2 Korɛntɩ 2

1Mʋ kʋ kuri a joori a bʋŋɩ a wʋnɩ, sɩ a daa yɩ ba abam te, sɩ kʋ yɩ pa wʋ-cɔgɔ daa ta wʋra. 2Abam mʋ yɩ balʋ na w'ʋ wanɩ 'a pa amʋ taa jɩgɩ wʋpolo tɩn. Kʋntʋ, amʋ na tu abam te, yɩ kʋ pa 'a wʋ cɔgɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ daa b'a ta wʋra o na w'ʋ wanɩ o pa a na wʋpolo. 3Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a ya pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋm a pa abam. Amʋ dɛɛn ba lagɩ sɩ a ba abam te, sɩ kʋ pa amʋ wʋ cɔgɩ dɩ abam. Kʋ nan maŋɩ sɩ 'a ta'a yɩ balʋ na paɩ amʋ wʋ poli tɩn mʋ. Amʋ nan jɩgɩ abam cɩga nɩ, amʋ na jɩgɩ wʋpolo abam dɩ jɩgɩ wʋpolo mʋ. 4Amʋ dɛɛn na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋm a pa abam tɩn, a wʋ tiini kʋ cɔgɩ zanzan, yɩ liə jɩgɩ-nɩ kʋ pa a yi-na nuŋi zanzan abam ŋwaanɩ. Amʋ na pʋpʋnɩ te tɩn, kʋ daɩ sɩ kʋ pa 'a wʋrʋ cɔgɩ. Kʋ nan yɩ sɩ 'a wanɩ 'a lwarɩ amʋ na tiini a soe abam kʋ ja gaalɩ te tɩn mʋ. 5Nɔɔnʋ wʋlʋ na kɩ o cɔgɩ tɩn, kʋ daɩ amʋ yɩranɩ wʋ mʋ cɔgɩ dɩd-o, kʋ yɩ abam maama mʋ, sɩ a nan yɩ zaŋɩ a ŋɔɔnɩ a ja gaalɩ, a ye sɩ abam zanzan wʋrʋ mʋ cɔgɩ. 6Abam zanzan na pɛ o na cam tɩn, kʋ maŋɩ sɩ 'a laan yag-o mʋ. 7'A nan maŋɩ sɩ 'a yagɩ 'a maa cɛ-o mʋ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a kɩ-o lanyɩranɩ, sɩ o bɩcarɩ taa zurə. Kʋ na daɩ kʋntʋ, o wʋ na tiini kʋ cɔgɩ, kʋ'ʋ pa o wʋbʋŋa vugimi. 8Kʋntʋ ŋwaanɩ a loori abam sɩ 'a pa o lwarɩ nɩ 'a so-o. 9Amʋ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋm tɩn, kʋ yɩ sɩ a maasɩ abam a nii, 'a w'ʋ sɛ 'a tɔgɩ amʋ ni dɩm woŋo maama baŋa nɩ naa 'a b'a sɛ mʋ. 10Abam na yagɩ nɔɔnʋ wʋlʋ kəm 'a ma cɛ-o, amʋ dɩ w'ʋ yagɩ a ma cɛ-o mʋ. Kʋ na maŋɩ sɩ a yagɩ a ma cɛ nɔɔnʋ wʋlʋ, kʋ yɩ abam ŋwaanɩ mʋ a kɩ kʋntʋ Zezi Krisi yigə nɩ. 11Kʋ nan maŋɩ sɩ d'ɩ duri nɔɔnʋ wʋm ŋwaŋa kʋntʋ, sɩ kʋ yɩ pa sʋtaanɩ na cwəŋə dɩ wanɩ dɩbam. Bɛŋwaanɩ d'ɩ maŋɩ d'ɩ ye dɩntʋ na bʋŋɩ sɩ dɩ pa dɩbam tusi te tɩn. 12Amʋ na ve a yi tɩʋ kʋlʋ yɩrɩ na yɩ Trʋasɩ sɩ a tɔɔlɩ Zezi Krisi kwər-ywəŋə kam a brɩ nɔɔna tɩn, a nɛ nɩ d'ɩ Yuutu wʋm ya pɛ-nɩ cwəŋə sɩ a tɔɔlɩ-ka. 13Nan dɩ kʋntʋ dɩ, a wʋ nɛ wʋ-zuru dɩ a na beeri d'ɩ ko-bu Titi je a ga tɩn. A na wʋ nɛ-o tɩn, a ma banɩ nɔɔna bam yɩ a daarɩ a kɛ Masɩdʋanɩ. 14Nan pa-na d'ɩ ta'a kɩ Wɛ le. Bɛŋwaanɩ dɩntʋ mʋ paɩ Zezi Krisi wɔnɔ, yɩ d'ɩ tɔgɩ o kwaga maŋa maama, sɩ d'ɩ ta'a paɩ nɔɔna lwarɩ Wɛ kwərə kam je maama, nɩnɛɛnɩ woŋo kʋlʋ lwəm na ywənə yɩ dɩ zaŋɩ dɩ jagɩ je maama te tɩn. 15- 16Dɩbam nyɩ dɩ lwəm dɩlʋ na ywənə tɩn mʋ Wɛ yigə nɩ, d'ɩ na brɩ nɔɔna Zezi Krisi cɩga kam tɩn ŋwaanɩ. Dɩbam nyɩ dɩ lwəm dɩm kʋntʋ mʋ nɔɔna maama tee nɩ. Kʋ na yɩ balʋ na lagɩ ba ga ba ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn, lwəm dɩm kʋntʋ maa paɩ ba ye nɩ tʋʋnɩ w'ʋ ja-ba. Kʋ nan na yɩ balʋ Wɛ na vrɩ ba ŋwɩa tɩn, lwəm dɩm w'ʋ ta jɩgɩ ywəəni ba tee nɩ, dɩ pa ba ye nɩ ba'a na Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam. Wɔɔ mʋ yi sɩ o tʋŋɩ tɩtʋŋ-kamunu kʋm kʋntʋ? 17Nɔɔna zanzan na brɩ Wɛ kwərə kam te tɩn, ba paɩ kʋ nyɩ dɩ pipiu mʋ sɩ ba na nyɔɔrɩ kʋ baŋa nɩ. Dɩbam nan daɩ kʋntʋ doŋ. Wɛ na tʋŋɩ dɩbam tɩn, d'ɩ yəni d'ɩ kwe d'ɩ wʋ maama mʋ d'ɩ maa brɩ DƖ cɩga kam, bɛŋwaanɩ d'ɩ zɩgɩ Wɛ yigə nɩ mʋ d'ɩ ŋɔɔna, d'ɩ na yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋna tɩn ŋwaanɩ.

will be added

X\