2 Korɛntɩ 11

1Abam nan kwaanɩ sɩ 'a ja 'a bɩcara dɩ amʋ na lagɩ a ta jwərim dɩlʋ fɩnfɩɩn tɩn. 'A nan ja 'a bɩcara dɩ amʋ! 2Amʋ ba sɛ abam ŋwaanɩ, nɩ Wɛ dɩ na ba sɛ DƖ nɔɔna ŋwaanɩ te tɩn. Amʋ lagɩ sɩ a kɩ abam Zezi Krisi jɩŋa nɩ mʋ, sɩ kʋlʋkʋlʋ yɩ cɔgɩ abam. Kʋ maa nyɩ dɩ abam yɩ nɩ bukɔ wʋlʋ na wʋ cɔgɩ tɩn mʋ amʋ na goni ni sɩ a kwe a pa nɔɔnʋ dɩdʋa, yɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ mʋ yɩ Zezi Krisi. 3Amʋ nan jɩgɩ liə mʋ dɩ abam nɩ nɔɔna badaara w'ʋ sʋgɩ abam sɩ 'a daa yɩ sɛ Zezi Krisi dɩ 'a bɩcara maama, nɩnɛɛnɩ sʋtaanɩ dɛɛn na jigi bɩsankwɩa dɩ kɩ swan dɩ ganɩ Awa te tɩn. 4Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ wʋdoŋ na tu abam te yɩ o brɩ abam wəənu Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ yɩ tɩ ba tɔgɩ dɩbam zaasɩm dɩm, 'a yəni 'a sɛ mʋ mwalɩ mwalɩ. 'A maa yəni 'a sɛ joro kʋlʋ na daɩ Wɛ Joro kʋm 'a na maŋɩ 'a joŋi tɩn, yɩ 'a daa ta sɛ kwər-ywəŋə kadoŋ, ka na daɩ Zezi kwər-ywəŋə kalʋ dɩbam na brɩ abam tɩn. 5Kʋ na yɩ balʋ na paɩ ba yɩ Zezi tɩntʋŋna yɩ ba pa ba dwe maama tɩn, amʋ ye sɩ a wʋ muri ba yigə nɩ dɩ fɩnfɩɩn dɩ. 6Amʋ na maŋɩ a warɩ a ŋɔɔnɩ nɩ bantʋ te, a swan vɩɩrɩ a ye kʋlʋ a na ŋɔɔnɩ tɩn, yɩ maŋa maama d'ɩ maa yəni d'ɩ pa 'a lwarɩ nɩ d'ɩ jɩgɩ swan woŋo maama wʋnɩ jaja. 7Amʋ na tu abam te a brɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam tɩn, kʋ yɩ zaanɩ mʋ a tʋŋɩ a pa abam. Amʋ tu a tɩtɩ sɩ kʋ pa abam mʋ na yɩrɩ. 'A bʋŋɩ nɩ a kɩ a tusi mʋ na? 8Amʋ dɛɛn na wʋ abam tee nɩ a tʋŋɩ kʋntʋ tɩn, a joŋi a ŋwɩɩrʋ je-gɛ mʋ Zezi nɔɔna bam tee nɩ, nɩnɛɛnɩ a vrɩ bantʋ mʋ sɩ a ma tʋŋɩ a pa abam te. 9Amʋ na yəni a ga woŋo maŋa kam a na wʋ 'a tee nɩ tɩn, a ba yaarɩ abam wʋlʋwʋlʋ. Kʋ nan yɩ d'ɩ ko-biə balʋ na nuŋi Masɩdʋanɩ ba ba tɩn mʋ jaanɩ kʋlʋ maama a na lagɩ tɩn ba ba ba pa-nɩ. Amʋ dɛɛn na maŋɩ a ba yaarɩ abam tɩn, a daa ta b'a yaarɩ abam. 10Amʋ na jɩgɩ Zezi Krisi cɩga kam te tɩn, a na beeri a vu je dɩ je Akayi nɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o cɩ amʋ yigə dɩ wʋpolo kʋlʋ a na jɩgɩ a ma tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam zaanɩ tɩn. 11Amʋ nan na kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ brɩ nɩ a ba soe abam mʋ na? Wɛ nan ye nɩ amʋ soe abam. 12Amʋ nan ta w'ʋ ta tʋŋɩ zaanɩ nɩ a na maŋɩ a kɩ te tɩn, sɩ kʋ pa balʋ na lagɩ sɩ ba brɩ ba tɩtɩ nɩ ba tʋŋɩ nɩ dɩbam te tɩn daa yɩ na cwəŋə ba brɩ ba tɩtɩ kʋntʋ. 13Bantʋ na kɩ te tɩn, kʋ yɩ ba ganɩ nɔɔna mʋ. Ba maa paɩ ba yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋna mʋ, yɩ kʋ nan yɩ vwan mʋ. 14Kʋntʋ nan daɩ wo-kɩnkagɩlɩ. Sʋtaanɩ tɩtɩ waɩ dɩ ləni dɩ brɩ nɩ dɩ yɩ malɛka kalʋ na jɩgɩ Wɛ pooni tɩn mʋ. 15Kʋntʋ ŋwaanɩ kʋ ba cana sɩ sʋtaanɩ tɩntʋŋna dɩ ləni ba brɩ ba tɩtɩ nɩ ba yɩ tɩntʋŋna balʋ na tɔgɩ Wɛ cɩga kam tɩn. Kʋ kweelim je nɩ mʋ bantʋ nan w'ʋ ba na cam sɩ kʋ maŋɩ dɩ ba tɩtʋŋa na yɩ te tɩn. 16Amʋ daa ta joori a loori abam sɩ 'a yɩ bʋŋɩ nɩ amʋ yɩ joro mʋ. Abam nan na maŋɩ 'a bʋŋɩ nɩ a yɩ kʋntʋ mʋ, sɩ 'a kwaanɩ 'a ja 'a bɩcara, sɩ a wanɩ a na cwəŋə a brɩ a tɩtɩ fɩnfɩɩn nɩ bantʋ te. 17Amʋ na lagɩ a ŋɔɔnɩ te a ma brɩ a tɩtɩ dagɩm tɩn, kʋ ba tɔgɩ d'ɩ Yuutu wʋm wʋbʋŋa, kʋ nyɩ dɩ jwərim mʋ te. 18Nɔɔna zanzan nan na yəni ba tɔgɩ nabiinə wʋbʋŋa ba ma brɩ ba tɩtɩ tɩn, amʋ dɩ waɩ a brɩ kʋntʋ doŋ. 19Abam yəni 'a sɛ balʋ na yɩ jwəəru tɩn mwalɩ mwalɩ dɩ wʋpolo, yɩ 'a paɩ kʋ yɩ swan mʋ 'a jɩga. 20Abam yəni 'a sɛ wʋlʋ maama na tu abam te yɩ o jɩgɩ fɩfɩʋn naa o di nyɔɔrɩ 'a baŋa nɩ tɩn, naa o na ganɩ abam o vrɩ tɩn, naa o na gooni abam tɩn, naa o na lɔɛ abam pʋpwaanʋ tɩn. 21Kʋ nan na yɩ dɩbam, d'ɩ bwənə sɩ d'ɩ sɛ d'ɩ kɩ abam kʋntʋ doŋ. Kʋntʋ nan w'ʋ ta jɩgɩ cavɩɩra na? Nɔɔnʋ nan na wʋ kwarɩ cavɩɩra sɩ o brɩ o tɩtɩ dɩ kʋlʋ o na kɩ tɩn, amʋ dɩ b'a kwarɩ cavɩɩra sɩ a kɩ kʋntʋ doŋ, sɩ a ŋɔɔnɩ jwərim. 22Bantʋ brɩ nɩ ba yɩ Zwifə cɩga cɩga mʋ, amʋ dɩ nan sɩɩnɩ a yɩ Zwifu mʋ. Bantʋ brɩ nɩ ba yɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə mʋ, amʋ dɩ nan yɩ Yisɩrayɛlɩ tu mʋ. Ba wɩ ba kuri nuŋi Abraham dwi tiinə wʋnɩ mʋ, amʋ dɩ kuri nan nuŋi daanɩ mʋ. 23Bantʋ brɩ nɩ ba tʋŋɩ Zezi Krisi tɩtʋŋa mʋ, amʋ nan tʋŋɩ-ya a dwe-ba. (Amʋ na ŋɔɔnɩ te tɩn nyɩ dɩ a yuu mʋ tərə te.) Amʋ na tʋŋɩ a pa Zezi te tɩn tiini kʋ cɛ a yɩra kʋ dwəni bantʋ. Ba jaanɩ amʋ ba kɩ pɩɩna digə nɩ kuni zanzan kʋ dwəni bantʋ. Ba daa ta ma magɩ amʋ zanzan kʋ dwəni bantʋ. Amʋ dɛ tʋʋnɩ te kuni zanzan a kɛ. 24Zwifə yigə tiinə bam jaanɩ amʋ kuni bɩnu ba magɩ balaarɩ yi fiintɔ-nʋgʋ (39). 25Rom tiinə bam dɩ ma ja-nɩ kuni bɩtɔ ba magɩ dɩ da-lɔŋɔ. Maŋa kadoŋ nɩ nɔn-kɔgɔ ma dʋlɩ-nɩ dɩ kandwa sɩ ba gʋ. Kuni bɩtɔ mʋ a zʋ naboro a tɔgɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ, yɩ kʋ ba kʋ cɔgɩ kʋ maŋɩ na bam wʋnɩ. Kuni bɩdwɩ mʋ amʋ dɩn na bam baŋa nɩ tɩtɩɩ dɩ wɩa maama. 26Amʋ na yəni a beeri maŋa maama tɩn, a nɛ cana zanzan, kʋ na yɩ dɩ bwi na su sɩ pɛɛlɩ, dɩ vɩnvɩrna tee nɩ, kʋ wəli dɩ amʋ tɩtɩ dwi tiinə Zwifə bam tee nɩ dɩ dwi-gɛ tiinə dɩ tee nɩ. Amʋ daa ta nɛ cana tɩɩnɩ dɩm wʋnɩ dɩ kagʋa wʋnɩ dɩ nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ, kʋ ta wəli dɩ nɔɔna balʋ na paɩ ba yɩ d'ɩ ko-biə yɩ ba yagɩ ba daɩ tɩn tee nɩ. 27Amʋ yəni a tiini a tʋŋɩ zanzan kʋ cɛ a yɩra nɩ. Kuni zanzan kʋ ma pa a ba dɔ a sui. Kana dɩ na-nyɔm dɩ maa jaanɩ-nɩ yɩ a pɩɩnɩ a tɩtɩ kuni zanzan. Waarʋ maa yəni tɩ zʋ-nɩ yɩ a ba jɩgɩ gwaarʋ. 28Amʋ nan b'a wanɩ a ta wəənu tɩm maama a ti. Kʋlʋ nan na wəli da tɩn, Zezi nɔɔna bam na wʋ je sɩlʋ maama nɩ tɩn wʋbʋŋa mʋ tiini ya jɩgɩ-nɩ dɛ maama. 29Nɔɔnʋ na bwənə Wɛ cwəŋə kam tɔgɩm wʋnɩ, kʋ cɔgɩ amʋ wʋ mʋ nɩnɛɛnɩ kʋ yɩ amʋ tɩtɩ mʋ te. Nɔɔnʋ na tusi o yagɩ Wɛ cwəŋə kam tɔgɩm, kʋ yəni kʋ tiini kʋ cɔgɩ a wʋ mʋ. 30Kʋ nan na fɩn sɩ a brɩ a tɩtɩ tɩn, amʋ w'ʋ brɩ a tɩtɩ dɩ wəənu tɩlʋ na brɩ nɩ a bwənə tɩn mʋ. 31Baŋa-Wɛ ye nɩ amʋ ba fɔ vwan. Dɩntʋ mʋ yɩ d'ɩ Yuutu Zezi Ko, yɩ DƖ maŋɩ dɩ zulə sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 32Amʋ dɛɛn na wʋ Damasɩ tɩʋ kʋm wʋnɩ tɩn, gʋvɩrma tu wʋlʋ na nii tɩʋ kʋm o pa Pɛ Arɩta tɩn mʋ tiŋi nɔɔna tɩʋ kʋm niə yam nɩ, sɩ ba yɩrɩ amʋ ba ja ba pa-o. 33Zezi karabiə bam ma kwe-nɩ ba kɩ tɩtɔgɔ wʋnɩ, yɩ ba lə ŋʋna kʋ ni nɩ ba pa a tɔgɩ tɩʋ kʋm kəbrə kam təkoro a tu yɩ a lu.

will be added

X\