1 Timoti 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ na yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ sɩ a pa nmʋ Timoti. Baŋa-Wɛ dɩlʋ na yɩ dɩbam Vɩrnʋ dɩ Zezi Krisi wʋlʋ dɩbam na jɩgɩ o tɩɩna tɩn mʋ pɛ-nɩ ni sɩ a taa yɩ o tɩntʋŋnʋ. 2Nmʋ yɩ nɩnɛɛnɩ amʋ tɩtɩ bu mʋ te, n na sɛ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. D'ɩ Ko Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa nmʋ yazurə dɩ yu-yoŋo, yɩ o daarɩ o duri nmʋ ŋwaŋa. 3Maŋa kam amʋ dɛɛn na maa ve Masɩdʋanɩ tɩn, a loori nmʋ sɩ n maŋɩ Efɛɛzɩ nɩ sɩ n kaanɩ nɔɔna balʋ na brɩ kʋlʋ na daɩ cɩga tɩn sɩ ba yagɩ. 4Nmʋ maŋɩ sɩ n ta-ba sɩ ba yagɩ ba wʋbʋŋa sɩnswalɩ sɩlʋ na daɩ cɩga tɩn, sɩ ba daarɩ ba yagɩ ba kwə dwi natɔga kalʋ na ba jɩgɩ gurim je tɩn. Bɛŋwaanɩ wəənu tɩm kʋntʋ paɩ nɔɔna magɩ kantɔgɔ mʋ kafɛ. Tɩ ba wəli nɔɔna sɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ sɩ ba taa tɔgɩ-DƖ. 5Nmʋ maŋɩ sɩ n kaanɩ-ba mʋ dɩdaanɩ wəənu tɩm kʋntʋ sɩ ba yagɩ-tɩ, sɩ ba taa jɩgɩ sono kʋlʋ na yɩ cɩga cɩga na nuŋi bɩcarɩ-ŋʋna wʋnɩ tɩn, yɩ ba na kɩ kʋlʋ maama ba na ye nɩ kʋ lamma tɩn, yɩ ba na sɩɩnɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ, kʋ'ʋ pa ba taa jɩgɩ sono kʋm kʋntʋ. 6Nɔɔna bam kʋntʋ nan ywəri cɩga kam kʋntʋ wʋnɩ mʋ, yɩ ba daarɩ ba ŋɔɔnɩ bɩtarɩ sɩlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn. 7Ba lagɩ sɩ ba taa yɩ Wɛ cullu tɩm karanyɩna tiinə mʋ. Ba tɩtɩ nan ba ni ba na tɛ kʋlʋ tɩn kuri, yɩ ba yəri ba na ŋɔɔnɩ kʋlʋ dɩ ba wʋ maama tɩn dɩ. 8D'ɩ ye nɩ Wɛ cullu tɩm lana dɩ wʋlʋ na ni tɩ kuri nɩ kʋ na maŋɩ te tɩn. 9Dɩbam nan ye nɩ, Wɛ na pɛ DƖ cullu tɩm tɩn, DƖ wʋ pɛ-tɩ nɔn-ŋʋna ŋwaanɩ. DƖ nan pɛ-tɩ balʋ na yɩ cullu cɔgɩna tɩn ŋwaanɩ mʋ, dɩdaanɩ vɩnvɩɩna dɩ balʋ yigə na tərə dɩ DƖ tɩn, dɩ wo-lwaanʋ kərə dɩ nɔn-balwaarʋ, dɩ balʋ na ba nɩgɩ-DƖ tɩn, dɩ balʋ dɩ na gʋ ba kwə naa ba niinə naa ba donnə tɩn mʋ, 10dɩ balʋ na boori tɩn, dɩ baara balʋ na maɩ ba donnə ba jiri kaana tɩn, dɩdaanɩ balʋ na cʋ ba jaanɩ nɔɔna dɩ dam ba yəgi tɩn, dɩdaanɩ balʋ na fɔ vwan tɩn, dɩ balʋ na du dɩ Wɛ yɩ kʋ yagɩ kʋ daɩ cɩga tɩn. DƖ nan pɛ DƖ cullu tɩm balʋ maama na cɔgɩ zaasɩm dɩlʋ na yɩ cɩga yɩ dɩ tɔgɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam