2 Korɛntɩ 12

1Kʋ nan fɩn mʋ sɩ a brɩ a tɩtɩ dɩ kʋ na maŋɩ kʋ ba jɩgɩ nyɔɔrɩ dɩ, yɩ a ta w'ʋ ta d'ɩ Yuutu wʋm na pɛ a yi na Wɛ-sɔŋɔ wəənu tɩlʋ na səgi tɩn, dɩdaanɩ o na mɛ o cɩga kam o ma vɩɩrɩ-nɩ te tɩn. 2Amʋ nan ye nɔɔnʋ wʋdoŋ, o na yɩ Zezi Krisi nɔɔnʋ. Bɩna fugə-yana na kɛ tɩn, Wɛ dɛɛn kwe-o DƖ ja DƖ di DƖ sɔŋɔ. Amʋ nan yəri kʋ yɩ o yɩra tɩtɩ mʋ naa o joro mʋ. Wɛ nan mʋ ye kʋ na yɩ te tɩn. 3- 4Amʋ nan ye nɩ wʋntʋ sɩɩnɩ o yi Wɛ-sɔŋɔ mʋ. Kʋ nan na yɩ o yɩra tɩtɩ mʋ naa o joro mʋ, amʋ yəri, Wɛ mʋ ye. Kʋ nan yɩ d'aanɩ mʋ o ni bɩtarɩ sɩlʋ na warɩ sɩ ŋɔɔnɩ tɩn, yɩ sɩ wʋ maŋɩ sɩ nabiinu ta dɩ o ni tɩn. 5Amʋ w'ʋ ta kɩ wʋpolo nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ na nɛ kʋlʋ tɩn ŋwaanɩ mʋ. Kʋ na daɩ kʋntʋ a b'a sɛ sɩ a brɩ a tɩtɩ, kʋ na daɩ wəənu tɩlʋ na brɩ nɩ a bwənə tɩn yɩranɩ ŋwaanɩ. 6Amʋ ya na bʋŋɩ sɩ a brɩ a tɩtɩ, kʋ b'a ta yɩ jwərim a na tɛ cɩga tɩn ŋwaanɩ. A nan b'a brɩ a tɩtɩ kʋntʋ. A ba lagɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ bʋŋɩ kʋlʋ na dwe amʋ tɩn o pa-nɩ, sɩ o laan taa nii a tɩtʋŋa na yɩ te dɩ a ni-taanɩ na yɩ te tɩn. 7Wɛ ba lagɩ sɩ a kɩ kamunni dɩ wo-kɩnkagɩla yalʋ zanzan a na nɛ tɩn. Mʋ kʋ kuri DƖ pɛ cam wʋ a yɩra wʋnɩ, nɩ sabarɩ na zɔ-nɩ te tɩn. Sʋtaanɩ ma tɔgɩ kʋ ŋwaanɩ sɩ dɩ yaarɩ-nɩ, sɩ a daa yɩ wanɩ a kɩ kamunni. 8Kuni bɩtɔ mʋ a loori d'ɩ Yuutu wʋm sɩ o lɩ cam dɩm kʋntʋ a yɩra nɩ. 9O maa wʋ sɛ, yɩ o wɩ: "Amʋ zaanɩ dɩm maŋɩ nmʋ. Bɛŋwaanɩ amʋ dam dɩm w'ʋ tiini dɩ tʋŋɩ balʋ na bwənə tɩn tee nɩ mʋ." Mʋ kʋ kuri amʋ kɩ wʋpolo zanzan dɩ wəənu tɩlʋ na brɩ nɩ a bwənə tɩn, sɩ kʋ pa Zezi Krisi dam dɩm taa kwəli-nɩ. 10Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ, a na yəni a bwənə, naa nɔɔna na jɩgɩ-nɩ ba twɩa, naa cam dɩ bɛɛsɩm dɩ liə na jɩgɩ-nɩ, amʋ ta jɩgɩ wʋpolo dɩ kʋntʋ maama Zezi Krisi ŋwaanɩ. Bɛŋwaanɩ, a na yəni a bwənə maŋa kalʋ tɩn, kantʋ maŋa nɩ mʋ Zezi pa-nɩ dam. 11Amʋ na brɩ a tɩtɩ te tɩn yɩ jwərim mʋ, yɩ kʋ yɩ abam fɩfɩʋn ŋwaanɩ mʋ a kɩ kʋntʋ. Kʋ yɩ abam mʋ ya maŋɩ sɩ 'a brɩ amʋ cɩga kam. Kʋ yɩ cɩga mʋ nɩ amʋ daɩ kʋlʋkʋlʋ. Kʋ nan na yɩ balʋ na paɩ ba yɩ Zezi tɩntʋŋna yɩ ba pa ba dwe maama tɩn, a wʋ muri bantʋ yigə nɩ dɩ fɩnfɩɩn dɩ. 12Amʋ dɛɛn na wʋ abam tee nɩ tɩn, amʋ tʋŋɩ dɩ pu-dɩa mʋ, yɩ Wɛ kɩ wo-kɩnkagɩla dɩ wəənu tɩlʋ maama na brɩ nɩ amʋ sɩɩnɩ a yɩ Zezi tɩntʋŋnʋ tɩn. 13Abam nan bʋŋɩ nɩ a wʋ kɩ abam lanyɩranɩ nɩ a na kɩ Zezi nɔɔna bam je sɩdonnə nɩ te tɩn mʋ na? Kʋ nan yɩ cɩga mʋ nɩ a wʋ yaarɩ abam sɩ 'a pa-nɩ zənə. 