1 Tesaloniki 2

1D'ɩ ko-biə-ba, abam tɩtɩ ye lanyɩranɩ nɩ, d'ɩ na tu abam te tɩn, kʋ daɩ kafɛ. 2Abam ye ba na maŋɩ ba bɛɛsɩ dɩbam yɩ ba twɩ dɩbam te Filipi nɩ yɩ d'ɩ laan ba abam te tɩn. Nɔɔna dɛɛn kwaanɩ sɩ ba cɩ dɩbam cwəŋə. Nan dɩ kʋ dɩ, d'ɩ Tu Wɛ pɛ dɩbam pu-dɩa sɩ d'ɩ tɔɔlɩ DƖ kwər-ywəŋə kam d'ɩ brɩ abam dɩ baarɩ. 3Kwiə yalʋ d'ɩ na yəni d'ɩ kwe abam tɩn, kʋ daɩ dɩ tusim, naa d'ɩ jɩgɩ wʋbʋŋ-balwaarʋ mʋ. Kʋ nan daɩ swan mʋ d'ɩ kɩa, sɩ d'ɩ ma d'ɩ ganɩ abam. 4Awo. Dɩbam yəni d'ɩ ŋɔɔnɩ nɩ Wɛ na lagɩ te tɩn mʋ, bɛŋwaanɩ dɩntʋ mʋ kuri dɩbam yɩ DƖ kwe DƖ kwər-ywəŋə kam DƖ kɩ d'ɩ jɩŋa nɩ. Dɩbam na ŋɔɔnɩ te tɩn, kʋ daɩ sɩ d'ɩ ma d'ɩ poli nabiinə wʋrʋ, kʋ yɩ sɩ d'ɩ pa Wɛ dɩlʋ na maŋɩ dɩbam bɩcara DƖ nii tɩn wʋ mʋ poli. 5'A ye lanyɩranɩ nɩ d'ɩ wʋ tu d'ɩ ŋɔɔnɩ ni-sʋŋɩ ŋwaŋa dɩ abam. D'ɩ nan wʋ ŋɔɔnɩ bɩtar-kamunə sɩ d'ɩ ma pri nɔɔna swan, sɩ d'ɩ joŋi wəənu ba tee nɩ. Wɛ ye nɩ dɩbam na tagɩ kʋlʋ tɩn yɩ cɩga mʋ. 6Kʋ na yɩ abam naa nɔɔnʋ wʋlʋ maama dɩ, d'ɩ wʋ kɩ d'ɩ wʋbʋŋa nɩ sɩ nabiinə taa zuli dɩbam. 7D'ɩ na yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋna tɩn, d'ɩ ya jɩgɩ cwəŋə sɩ d'ɩ pa 'a ta'a nii dɩbam nɩ nɔn-kamunə te. D'ɩ nan wʋ kɩ kʋntʋ. D'ɩ dɛɛn tu d'ɩ tɩtɩ mʋ nɩ biə te, yɩ d'ɩ laan nii abam lanyɩranɩ nɩ kaanɩ na jɩgɩ o biə o nii te tɩn. 8D'ɩ na tiini d'ɩ soe abam tɩn, d'ɩ sɛ sɩ d'ɩ kwe Wɛ kwər-ywəŋə kam d'ɩ maŋɩ d'ɩ brɩ abam, yɩ d'ɩ kwe d'ɩ ŋwɩa maama dɩ mʋ d'ɩ wəli da d'ɩ pa abam, 'a na tiini 'a tigi d'ɩ wʋbʋŋa nɩ tɩn ŋwaanɩ. 9D'ɩ ko-biə-ba, abam w'ʋ wanɩ 'a guli dɩbam dɛɛn na tʋŋɩ d'ɩ bwəni zanzan abam ŋwaanɩ te maŋa kalʋ d'ɩ na wʋra d'ɩ tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam d'ɩ brɩ abam tɩn. D'ɩ dɛɛn ba lagɩ sɩ d'ɩ yaarɩ abam dɩ fɩnfɩɩn dɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ ta yəni d'ɩ tiini d'ɩ tʋŋɩ wɩa dɩ tɩtɩɩ maama sɩ d'ɩ ma na d'ɩ ni-wʋdiu. 