2 Korɛntɩ 13

1Amʋ na lagɩ a ba abam te lele tɩn, kʋ laan lagɩ kʋ kɩ kuni bɩtɔ mʋ. Wɛ tɔnɔ kʋm nan tagɩ kʋ wɩ: "Nɔɔnʋ na lagɩ sɩ o saŋɩ o doŋ, kʋ maŋɩ sɩ nɔɔna bale naa batɔ mʋ taa yɩ o maana tiinə." 2Kʋntʋ ŋwaanɩ amʋ daa ta lagɩ a kaanɩ abam balʋ dɛɛn na maŋɩ 'a kɩ lwarɩm tɩn dɩ balʋ na daarɩ tɩn maama, sɩ 'a ləni 'a wʋrʋ dɩ 'a kəm-balwaarʋ tɩm. Amʋ daama na wʋ abam tee nɩ tɩn, a maŋɩ a kaanɩ abam kʋntʋ. Amʋ nan daa təri abam tee nɩ lele kʋntʋ, yɩ a lagɩ sɩ a ta kaanɩ abam, sɩ kʋ kɩ kuni bɩle. Kʋntʋ ŋwaanɩ, ta'a ye-na nɩ, amʋ na joori a ba sɩ a na abam, nɔɔnʋ wʋlʋ maama daa ta na wʋ zagɩ o kikiə tɩn b'a lu. 3Kʋntʋ mʋ abam w'ʋ lwarɩ nɩ kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ Zezi Krisi kwərə mʋ a jɩgɩ a ŋɔɔna, nɩ abam na maŋɩ 'a lagɩ sɩ 'a lwarɩ te tɩn. Zezi na kɩ abam te tɩn ba brɩ nɩ o bwənə, o brɩ o dam mʋ abam tɩtarɩ nɩ. 4Kʋ nan yɩ cɩga, o sɛ o tu o tɩtɩ o ji nabwəm yɩ ba pa-o tʋʋn-dagara baŋa nɩ. Kʋ daarɩ o laan nan jɩgɩ ŋwɩa Wɛ dam dɩm ŋwaanɩ mʋ. Dɩbam na yɩ o nɔɔna tɩn, dɩbam dɩ bwənə mʋ, d'ɩ nan na ŋwɩ dɩd-o tɩn, d'ɩ na w'ʋ kɩ te dɩ abam tɩn yɩ Wɛ dam dɩm ŋwaanɩ mʋ. 5Abam nan maŋɩ sɩ 'a maanɩ 'a tɩtɩ mʋ 'a nii, 'a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi na. Abam na maanɩ 'a tɩtɩ kʋntʋ, 'a b'a lwarɩ nɩ Zezi Krisi wʋra dɩ abam na? Naa kʋ yɩ abam maŋɩ 'a tɩtɩ mʋ yɩ 'a maŋɩ 'a ga? 6Amʋ nan jɩgɩ tɩɩna sɩ 'a maanɩ 'a lwarɩ nɩ dɩbam sɩɩnɩ d'ɩ yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋna mʋ. 7D'ɩ yəni d'ɩ loori Wɛ d'ɩ pa abam, sɩ 'a yɩ ta'a kɩ lwarɩm mʋ. Kʋ daɩ nɩ d'ɩ lagɩ sɩ d'ɩ brɩ nɔɔna mʋ nɩ d'ɩ yɩ Zezi tɩntʋŋna. D'ɩ nan lagɩ sɩ 'a ta'a kɩ kʋlʋ na lana tɩn mʋ, dɩ nɔɔna na maŋɩ ba brɩ nɩ dɩbam mʋ tʋŋɩ d'ɩ ga dɩ. 8Dɩbam b'a sɛ sɩ d'ɩ kɩ kʋlʋ na w'ʋ cɔgɩ Wɛ cɩga kam tɩn, d'ɩ w'ʋ ta kɩ te na w'ʋ zəni-ka tɩn mʋ. 9Abam na jɩgɩ Wɛ dam dɩm, yɩ dɩbam na maŋɩ d'ɩ bwənə, d'ɩ ta jɩgɩ wʋpolo. D'ɩ nan w'ʋ ta loori Wɛ sɩ DƖ zəni abam, sɩ 'a bɩ lanyɩranɩ Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ. 10Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a pʋpʋnɩ wəənu tɩntʋ a pa abam yɩ a təri 'a tee nɩ, sɩ a na tu 'a te, sɩ a daa yɩ kɩ kəm-cɛɛrɩ dɩ abam dɩ dam dɩlʋ d'ɩ Yuutu wʋm na pɛ-nɩ tɩn. Dam dɩm kʋntʋ yɩ sɩ a ma fɔgɩ abam mʋ, sɩ kʋ daɩ sɩ a ma cɔgɩ abam. 11A ko-biə-ba, Wɛ w'ʋ pa 'a jəni lanyɩranɩ. Kwaanɩ-na sɩ Wɛ w'ʋ pa 'a bɩ lanyɩranɩ DƖ cwəŋə kam wʋnɩ. 'A nan kɩ-na nɩ amʋ na loori abam te tɩn. 'A ta'a jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a jɩgɩ bɩcarɩ-zuru, sɩ Wɛ dɩlʋ na paɩ sono dɩ bɩcarɩ-zuru tɩn w'ʋ ta wʋ abam tee nɩ. 12'A na jeeri daanɩ, sɩ 'a ta'a jɔɔnɩ daanɩ lanyɩranɩ dɩ sono dɩ wʋ-poŋo. Wɛ nɔɔna bam maama jɔɔnɩ abam. 13D'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam maama yu-yoŋo, Baŋa-Wɛ sono kʋm w'ʋ ta wʋ 'a tee nɩ, yɩ DƖ Joro kʋm w'ʋ pa 'a ta'a ŋwɩ daanɩ dɩ ywəəni.

will be added

X\