2 Korɛntɩ 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ Wɛ na kuri dɩ DƖ tɩtɩ wʋbʋŋa sɩ a taa yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, yɩ d'ɩ ko-bu Timoti mʋ tɔgɩ o wəli-nɩ. D'ɩ pʋpʋnɩ sɩ d'ɩ pa abam balʋ na yɩ Wɛ kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔna yɩ 'a zʋʋrɩ Korɛntɩ nɩ tɩn, kʋ wəli dɩ Wɛ nɔɔna maama balʋ na zʋʋrɩ Akayi tɩɩnɩ dɩm maama nɩ tɩn. 2D'ɩ Ko Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam yazurə dɩ yu-yoŋo. 3Pa-na d'ɩ kɩ Wɛ le. Dɩntʋ mʋ yɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi Ko, yɩ DƖ yɩ dɩbam Ko wʋlʋ na jɩgɩ dɩbam ŋwaŋa tɩn. DƖ maa yɩ Wɛ dɩlʋ na zəni nɔɔna sɩ ba bɩcara taa zurə maŋa maama tɩn. 4D'ɩ na wʋ yaara yalʋ maama wʋnɩ, dɩntʋ mʋ yəni DƖ pa d'ɩ bɩcara zurə, sɩ kʋ pa d'ɩ wanɩ d'ɩ zəni balʋ dɩ na wʋ yaara dwi maama wʋnɩ tɩn sɩ ba dɩ bɩcara taa zurə, nɩ Wɛ na zəni dɩbam dɩ te tɩn. 5Zezi Krisi na yaarɩ zanzan tɩn, dɩbam dɩ tɔgɩ d'ɩ na yaara yantʋ doŋ mʋ. D'ɩ nan na ŋwɩ dɩd-o tɩn, d'ɩ ta w'ʋ tɔgɩ d'ɩ na zənə Wɛ tee nɩ, nɩnɛɛnɩ DƖ na zəni Zezi Krisi lanyɩranɩ te tɩn. 6Kʋntʋ ŋwaanɩ, dɩbam na wʋ yaara wʋnɩ, kʋ yɩ sɩ kʋ zəni abam mʋ sɩ 'a bɩcara taa zurə, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a tɔgɩ Wɛ cwəŋə lanyɩranɩ. Wɛ nan na pɛ dɩbam dɩ bɩcara zurə, kʋ yɩ sɩ abam dɩ na zənə yantʋ doŋ mʋ, sɩ 'a wanɩ 'a na dam 'a vɔ 'a wʋ 'a zɩgɩ kəŋkəŋ yaara yam wʋnɩ, nɩ dɩbam dɩ na nɛ yaara te tɩn. 7Kʋntʋ, dɩbam jɩgɩ tɩɩna dɩ abam, bɛŋwaanɩ d'ɩ ye nɩ, abam na tɔgɩ 'a na dɩbam yaara yam doŋ tɩn, 'a dɩ w'ʋ tɔgɩ 'a na zənə Wɛ tee nɩ. 8D'ɩ ko-biə-ba, d'ɩ lagɩ d'ɩ pa abam lwarɩ yaara yalʋ maama d'ɩ na nɛ Azi tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn mʋ. D'ɩ na nɛ cam dɩlʋ tɩn tiini dɩ dana dɩ dwe dɩbam, yɩ d'ɩ ya'a bʋŋɩ nɩ d'ɩ w'ʋ ga d'ɩ ŋwɩa. 9D'ɩ nan na zɩgɩ tʋʋnɩ yigə nɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ sɩ kʋ pa d'ɩ daa yɩ ta'a tɩɩgɩ d'ɩ tɩtɩ dam mʋ, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ dɩlʋ na jɩgɩ dam DƖ paɩ nɔɔna bi ba yagɩ tʋʋnɩ tɩn. 10Wɛ nan mʋ vrɩ dɩbam yaara yalʋ na cana nɩ tʋʋnɩ te tɩn wʋnɩ, yɩ DƖ ta w'ʋ vrɩ dɩbam kʋntʋ doŋ mʋ. D'ɩ maa jɩgɩ tɩɩna Wɛ tee nɩ, nɩ DƖ ta w'ʋ vrɩ dɩbam tʋʋnɩ jɩŋa nɩ. 11Abam nan w'ʋ zəni dɩbam dɩ 'a na w'ʋ loori Wɛ 'a pa dɩbam tɩn. Kʋntʋ, nɔɔna zanzan na loori Wɛ, kʋ pa d'ɩ na zənə, kʋ nan w'ʋ pa nɔɔna zanzan dɩ kɩ Wɛ le, dɩ DƖ na joŋi ba loro kʋm ba na loori dɩbam ŋwaanɩ tɩn. 12Dɩbam na jɩgɩ wʋpolo tɩn, kʋ yɩ sɩ d'ɩ ye d'ɩ bɩcarɩ nɩ, nɩ d'ɩ tɔgɩ cwəŋə dɩ wʋ-poŋo mʋ, dɩ d'ɩ na brɩ d'ɩ wʋ dɩ abam te tɩn. Kʋ nan yɩ Wɛ mʋ zəni dɩbam yɩ d'ɩ yɩ kʋntʋ. Kʋ daɩ dɩ nabiinə swan, kʋ yɩ Wɛ zaanɩ dɩm ŋwaanɩ mʋ d'ɩ tɔgɩ cwəŋə kʋntʋ doŋ nɔɔna maama yigə nɩ, kʋ na dwe dɩdɩ abam yigə nɩ. 13D'ɩ na pʋpʋnɩ kʋlʋ d'ɩ pa abam tɩn ba jɩgɩ wo-səgiru. 