1 Timoti 6

1Balʋ maama na yɩ gambɛ yɩ ba tɔgɩ Wɛ cwəŋə tɩn maŋɩ sɩ ba taa paɩ ba yum tiinə bam zulə zanzan mʋ. Kʋntʋ w'ʋ pa nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o ŋɔɔnɩ o cɔgɩ Wɛ yɩrɩ dɩdaanɩ dɩbam zaasɩm dɩm. 2Gambɛ sɩlʋ na tʋŋɩ ba paɩ ba yum tiinə balʋ dɩ na tɔgɩ Wɛ tɩn, kʋ wʋ maŋɩ sɩ ba taa gooni-ba ba na yɩ ba ko-biə Wɛ cwəŋə wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. Ba nan maŋɩ sɩ ba taa tʋŋɩ lanyɩranɩ mʋ ba pa-ba, bɛŋwaanɩ ba yum tiinə balʋ ba na tʋŋɩ ba paɩ tɩn dɩ yɩ ba ko-bu-sonnu mʋ ba na tɔgɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ, yɩ ba nii ba baŋa nɩ lanyɩranɩ. Nii wəənu tɩlʋ n na maŋɩ sɩ n brɩ nɔɔna bam sɩ ba taa kɩ tɩn. 3Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na brɩ zaasɩm dɩdoŋ, yɩ o wʋ sɛ sɩ o tɔgɩ dɩbam Yuutu Zezi Krisi kwər-ywəŋə kam dɩdaanɩ Wɛ cwə-laa zaasɩm dɩm, 4kʋntʋ tu kɩ fɔŋɔ mʋ yɩ o yəri kʋlʋkʋlʋ. Wʋntʋ doŋ tiini o lagɩ sɩ o taa magɩ kantɔgɔ mʋ wəənu tɩlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn baŋa nɩ. Kəm dɩm kʋntʋ dwi mʋ pa nɔɔna wʋrʋ gwɩɩna dɩ ba donnə, yɩ kʋ pa nɔɔna jaanɩ daanɩ yɩ ba twɩ daanɩ, yɩ ba ta bʋŋɩ lwarɩm ba pa daanɩ, 5yɩ ba niə dɩ ba maŋɩ daanɩ. Ba yəni ba kɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ ba jɩgɩ wʋbʋŋ-balwaarʋ mʋ, yɩ ba daa ba tɔgɩ cɩga cwəŋə. Kʋ maa paɩ ba bʋŋɩ nɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm yɩ woŋo kʋlʋ ba na w'ʋ na nadunni ka wʋnɩ tɩn mʋ. 6Kʋ nan sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga mʋ, Wɛ cwəŋə tɔgɩm jɩgɩ nadunni zanzan kʋ paɩ balʋ na kɩ wʋpolo dɩ kʋlʋ ba na jɩgɩ tɩn. 7Ba na lʋgɩ dɩbam tɩn, d'ɩ wʋ jaanɩ kʋlʋkʋlʋ d'ɩ ba lʋgʋ baŋa. D'ɩ nan ta b'a wanɩ d'ɩ ja kʋlʋkʋlʋ dɩ d'ɩ viiri. 8Kʋntʋ tɩn, d'ɩ na jɩgɩ d'ɩ ni-wʋdiu d'ɩ di yɩ d'ɩ jɩgɩ gwaarʋ d'ɩ zʋʋra, kʋ maŋɩ sɩ d'ɩ taa jɩgɩ wʋpolo sɩ tɩntʋ maŋɩ dɩbam. 9Kʋ daarɩ balʋ na lagɩ sɩ ba ji nadunə tɩn, səbu-laga mʋ yəni ka ganɩ-ba kʋ pa ba tʋ maŋɩm wʋnɩ. Kʋ maa paɩ ba fra zʋʋrɩ wo-yɔɔrʋ zanzan tɩlʋ na w'ʋ cɔgɩ-ba tɩn. Kəm dɩm kʋntʋ mʋ yəni kʋ paɩ ba y'aalɩ ba cɔgɩ. 10Bɛŋwaanɩ səbu-swənə mʋ yɩ lwarɩm dwi maama pulim je. Nɔɔna badaara wʋra ba na pɛ ba wʋbʋŋa zʋ səbu-lagɩ yɩ ba yagɩ Wɛ cɩga kam, kʋ pa ba jɩgɩ ba tɩtɩ ba yaarɩ zanzan. 