1 Pɩyɛɛrɩ 4

1Kʋntʋ, abam maŋɩ 'a lwarɩ Zezi Krisi na nɛ yaara o yɩra wʋnɩ te tɩn. Kʋ maŋɩ sɩ abam dɩ ta'a jɩgɩ wʋntʋ wʋbʋŋa yam doŋ, sɩ 'a ma fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ yaara wʋnɩ. Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na nɛ yaara o yɩra wʋnɩ tɩn, lwarɩm daa ba te kʋntʋ tu. 2Kʋntʋ, abam daa ta na jɩgɩ ŋwɩa lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, 'a daa wʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ nabiinə fra na zʋʋrɩ tɩn. 'A maŋɩ sɩ 'a ta'a tɔgɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn mʋ. 3Abam dɛɛn cɔgɩ 'a ŋwɩa kam maŋa zanzan, dɩ 'a na yəni 'a tɔgɩ cwe sɩlʋ balʋ na yəri Wɛ tɩn na lagɩ sɩ ba taa tɔgɩ tɩn. Abam dɛɛn yəni 'a kɩ wo-digiru kikiə dɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ maama 'a fra na zʋʋrɩ tɩn. 'A dɛɛn maa yɩ sa-nyɔra, yɩ 'a yɩ nɔn-kwəəlu 'a nyɔ sana 'a bugə. 'A maa kwəri 'a tɔgɩ jwənə kaanɩm, mʋ kʋlʋ Wɛ wʋbʋŋa na vaɩ tɩn. 4Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, 'a daa na ba tɔgɩ dɩ balʋ na yəri Wɛ 'a kɩ wo-zɔɔna kikiə kʋntʋ doŋ tɩn, kʋ kɩ-ba yəəu mʋ, kʋ pa ba jɩgɩ abam ba twɩa. 5Bantʋ nan w'ʋ ba ba zɩgɩ Wɛ yigə nɩ yɩ ba tʋlɩ ba kwəri. Dɩntʋ nan ti DƖ yigə sɩ DƖ di nabiinə sarɩya, kʋ na yɩ balʋ na ŋwɩ dɩ balʋ na maŋɩ ba tɩ tɩn dɩ. 6Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ ba dɛɛn tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam ba brɩ balʋ na tɩgɩ tɩn dɩ. Bantʋ yɩra yam mʋ tɩga, nɩnɛɛnɩ nabiinə maama na maŋɩ sɩ ba tɩ ba lwarɩm ŋwaanɩ te tɩn. Ba nan na ni Wɛ kwər-ywəŋə kam tɩn, kʋ yɩ sɩ ba jwəəru tɩm laan mʋ na Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam. 7Lʋgʋ baŋa dɩ kʋ wəənu maama tiim twɛ. Nan fɔgɩ-na 'a ja 'a wʋbʋŋa sɩ 'a ta'a jɩgɩ yawala dɩ Wɛ-loro. 8Kʋlʋ na dwe maama tɩn yɩ sɩ 'a ta'a soe daanɩ dɩ 'a wʋ maama. Bɛŋwaanɩ, 'a na soe daanɩ, kʋ'ʋ pa 'a donnə na kɩ kəm-balwaarʋ tɩlʋ zanzan tɩn daa b'a ta wʋ 'a wʋbʋŋa nɩ. 9Ta'a kɩ-na vərə voro, sɩ pʋpʋna taa təri 'a tɩtarɩ nɩ. 10Abam dɩdʋa dɩdʋa na joŋi pɛɛrɩ dɩlʋ Wɛ tee nɩ tɩn, 'a ta'a ma-dɩ 'a tʋŋɩ 'a wəli daanɩ. Kʋntʋ, 'a ta'a yɩ tɩntʋŋ-ŋʋna balʋ na joŋi Wɛ pɛɛra yam dwi təri təri 'a ma tʋŋɩ DƖ na lagɩ te tɩn. 11Abam wʋlʋ Wɛ na pɛ-o pɛɛrɩ sɩ o taa waɩ o ŋɔɔnɩ o brɩ nɔɔna tɩn maŋɩ sɩ o taa ŋɔɔnɩ Wɛ kwərə kam mʋ. Wʋlʋ Wɛ na pɛ sɩ o taa tʋŋɩ o wəli o donnə tɩn dɩ maŋɩ sɩ o taa maɩ dam dɩlʋ Wɛ na pɛ-o tɩn mʋ o ma tʋŋa. Kʋntʋ w'ʋ pa nɔɔna taa zuli Wɛ woŋo maama wʋnɩ Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ. Wʋntʋ nan mʋ te zulə dɩ dam sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina. 12A badon-sonnu-ba, 'a yɩ pa kʋ sʋ abam dɩ can-kamunu na yi abam. 'A nan yɩ pa kʋ sɔɔrɩ abam, nɩnɛɛnɩ kʋ yɩ wo-kɩnkagɩlɩ mʋ te. 13Ta'a kɩ-na wʋpolo dɩ abam na tɔgɩ 'a na Zezi Krisi yaara yam doŋ tɩn. Kʋntʋ, Zezi Krisi na joori o ba yɩ o paarɩ zulə yam na w'ʋ ba ya brɩ jaja maŋa kalʋ tɩn, 'a wʋpolo kʋm laan w'ʋ tiini kʋ gaalɩ. 14Nɔɔna nan na twɩ abam 'a na yɩ Zezi Krisi nɔɔna tɩn ŋwaanɩ, 'a jɩgɩ yu-yoŋo, bɛŋwaanɩ Wɛ Joro kʋm na jɩgɩ paarɩ-zulə tɩn wʋ abam tee nɩ. 15Abam wʋlʋ na nɛ yaara, sɩ kʋ yɩ zaŋɩ kʋ taa yɩ nɔn-gʋra ŋwaanɩ, naa ŋwɩɩnɩ naa wo-balwaarʋ kəm naa bɩbara ŋwaanɩ. 16Abam wʋlʋ nan na yaarɩ o na yɩ Zezi Krisi nɔɔnʋ tɩn ŋwaanɩ, o yɩ pa cavɩɩra taa jɩg-o kʋ ŋwaanɩ. Kʋntʋ tu nan maŋɩ sɩ o pa Wɛ zulə dɩ nɔɔna na bə-o nɩ Krisi bu tɩn. 17Maŋa kam yiə sɩ Wɛ di nabiinə sarɩya. Kʋ nan yɩ DƖ tɩtɩ nɔɔna bam baŋa nɩ mʋ DƖ lagɩ DƖ puli. Kʋ nan na w'ʋ puli dɩbam tee nɩ mʋ tɩn, kʋ laan na tu kʋ yi balʋ na vɩn Wɛ kwər-ywəŋə kam tɩn, kʋ'ʋ ta yɩ ta mʋ dɩ bantʋ? Kʋ b'a tiini kʋ kɩ cam dɩ ba cɩga? 18Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Kʋ na cɛ mʋ, yɩ nɔn-ŋʋna na ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn, balʋ laan na vɩn Wɛ yɩ ba yɩ nɔn-balwaarʋ tɩn, kʋ'ʋ kɩ-ba tɛ?" 19Kʋntʋ, balʋ na nɛ yaara nɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn maŋɩ sɩ ba taa kɩ lanyɩranɩ mʋ, sɩ ba kɩ ba tɩtɩ ba naanʋ Wɛ jɩŋa nɩ. DƖ b'a kwanɩ DƖ ni dɩm DƖ na goni tɩn.

will be added

X\