2 Korɛntɩ 3

1Abam badaara nan daa ta w'ʋ bʋŋɩ nɩ d'ɩ lagɩ d'ɩ brɩ d'ɩ tɩtɩ mʋ dɩ d'ɩ na ŋɔɔnɩ te tɩn. Abam nan maŋɩ 'a ye dɩbam na yɩ te, yɩ 'a daa wʋ maŋɩ sɩ 'a joŋi twaanʋ tɩlʋ na brɩ dɩbam cɩga na yɩ te tɩn nɔɔna badaara tee nɩ. Abam nan wʋ maŋɩ sɩ 'a pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋlʋ na brɩ dɩbam na yɩ te tɩn 'a pa nɔɔn-nɔɔnʋ. Nɔɔna badonnə nan mʋ maŋɩ sɩ ba kɩ kʋntʋ, sɩ kʋ daɩ dɩbam. 2Abam tɩtɩ nan mʋ brɩ dɩbam cɩga na yɩ te tɩn. Abam nyɩ dɩ tɔnɔ mʋ te kʋ na pʋpʋnɩ dɩbam bɩcarɩ nɩ, yɩ nɔɔna maama w'ʋ wanɩ ba karɩmɩ yɩ ba kwəri ba lwarɩ tɩn. 3Abam na jɩgɩ 'a ŋwɩa te tɩn nyɩ dɩ tɔnɔ mʋ Zezi Krisi na tɔgɩ dɩbam ŋwaanɩ o pʋpʋnɩ. O nan na pʋpʋnɩ te tɩn, o mɛ Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ Joro kʋm mʋ o pʋpʋnɩ, sɩ kʋ daɩ bərə mʋ o mɛ o pʋpʋnɩ. Pʋpʋnɩm dɩm kʋntʋ nan wʋ kɩ kandwa-pɩlɛ baŋa nɩ, o pʋpʋnɩ-dɩ nabiinə bɩcara nɩ mʋ. 4D'ɩ ye nɩ kʋntʋ yɩ cɩga mʋ, dɩ Zezi Krisi na pɛ d'ɩ lwarɩ nɩ Wɛ mʋ tʋŋɩ dɩbam tɩn. 5Kʋ nan daɩ dɩ dɩbam tɩtɩ dam mʋ d'ɩ w'ʋ wanɩ d'ɩ ma tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam. Kʋ yɩ Wɛ mʋ paɩ dɩbam dam yɩ d'ɩ maa tʋŋa. 6DƖ ma pa d'ɩ yɩ DƖ tɩntʋŋna kʋntʋ, sɩ d'ɩ ta'a brɩ nɔɔna DƖ ni-dʋʋrɩ dɩm DƖ na goni tɩn na yɩ te tɩn. DƖ ni-dʋʋrɩ dɩm kʋntʋ nan ba tɔgɩ cullu tɩlʋ ba dɛɛn na pʋpʋnɩ tɩn. Dɩntʋ nan tɔgɩ dɩ Wɛ Joro kʋm dam mʋ. Cullu tɩm nan paɩ tʋʋnɩ mʋ naɩ cwəŋə dɩ jaanɩ nabiinə. Kʋ daarɩ Wɛ Joro kʋm nan mʋ paɩ nabiinə na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 7Kʋ na yɩ Wɛ na kwe DƖ cullu tɩm DƖ kɩ Moyisi jɩŋa nɩ sɩ o pa DƖ nɔɔna bam tɩn, DƖ dɛɛn pʋpʋnɩ-tɩ DƖ kɩ kandwa-pɩlɛ baŋa nɩ mʋ. Wɛ dɛɛn na kwe-tɩ DƖ kɩ Moyisi jɩŋa nɩ kʋntʋ tɩn, DƖ paarɩ-zulə yam maa tiini ya wʋra, yɩ kʋ pa Moyisi yibiyə tiini ka nyɩɩna. O yibiyə kam nyɩɩnɩm dɩm na pɩpɩlɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə bam yiə dɩ pa ba warɩ ba nii o seeni tɩn w'ʋ ba kɛ. Nan dɩ cullu tɩm na jaanɩ tʋʋnɩ mʋ tɩ ba tɩn, tɩ daa ta jɩgɩ Wɛ paarɩ-zulə. 8Kʋ daarɩ Wɛ Joro kʋm nan na wəli nɔɔna te tɩn laan w'ʋ pa Wɛ paarɩ-zulə yam tiini ya ja gaalɩ. 