10D'ɩ dɛɛn tɔgɩ cwəŋə mʋ dɩ wʋ-poŋo abam balʋ na sɛ Zezi Krisi tɩn tɩtarɩ nɩ, yɩ d'ɩ tɩtʋŋa maama jɩgɩ cɩga, yɩ d'ɩ wʋ jaanɩ kʋlʋkʋlʋ d'ɩ cɔgɩ. Abam w'ʋ wanɩ 'a ta nɩ kʋ yɩ cɩga mʋ. Wɛ dɩ nan ye nɩ kʋ yɩ cɩga mʋ. 11'A ye nɩ d'ɩ dɛɛn jɩgɩ abam maama dɩ jɩ sɩle mʋ, nɩ ko na yəni o jɩgɩ o biə te tɩn. 12D'ɩ kwe abam dɩ kwiə yalʋ na paɩ 'a bɩcara zurə tɩn mʋ. D'ɩ ma daarɩ d'ɩ tiini d'ɩ kaanɩ abam, sɩ 'a ta'a tɔgɩ Wɛ cwəŋə sɩ kʋ maŋɩ dɩ Wɛ na lagɩ te tɩn. Bɛŋwaanɩ Wɛ mʋ kuri abam sɩ 'a zʋ DƖ paarɩ dɩm wʋ sɩ 'a na paarɩ-zulə DƖ tee nɩ. 13D'ɩ na jaanɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam d'ɩ ba d'ɩ tɔɔlɩ d'ɩ brɩ abam tɩn, 'a sɛ yɩ 'a joŋi-ka lanyɩranɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ kɩ Wɛ le maŋa maama abam ŋwaanɩ. 'A sɛ nɩ kʋ yɩ Wɛ kwərə mʋ sɩ kʋ daɩ nabiinə nyɩm. Kʋ yɩ cɩga, kwər-ywəŋə kam sɩɩnɩ ka yɩ Wɛ kwərə mʋ, yɩ ka zəni abam balʋ na sɛ Zezi tɩn wʋbʋŋa dɩ dam. 14D'ɩ ko-biə-ba, abam na nɛ yaara yalʋ tɩn, Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Zude tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn dɩ nɛ yaara yantʋ doŋ mʋ. Abam dwi tiinə bam yaarɩ abam nɩnɛɛnɩ Zwifə bam dɩ na yaarɩ Zwifə balʋ na sɛ Zezi te tɩn mʋ. 15Kʋ nan yɩ Zwifə bam kʋntʋ mʋ gʋ d'ɩ Yuutu Zezi dɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam, yɩ ba kwəri ba bɛɛsɩ dɩbam dɩ. Ba maa paɩ Wɛ wʋ cɔgɩ dɩ ba, yɩ ba yɩ nɔɔna maama dʋna. 16Ba dɛɛn kwaanɩ sɩ ba cɩ dɩbam, sɩ d'ɩ yɩ tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam d'ɩ brɩ dwi-gɛ tiinə sɩ ba na vrɩm ba lwarɩm wʋnɩ. Ba na vɩn Wɛ kwərə kam kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa ba na kɩ kəm-balwaarʋ tɩlʋ maŋa maama tɩn fɔgɩ tɩ puli tɩ wəli da. Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm laan nan tu ba baŋa. 17D'ɩ ko-biə-ba, d'ɩ na pɔɔrɩ dɩ abam maŋa fɩnfɩɩn yɩranɩ tɩn, kʋ daɩ nɩ d'ɩ wʋbʋŋa mʋ pɔɔrɩ daanɩ, kʋ yɩ d'ɩ yiə na warɩ ya na daanɩ tɩn mʋ. Abam fra tiini ya jɩgɩ dɩbam, yɩ d'ɩ kwaanɩ sɩ d'ɩ joori d'ɩ na abam. 18D'ɩ ma lagɩ sɩ d'ɩ ba abam te. Amʋ Pooli ya kwaanɩ sɩ a ba abam te, kʋ daɩ kuni bɩdwɩ yɩranɩ. Kʋ nan yɩ sʋtaanɩ mʋ cɩgɩ dɩbam. 19Kʋ yɩ abam wʋbʋŋa mʋ tiini ya jɩgɩ dɩbam. Kʋ yɩ abam ŋwaanɩ mʋ d'ɩ jɩgɩ tɩɩna Wɛ tee nɩ dɩ wʋpolo. D'ɩ Yuutu Zezi na joori o ba, d'ɩ w'ʋ taa jɩgɩ wʋpolo d'ɩ na w'ʋ wanɩ d'ɩ brɩ nɩ abam dɛ dɩbam jɩŋa 'a na vrɩm tɩn ŋwaanɩ. 20Kʋ yɩ cɩga mʋ, abam mʋ sɩɩnɩ 'a paɩ dɩbam na zulə dɩ wʋpolo.

will be added

X\