1 Tesaloniki 1

1Amʋ Pooli dɩdaanɩ Silasɩ dɩ Timoti mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ sɩ d'ɩ pa abam Wɛ nɔɔna balʋ na wʋ Tesaloniki nɩ yɩ 'a yɩ d'ɩ Ko Baŋa-Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi nɔɔna tɩn. Wɛ w'ʋ pa abam yazurə dɩ yu-yoŋo. 2Maŋa maama d'ɩ yəni d'ɩ kɩ Wɛ le mʋ abam maama ŋwaanɩ, yɩ d'ɩ kwəri d'ɩ loori-DƖ d'ɩ pa abam. 3D'ɩ na wʋ d'ɩ Ko Wɛ yigə nɩ, d'ɩ yəni d'ɩ guli abam na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi yɩ kʋ paɩ 'a tʋŋɩ lanyɩranɩ te tɩn mʋ, d'ɩ guli abam sono kʋm na paɩ 'a tiini 'a tʋŋɩ te tɩn. 'A na jɩgɩ tɩɩna dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi tɩn mʋ paɩ 'a zɩgɩ kəŋkəŋ. 4D'ɩ ko-biə-ba, d'ɩ ye nɩ Wɛ mʋ soe abam yɩ DƖ kuri abam sɩ 'a ta'a yɩ DƖ nɔɔna. 5Bɛŋwaanɩ, dɩbam dɛɛn na tu d'ɩ tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam d'ɩ brɩ abam tɩn, kʋ daɩ dɩ ni-taanɩ m'a. Wɛ dam dɩm mʋ wʋ dɩbam tee nɩ dɩ DƖ Joro kʋm, yɩ d'ɩ brɩ Wɛ cɩga kam dɩ d'ɩ wʋ maama. Dɩbam dɛɛn na wʋ 'a tee nɩ tɩn, 'a nɛ dɩbam na yɩ tɩte sɩ kʋ ma zəni abam. 6Abam lwəni dɩbam dɩ d'ɩ Yuutu wʋm na kɩ te tɩn. 'A na joŋi Wɛ kwər-ywəŋə kam tɩn, kʋ pɛ 'a na yaara zanzan. 'A nan ta joŋi-ka dɩ wʋpolo Wɛ Joro kʋm na zəni abam tɩn ŋwaanɩ. 7Kʋ ma pa 'a jɩgɩ nyɩnyʋgʋ kʋlʋ na lamma tɩn, sɩ Zezi nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Masɩdʋanɩ tɩɩnɩ dɩm nɩ dɩ Akayi tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn dɩ lwəni abam. 8Bɛŋwaanɩ, abam na tɔɔlɩ d'ɩ Yuutu wʋm kwərə kam 'a brɩ nɔɔna te tɩn, ka jagɩ Masɩdʋanɩ dɩ Akayi nɩ ka gaalɩ ka kɛ ka yi je maama, yɩ nɔɔna maama lwarɩ 'a na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te. Mʋ kʋ kuri kʋ daa daɩ fɩfɩʋn sɩ d'ɩ ta kʋlʋkʋlʋ kantʋ laŋa nɩ. 9Bɛŋwaanɩ nɔɔna bam maama tɛ 'a na jeeri dɩbam lanyɩranɩ te maŋa kalʋ d'ɩ na tu abam te tɩn, dɩ 'a na yagɩ jwənə kaanɩm yɩ 'a daarɩ 'a tɔgɩ Wɛ, sɩ 'a laan ta'a tʋŋɩ 'a pa Wɛ dɩlʋ na yɩ cɩga tu dɩ ŋwɩa tu te tɩn, 10yɩ 'a kwəri 'a cəgi DƖ Bu wʋm tum dɩm. Wɛ bi-o DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ mʋ, yɩ o'o zɩgɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ o ba lʋgʋ baŋa. Wʋntʋ mʋ yɩ Zezi wʋlʋ na w'ʋ vrɩ dɩbam Wɛ ban-zɔŋɔ kʋlʋ na w'ʋ ba nɔɔna baŋa nɩ ba lwarɩm ŋwaanɩ tɩn wʋnɩ.

will be added

X\