'A nan yagɩ kʋntʋ woŋo kʋm 'a ma cɛ-nɩ. 14Amʋ na ti a yigə sɩ a ba abam te lele kʋntʋ tɩn, kʋ laan lagɩ kʋ kɩ kuni bɩtɔ mʋ. Amʋ nan daa ta b'a yaarɩ abam sɩ 'a pa-nɩ zənə. Kʋ nan daɩ 'a wəənu naa 'a səbu mʋ a laga, kʋ yɩ 'a tɩtɩ mʋ. Kʋ yɩ kwə mʋ lagɩ wəənu ba tiŋi ba biə ŋwaanɩ, sɩ kʋ daɩ biə mʋ w'ʋ kɩ kʋntʋ ba pa ba kwə. Abam nan nyɩ dɩ amʋ biə mʋ te. 15Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ w'ʋ ta jɩgɩ wʋpolo sɩ a kwe a wəənu maama a cɔgɩ kʋ wəli dɩ a tɩtɩ yɩra abam ŋwaanɩ. Amʋ na tiini a soe abam te tɩn, kʋ maŋɩ sɩ abam ta'a ba soe amʋ na? 16Abam laan lwarɩ nɩ a dɛɛn ba yaarɩ abam amʋ zənə ŋwaanɩ. Nɔɔna badaara nan tɛ nɩ, amʋ kɩ swan mʋ a ma joŋi 'a səbiə. 17Kʋ nan na yɩ amʋ na tʋŋɩ nɔɔna balʋ maama abam tee nɩ tɩn, a wʋ tɔgɩ ba wʋlʋwʋlʋ ŋwaanɩ a pini abam səbu. 18Kʋ na yɩ Titi, a dɛɛn loor-o mʋ sɩ o ba abam te, yɩ a tʋŋɩ d'ɩ ko-bu wʋdoŋ sɩ o tɔgɩ dɩd-o o ba. Titi nan wʋ pini abam kʋlʋkʋlʋ. Abam paɩ sɩ Titi dɩ amʋ wʋbʋŋa daɩ bɩdwɩ mʋ na? Dɩbam nan tɔgɩ cwəŋə dɩdʋa mʋ. 19Abam bʋŋɩ nɩ d'ɩ na ŋɔɔnɩ tɩntʋ maama tɩn, kʋ yɩ abam yigə nɩ mʋ d'ɩ ŋɔɔnɩ sɩ d'ɩ ma joŋi d'ɩ tɩtɩ na? D'ɩ nan na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn, kʋ yɩ Wɛ yigə nɩ mʋ d'ɩ ŋɔɔna. A badon-sonnu-ba, d'ɩ na kɩ kʋlʋ maama tɩn yɩ sɩ d'ɩ zəni abam mʋ, sɩ 'a vu yigə Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ. 20Amʋ nan jɩgɩ liə mʋ abam ŋwaanɩ sɩ, a na tu abam te, abam b'a ta yɩ nɩ amʋ na lagɩ te tɩn, yɩ kʋ'ʋ pa amʋ dɩ b'a ta yɩ nɩ abam na lagɩ te tɩn. Amʋ ta maa jɩgɩ liə sɩ 'a w'ʋ ta magɩ kantɔgɔ daanɩ, yɩ 'a jɩgɩ wʋ-gʋrʋ dɩ ban-zɔŋɔ, yɩ 'a lagɩ 'a yɩratʋ zənə, yɩ 'a twɩ daanɩ, yɩ 'a yɩ bɩbarɩ-nyɩna, yɩ 'a gooni daanɩ, yɩ 'a kwəri 'a kɩ yɔɔ yɔɔ. 21Amʋ daa ta jɩgɩ liə mʋ dɩ abam sɩ, amʋ na joori a ba 'a te, amʋ Tu Wɛ w'ʋ pa a na cavɩɩra abam ŋwaanɩ, dɩ abam zanzan na wʋ ləni 'a wʋ dɩ lwarɩm dɩlʋ 'a na maŋɩ 'a kɩ tɩn. Amʋ na nɛ kʋntʋ, kʋ'ʋ pa a wʋ cɔgɩ zanzan dɩ 'a ta na kɩ wo-digiru dɩ boorim kikiə dwi maama yɩ 'a ba yagɩ tɩn.

will be added

X\