1 Timoti 3

1Taanɩ dɩntʋ sɩɩnɩ dɩ yɩ cɩga mʋ: "Nɔɔnʋ na lagɩ sɩ o ji Zezi kɔgɔ kʋm yigə tu, kʋntʋ tu lagɩ tɩtʋŋ-ŋʋm mʋ." 2Kʋntʋ, Zezi kɔgɔ kʋm yigə tu maŋɩ sɩ o taa yɩ nɔn-ŋʋm mʋ nɔɔna maama tee nɩ. O nan maŋɩ sɩ o taa jɩgɩ kaanɩ dɩdʋa yɩranɩ mʋ. O ta maŋɩ sɩ o taa yɩrɩ o tɩtɩ, sɩ o taa waɩ o tɩtɩ o jaana nɩ kʋ na maŋɩ te tɩn. O maŋɩ sɩ o taa jeeri vərə lanyɩranɩ o sɔŋɔ nɩ. O maŋɩ sɩ o taa ye nɔɔna zaasɩm. 3O nan wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ sa-nyɔrʋ naa najajarʋ naa nɔɔnʋ wʋlʋ banɩ na lʋmma tɩn. Kʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ nɔn-yoŋo mʋ dɩ nɔɔnʋ maama. O nan wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ səbu-swən-nyɩm. 4O maŋɩ sɩ o taa waɩ o nii o sɔŋɔ tiinə baŋa nɩ mʋ lanyɩranɩ, sɩ o daarɩ o pa o biə sɛ-o dɩ zulə yalʋ na maŋɩ tɩn. 5Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ na warɩ o nii o tɩtɩ sɔŋɔ tiinə baŋa nɩ, o'o kɩ ta mʋ o nii Zezi kɔgɔ kʋm baŋa nɩ? 6Kʋ wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ wʋlʋ na yɩ nɔn-dʋʋrʋ Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ tɩn, sɩ o yɩ zaŋɩ o ba o zəŋi o tɩtɩ, sɩ Wɛ di o taanɩ nɩnɛɛnɩ DƖ na di sʋtaanɩ taanɩ te tɩn. 7Zezi kɔgɔ kʋm yigə tu maŋɩ sɩ o taa yɩ nɔn-ŋʋm mʋ dɩ balʋ na ba tɔgɩ Wɛ tɩn dɩ. Kʋ na daɩ kʋntʋ, nɔɔna w'ʋ goon-o yɩ o na cavɩɩra, yɩ o tʋ sʋtaanɩ cɩgɩrʋ tɩm wʋnɩ. 8Zezi kɔgɔ kʋm zənzənnə bam dɩ maŋɩ sɩ ba taa yɩ balʋ nɔɔna na nɩgɩ tɩn mʋ. Ba wʋ maŋɩ sɩ ba taa yɩ niə yale yale tiinə, naa ba taa yɩ sa-nyɔra, naa ba taa kɩ kampinə sɩ ba ma na wəənu. 9Ba nan maŋɩ sɩ ba taa tɔgɩ cɩga kalʋ ya na səgi yɩ Wɛ laan vɩɩrɩ-ba DƖ taanɩ dɩm wʋnɩ tɩn, ba na ye ba bɩcarɩ nɩ nɩ kʋ lamma tɩn ŋwaanɩ. 10Nɔɔnʋ na lagɩ sɩ o ji Zezi kɔgɔ kʋm zənzənnu, ba maŋɩ sɩ ba da yigə ba maan-o mʋ ba nii, o na ba jɩgɩ wo-lɔŋɔ, sɩ ba laan pa o puli o tɩtʋŋa. 11Kʋ maŋɩ sɩ ba kaana dɩ taa yɩ balʋ nɔɔna na nɩgɩ tɩn mʋ, sɩ ba yɩ taa yɩ bɩbarɩ-nyɩna. Ba maŋɩ sɩ ba taa yɩrɩ ba tɩtɩ mʋ, sɩ nɔɔna taa jɩgɩ ba cɩga woŋo maama baŋa nɩ. 12Zezi kɔgɔ kʋm zənzənnu maŋɩ sɩ o taa jɩgɩ kaanɩ dɩdʋa yɩranɩ mʋ, sɩ o daarɩ o taa waɩ o nii o biə dɩ o sɔŋɔ tiinə maama baŋa nɩ lanyɩranɩ. 13Bɛŋwaanɩ zənzənnu wʋlʋ maama na tʋŋɩ o tɩtʋŋa lanyɩranɩ tɩn w'ʋ na zulə zanzan nɔɔna tee nɩ, yɩ o daarɩ o na baarɩ dɩ wʋpolo o na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 14Amʋ bʋŋɩ sɩ a ba nmʋ te lele. A nan pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa nmʋ sɩ, 15a na daanɩ fɩnfɩɩn, sɩ n wanɩ n lwarɩ n na w'ʋ ja Baŋa-Wɛ nɔɔna bam te. Bantʋ mʋ yɩ Zezi nɔɔna yɩ ba tɔgɩ Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ. Bantʋ mʋ yɩ balʋ na kwaanɩ ba wəli ba nii zaasɩm dɩlʋ na yɩ cɩga tɩn baŋa nɩ, nɩnɛɛnɩ ywə na wəli digə sɩ ka yɩ vi te tɩn. 16D'ɩ lwarɩ nɩ Wɛ tɔgɩm yɩ wo-kamunu mʋ. Wɛ cɩga kam kʋntʋ dɛɛn ya səgi mʋ, yɩ DƖ laan pa d'ɩ lwarɩ wʋlʋ wʋm DƖ na tʋŋɩ tɩn: Wʋntʋ mʋ jigi nabiinu o ba lʋgʋ baŋa. Wɛ Joro kʋm ma brɩ nɩ o yɩ cɩga tu. Wɛ malɛsɩ sɩm ma na o zulə. Nɔɔna ma ja o kwərə ba zʋ dwi maama wʋ ba tɔɔlɩ. Lʋgʋ baŋa nabiinə ma sɛ-o. O ma zaŋɩ dɩ zulə o di Wɛ-sɔŋɔ.

will be added

X\