'A w'ʋ wanɩ 'a karɩmɩ yɩ 'a ni tɩ kuri. 14Abam nan ni dɩbam na kɩ kʋlʋ tɩn fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ. Amʋ nan jɩgɩ tɩɩna nɩ 'a w'ʋ ba 'a ni kʋ kuri fasɩ fasɩ, sɩ dɛ dɩm d'ɩ Yuutu Zezi Krisi na w'ʋ joori o ba tɩn, sɩ abam laan ta'a jɩgɩ wʋpolo dɩbam ŋwaanɩ, nɩ dɩbam dɩ na jɩgɩ wʋpolo dɩ abam te tɩn. 15- 16Amʋ na tiini a jɩgɩ abam cɩga kʋntʋ tɩn, a ya dɛ yigə a bʋŋɩ sɩ a ba abam te mʋ, sɩ a daarɩ a kɛ a vu Masɩdʋanɩ, sɩ a na zɩgɩ da a maa joorə, sɩ a daa ta tɔgɩ 'a te, sɩ kʋ pa 'a na zənə kuni bɩle. Kʋntʋ 'a laan ya w'ʋ wanɩ 'a wəli-nɩ sɩ a kɛ a vu Zude. 17Amʋ na bʋŋɩ sɩ a ba yɩ a wʋ wanɩ a na cwəŋə tɩn, 'a paɩ sɩ amʋ yɩ niə yale yale tu mʋ na? Amʋ na yəni a bʋŋɩ sɩ a kɩ kəm dɩlʋ tɩn, 'a paɩ sɩ kʋ yɩ amʋ tɩtɩ yɩranɩ zənə ŋwaanɩ mʋ na? Abam bʋŋɩ nɩ amʋ yɩ wʋlʋ na yəni o wɩ 'ɛɛn' yɩ o joori o wɩ 'aye' tɩn mʋ na? 18Wɛ nan yɩ cɩga tu yɩ DƖ ye nɩ dɩbam na tɛ kʋlʋ d'ɩ brɩ abam tɩn daɩ niə yale, nɩnɛɛnɩ 'ɛɛn' dɩ 'awo' na gwaanɩ daanɩ te tɩn. 19Dɩbam nan na brɩ abam Wɛ cɩga kam te tɩn, amʋ dɩ Silivɛn dɩ Timoti pɛ 'a lwarɩ Zezi Krisi wʋlʋ na yɩ Wɛ Bu wʋm tɩn na yɩ te. Wʋntʋ daɩ niə yale yale tu. Wʋntʋ nan mʋ yɩ wʋlʋ na wɩ 'ɛɛn' yɩranɩ tɩn. 20Zezi na wɩ 'ɛɛn' tɩn, d'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ lwarɩ nɩ Wɛ na goni ni sɩ DƖ kɩ kʋlʋ maama DƖ pa dɩbam tɩn yɩ cɩga mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ, d'ɩ na yəni d'ɩ warɩ Wɛ, d'ɩ tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ d'ɩ wɩ "Amina", sɩ kʋ pa Wɛ taa jɩgɩ zulə dɩbam tee nɩ. 21Kʋ yɩ Wɛ mʋ paɩ dɩbam dɩ abam maama zɩgɩ kəŋkəŋ Zezi Krisi tɔgɩm dɩm wʋnɩ. Kʋ ta yɩ dɩntʋ mʋ kuri dɩbam sɩ d'ɩ ta'a yɩ DƖ tɩntʋŋna. 22Wɛ ma kɩ DƖ Joro kʋm d'ɩ bɩcara nɩ sɩ kʋ brɩ nɩ d'ɩ yɩ DƖ nɔɔna. DƖ Joro kʋm ma pa d'ɩ da yigə d'ɩ lwarɩ nɩ d'ɩ laan w'ʋ ba d'ɩ na Wɛ wo-laarʋ tɩlʋ maama DƖ na tiŋi dɩbam ŋwaanɩ tɩn. 23Wɛ mʋ yɩ amʋ maana tu. Amʋ na tɛ kʋlʋ tɩn na yɩ vwan, sɩ DƖ gʋ-nɩ. Amʋ na joori a ləni a wʋbʋŋa sɩ a daa yɩ ba abam te Korɛntɩ nɩ tɩn, kʋ yɩ sɩ a yɩ ba a pa 'a daa na wʋ-cɔgɔ mʋ. 24Kʋ nan daɩ nɩ dɩbam yɩ balʋ na w'ʋ fɩn abam dɩ 'a na maŋɩ sɩ 'a kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn, bɛŋwaanɩ abam maŋɩ 'a sɛ-DƖ dɩ pu-dɩa. D'ɩ nan yɩ balʋ na w'ʋ wəli dɩ abam d'ɩ tʋŋɩ, sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋpolo Wɛ ŋwaanɩ tɩn mʋ.

will be added

X\