2 Korɛntɩ 10

1- 2Amʋ Pooli mʋ loori abam sɩ 'a cəgi. Abam badonnə tɛ 'a wɩ, amʋ na wʋ abam tee nɩ, a yəni a yɩ wʋlʋ na zurə dɩ abam tɩn mʋ. Kʋ daarɩ, amʋ na təri abam tee nɩ, a yəni a cana mʋ dɩ abam. Kʋ nan yɩ Zezi Krisi wʋlʋ na nɩgɩ nɔɔna yɩ o jɩgɩ ba ŋwaŋa tɩn ŋwaanɩ mʋ a loori abam sɩ 'a ləni, sɩ a na tu abam te, sɩ a daa yɩ kɩ kəm-cɛɛrɩ dɩ abam. Kʋ nan na yɩ balʋ na bʋŋɩ nɩ d'ɩ tɩtʋŋa tɔgɩ nabiinə wʋbʋŋa na yɩ te tɩn, a ye lanyɩranɩ nɩ amʋ w'ʋ ta jɩgɩ baarɩ sɩ a wanɩ a bwɛ-ba. 3Kʋ yɩ cɩga, d'ɩ sɩɩnɩ d'ɩ yɩ nabiinə mʋ, kʋ nan daɩ nabiinə wʋbʋŋa mʋ d'ɩ ma d'ɩ jaŋɩ sɩ d'ɩ vɩn kʋlʋ maama na yɩ balɔrɔ tɩn. 4Kʋntʋ maa nyɩ dɩ d'ɩ lagɩ d'ɩ kɩ jara mʋ te, kʋ nan daɩ nabiinə jara zɩla mʋ d'ɩ jɩga. Kʋ yɩ Wɛ dam mʋ d'ɩ jɩga, yɩ d'ɩ maa cɔgɩ Wɛ dʋna bam dam. D'ɩ cɔgɩ wʋbʋŋa yalʋ na paɩ ya jɩgɩ swan yɩ ya yagɩ ya yɩ vwan tɩn, 5yɩ d'ɩ y'aalɩ zaasɩm dɩlʋ maama na zaŋɩ sɩ dɩ cɩ nabiinə Wɛ cɩga kam wʋnɩ tɩn. D'ɩ maa wanɩ wʋbʋŋa yam kʋntʋ maama dam, yɩ d'ɩ paɩ ya ləni ya sɛ Zezi Krisi ni. 6Kʋntʋ, abam na sɛ Zezi Krisi ni dɩm 'a ti, dɩbam laan w'ʋ wanɩ d'ɩ vaŋɩ balʋ maama na wʋ abam tɩtarɩ nɩ yɩ ba ba sɛ tɩn zwa. 7Maanɩ-na 'a nii kʋ na yɩ te tɩn. Abam wʋlʋ na jɩgɩ cɩga nɩ o yɩ Zezi Krisi nɔɔnʋ, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o lwarɩ nɩ dɩbam dɩ yɩ Zezi nɔɔna mʋ nɩ wʋntʋ te. 8Kʋ nan na yɩ amʋ na tiini a brɩ abam a tɩtɩ dɩ Wɛ na pɛ dɩbam ni dɩlʋ tɩn ŋwaanɩ, amʋ ba kwarɩ cavɩɩra dɩ kʋntʋ. D'ɩ Yuutu wʋm pɛ dɩbam ni dɩm kʋntʋ, sɩ d'ɩ ta'a ma d'ɩ kwɛ abam mʋ, sɩ kʋ daɩ sɩ d'ɩ ma cɔgɩ abam. 9Amʋ ba lagɩ sɩ abam bʋŋɩ nɩ a pʋpʋnɩ a twaanʋ tɩm sɩ a ma fugi abam mʋ. 10Abam badaara tɛ nɩ, wəənu tɩlʋ amʋ na pʋpʋnɩ a twaanʋ tɩm wʋnɩ tɩn mʋ cana, yɩ tɩ ta kwəri tɩ dana. Kʋ daarɩ, amʋ tɩtɩ na wʋ 'a tee nɩ, a yɩ zurim yɩranɩ mʋ, yɩ a ni-taanɩ ba kɩ kʋlʋkʋlʋ. 