1 Tesaloniki 3

1- 2Dɩbam na warɩ sɩ d'ɩ na daanɩ yɩ abam fra tiini ya jɩgɩ dɩbam kʋ ja gaalɩ tɩn mʋ pɛ dɩbam lɩ wʋbʋŋa sɩ d'ɩ tʋŋɩ d'ɩ ko-bu Timoti sɩ o ba abam te, sɩ dɩbam tɩtɩ daarɩ d'ɩ maŋɩ Atɛɛnɩ nɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na tɔgɩ dɩ dɩbam o tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam yɩ o tɔɔlɩ Zezi Krisi kwər-ywəŋə kam tɩn. D'ɩ tʋŋ-o abam tee nɩ sɩ o ba o wəli abam, sɩ 'a na dam dɩ baarɩ 'a ta'a tɔgɩ Zezi dɩ 'a wʋ maama, 3sɩ yaara yalʋ 'a na nɛ tɩn yɩ pa 'a wʋlʋwʋlʋ joori kwaga. Abam tɩtɩ maŋɩ 'a ye nɩ dɩbam maŋɩ sɩ d'ɩ na yaara yam kʋntʋ doŋ mʋ. 4Dɩbam dɛɛn ta na wʋ abam tee nɩ maŋa kalʋ tɩn, d'ɩ maŋɩ d'ɩ ta d'ɩ brɩ abam nɩ nɔɔna w'ʋ bɛɛsɩ dɩbam. Kʋ nan sɩɩnɩ kʋ kɩ nɩ abam na maŋɩ 'a ye kʋ ni nɩ te tɩn. 5Abam liə na tiini ya jɩgɩ-nɩ tɩn mʋ pɛ a tʋŋɩ Timoti abam tee nɩ, sɩ o ba o nii 'a daa ta tɔgɩ Zezi dɩ 'a wʋ maama na, a na kwarɩ fʋʋnɩ sɩ sʋtaanɩ w'ʋ zɩgɩ dɩ ba dɩ ganɩ abam sɩ 'a ywəri Wɛ cwəŋə nɩ sɩ kʋ pa d'ɩ tɩtʋŋa yam maama ji kafɛ tɩn ŋwaanɩ. 6Lele kʋntʋ, Timoti laan joori o ba dɩbam te, yɩ o pa d'ɩ wʋbʋŋa pəni tɩga nɩ. O tagɩ o wɩ, 'a ta tɔgɩ Zezi dɩ 'a wʋ maama dɩ sono. O daa ta tagɩ o wɩ, 'a tiini 'a jɩgɩ dɩbam wʋbʋŋa dɩ wʋpolo, yɩ 'a lagɩ sɩ 'a na dɩbam nɩ dɩbam dɩ na lagɩ sɩ d'ɩ na abam te tɩn. 7D'ɩ ko-biə-ba, d'ɩ na ni nɩ 'a tɔgɩ Zezi dɩ 'a wʋ maama tɩn, kʋ pɛ d'ɩ bɩcara pəni tɩga nɩ, yɩ d'ɩ na baarɩ d'ɩ yaara dɩ d'ɩ cana yam maama wʋnɩ. 8Lele kʋntʋ, d'ɩ laan ŋwɩ dɩ wʋpolo 'a na zɩgɩ kəŋkəŋ d'ɩ Yuutu wʋm tɔgɩm dɩm wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. 9D'ɩ b'a wanɩ d'ɩ kɩ d'ɩ Tu Wɛ le d'ɩ ti abam ŋwaanɩ, dɩdaanɩ d'ɩ na nɛ wʋpolo kʋlʋ zanzan DƖ yigə nɩ abam ŋwaanɩ tɩn. 10Maŋa maama wɩa dɩ tɩtɩɩ d'ɩ yəni d'ɩ loori Wɛ dɩ d'ɩ wʋ maama mʋ, sɩ DƖ pa d'ɩ wanɩ d'ɩ na daanɩ, sɩ d'ɩ fɔgɩ d'ɩ brɩ kʋlʋ daa ta na muri abam tɩn, sɩ 'a wanɩ 'a fɔgɩ 'a ta'a tɔgɩ Zezi dɩ 'a wʋ maama. 11D'ɩ Ko Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi nan w'ʋ pa dɩbam cwəŋə sɩ d'ɩ ba d'ɩ na abam. 12D'ɩ Yuutu wʋm w'ʋ pa 'a sono kʋm puli zanzan kʋ ja gaalɩ, sɩ 'a ta'a soe 'a donnə dɩ nɔɔna maama lanyɩranɩ, nɩ dɩbam dɩ na soe abam te tɩn. 13Kʋntʋ, o'o pa 'a bɩcara kɩ dam, sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋ-poŋo fasɩ d'ɩ Ko Wɛ yigə nɩ maŋa kalʋ d'ɩ Yuutu Zezi na w'ʋ joori o ba dɩ o kɔgɔ kʋm maama tɩn.

will be added

X\