1 Timoti 4

1- 2Wɛ Joro kʋm brɩ dɩbam fasɩ nɩ, maŋa tiim nɩ nɔɔna badaara w'ʋ zaŋɩ ba yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm. Pipiri-nyɩna balʋ na fɔ vwan tɩn mʋ w'ʋ ganɩ-ba ba pa ba yagɩ zaasɩm dɩlʋ na yɩ cɩga tɩn. Bantʋ wʋbʋŋa mʋ tɩga, kʋ pa ba yəri nɩ ba na kɩ kʋlʋ tɩn ba lamma. Ba'a pa nɔɔna sɛ vwan yam ciciri na fɔɛ tɩn, yɩ ba daarɩ ba taa tɔgɩ sʋtaanɩ zaasɩm na yɩ te tɩn. 3Nɔɔna bam kʋntʋ mʋ yəni ba brɩ nɩ kʋ culə sɩ baarʋ di kaanɩ naa kaanɩ zʋ barʋ. Wʋdiiru tɩdonnə dɩ maa wʋra ba na brɩ nɩ kʋ culə sɩ nɔɔna di-tɩ. Nmʋ nan ye nɩ Wɛ mʋ kɩ wʋdiiru tɩm kʋntʋ, sɩ dɩbam balʋ na tɔgɩ-DƖ yɩ d'ɩ lwarɩ DƖ cɩga kam tɩn ta'a kɩ DƖ le tɩ ŋwaanɩ, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ ta'a di-tɩ. 4Bɛŋwaanɩ wəənu tɩlʋ maama Wɛ na kɩ tɩn lamma. Woŋo kʋlʋ Wɛ na pɛ dɩbam tɩn, d'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ kɩ DƖ le mʋ kʋ ŋwaanɩ, d'ɩ wʋ maŋɩ sɩ d'ɩ culi-kʋ. 5Bɛŋwaanɩ Wɛ taanɩ dɩm dɩ dɩbam Wɛ-loro kʋm mʋ kwɛ woŋo maama kʋ pa kʋ lana Wɛ yigə nɩ. 6Nmʋ maŋɩ sɩ n ta wəənu tɩntʋ mʋ n brɩ n ko-biə bam. N na kɩ kʋntʋ, kʋ'ʋ pa n ta n yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋ-ŋʋm. N na sɩɩnɩ n sɛ Wɛ cɩga kam taanɩ dɩm dɩ zaasɩm dɩlʋ na yɩ cɩga yɩ n maŋɩ n tɔgɩ-dɩ tɩn, n'n bɩ Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ. 7Yɩ zaŋɩ n cəgi sɩnswalɩ sɩlʋ na ba jɩgɩ kuri yɩ sɩ ba wəli Wɛ cwəŋə kam tɩn. Nan tiini n kwaanɩ n ta n tɔgɩ Wɛ cwəŋə. 8D'ɩ ye nɩ, n na waarɩ n yɩra, kʋ jɩgɩ zənə fɩnfɩɩn. Kʋ daarɩ, n nan na kwaanɩ n tɔgɩ Wɛ cwəŋə, kʋntʋ mʋ tiini kʋ jɩgɩ zənə woŋo maama wʋnɩ. Bɛŋwaanɩ kʋ'ʋ pa n na zənə zɩm ŋwɩa kam wʋnɩ, yɩ n daarɩ n na ŋwɩa kalʋ na lagɩ ka ba tɩn Wɛ tee nɩ. 9Taanɩ dɩntʋ yɩ cɩga yɩ dɩ maŋɩ sɩ nɔɔna sɛ-dɩ mʋ. 10Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ paɩ d'ɩ kwaanɩ d'ɩ tʋŋa, bɛŋwaanɩ dɩbam jɩgɩ tɩɩna dɩ Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ. Dɩntʋ mʋ yɩ nɔɔna maama Vɩrnʋ, kʋ na fɔgɩ kʋ dwe dɩdɩ balʋ na sɛ-DƖ tɩn. 11Ta n brɩ nɔɔna bam wəənu tɩm kʋntʋ sɩ n zaasɩ-ba. 12Yɩ zaŋɩ n pa nɔɔn-nɔɔnʋ gooni-m n na yɩ bu tɩn ŋwaanɩ. N maŋɩ sɩ n ma n tɩtɩ mʋ n brɩ Zezi nɔɔna bam ba na w'ʋ ta kɩ te. Kʋ na yɩ nmʋ ni-ŋwaŋa dɩ n tɩtʋŋ-naga, dɩ n sono dɩ n na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn, dɩ n wʋ-poŋo maama mʋ n maŋɩ sɩ n ma n brɩ-ba. 13Ta n kwaanɩ n karɩmɩ Wɛ taanɩ dɩm dɩ nɔɔna bam, sɩ n daarɩ n brɩ-ba Wɛ cɩga kam, sɩ kʋ taa ve maŋa kam a na w'ʋ ba tɩn. 14Yɩ zaŋɩ n yagɩ pɛɛrɩ dɩlʋ Wɛ na pɛ nmʋ, maŋa kalʋ DƖ nijoŋnə bam dɛɛn na tagɩ nmʋ taanɩ te yɩ Zezi kɔgɔ kʋm nakwa bam dɩ daŋɩ ba jɩa nmʋ baŋa nɩ ba warɩ Wɛ n ŋwaanɩ tɩn. 15Kʋ maŋɩ sɩ n tiini n kwaanɩ n ta n tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ dɩ n wʋ maama mʋ. Kʋntʋ mʋ w'ʋ pa nɔɔna maama taa naɩ nmʋ na ve yigə te tɩn. 16Ta n yɩrɩ n tɩtɩ, sɩ n daarɩ n ta n yɩrɩ n zaasɩm dɩm na yɩ te tɩn dɩ. Kwaanɩ n zɩgɩ kəŋkəŋ wəənu tɩm kʋntʋ wʋnɩ, sɩ nmʋ tɩtɩ w'ʋ na vrɩm, yɩ n ta w'ʋ pa balʋ na cəgi-m tɩn dɩ na vrɩm.

will be added

X\