11Balʋ na yəni ba tɛ kʋntʋ doŋ tɩn maŋɩ sɩ ba lwarɩ nɩ, d'ɩ na təri abam tee nɩ yɩ d'ɩ pʋpʋnɩ wəənu tɩlʋ maama tɩn yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ d'ɩ na wʋ abam tee nɩ yɩ d'ɩ kɩ te tɩn. 12Kʋ na yɩ balʋ na brɩ ba tɩtɩ tɩn, dɩbam ba lagɩ sɩ d'ɩ nyiŋi d'ɩ tɩtɩ dɩ bantʋ d'ɩ nii, naa d'ɩ ta nɩ dɩbam dɩ bantʋ maɩ daanɩ. Bantʋ ba jɩgɩ swan. Ba yəni ba maɩ ba tɩtɩ wʋbʋŋa mʋ ba maa maŋɩ daanɩ ba nii ba na yɩ te tɩn. 13Kʋ nan na yɩ dɩbam, d'ɩ ba lagɩ sɩ d'ɩ tee d'ɩ tɩtɩ sɩ kʋ gaalɩ Wɛ na pɛ dɩbam tɩtʋŋɩ dɩlʋ sɩ d'ɩ ta'a tʋŋɩ tɩn. Kʋ yɩ Wɛ mʋ pɛ dɩbam tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ sɩ d'ɩ tʋŋɩ abam tɩtarɩ nɩ, yɩ dɩbam maŋɩ sɩ d'ɩ kɩ wʋpolo dɩ kʋntʋ mʋ. 14Kʋntʋ, dɩbam wʋ gaalɩ sisəm dɩlʋ Wɛ na pɛ dɩbam tɩn, dɩ d'ɩ na tu abam te d'ɩ tɔɔlɩ Zezi Krisi kwər-ywəŋə kam tɩn. 15Dɩbam ba tee d'ɩ tɩtɩ nɔɔna badonnə tɩtʋŋa baŋa nɩ, sɩ d'ɩ gaalɩ sisəm dɩlʋ Wɛ na pɛ dɩbam tɩn. D'ɩ nan jɩgɩ tɩɩna nɩ 'a na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn w'ʋ fɔgɩ kʋ kɩ dam, sɩ kʋ pa tɩtʋŋa yalʋ d'ɩ na tʋŋɩ abam ŋwaanɩ tɩn wanɩ ya puli zanzan, sɩ kʋ maŋɩ dɩ tɩtʋŋa yalʋ Wɛ na pɛ dɩbam tɩn. 16Kʋ daa ta w'ʋ pa d'ɩ na cwəŋə d'ɩ tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam d'ɩ gaalɩ abam na zʋʋrɩ je sɩlʋ nɩ tɩn. Kʋntʋ mʋ d'ɩ ba tee d'ɩ tɩtɩ dɩ Wɛ tɩtʋŋa yalʋ DƖ tɩntʋŋna badonnə na maŋɩ ba tʋŋɩ tɩn. 17Kʋ nan pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Wʋlʋ na lagɩ sɩ o kɩ wʋpolo tɩn, sɩ o pa kʋ taa yɩ d'ɩ Yuutu wʋm ŋwaanɩ." 18Bɛŋwaanɩ, kʋ daɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na paɩ o tɩtɩ cɩga tɩn sɩɩnɩ o jɩgɩ cɩga mʋ, kʋ nan yɩ wʋlʋ d'ɩ Yuutu wʋm na brɩ nɩ o yɩ cɩga tu tɩn mʋ.

will be added

X\