11Kʋ daarɩ nmʋ Timoti na yɩ Wɛ nɔɔnʋ tɩn, n maŋɩ sɩ n ja n tɩtɩ mʋ dɩdaanɩ wəənu tɩm kʋntʋ. Kɩ n tɩtɩ n kɩ daanɩ sɩ n ta n tɔgɩ cɩga, sɩ n sɛ Wɛ ni, sɩ n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ, sɩ n ta n jɩgɩ sono dɩ pu-dɩa dɩ wʋ-bono. 12Pʋʋrɩ n yɩra n ta n tɔgɩ Wɛ cwəŋə lanyɩranɩ. Kʋntʋ mʋ nmʋ w'ʋ joŋi ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. Ŋwɩa kam kʋntʋ mʋ Wɛ bəŋi-m sɩ n ba n joŋi, dɩ nmʋ dɛɛn na zaŋɩ n zɩgɩ nɔn-kɔgɔ kʋm yigə nɩ n pa ba lwarɩ nɩ nmʋ tɔgɩ cɩga cwəŋə kam tɩn. 13Zezi Krisi tɩtɩ dɛɛn zɩgɩ Pɔnsɩ Pilatɩ yigə nɩ o pa o lwarɩ nɩ wʋm tɔgɩ cɩga cwəŋə kam mʋ. A nan lagɩ a ta dɩ nmʋ Zezi yigə nɩ, dɩdaanɩ Wɛ dɩlʋ na paɩ woŋo dwi maama ŋwɩa tɩn yigə nɩ, 14nɩ n maŋɩ sɩ n sɛ cɩga kam kʋntʋ sɩ n yɩ yagɩ-ka dɩ fɩnfɩɩn dɩ, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ wanɩ o na n wo-lɔŋɔ o ta, sɩ kʋ vu kʋ yi dɛ dɩm dɩbam Yuutu Zezi Krisi na w'ʋ joori o ba tɩn. 15Maŋa kalʋ na maŋɩ tɩn na yiə, Wʋpolo Tu Baŋa-Wɛ dɩlʋ yɩranɩ na yɩ dam-fɔrɔ tu tɩn laan w'ʋ pa Zezi Krisi joori o ba. Wɛ mʋ yɩ pwa maama Pɛ dɩ yum tiinə maama Yuutu. 16Dɩntʋ yɩranɩ mʋ ŋwɩ maŋa kalʋ na ba jɩgɩ pulim dɩ gurim tɩn. DƖ nan zʋʋrɩ pooni dɩlʋ na tiini dɩ daga tɩn wʋnɩ mʋ, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o twɛ da. Nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o na nɛ-DƖ, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ nan daa ta b'a wanɩ o na-DƖ. Dɩntʋ mʋ maŋɩ tiə dɩ zulə dɩ dam dɩlʋ na ba ti tɩn. Amina. 17Kʋ na yɩ balʋ na yɩ nadunə lʋgʋ kʋntʋ baŋa nɩ tɩn, n maŋɩ sɩ n kaanɩ-ba sɩ ba yɩ taa bʋŋɩ kamunni ba pa ba tɩtɩ. Ba wʋ maŋɩ sɩ ba tɩɩgɩ ba jɩjɩgɩrʋ tɩm, bɛŋwaanɩ tɩ nyɩ dɩ viu mʋ. Ba nan maŋɩ sɩ ba kwe ba wʋbʋŋa maama ba pa Wɛ mʋ, bɛŋwaanɩ dɩntʋ mʋ yəni DƖ pa dɩbam woŋo maama yɩ kʋ yi dɩbam, sɩ d'ɩ ta'a jɩgɩ wʋpolo d'ɩ di ywəəni. 18Kaanɩ-ba sɩ ba taa kɩ lanyɩranɩ, sɩ ba tɩtʋŋ-ŋʋna ji ba nadunni, sɩ ba taa jɩgɩ wʋ-yoŋo sɩ ba taa ma ba wəənu tɩm ba zəni daanɩ. 19Ba na kɩ kʋntʋ, kʋ brɩ nɩ ba tiŋi ba nadunni cɩga cɩga mʋ ba pa ba tɩtɩ jwa ŋwaanɩ, yɩ kʋ'ʋ pa ba na ŋwɩa kalʋ na yɩ cɩga tɩn Wɛ tee nɩ. 20A bu Timoti, fɔgɩ n ta n nii kʋlʋ maama Wɛ na kwe DƖ kɩ nmʋ jɩŋa nɩ tɩn baŋa nɩ. Ja n tɩtɩ dɩdaanɩ wəənu tɩlʋ nɔɔna na bʋŋɩ nɩ tɩ yɩ yi-pʋrʋ yɩ tɩ daɩ tɩn. Tɩntʋ mʋ yɩ bɩtar-yɔɔrʋ tɩlʋ na ba wəli Wɛ cwəŋə tɩn dɩdaanɩ taana yalʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn. 21Nɔɔna badaara mʋ wʋra ba na paɩ ba jɩgɩ yi-pʋrʋ kʋm kʋntʋ, yɩ kʋ laan pa ba ywəri Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ. Wɛ w'ʋ pa abam yu-yoŋo.

will be added

X\