1 Tesaloniki 4

1D'ɩ ko-biə-ba, kʋlʋ na daarɩ tɩn, d'ɩ loori abam d'ɩ Yuutu Zezi ŋwaanɩ sɩ 'a da cwəŋə sɩ kʋ poli Wɛ wʋ. D'ɩ maŋɩ d'ɩ brɩ abam cwəŋə kam kʋntʋ, yɩ 'a tɔgɩ-ka dɩ zɩm maama. D'ɩ nan ta tiini d'ɩ loori abam sɩ 'a kwaanɩ sɩ kʋ dwəni 'a na maŋɩ 'a kɩ te tɩn. 2Abam ye wəənu tɩlʋ d'ɩ na brɩ abam yɩ tɩ yɩ d'ɩ Yuutu Zezi nyɩm tɩn. 3Wɛ na lagɩ sɩ 'a ta'a yɩ te tɩn mʋ tɩntʋ: DƖ lagɩ sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋ-poŋo mʋ DƖ yigə nɩ, sɩ 'a yɩ ta'a boorə. 4Abam nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ o lwarɩ, o na w'ʋ ja o tɩtɩ te sɩ o ma di o kaanɩ sɩ kʋ taa jɩgɩ zulə yɩ digiru təri kʋ wʋnɩ tɩn. 5'A nan yɩ pa boorim wʋbʋŋa wanɩ abam, nɩ nɔɔna balʋ na yəri Wɛ tɩn. 6Kadiri laŋa nɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o kɩ kʋlʋ na w'ʋ cɔgɩ o ko-bu wʋ tɩn, naa o joŋi kʋlʋ na yɩ o ko-bu nyɩm tɩn. D'ɩ maŋɩ d'ɩ kaanɩ abam lanyɩranɩ nɩ, nɔɔnʋ na kɩ wo-zɔɔna yantʋ doŋ, d'ɩ Yuutu wʋm w'ʋ pa o na cam. 7Wɛ na kuri dɩbam sɩ d'ɩ ta'a tɔgɩ-DƖ tɩn, kʋ daɩ sɩ d'ɩ ta'a kɩ wo-zɔɔna. DƖ nan kuri dɩbam sɩ d'ɩ ta'a jɩgɩ wʋ-poŋo mʋ DƖ yigə nɩ. 8Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na vɩn d'ɩ na brɩ kʋlʋ tɩn, kʋ daɩ nabiinə mʋ o vɩa, kʋ yɩ Wɛ dɩlʋ na kɩ DƖ Joro kʋm abam bɩcara nɩ tɩn mʋ o vɩa. 9Kʋ nan na yɩ 'a na w'ʋ ta soe 'a ko-biə te tɩn, kʋ daa daɩ fɩfɩʋn sɩ d'ɩ pʋpʋnɩ d'ɩ brɩ abam. Wɛ tɩtɩ maŋɩ DƖ brɩ abam 'a na w'ʋ ta soe daanɩ te. 10Kʋ yɩ cɩga mʋ, 'a sɩɩnɩ 'a soe 'a ko-biə balʋ maama na zʋʋrɩ Masɩdʋanɩ tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn. D'ɩ ko-biə-ba, d'ɩ nan ta loori abam sɩ 'a tiini 'a ta'a soe daanɩ kʋ dwəni faŋa. 11Kwaanɩ-na sɩ 'a ta'a zʋʋrɩ daanɩ dɩ wʋ-zuru. 'A ta'a nii 'a tɩtɩ baŋa nɩ. Nɔɔnʋ maama kwaanɩ o tʋŋɩ sɩ o na o ni-wʋdiu, nɩ d'ɩ na maŋɩ d'ɩ ta abam te tɩn. 12Kʋntʋ mʋ w'ʋ pa balʋ na daɩ Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔna tɩn taa nɩgɩ abam lanyɩranɩ, yɩ kʋ'ʋ pa 'a daa b'a tɩɩgɩ nɔɔn-nɔɔnʋ. 13D'ɩ ko-biə-ba, kʋ na yɩ nɔɔna balʋ na tɩgɩ tɩn, d'ɩ lagɩ sɩ 'a lwarɩ cɩga mʋ sɩ 'a daa yɩ ta'a bwɛa, sɩ 'a wʋ daa yɩ cɔgɩ tʋʋnɩ ŋwaanɩ, nɩ balʋ na yəri Wɛ tɩn na ba jɩgɩ tɩɩna te tɩn. 14Dɩbam sɛ nɩ Zezi tɩgɩ mʋ, yɩ o laan joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, kʋ na yɩ balʋ na sɛ-o yɩ ba tɩ tɩn, d'ɩ ye nɩ Wɛ w'ʋ pa ba taa wʋ Zezi tee nɩ. 15Bɛŋwaanɩ d'ɩ na brɩ abam kʋlʋ tɩn yɩ d'ɩ Yuutu wʋm kwərə mʋ. Dɛ dɩm d'ɩ Yuutu Zezi na w'ʋ joori o ba tɩn, dɩbam balʋ na daarɩ lʋgʋ baŋa nɩ yɩ d'ɩ ta ŋwɩ tɩn b'a loori balʋ na maŋɩ ba tɩ tɩn Wɛ tee nɩ. 16D'ɩ w'ʋ ba d'ɩ ni kwərə na bagɩ wɛyuu nɩ, dɩ malɛsɩ pɛ wʋm kwərə, dɩdaanɩ Wɛ nabɔn-zɔŋɔ kʋm wum, yɩ d'ɩ Yuutu wʋm tɩtɩ zɩgɩ wɛyuu nɩ o tu. Balʋ na sɛ Zezi Krisi yɩ ba tɩ tɩn w'ʋ da yigə ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ. 17Wɛ laan w'ʋ pa dɩbam balʋ na daarɩ yɩ d'ɩ daa ta ŋwɩ tɩn la daanɩ dɩ bantʋ, yɩ DƖ zəŋi dɩbam kunkwəənu wʋnɩ sɩ d'ɩ vu d'ɩ jeeri d'ɩ Yuutu wʋm wɛyuu nɩ. Kʋntʋ, d'ɩ w'ʋ ta wʋ d'ɩ Yuutu wʋm tee nɩ maŋa maama. 18Kʋntʋ ŋwaanɩ, 'a ta'a maɩ cɩga kam kʋntʋ 'a kwe daanɩ, sɩ 'a bɩcara taa tigi jəgə dɩdʋa.

will be added

X\