɛ lanyɩranɩ kəm dɩm ŋwaanɩ mʋ DƖ pɛ dɩbam tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ. 2Dɩbam nan jɩgɩ d'ɩ tɩtɩ mʋ dɩ wəənu tɩlʋ nɔɔna na səgi ba kɩ yɩ tɩ jɩgɩ cavɩɩra tɩn. D'ɩ nan ba ganɩ nɔɔna dɩ swan, naa d'ɩ ləni Wɛ taanɩ dɩm. D'ɩ yɔɔrɩ d'ɩ brɩ Wɛ cɩga kam mʋ jaja, sɩ kʋ pa nɔɔna maama lwarɩ nɩ d'ɩ na kɩ te tɩn tɔgɩ cwəŋə Wɛ yigə nɩ. 3D'ɩ na brɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam te tɩn kuri na səgi nɔɔna tee nɩ, kʋ yɩ balʋ na lagɩ ba ga ba ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn yɩranɩ m'a mʋ ka səgi ba tee nɩ. 4Bantʋ ba sɛ Wɛ cɩga kam, bɛŋwaanɩ sʋtaanɩ dɩlʋ na di dam lʋgʋ kʋntʋ baŋa nɩ tɩn mʋ pɛ ba wʋbʋŋa vugimi. Dɩ kɩ kʋntʋ, sɩ ba yɩ wanɩ ba na pooni dɩlʋ Wɛ kwər-ywəŋə kam na lagɩ ka pa-ba tɩn mʋ. Kwər-ywəŋə kam kʋntʋ brɩ Zezi Krisi paarɩ-zulə na yɩ te tɩn mʋ. Wʋntʋ mʋ nyɩ dɩ Baŋa-Wɛ fasɩ. 5Dɩbam na yəni d'ɩ tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam te tɩn, kʋ daɩ nɩ d'ɩ tɩtɩ mʋ d'ɩ jɩgɩ d'ɩ brɩ nɔɔna. D'ɩ nan brɩ nɔɔna nɩ Zezi Krisi mʋ yɩ nabiinə Yuutu, yɩ dɩbam yɩ balʋ na tʋŋɩ d'ɩ pa abam o ŋwaanɩ tɩn mʋ. 6Baŋa-Wɛ mʋ yɩ wʋlʋ na maŋɩ o ta o wɩ: "Pooni zəŋi lim wʋnɩ ". Dɩntʋ nan ta mʋ yɩ dɩlʋ na pɛ pooni ba dɩ zəŋi d'ɩ bɩcara nɩ tɩn, sɩ d'ɩ lwarɩ DƖ paarɩ-zulə yam na yɩ te, yɩ yantʋ mʋ d'ɩ naɩ Zezi Krisi yibiyə nɩ. 7Wɛ na pɛ dɩbam tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ tɩn, kʋ nyɩ dɩ DƖ kwe wəənu tɩlʋ na yɩ lʋnnɩ nyɩm tɩn mʋ DƖ kɩ kamɔrʋ kɔɔra wʋnɩ. D'ɩ na nyɩ dɩ kɔɔra kʋntʋ tɩn, kʋ brɩ nɩ kʋ daɩ dɩbam tɩtɩ dam, kʋ yɩ Wɛ dam-fɔrɔ kʋm ŋwaanɩ mʋ. 8Yaara zanzan yəni ya yi dɩbam, yɩ ya warɩ d'ɩ yigə ya cɩ. Liə yəni ya tiini ya ja dɩbam, yɩ ya warɩ dɩbam wʋbʋŋa ya cɔgɩ. 9Nɔɔna yəni ba bɛɛsɩ dɩbam, Wɛ nan ba fɔgɩ DƖ yagɩ dɩbam. D'ɩ dʋna yəni ba magɩ dɩbam ba dɩ tɩga nɩ, yɩ ba ba fɔgɩ ba gʋɩ dɩbam. 10Dɩbam jɩgɩ Zezi tʋʋnɩ dɩm yaara yam doŋ mʋ d'ɩ ŋwɩa wʋnɩ maŋa maama, sɩ kʋ brɩ nɩ Zezi ŋwɩa kam mʋ wʋ dɩbam wʋnɩ. 11Dɩbam ŋwɩa kam wʋnɩ maŋa maama d'ɩ wʋ tʋʋnɩ ni nɩ mʋ, d'ɩ na sɛ Zezi tɩn ŋwaanɩ, sɩ kʋ pa Zezi ŋwɩa kam taa wʋ d'ɩ yɩra yalʋ na w'ʋ ba ya tɩ tɩn wʋnɩ. 12Kʋntʋ, dɩbam zɩgɩ tʋʋnɩ yigə nɩ mʋ maŋa maama, sɩ abam wanɩ 'a na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 13Kʋ maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Amʋ na kɩ a wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn mʋ pɛ a ŋɔɔna." Dɩbam dɩ na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ kʋntʋ doŋ tɩn mʋ paɩ d'ɩ ŋɔɔnɩ DƖ cɩga kam. 14Dɩbam ye nɩ Wɛ mʋ bi d'ɩ Yuutu Zezi DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ, yɩ DƖ ta w'ʋ bi dɩbam dɩ, sɩ d'ɩ na ŋwɩa DƖ tee nɩ d'ɩ na ŋwɩ dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ mʋ Wɛ w'ʋ pa dɩbam dɩ abam maama tɔgɩ daanɩ d'ɩ vu d'ɩ zɩgɩ DƖ yigə nɩ. 15D'ɩ na kɩ te maama tɩn yɩ abam zənə ŋwaanɩ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, Wɛ w'ʋ vrɩ nɔɔna zanzan DƖ zaanɩ dɩm ŋwaanɩ, yɩ kʋ'ʋ pa ba taa kɩ-DƖ le zanzan yɩ ba zuli-DƖ kʋ ja gaalɩ. 16Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ b'a ga baarɩ. Kʋ na yɩ nabiinə yɩra yalʋ d'ɩ na jɩgɩ tɩn, ya kwɩn ya ve mʋ dɛ maama sɩ ya ba ya bugi. Kʋ daarɩ kʋ na yɩ d'ɩ jwəəru tɩm, Wɛ fɔgɩ DƖ kwɛ-tɩ mʋ dɛ maama. 17Lele kʋntʋ d'ɩ jɩgɩ yaara fɩnfɩɩn mʋ, yɩ ya b'a daanɩ. Ya nan w'ʋ pa d'ɩ ba d'ɩ na paarɩ-zulə zanzan Wɛ tee nɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn, yɩ paarɩ-zulə yam kʋntʋ w'ʋ tiini ya dwəni yaara yam ya na maɩ te tɩn. 18Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ wʋbʋŋa ba tɔgɩ lʋgʋ baŋa wəənu tɩlʋ na naɩ dɩ yiə tɩn. D'ɩ wʋbʋŋa nan tɔgɩ wəənu tɩlʋ na ba naɩ dɩ yiə tɩn mʋ. Bɛŋwaanɩ d'ɩ yiə na naɩ wəənu tɩlʋ tɩn yəni tɩ ba daana. Kʋ daarɩ tɩlʋ na ba naɩ dɩ yiə tɩn w'ʋ ta wʋra sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn.

will be added

X\