9Wɛ cullu tɩm na brɩ nɩ nɔɔna w'ʋ ga bʋra DƖ tee nɩ yɩ tɩ ta jɩgɩ paarɩ-zulə te tɩn, Wɛ na wəli nɔɔna sɩ ba na cɩga DƖ tee nɩ te tɩn laan w'ʋ ta tiini kʋ jɩgɩ paarɩ-zulə kʋ ja gaalɩ. 10Kʋ na yɩ cɩga tɩn, woŋo kʋlʋ ya na jɩgɩ zulə tɩn daa ba jɩgɩ zulə, zɩm woŋo kʋm na tiini kʋ jɩgɩ paarɩ-zulə kʋ ja gaalɩ tɩn ŋwaanɩ. 11Wɛ cullu tɩm dɛɛn wʋra dɩ DƖ paarɩ-zulə yam, yɩ tɩntʋ ba tɩ kɛ. Kʋ daarɩ DƖ zənə yalʋ na w'ʋ ta wʋra maŋa maama tɩn w'ʋ pa DƖ paarɩ-zulə yam tiini ya ta wʋra ya ja gaalɩ. 12D'ɩ na jɩgɩ tɩɩna dɩ Wɛ kʋntʋ doŋ tɩn mʋ te d'ɩ waɩ d'ɩ brɩ DƖ cɩga kam jaja. 13Dɩbam nan b'a səgi kʋlʋkʋlʋ nɩnɛɛnɩ Moyisi dɛɛn na kwe gɔrɔ o ma kwəli o yiə tɩn. O dɛɛn kɩ kʋntʋ sɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə bam mʋ yɩ taa naɩ o yibiyə kam nyɩɩnɩm dɩm na wʋra dɩ ti tɩn. 14Bantʋ wʋbʋŋa ma tɩ, yɩ kʋ pa ba na karɩmɩ twaanʋ tɩlʋ na brɩ Wɛ dɛɛn na goni ni DƖ pa Moyisi tɩn, ba warɩ ba lwarɩ DƖ cɩga kam kuri. Kʋ yɩ nɩnɛɛnɩ gɔrɔ kʋm daa ta mʋ kwəli ba yiə dɩ zɩm maama. Kʋ nan yɩ Zezi Krisi mʋ w'ʋ pa gɔrɔ kʋm kʋntʋ dwanɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na sɛ-o tɩn yiə nɩ. 15Nan dɩ zɩm maama dɩ, bantʋ na karɩmɩ Moyisi twaanʋ tɩm, ba ba ni kʋ kuri, gɔrɔ kʋm kʋntʋ na kwəli ba yiə tɩn ŋwaanɩ. 16Nɔɔnʋ nan na ləni o wʋ o sɛ d'ɩ Yuutu wʋm, kʋ'ʋ pa gɔrɔ kʋm dwanɩ kʋntʋ tu yiə nɩ. 17D'ɩ Yuutu wʋlʋ d'ɩ na ŋɔɔnɩ o woŋo yo seeni tɩn, kʋ lagɩ kʋ ta nɩ Wɛ Joro mʋ. Wɛ Joro kʋm nan na wʋ nɔɔnʋ wʋlʋ tee nɩ tɩn, o laan te o tɩtɩ mʋ. 18Dɩbam balʋ maama na sɛ Zezi tɩn daa ba jɩgɩ gɔrɔ kʋlʋ na kwəli d'ɩ yiə tɩn. Kʋ maa paɩ d'ɩ waɩ d'ɩ nii d'ɩ Yuutu wʋm paarɩ-zulə yam jaja. D'ɩ na nii-o kʋntʋ tɩn, kʋ maa paɩ d'ɩ laan ləni d'ɩ nyɩ nɩ o tɩtɩ te, sɩ d'ɩ ta'a waɩ d'ɩ brɩ o paarɩ-zulə yam na yɩ te tɩn, sɩ ya taa fɔgɩ ya pulə ya wəli da. D'ɩ Yuutu Joro kʋm tɩtʋŋa yam mʋ tɩntʋ.

will be added

X\