1 Timoti 2

1Woŋo kʋlʋ a na lagɩ a da yigə a ta tɩn mʋ tɩntʋ. 'A maŋɩ sɩ 'a ta'a loori Wɛ 'a pa nɔɔna maama. Loori-na Wɛ sɩ DƖ taa nii ba baŋa nɩ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a kɩ DƖ le ba ŋwaanɩ. 2'A ta'a loori Wɛ 'a paɩ pwa dɩdaanɩ dɩdɛɛra balʋ maama na jɩgɩ dam nɔɔna baŋa nɩ tɩn, sɩ kʋ pa d'ɩ ta'a zʋʋrɩ dɩ yazurə dɩ ni-ywəm, sɩ d'ɩ wanɩ d'ɩ ta'a tɔgɩ Wɛ lanyɩranɩ, sɩ d'ɩ ta'a ŋwɩ nɩ kʋ na maŋɩ te tɩn. 3Kʋntʋ mʋ yɩ woŋo kʋlʋ na lamma yɩ kʋ poli Wɛ dɩlʋ na yɩ d'ɩ Vɩrnʋ tɩn wʋ. 4Dɩntʋ mʋ lagɩ sɩ nɔɔna maama na vrɩm, sɩ ba kwəri ba lwarɩ kʋlʋ na yɩ cɩga tɩn. 5Wɛ dɩdʋa yɩranɩ mʋ wʋra. Wʋlʋ dɩ na fɔgɩ nabiinə dɩ Wɛ daanɩ tɩn dɩ yɩ dɩdʋa yɩranɩ mʋ. Wʋntʋ mʋ yɩ Zezi Krisi wʋlʋ na yɩ nabiinu tɩn. 6Wʋm mʋ sɛ o tɩ o ma ŋwɩ nɔɔna maama lwarɩm jɩnɩ, yɩ ba pa o maana maŋa kalʋ Wɛ na lɩ tɩn. 7Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ pɛ a ji DƖ tɩntʋŋnʋ, sɩ a tɔɔlɩ DƖ kwərə kam a brɩ nɔɔna. Cɩga mʋ a ŋɔɔna, sɩ kʋ daɩ vwan. Wɛ sɩɩnɩ DƖ tʋŋɩ-nɩ mʋ sɩ a taa brɩ dwi-gɛ tiinə, sɩ ba sɛ DƖ cɩga kam ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ. 8Amʋ lagɩ sɩ jəgə maama baara taa warɩ Wɛ. Ba na zəŋi ba jɩa wɛɛnɩ sɩ ba warɩ Wɛ, sɩ ba taa jɩgɩ wʋ-poŋo mʋ, sɩ ba yɩ taa jɩgɩ ban-zɔŋɔ naa kantɔgɔ dɩ nɔɔn-nɔɔnʋ. 9Amʋ nan ta lagɩ sɩ kaana dɩ ja ba tɩtɩ dɩ ba gwaarʋ vɔɔm, sɩ ba taa kwarɩ cavɩɩra ba zʋʋrɩ gwaarʋ tɩlʋ na maŋɩ dɩ ba tɩn. Ba wʋ maŋɩ sɩ ba tiini ba kwɛ ba yum ba ja gaalɩ, naa ba zuli ba tɩtɩ dɩ nɩnwaŋa wəənu, kʋ na yɩ səbu-sɩŋa naa kandwa-ŋʋna naa gwaarʋ tɩlʋ səbiə na damma tɩn. 10Ba nan maŋɩ sɩ ba taa kɩ kəm-laarʋ mʋ, sɩ kʋ brɩ nɩ ba yɩ kaana balʋ na sɛ Wɛ cɩga cɩga tɩn. 11Kaana maŋɩ sɩ ba taa je cɩm mʋ ba cəgi balʋ na brɩ-ba Wɛ cwəŋə tɩn, sɩ ba daarɩ ba taa sɛ-ba. 12Amʋ wʋ sɛ sɩ kaana taa brɩ baara naa ba taa te-ba. Ba maŋɩ sɩ ba taa je cɩm mʋ. 13Bɛŋwaanɩ, Wɛ dɛɛn na kɩ nabiinə tɩn, DƖ kɩ Adam mʋ yigə, yɩ DƖ laan daarɩ DƖ kɩ Awa. 14Kʋ dɛɛn daɩ Adam mʋ sʋtaanɩ ganɩ, kʋ yɩ kaanɩ wʋm mʋ dɩ ganɩ dɩ pa o vɩn Wɛ ni. 15Kʋntʋ mʋ te kaana lʋrɩ dɩ cam, Wɛ nan w'ʋ vrɩ-ba, dɩ ba na sɛ ba tɔgɩ Wɛ dɩ wʋ-dɩdʋa dɩ sono dɩ wʋ-poŋo yɩ ba jɩgɩ ba tɩtɩ tɩn.

will be added

X\