1 Timoti 5

1Yɩ zaŋɩ n bagɩ nankwɩan dɩ baarɩ. N maŋɩ sɩ n kwe-o nɩ n ko mʋ te. Kʋ na yɩ nɔn-dʋnnʋ, n maŋɩ sɩ n kwe-ba nɩ n nyaana mʋ te. 2Kʋ na yɩ kazɩna, n maŋɩ sɩ n kwe-ba nɩ n niinə mʋ te. Kʋ na yɩ ka-bwənə, n maŋɩ sɩ n kwe-ba nɩ n nakwa mʋ te dɩ wʋ-poŋo. 3Ta n zuli kadənə balʋ na sɩɩnɩ ba ba jɩgɩ nɔɔnʋ tɩn, sɩ n ta n nii ba baŋa nɩ. 4Kʋ daarɩ, kadəm na jɩgɩ biə naa naarʋ, bantʋ mʋ maŋɩ sɩ ba taa nii-o, ba na yɩ o tɩtɩ sɔŋɔ tiinə tɩn ŋwaanɩ. Mʋ Wɛ cwəŋə zaasɩm dɩm na yɩ te tɩn. Kadəm biə na zən-o kʋntʋ, kʋ'ʋ pa ba joori ba ŋwɩ ba tiinə jɩnɩ dɩ ba na yaarɩ ba ŋwaanɩ te tɩn. Kʋntʋ nan mʋ poli Wɛ wʋ. 5Kaanɩ wʋlʋ na sɩɩnɩ o yɩ kadəm yɩ o ba jɩgɩ nɔɔn-nɔɔnʋ sɩ o taa nii o baŋa nɩ tɩn tiŋi o tɩɩna Wɛ baŋa nɩ mʋ. Tɩtɩɩ dɩ wɩa maama o tiini o warɩ Wɛ mʋ yɩ o loori zənə DƖ tee nɩ. 6Kʋ daarɩ kadəm wʋlʋ na lagɩ sɩ o taa ŋwɩ paweeni wʋnɩ tɩn maŋɩ o tɩ mʋ yɩ o ta beerə. 7Nan pa ba maama lwarɩ wəənu tɩm kʋntʋ ni nɩ, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ wanɩ o na ba wo-lɔŋɔ o ta. 8Nɔɔnʋ yigə na tərə dɩ o sɔŋɔ tiinə, kʋ na tiini kʋ dwe dɩdɩ dɩ o tɩtɩ digə tiinə, kʋntʋ tu yagɩ Wɛ cwəŋə mʋ. O nan tiini o yɩ nɔn-balɔrɔ o dwe balʋ na maŋɩ ba ba tɔgɩ Wɛ tɩn dɩ. 9Yɩ zaŋɩ n pa ba pʋpʋnɩ kadəm wʋlʋ na wʋ yi bɩna fusɩrdʋ tɩn n kɩ kadənə bam tɔnɔ kʋm wʋnɩ. Wʋlʋ na maŋɩ sɩ o wəli da tɩn maŋɩ sɩ o ban-zʋrɩ taa yɩ bɩdwɩ yɩranɩ mʋ. 10O maŋɩ sɩ nɔɔna taa ye o tɩtʋŋ-ŋʋna ni nɩ lanyɩranɩ. O na nii o biə baŋa nɩ lanyɩranɩ, naa o na jeeri vərə lanyɩranɩ, naa o na tu o tɩtɩ o zarɩ Wɛ nɔɔna bam nɛ, naa o na zəni balʋ na wʋ cam wʋnɩ tɩn, yɩ o na kwaanɩ o tʋŋɩ tɩtʋŋ-ŋʋna dwi maama, abam waɩ 'a gar-o 'a wəli da. 11Kʋ daarɩ kadənə balʋ na yɩ ka-bwənə tɩn, abam wʋ maŋɩ sɩ 'a ga-ba 'a wəli da. Bɛŋwaanɩ, bantʋ wʋbʋŋa daa na ləni yɩ ba warɩ ba tɩtɩ ba ja, ba'a yagɩ ni dɩlʋ ba na goni dɩ Zezi Krisi tɩn, yɩ ba daarɩ ba daa zʋ banna. 12Ba na kɩ kʋntʋ, ba b'a na bʋra, bɛŋwaanɩ ba cɔgɩ ba dayigə ni dɩlʋ ba na goni dɩ Zezi Krisi tɩn mʋ. 13Kʋlʋ na wəli da tɩn, 'a na pʋpʋnɩ kadənə balʋ na yɩ ka-bwənə tɩn 'a wəli da, ba'a ji yawɔrɩ-nyɩna yɩ ba ta tʋlɩ sam. Kʋ nan daɩ kʋntʋ yɩranɩ, ba'a ji bɩbarɩ-nyɩna dɩ ŋwaŋ-yɔɔrʋ tiinə, yɩ ba ŋɔɔnɩ wəənu tɩlʋ na daɩ sɩ ba ya ŋɔɔnɩ tɩn. 14Mʋ kʋ kuri amʋ bʋŋɩ nɩ kʋ'ʋ ta lamma sɩ kadənə balʋ na yɩ ka-bwənə tɩn taa zʋʋrɩ banna sɩ ba lʋ biə, sɩ ba daarɩ ba taa nii ba tɩtɩ sam baŋa nɩ. Ba na kɩ kʋntʋ, kʋ'ʋ pa dɩbam dʋna daa b'a na cwəŋə sɩ ba ŋɔɔnɩ wo-lwaanʋ ba pa dɩbam. 