1 Pɩyɛɛrɩ 2

1Kʋntʋ ŋwaanɩ 'a ja 'a tɩtɩ dɩ pu-sɩŋa dwi maama dɩ sɩsɩɩna, sɩ 'a yɩ ta'a yɩ pipiri-nyɩna, naa 'a ta'a jɩgɩ wʋ-gʋʋ, naa 'a ta'a yɩ bɩbarɩ-nyɩna. 2Pa-na 'a fra taa zʋʋrɩ Wɛ kwərə kam yɩranɩ, nɩ bu-sɩsɩŋa fra na zʋʋrɩ o nu yɩlɩ te tɩn. Kʋntʋ mʋ w'ʋ pa 'a wʋbʋŋa bɩ dɩ Wɛ cɩga kam, sɩ 'a na vrɩm fasɩ. 3Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Abam maŋɩ 'a maanɩ d'ɩ Yuutu wʋm na tiini o yɩ lanyɩranɩ te tɩn." 4Nan twɛ-na d'ɩ Yuutu Zezi, sɩ wʋm mʋ yɩ ŋwɩa tu, yɩ o nyɩ dɩ kandwɛ dɩlʋ nabiinə na vɩn tɩn. Wɛ nan maŋɩ DƖ kuri wʋntʋ mʋ, yɩ o jɩgɩ kuri dɩ DƖ kʋ ja gaalɩ. 5Abam dɩ na jɩgɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam tɩn, yagɩ-na sɩ Wɛ kwe abam nɩnɛɛnɩ kandwa yalʋ DƖ na wʋra DƖ maa lɔ DƖ digə kalʋ DƖ Joro kʋm na w'ʋ ta zʋʋrɩ ka wʋnɩ tɩn. Kʋntʋ, 'a laan w'ʋ ta yɩ Wɛ kaanɩm tiinə, yɩ 'a na w'ʋ ta kaanɩ-DƖ te tɩn mʋ yɩ sɩ 'a ta'a zuli-DƖ dɩ 'a bɩcara maama, yɩ kʋ poli DƖ wʋ 'a na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 6Kʋ maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Nii-na, amʋ Wɛ lagɩ a cwi kandwɛ dɩlʋ na tiini dɩ lana tɩn, sɩ a ma lɔ sɔŋɔ Siyɔn nɩ. Amʋ kuri kandwɛ dɩm kʋntʋ, yɩ dɩntʋ mʋ yɩ kandwɛ dɩlʋ na paɩ digə kam zɩga lana tɩn. Wʋlʋ nan na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ wʋlʋ na yɩ kandwɛ dɩm kʋntʋ tɩn, cavɩɩra b'a fɔgɩ ya ja kʋntʋ tu." 7Kʋ na yɩ abam balʋ na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn, o jɩgɩ kuri zanzan dɩ abam. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ balʋ na vɩ-o tɩn, kʋ nyɩ dɩ kʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Kandwɛ dɩlʋ lwara na vɩn tɩn laan mʋ joori dɩ ba dɩ ji kandwɛ dɩlʋ na paɩ digə kam dana yɩ ka zɩga lana tɩn." 8Kʋ na yɩ balʋ na vɩ-o tɩn, kʋ pʋpʋnɩ kʋ wɩ: "O yɩ kandwɛ dɩlʋ ba na w'ʋ magɩ ba tɩtɩ dɩ dɩ ba tʋ tɩga nɩ tɩn." Kʋ yɩ ba na wʋ sɛ Wɛ kwərə kam tɩn ŋwaanɩ mʋ ba'a tʋ kʋntʋ. Kʋ maa maŋɩ sɩ kʋ kɩ-ba kʋntʋ mʋ. 9Kʋ daarɩ kʋ na yɩ abam, abam yɩ dwi dɩlʋ Wɛ tɩtɩ na kuri tɩn. DƖ maa pa 'a yɩ DƖ kaanɩm tiinə balʋ na tʋŋɩ DƖ paarɩ dɩm ŋwaanɩ tɩn. 'A maa kwəri 'a yɩ dwi tiinə balʋ Wɛ tɩtɩ na lɩ sɩ 'a ta'a yɩ nɔɔna balʋ na yɩ DƖ nyɩm tɩn. Wɛ bəŋi abam DƖ pa 'a nuŋi lim wʋnɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ pa 'a ŋwɩ DƖ pooni dɩlʋ na lana tɩn wʋnɩ, sɩ 'a laan wanɩ 'a pa nɔɔna lwarɩ wo-kamunə yalʋ DƖ na kɩ tɩn. 10Abam dɛɛn ya daɩ Wɛ nɔɔna, yɩ 'a laan ba 'a ji DƖ nɔɔna. Abam dɛɛn ya daɩ balʋ Wɛ na jɩgɩ 'a ŋwaŋa tɩn, yɩ DƖ laan ba DƖ duri 'a ŋwaŋa. 