1 Tesaloniki 5

1D'ɩ ko-biə-ba, abam daa ba ta'a lagɩ sɩ d'ɩ pʋpʋnɩ d'ɩ ta d'ɩ brɩ abam maŋa kalʋ wəənu tɩntʋ na w'ʋ kɩ tɩn. 2Bɛŋwaanɩ abam tɩtɩ maŋɩ 'a ye lanyɩranɩ nɩ d'ɩ Yuutu wʋm dɛ dɩm lagɩ dɩ ba dɩ darɩ nɔɔna mʋ, nɩ ŋwɩɩnʋ na yəni o ba tɩtɩɩ nɩ te tɩn. 3Maŋa kalʋ nɔɔna na tɛ ba wɩ yazurə wʋra yɩ ywəəni wʋra tɩn, kantʋ maŋa kam nɩ mʋ cam w'ʋ da dɩ ba ba baŋa, yɩ ba b'a lu. Kʋ'ʋ ta nyɩ dɩ kaanɩ pugə na dɛ ka vri yɩ ka wɔɛ te tɩn mʋ. 4D'ɩ ko-biə-ba, abam nan daa təri lim wʋnɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ d'ɩ Yuutu wʋm dɛ dɩm b'a ba dɩ darɩ abam nɩ ŋwɩɩnʋ te. 5Abam maama wʋ Wɛ pooni wʋnɩ mʋ, yɩ 'a tɩtʋŋa maama kɩ wɩa nɩ jaja. Dɩbam daɩ tɩtɩɩ nɔɔna, d'ɩ tɩtʋŋa dɩ nan daɩ lim tɩtʋŋa. 6Kʋntʋ ŋwaanɩ, d'ɩ yɩ pa dɔɔm taa jɩgɩ dɩbam nɩ balʋ na yəri Wɛ tɩn. Pa-na d'ɩ fɔgɩ d'ɩ cɩ d'ɩ tɩtɩ sɩ d'ɩ yiə waarɩ. 7Tɩtɩɩ nɩ mʋ nɔɔna yəni ba dɔa, yɩ badonnə nyɔ ba bugə. 8Dɩbam nan yɩ wɩa nɔɔna mʋ. Kʋ maŋɩ sɩ d'ɩ ta'a cʋ d'ɩ tɩtɩ. Pa-na d'ɩ ta'a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi, sɩ d'ɩ ta'a soe daanɩ. Kʋntʋ mʋ w'ʋ cɩ dɩbam lwarɩm wʋnɩ, nɩ nɔɔnʋ na maa ve jara yɩ o kwe luguru gɔrɔ o lɛ o ma cɩ o nyɔɔnɩ te tɩn. Pa-na d'ɩ ta'a jɩgɩ tɩɩna nɩ Wɛ w'ʋ vrɩ dɩbam ŋwɩa, nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na kwe luguru yu-kwəli o pu sɩ o ma kwəli o yuu jara wʋnɩ te tɩn. 9Wɛ na kuri dɩbam sɩ d'ɩ ta'a yɩ DƖ nɔɔna tɩn, kʋ daɩ sɩ DƖ ban-zɔŋɔ kʋm ba kʋ cɔgɩ dɩbam. Kʋ nan yɩ sɩ DƖ vrɩ dɩbam ŋwɩa mʋ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi ŋwaanɩ. 10Wʋntʋ mʋ tɩgɩ dɩbam ŋwaanɩ, sɩ d'ɩ wanɩ d'ɩ tɔgɩ dɩd-o d'ɩ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. O na joori o ba, yɩ d'ɩ na ŋwɩ naa d'ɩ na tɩga, d'ɩ ta w'ʋ na ŋwɩa dɩd-o Wɛ tee nɩ. 11Kʋntʋ ŋwaanɩ, 'a ta'a kwe daanɩ sɩ kʋ pa 'a bɩcara taa tigi jəgə dɩdʋa, sɩ 'a fɔgɩ 'a zəni daanɩ dɩ baarɩ nɩ 'a na maŋɩ 'a kɩ te tɩn. 12D'ɩ ko-biə-ba, d'ɩ nan loori abam sɩ 'a ta'a nɩgɩ nɔɔna balʋ na tʋŋɩ dɩ abam yɩ ba nii abam baŋa nɩ yɩ ba kwe abam d'ɩ Yuutu Zezi cwəŋə kam wʋnɩ tɩn. 13'A ta'a zuli-ba lanyɩranɩ dɩ sono ba tɩtʋŋa yam ŋwaanɩ. 'A pa ywəəni ta wʋ 'a tɩtarɩ nɩ. 14D'ɩ ko-biə-ba, d'ɩ loori abam sɩ 'a ta'a kaanɩ yawɔrɩ-nyɩna, sɩ 'a pa balʋ na kwarɩ fʋʋnɩ tɩn na baarɩ, sɩ 'a ta'a zəni nabwənə, sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋ-zuru dɩ nɔɔna maama. 15'A ta'a yɩrɩ 'a tɩtɩ, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ ma lwarɩm o joori o ma o ŋwɩ o doŋ lwarɩm. Maŋa maama sɩ 'a kwaanɩ 'a ta'a kɩ lanyɩranɩ dɩ 'a ko-biə dɩ nɔɔna maama. 16'A ta'a jɩgɩ wʋpolo maŋa maama. 17'A ta'a loori Wɛ maŋa maama. 18Kʋlʋ maama na kɩa, sɩ 'a ta'a kɩ Wɛ le. Mʋ Wɛ na lagɩ sɩ 'a ta'a kɩ te, 'a na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 19Yɩ cʋ-na Wɛ Joro kʋm tɩtʋŋa. 20Wɛ Joro kʋm na pɛ nɔɔnʋ ŋɔɔnɩ yiyiu-ŋwɛ, 'a yɩ zaŋɩ 'a gooni-sɩ. 21'A nan maanɩ-na woŋo maama 'a nii. Kʋlʋ na lana tɩn sɩ 'a sɛ-kʋ. 22'A nan fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ dɩ wo-balwaarʋ dwi maama. 23Baŋa-Wɛ dɩlʋ na paɩ nɔɔna wʋ-zuru tɩn w'ʋ pa 'a ta'a yɩ DƖ tɩtɩ nɔɔna, sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋ-poŋo fasɩ, sɩ 'a ŋwɩa maama taa jɩgɩ cɩga, kʋ na yɩ 'a yɩra dɩ 'a jwəəru dɩ 'a wʋbʋŋa maama. Kʋntʋ tɩn, d'ɩ Yuutu Zezi Krisi na tuə, 'a b'a ta jɩgɩ digiru Wɛ yigə nɩ dɩ fɩnfɩɩn dɩ. 24Wɛ dɩlʋ na bəŋi abam sɩ 'a ta'a yɩ DƖ nɔɔna tɩn yɩ cɩga tu mʋ. DƖ nan w'ʋ sɩɩnɩ DƖ zəni abam kʋntʋ mʋ. 25D'ɩ ko-biə-ba, 'a ta'a loori Wɛ 'a pa dɩbam dɩ. 26Jɔɔnɩ-na d'ɩ ko-biə bam maama lanyɩranɩ dɩ sono. 27A nan lagɩ a loori abam d'ɩ Yuutu wʋm yɩrɩ ŋwaanɩ sɩ 'a karɩmɩ tɔnɔ kʋntʋ 'a brɩ d'ɩ ko-biə bam maama. 28D'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam yu-yoŋo.

will be added

X\