na brɩ te tɩn dɩ mʋ. 11Kwər-ywəŋə kam kʋntʋ nuŋi Wʋpolo Tu Baŋa-Wɛ dɩlʋ na jɩgɩ paarɩ-zulə tɩn te mʋ, yɩ dɩntʋ kɩ-ka amʋ jɩŋa nɩ sɩ a taa tɛa. 12D'ɩ Yuutu Zezi Krisi mʋ pɛ amʋ dam sɩ a taa tʋŋɩ a pa-o. A kɩ o le dɩdaanɩ o na nɛ nɩ amʋ jɩgɩ wʋ-dɩdʋa yɩ o lɩ-nɩ sɩ a taa tʋŋɩ a pa-o tɩn. 13Faŋa tɩn, a dɛɛn yəni a ŋɔɔnɩ a cɔgɩ Zezi yɩrɩ, yɩ a kwəri a twɩ-o, yɩ a ta yaarɩ o nɔɔna bam. Dɩ kʋntʋ dɩ, o nan ta duri a ŋwaŋa, bɛŋwaanɩ amʋ ya wʋ sɛ-o yɩ kʋ pa a yəri woŋo kʋlʋ a na jɩgɩ a kɩ tɩn. 14Nan dɩ kʋ dɩ, d'ɩ Yuutu Zezi mʋ kɩ-nɩ yu-yoŋo zanzan kʋ ja gaalɩ, yɩ o daarɩ o pa a taa jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩd-o dɩ sono, a na ŋwɩ dɩd-o tɩn ŋwaanɩ. 15Taanɩ dɩntʋ yɩ cɩga yɩ dɩ maŋɩ sɩ nɔɔna maama sɛ-dɩ mʋ: "Zezi Krisi tu lʋgʋ baŋa sɩ o vrɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ mʋ ba lwarɩm wʋnɩ." Amʋ nan mʋ kɩ lwarɩm a dwəni nɔɔna maama, 16yɩ Wɛ ta duri a ŋwaŋa sɩ kʋ pa Zezi Krisi brɩ o wʋ-zuru kʋm na yɩ te dɩ amʋ. O na tiini o kɩ wʋ-zuru dɩ amʋ wʋlʋ na yɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ tɩm yigə tu tɩn, kʋ yɩ maana mʋ kʋ paɩ nɔɔna balʋ na w'ʋ da a kwaga ba ba ba sɛ-o, sɩ ba daarɩ ba na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. 17Baŋa-Wɛ yɩ pɛ wʋlʋ paarɩ na b'a ti maŋa dɩ maŋa tɩn mʋ. DƖ yɩ ŋwɩa tu mʋ, ba ba na-DƖ dɩ yiə, yɩ DƖ ba jɩgɩ doŋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ zulə dɩ tiə taa wʋ DƖ tee nɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina. 18A bu Timoti, a lagɩ a ta dɩ nmʋ sɩ n ta n tʋŋɩ n pa Wɛ, nɩ Wɛ nijoŋnə bam dɛɛn na tagɩ nmʋ taanɩ te tɩn. Kʋntʋ tɩn, kwaanɩ n guli ba na tagɩ te tɩn sɩ n tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa lanyɩranɩ, nɩnɛɛnɩ n na lagɩ n magɩ jara cɩga cɩga te tɩn. 19Ta n jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ, sɩ n daarɩ n ta n kɩ kʋlʋ maama n na ye n bɩcarɩ nɩ nɩ kʋ lamma tɩn. Nɔɔna badonnə wʋra, ba ba sɛ sɩ ba taa kɩ kʋlʋ ba na ye nɩ kʋ lamma tɩn. Kʋntʋ ma pa ba daa warɩ ba da Wɛ cwəŋə kam. 20Yimene dɩ Alɛsandrɩ mʋ tɔgɩ ba wʋ nɔɔna bam kʋntʋ wʋnɩ. Amʋ nan yagɩ-ba sʋtaanɩ jɩŋa nɩ sɩ ba na cam, sɩ ba daa yɩ ŋɔɔnɩ ba cɔgɩ Wɛ yɩrɩ.

will be added

X\