15Bɛŋwaanɩ kadənə badaara maŋɩ ba ywəri Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ, yɩ ba daarɩ ba tɔgɩ sʋtaanɩ. 16Baarʋ naa kaanɩ wʋlʋ na tɔgɩ Wɛ cwəŋə yɩ kadənə wʋ o sɔŋɔ nɩ tɩn, wʋntʋ mʋ maŋɩ sɩ o taa nii ba baŋa nɩ. Kʋ daɩ sɩ o yagɩ-ba o pa Zezi kɔgɔ kʋm. O na yagɩ-ba kʋntʋ, kʋ'ʋ yaarɩ Zezi nɔɔna bam kʋ pa ba daa b'a wanɩ ba nii kadənə balʋ na ba jɩgɩ nɔɔn-nɔɔnʋ tɩn baŋa nɩ. 17Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ Zezi kɔgɔ kʋm nakwa balʋ na yɩ yigə tiinə yɩ ba nii Zezi nɔɔna bam baŋa nɩ lanyɩranɩ tɩn, ba maŋɩ sɩ ba na zulə kuni bɩle mʋ, kʋ na dwe dɩdɩ balʋ na kwaanɩ ba tɔɔlɩ Wɛ kwərə yɩ ba brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam tɩn. 18Bɛŋwaanɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ wʋnɩ kʋ wɩ: "Nmʋ na jɩgɩ nabɩa n ma n nwanɩ wo-vaalʋ, yɩ kɩ tampɔgɔ ka ni nɩ." Kʋ ta tagɩ kʋ wɩ: "Tɩntʋŋnʋ maŋɩ sɩ o taa joŋi o ŋwɩɩrʋ mʋ." 19Nɔɔnʋ na tagɩ Zezi kɔgɔ kʋm nakwa bam wʋ nɔɔnʋ bɩtar-lwaŋa dɩ nmʋ, yɩ zaŋɩ n sɛ, kʋ na daɩ nɩ nɔɔna bale naa batɔ yi mʋ nɛ o kəm-balwaarʋ tɩm. 20Kʋ daarɩ nakwa balʋ na sɩɩnɩ ba kɩ kəm-balwaarʋ tɩn, sɩ n kaanɩ-ba ba maama yigə nɩ. Kʋntʋ mʋ w'ʋ pa fʋʋnɩ ja badaara bam dɩ. 21A nan lagɩ a kaanɩ-m mʋ Wɛ yigə nɩ dɩ Zezi Krisi yigə nɩ dɩ Wɛ tɩtɩ malɛsɩ sɩm yigə nɩ, sɩ n yɔɔrɩ n sɛ kʋlʋ a na tagɩ tɩn. Yɩ kuri nɔɔna daanɩ, kɩ nɔɔnʋ maama te na maŋɩ tɩn. 22Yɩ lɔgɩrɩ n daŋɩ n jɩa nɔɔn-nɔɔnʋ baŋa nɩ sɩ n pa o ji Wɛ tɩntʋŋnʋ. Yɩ zaŋɩ n pa nɔɔna kəm-lwaanʋ loŋi-m. Fɔgɩ n ja n tɩtɩ dɩ wʋ-poŋo. 23A lagɩ a ta dɩ nmʋ sɩ, n wʋ kʋm na yəni kʋ wɔɛ tɩn ŋwaanɩ, sɩ n ta n nyɔ sana fɩnfɩɩn sɩ kʋ wanɩ kʋ zəni-m, sɩ n yɩ ta n nyɔ na yɩranɩ. 24Nɔɔna badaara wo-lwaanʋ tiini tɩ naɩ dɩ yi mʋ jaja, yɩ ba daa ta wʋ di bantʋ taanɩ. Kʋ daarɩ babam wo-lwaanʋ nan w'ʋ ba tɩ na kʋ kwaga nɩ mʋ. 25Kʋ nan ta yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ kəm-laarʋ dɩ. Tɩ dɩ yɔɔrɩ tɩ naɩ dɩ yi mʋ jaja. Nan dɩ kʋ dɩ, tɩlʋ na ba naɩ lanyɩranɩ tɩn dɩ b'a wanɩ tɩ səgi.

will be added

X\