11A badon-sonnu-ba, abam na yɩ vərə lʋgʋ baŋa nɩ yɩ 'a ba jɩgɩ kugu je tɩn, a loori abam sɩ 'a ja 'a tɩtɩ dɩ 'a fra na zʋʋrɩ lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ tɩlʋ tɩn. Tɩntʋ mʋ kwaanɩ sɩ tɩ cɔgɩ 'a ŋwɩa. 12'A pa-na 'a kikiə maama taa lana balʋ na ba tɔgɩ Wɛ tɩn tɩtarɩ nɩ. Kʋntʋ mʋ, ba na y'aalɩ abam ba wɩ 'a yɩ wo-lwaanʋ kərə, ba laan w'ʋ ba ba lwarɩ 'a kəm-laarʋ na yɩ te tɩn, yɩ ba daarɩ ba zuli Wɛ maŋa kalʋ DƖ na lagɩ DƖ ba tɩn. 13- 14Kʋ na yɩ nɔɔna balʋ maama na jɩgɩ ni sɩ ba taa te ba donnə tɩn, sɩ 'a ta'a sɛ ba ni 'a na tɔgɩ d'ɩ Yuutu wʋm tɩn ŋwaanɩ. Kʋ na yɩ Pa-farʋ wʋlʋ na te tɩʋ kʋm maama tɩn, dɩ o dɩdɛɛra balʋ o na pɛ-ba dam tɩn, sɩ 'a ta'a nɩgɩ ba maama. O tiŋi bantʋ sɩ ba taa vaŋɩ balʋ na kɩ balɔrɔ tɩn zwa mʋ, sɩ ba daarɩ ba taa tee balʋ na kɩ lanyɩranɩ tɩn. 15Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ yɩ sɩ 'a pa 'a kikiə taa lana, sɩ kʋ wanɩ kʋ pa nɔn-jwəəru pu ba niə dɩ ba bɩtar-yɔɔrʋ tɩlʋ ba na ŋɔɔnɩ abam baŋa nɩ tɩn. 16Abam yɩ balʋ na te 'a tɩtɩ tɩn mʋ, yɩ 'a ŋwɩa kam maŋɩ sɩ ka taa yɩ kʋntʋ doŋ mʋ. 'A nan yɩ tɔgɩ kʋntʋ ŋwaanɩ 'a bʋŋɩ nɩ 'a jɩgɩ cwəŋə sɩ 'a kɩ kəm-balwaarʋ. 'A nan pa-na 'a kikiə taa lana, 'a na yɩ Wɛ tɩntʋŋna tɩn ŋwaanɩ. 17'A ta'a zuli nɔɔna maama. 'A ta'a soe balʋ maama na yɩ 'a ko-biə Zezi cwəŋə kam wʋnɩ tɩn. Ta'a kwarɩ-na Wɛ. 'A ta'a zuli-na Pa-farʋ wʋm. 18Abam balʋ na yɩ tɩntʋŋna tɩn maŋɩ sɩ 'a ta'a sɛ 'a yum tiinə niə, sɩ 'a ta'a nɩgɩ-ba lanyɩranɩ, kʋ na yɩ balʋ na jɩgɩ wʋ-bono yɩ ba kɩ abam lanyɩranɩ, naa kʋ zɩ yɩ balʋ kəm na cana dɩ abam tɩn dɩ. 19Ba na yaarɩ abam vwan yaara 'a na sɛ Wɛ tɩn ŋwaanɩ yɩ 'a vɔ pu-dɩa, kʋntʋ yɩ kʋlʋ na lana tɩn Wɛ yigə nɩ. 20Abam nan na kɩ balɔrɔ yɩ ba vaŋɩ 'a zwɛ kʋ ŋwaanɩ, yɩ 'a na maŋɩ 'a vɔ 'a wʋ dɩ yaara yam kʋntʋ dɩ, kʋ jɩgɩ kuri na? Kʋ daarɩ 'a na kɩ lanyɩranɩ yɩ ba ta yaarɩ abam, yɩ 'a na vɔgɩ 'a wʋ, kʋntʋ lana Wɛ yigə nɩ. 21Wɛ na bəŋi abam sɩ 'a ta'a tɔgɩ-DƖ tɩn, kʋ yɩ sɩ 'a vɔ 'a wʋ mʋ yaara wʋnɩ. Zezi Krisi tɩtɩ dɛɛn maŋɩ o yaarɩ abam ŋwaanɩ, sɩ kʋ pa 'a ta'a tɔgɩ o na-bwərə mʋ 'a lwəni o dɛɛn na kɩ te tɩn: 22Wʋntʋ nan wʋ kɩ lwarɩm dɩ fɩnfɩɩn dɩ, yɩ o ni-taanɩ ba jɩgɩ vwan. 23Nɔɔna dɛɛn maa jɩg-o ba twɩa, yɩ o wʋ tɔgɩ o twɩ-ba. Ba ma kwəri ba bɛɛs-o, yɩ o wʋ ləri-ba balɔrɔ. O nan kɩ o tɩtɩ mʋ Wɛ jɩŋa nɩ, dɩntʋ mʋ yɩ dɩlʋ na tɔgɩ cɩga DƖ ma di nɔɔna sarɩya tɩn. 24Zezi Krisi mʋ joŋi dɩbam lwarɩm o tɩ tʋʋn-daa yuu nɩ dɩbam ŋwaanɩ. O kɩ kʋntʋ sɩ kʋ pa lwarɩm daa mʋ yɩ taa te dɩbam. Kʋntʋ, kʋ na yɩ lwarɩm jəgə nɩ, dɩbam nyɩ nɩ twa mʋ te, yɩ d'ɩ laan daarɩ d'ɩ ta'a jɩgɩ ŋwɩa kalʋ na tɔgɩ cɩga tɩn Wɛ yigə nɩ. Ba na pogili Zezi yɩra yam tʋʋn-dagara baŋa nɩ tɩn mʋ pɛ abam na yazurə. 25Abam ya nyɩ dɩ peeni sɩlʋ na je tɩn mʋ. 'A laan ma joori 'a ba 'a kɩ 'a tɩtɩ Zezi jɩŋa nɩ, wʋlʋ na yɩ abam nayɩrʋ yɩ o nii abam baŋa nɩ tɩn.

will be added

X\