1 Pɩyɛɛrɩ 5

1Amʋ lagɩ a ŋɔɔnɩ dɩ balʋ na yɩ Zezi kɔgɔ kʋm nakwa abam tɩtarɩ nɩ tɩn mʋ. Amʋ dɩ yɩ nakwɩ mʋ. Amʋ yi dɛɛn nɛ Zezi Krisi na yaarɩ te o tɩ tɩn, yɩ a laan brɩ nɔɔna o cɩga kam. Amʋ nan w'ʋ tɔgɩ a na o paarɩ-zulə yam ya na w'ʋ ba ya brɩ jaja tɩn. 2A nan loori abam balʋ na yɩ nakwa tɩn, sɩ 'a ta'a nii Wɛ nɔn-kɔgɔ kʋm DƖ na kɩ 'a jɩŋa nɩ tɩn baŋa nɩ, nɩ nayɩra na nii ba peeni baŋa nɩ te tɩn. Kʋ nan daɩ dɩ fɩfɩʋn mʋ 'a w'ʋ ta maa nii-ba, kʋ yɩ sɩ 'a wʋbʋŋa mʋ taa lagɩ tɩtʋŋɩ dɩm nɩ Wɛ na lagɩ te tɩn. Kʋ daɩ sɩ 'a ta'a tʋŋɩ səbu-lagɩ ŋwaanɩ. 'A pa kʋ taa yɩ 'a na soe tɩtʋŋɩ dɩm tɩn ŋwaanɩ. 3'A yɩ ta'a kɩ dam dɩ balʋ 'a na nii ba baŋa nɩ tɩn, 'a nan ta'a jɩgɩ nyɩnyʋgʋ kʋlʋ na lana tɩn, sɩ ba wanɩ ba taa lwəni abam na yɩ te tɩn. 4Kʋntʋ tɩn, abam Nayɩrɩ-pɛ wʋm na joori o ba, o laan w'ʋ pa abam pɛɛrɩ dɩlʋ lam na b'a fɔgɩ dɩ ti yɩ dɩ jɩgɩ paarɩ-zulə tɩn. 5Abam balʋ dɩ na yɩ nɔn-dʋnnʋ tɩn maŋɩ sɩ 'a ta'a sɛ 'a nakwa bam ni mʋ. Kʋ nan maŋɩ sɩ abam maama ta'a tu 'a tɩtɩ mʋ 'a pa daanɩ, sɩ 'a ta'a tʋŋɩ 'a wəli daanɩ. Bɛŋwaanɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Wɛ culi balʋ na kɩ kamunni tɩn, yɩ DƖ daarɩ DƖ kɩ balʋ na tu ba tɩtɩ tɩn lanyɩranɩ." 6Kʋntʋ ŋwaanɩ, ta'a tu-na 'a tɩtɩ, sɩ 'a daarɩ 'a kɩ 'a tɩtɩ Dam-Paŋwa Tu Wɛ jɩŋa nɩ, sɩ dɩntʋ maŋa kam na tu ka yi, DƖ laan w'ʋ zəŋi abam DƖ pa 'a na zulə. 7Liə yalʋ maama na jɩgɩ abam tɩn, 'a kwe-ya 'a pa Wɛ, sɩ dɩntʋ mʋ nii abam baŋa nɩ. 8Nan ja-na 'a wʋbʋŋa lanyɩranɩ, sɩ 'a fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ, sɩ sʋtaanɩ na yɩ abam dʋm tɩn karɩ dɩ kaagɩ mʋ dɩ lagɩ cwəŋə sɩ dɩ cɔgɩ abam, nɩnɛɛnɩ kana na jɩgɩ nyoŋo yɩ kʋ karɩ kʋ kaagɩ kʋ lagɩ varɩm sɩ kʋ zi te tɩn. 9Nan zɩgɩ-na kəŋkəŋ dɩ wʋ-dɩdʋa sɩ 'a vɩ-dɩ, sɩ 'a lwarɩ nɩ 'a ko-biə balʋ na wʋ lʋgʋ baŋa je sɩm maama nɩ tɩn dɩ jɩgɩ yaara yantʋ doŋ mʋ. 10Abam nan na yaarɩ maŋa fɩnfɩɩn, Wɛ dɩlʋ na zəni nabiinə dɩ DƖ zaanɩ dɩlʋ na daga tɩn laan w'ʋ pa 'a bɩcara fɔgɩ ya kwɛ. DƖ w'ʋ pa abam dam, sɩ 'a ta'a zɩgɩ kəŋkəŋ woŋo maama wʋnɩ. Dɩntʋ mʋ bəŋi abam sɩ 'a tɔgɩ 'a na DƖ paarɩ-zulə yalʋ na ba ti tɩn, 'a na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 11Dɩntʋ mʋ jɩgɩ dam sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina. 12Amʋ pɛ Silivɛn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, sɩ a pa abam. Wʋntʋ mʋ yɩ d'ɩ ko-bu wʋlʋ amʋ na ye nɩ o yɩ cɩga tu Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ tɩn. A pʋpʋnɩ taanɩ dɩntʋ fɩnfɩɩn mʋ sɩ a ma pa abam na baarɩ, sɩ a daarɩ a pa 'a lwarɩ nɩ cɩga kalʋ 'a na sɛ tɩn mʋ yɩ Wɛ zaanɩ dɩm cɩga cɩga. Nan fɔgɩ-na 'a ta'a jɩgɩ cɩga kam kʋntʋ. 13Wɛ kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Babilɔnɩ nɩ yɩ Wɛ kuri-ba nɩ DƖ na kuri abam dɩ te tɩn jɔɔnɩ abam. Marɩkɩ wʋlʋ na yɩ amʋ bu Wɛ cwəŋə kam ŋwaanɩ tɩn dɩ jɔɔnɩ abam. 14'A na jeeri daanɩ, sɩ 'a ta'a jɔɔnɩ daanɩ dɩ sono. Abam balʋ maama na yɩ Zezi Krisi nɔɔna tɩn, Wɛ w'ʋ pa abam yazurə.

will be added

X\